ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*)cu privire la asociaţii şi fundaţii(actualizată până la data de 24 martie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------In temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. (3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonanţe.  +  Articolul 1^1Eliminat.-----------Art. 1^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţa are ca scop crearea cadrului pentru: a) exercitarea dreptului la libera asociere; b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept; c) urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup;------------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice;-----------Litera d) a art. 2 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial; f) respectarea ordinii publice.  +  Articolul 3Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.  +  Capitolul II Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor  +  Secţiunea 1 Constituirea şi înscrierea asociaţiei  +  Articolul 4Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 5 (1) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul. (2) In temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoana juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.  +  Articolul 6 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat. (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus; c) denumirea asociaţiei; d) sediul asociaţiei; e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie; g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile membrilor asociaţi. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h); b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei; c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat; d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei; f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 7 (1) Oricare dintre membrii asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul asociaţiei; c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia. (3) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local*).------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 305 din 15 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008.(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau local se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni precum: "comisariat", "inspectorat", "gardă", "academie", "autoritate", "consiliu", "agenţie" sau derivatele acestora.------------Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 34 din 8 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 9 martie 2010.(3^2) Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (3^2) al art. 7 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 34 din 8 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 9 martie 2010. (4) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 8 (1) Asociaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifica legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.(2^1) În cadrul procedurii de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (3) Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 305 din 15 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008. (2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 10 (1) In situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt inlaturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) In cazul în care neregularităţile nu au fost inlaturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. (3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.  +  Articolul 11 (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanta sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. (3) Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. (4) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenta şi cu precădere. Dispoziţiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 12 (1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor*). (2) In relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.  +  Articolul 13 (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 6 şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 13^1 (1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. (2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale. (3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 14Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează sa desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea şi înscrierea fundaţiei  +  Articolul 15 (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie sa includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală sa fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.  +  Articolul 16 (1) In vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b) scopul fundaţiei; c) denumirea fundaţiei; d) sediul fundaţiei; e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al fundaţiei; g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe; h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h); b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei; c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei; d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei; e) procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei; f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.  +  Articolul 17 (1) Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul; c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial. d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.------------Litera d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (3) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 305 din 15 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008.  +  Articolul 18 (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 19 (1) Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator. (2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor. (3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, iar pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului.------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor  +  Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea asociaţiei  +  Articolul 20Organele asociaţiei sunt: a) adunarea generală; b) consiliul director; c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  +  Articolul 21 (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. (2) Competenta adunării generale cuprinde: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 21 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005. c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; e) înfiinţarea de filiale; f) modificarea actului constitutiv şi a statutului; g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă aceasta atribuţie este prevăzută expres în statut. (4) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o data pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) şi c). (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.  +  Articolul 22 (1) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. (2) Asociatul care încalca dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.  +  Articolul 23 (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.  +  Articolul 24 (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afară asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa. (2) In exercitarea competentei sale, consiliul director: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 24 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; c) aproba organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectiva are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.  +  Articolul 25Dispoziţiile art. 22 se aplica în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23.  +  Articolul 26Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d).  +  Articolul 27 (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori. (2) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei. (3) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 27^1 (1) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. (2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. (4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.------------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 27^2În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.------------Art. 27^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea fundaţiei  +  Articolul 28Organele fundaţiei sunt: a) consiliul director; b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  +  Articolul 29 (1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asigura realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 29 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; d) înfiinţarea de filiale; e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei; f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei; h) modificarea statutului fundaţiei; i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. (4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva şi a cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţa. (5) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. (6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.-----------Alin. (6) al art. 29 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005. (7) Prevederile art. 26 se aplica în mod corespunzător în privinţa atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi i).  +  Articolul 30 (1) Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei. (2) In cazul în care, pe parcursul funcţionarii fundaţiei, componenta consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanta prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanţa preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.  +  Articolul 31 (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. (2) Dispoziţiile art. 27 se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 32In cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa la data constituirii fundaţiei, dispoziţiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei  +  Articolul 33 (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. (3) Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 34Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv sau a statutului fundaţiei.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 34^1 (1) Fuziunea se face prin absorbţia unei asociaţii de către o altă asociaţie sau prin contopirea a două ori mai multe asociaţii pentru a alcătui o asociaţie nouă. (2) Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei asociaţii care îşi încetează existenţa între două sau mai multe asociaţii existente ori care iau astfel fiinţă. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul fuziunii sau divizării unei fundaţii.------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 34^2 (1) În cazul asociaţiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere. (2) În cazul fundaţiilor, dispoziţiile art. 29 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.------------Art. 34^2 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 34^3Dispoziţiile art. 39-44 din Decretul nr. 31/1954privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică în mod corespunzător.------------Art. 34^3 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul V Federaţia  +  Articolul 35 (1) Doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federatie. (2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplica în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol. (3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează sa îşi aibă sediul.  +  Articolul 36 (1) Federaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3). (2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federatie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.  +  Articolul 37 (1) În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federaţie a unei asociaţii sau fundaţii. (3) Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul VIAsociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 38 (1) O asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz; b) funcţionează de cel puţin 3 ani; c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică; d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial.------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Guvernul României poate, la propunerea autorităţii administrative competente, sa acorde o dispensa de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dacă: a) asociaţia sau fundaţia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii preexistente; si, b) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele doua condiţii, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent.-----------Art. 38 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 38^1În sensul prezentei ordonanţe, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.------------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 39 (1) Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente: a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei; b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice; c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul; d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei; e) numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică.------------Alin. (1^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Conflictele de competenta apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.-----------Alin. (2) al art. 39 a fost revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (3) În vederea stabilirii autorităţii prevăzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate să pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării cererii.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 40 (1) Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoaşterea. În caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 40^1Eliminat.-----------Art. 40^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 41 (1) Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii: a) dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică;------------Litera a) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.b) abrogată;------------Litera b) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte ca asociaţia sau fundaţia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica; d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea; e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;------------Litera e) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. f) obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.------------Litera f) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.(2) Eliminat.-----------Alin. (2) al art. 41 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 41^1Eliminat.-----------Art. 41^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 41^2Eliminat.-----------Art. 41^2 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 42 (1) Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durata nedeterminată. (2) In cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul de recunoaştere.-----------Alin. (2) al art. 42 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (3) Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 41. (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată.------------Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 43 (1) În evidenţele contabile ale asociaţiei sau fundaţiei se vor înregistra separat bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici. În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile provenite din resurse bugetare şi rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate. (2) În cazul dizolvării, celelalte bunuri rămase în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 44Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 45 (1) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la condiţiile recunoaşterii statutului de utilitate publică, precum şi la drepturile şi obligaţiile asociaţiilor sau fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător şi federaţiilor. (2) O federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.------------Art. 45 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul VII Veniturile  +  Articolul 46 (1) Veniturile asociaţiilor sau federaţiilor provin din: a) cotizaţiile membrilor; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii; d) venituri realizate din activităţi economice directe; e) donaţii, sponsorizări sau legate; f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;------------Litera f) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. g) alte venituri prevăzute de lege. (2) Veniturile fundaţiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g).  +  Articolul 47Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii, fundaţii şi federaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei.------------Art. 47 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 48Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.------------Art. 48 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul VIII Relaţiile cu autorităţile publice  +  Articolul 49 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii; b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autorităţile au obligaţia de a face publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor.------------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 50Autorităţile publice sunt obligate sa pună la dispoziţia asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor informaţiile de interes public, în condiţiile legii.  +  Articolul 51 (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri pentru relaţia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui. (2) Autorităţile publice menţionate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune.------------Art. 51 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 52 (1) După constituirea lor, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile interesate vor solicita autorităţilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale sa fie luate în evidenta acestora, în funcţie de domeniul în care activează. (2) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa ţină evidenta asociaţiilor şi fundaţiilor care li s-au adresat în acest scop. (3) Conflictele de competenta apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind luarea în evidenta se soluţionează, la cererea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. Dispoziţiile art. 39 alin. (3) se aplica în mod corespunzător. (4) In toate cazurile, Ministerul Justiţiei va comunica, spre informare, autoritatiilor publice competente prevăzute la alin. (1) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 74.  +  Articolul 53Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol se soluţionează în conformitate cu Legea nr. 554/2004.------------Art. 53 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul IX Dizolvarea şi lichidarea  +  Secţiunea 1 Dizolvarea  +  Articolul 54 (1) Asociaţiile şi federaţiile se dizolva: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; c) prin hotărârea adunării generale. (2) Fundaţiile se dizolva: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei.  +  Articolul 55 (1) Asociaţia se dizolva de drept prin: a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;------------Litera c) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripţie se afla sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.  +  Articolul 56 (1) Asociaţia se dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) când asociaţia a devenit insolvabilă; e) în cazul prevăzut la art. 14. (2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.------------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 57Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.------------Art. 57 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 58Fundaţia se dizolva de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispoziţiile art. 55 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 59Dizolvarea fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art. 56, care se aplica în mod corespunzător, precum şi în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 15 alin. (3).  +  Articolul 60 (1) In cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei. (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit sa transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. (4) In cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urma era de interes local. (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.  +  Secţiunea a 2-a Lichidarea  +  Articolul 61 (1) In cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 şi 59, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească. (2) In cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. (3) In toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o data cu numirea lichidatorilor. (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.------------Alin. (4) al art. 61 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 62 (1) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care sa constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei sau ale fundaţiei. (2) Lichidatorii sunt obligaţi sa primească şi sa păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. (3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.  +  Articolul 63 (1) Lichidatorii sunt obligaţi sa continue operaţiunile juridice în curs, sa încaseze creanţele, sa plătească creditorii si, dacă numerarul este insuficient, sa transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publica a bunurilor mobile şi imobile. (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs.  +  Articolul 64 (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuza sa primească plata creanţei sale se va consemna în contul sau. (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.  +  Articolul 65In orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei.  +  Articolul 66Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  +  Articolul 67Atât fata de asociaţie sau fundaţie, cat şi fata de asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.  +  Articolul 68 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în temen de doua luni sa depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarand operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. (2) Lichidatorii sunt obligaţi sa îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la usa instanţei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în temen de doua luni de la terminarea lichidării.  +  Articolul 69Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se considera definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.  +  Articolul 70 (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesată la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială se afla sediul persoanei juridice lichidate. (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singura hotărâre. Sentinta pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului. (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 71 (1) Asociaţia sau fundaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69, prin care se atesta descărcarea acestora de obligaţiile asumate.  +  Articolul 72Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor se aplica, în mod corespunzător, şi în privinţa dizolvării şi lichidării federaţiilor. Instanta competenta este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială se afla sediul federaţiei supuse dizolvării şi lichidării.  +  Capitolul X Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial  +  Articolul 73 (1) Se constituie Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii -, denumit în continuare Registrul naţional, în scopul evidentei centralizate a acestora. (2) Registrul naţional se tine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate.  +  Articolul 74 (1) In scopul constituirii şi funcţionarii Registrului naţional, instanţele judecătoreşti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a fiecărei hotărâri judecătoreşti. (2) Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să comunice Ministerului Justiţiei, în extras, copii de pe rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale, însoţite de dovada eliberată de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» că s-a solicitat publicarea acestora şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.------------Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 75 (1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public. (2) Ministerul Justiţiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare. (3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenta. (4) Datele din Registrul naţional pot fi redate şi arhivate şi sub forma de înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor.  +  Capitolul XIDispoziţii privind persoanele juridice străine fără scop patrimonial------------Titlul Cap. XI a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 76 (1) Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub condiţia reciprocităţii, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România. (2) In acest scop, reprezentanţii persoanelor juridice străine trebuie sa ataseze la cererea de înscriere următoarele documente, în copii autentificate şi traduceri legalizate: a) actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au persoanele juridice străine; b) statutul (în măsura în care exista ca act de sine statator); c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoaşterea în România; d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică şi la persoanele care reprezintă persoana juridică străină; e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaştere în România a persoanei juridice solicitante. (3) Dispoziţiile art. 8-12 şi ale art. 81 se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 77 (1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite ca persoane juridice romane de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi pe întreaga durata de funcţionare dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizolvării şi lichidării asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1), lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntara. (3) In cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea terenurilor prevăzute la alin. (2), instanta competenta va dispune vânzarea acestora prin licitaţie publica. (4) In toate cazurile, bunurile rămase după lichidare, inclusiv terenurile neînstrăinate în condiţiile alin. (2) şi (3) se atribuie cu respectarea dispoziţiilor art. 60.  +  Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 78Prezenta ordonanţa intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 79In termenul prevăzut la art. 78 Ministerul Justiţiei: a) va elabora şi va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor, precum şi a Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care va cuprinde şi prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum şi al persoanelor fizice; b) va stabili forma şi conţinutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) şi la art. 17 alin. (3), precum şi condiţiile de eliberare a dovezii menţionate la art. 7 alin. (2) lit. d).------------Litera b) a art. 79 fost modificată de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 80Dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice se aplica, în mod corespunzător, şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cu excepţia acelor dispoziţii care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta ordonanţa.  +  Articolul 81In privinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care au calitatea de persoane juridice străine sunt şi rămân aplicabile dispoziţiile art. 43 şi următoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.  +  Articolul 82Cererile de autorizare a înfiinţării asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecata legal investite la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor continua sa fie soluţionate de acele instanţe.  +  Articolul 83 (1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite, pana la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în condiţiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) îşi păstrează personalitatea juridică legal dobandita. Acestor asociaţii şi fundaţii li se aplica, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, regimul juridic prevăzut de aceasta. (2) Uniunile, federaţiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, îşi păstrează personalitatea juridică si, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, li se va aplica regimul juridic al federaţiilor prevăzut de aceasta din urma.  +  Articolul 84 (1) In termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor în circumscripţiile cărora funcţionează persoanele juridice de drept privat prevăzute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecătoriilor în ale căror circumscripţii teritoriale acestea îşi au sediul. (2) In acelaşi termen, registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa curţilor de apel în circumscripţiile cărora funcţionează uniunile şi federaţiile prevăzute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în circumscripţiile cărora acestea îşi au sediul. (3) In vederea constituirii Registrului naţional prevăzut la art. 73, în termenul menţionat la alin. (1), instanţele judecătoreşti sunt obligate sa transmită Ministerului Justiţiei copii de pe registrele asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi de pe registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa acestora.  +  Articolul 85Persoanele juridice de utilitate publica - asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionarii lor.  +  Articolul 86Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU

  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministru de stat,

  ministrul justiţiei,

  Flavius Baias,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor,

  Decebal Traian Remes
  -----