HOTĂRÂRE nr. 899 din 22 august 2002 (*actualizată*)privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman**)(actualizată până la data de 03 februarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 03 februarie 2005 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 970 din 15 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.---------------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 69, 79, 135 şi 136 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Învăţământul postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman asigura specializarea şi perfecţionarea personalului cu studii superioare în domeniu.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 2 (1) Formele de învăţământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman sunt: a) rezidenţiatul; b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi; c) educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman; d) cursurile postuniversitare de perfecţionare şi alte forme prevăzute de lege. (2) Educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor, medicilor dentişti şi, respectiv, farmaciştilor, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv. Aceasta cuprinde: a) programele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare; b) alte forme de perfecţionare prevăzute de lege.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 3Învăţământul postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman este coordonat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, pe baza cerinţelor de perfecţionare determinate de strategiile programelor naţionale de sănătate.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 4 (1) Învăţământul postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman se desfăşoară în instituţii de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, în unităţi sanitare acreditate şi în alte instituţii prevăzute de lege. (2) Unităţile sanitare sunt acreditate în acest scop de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Ministerului Sănătăţii, pe baza criteriilor de competenţa profesională şi a nivelului de dotare tehnico-materială. Procedura şi criteriile de acreditare a unităţilor sanitare în care se desfăşoară rezidentiatul se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior medical. (3) Învăţământul postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman se desfăşoară conform programelor de învăţământ elaborate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, cu avizele Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Sănătăţii.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 5 (1) Rezidentiatul este forma de învăţământ postuniversitar specifică în medicina, medicină dentară şi farmacie, prin care se asigura pregătirea ce permite obţinerea specializării medicale şi farmaceutice, cu o durată cuprinsă între 3 şi 7 ani, în funcţie de specialitate.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (2) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care sunt admişi în rezidentiat şi desfăşoară activităţile specifice acestei forme de pregătire sunt numiţi rezidenţi.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.(2^1) Formarea prin rezidenţiat implică participarea rezidentului la toate activităţile specifice domeniului de specializare, inclusiv în gărzi, desfăşurate în clinicile universitare sau în unităţile sanitare acreditate unde rezidentul îşi efectuează pregătirea, pe întreaga durată a săptămânii de lucru şi, respectiv, a anilor de pregătire în rezidenţiat.------------Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.(2^2) Rezidenţiatul se poate întrerupe, la cerere, pentru motive întemeiate stabilite în metodologia de aplicare a prezentei hotărâri. După reluarea pregătirii prin rezidenţiat, prezentarea la examenul de specialist se va face după efectuarea integrală a duratei de pregătire prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medical------------Alin. (2^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005. (3) Conţinutul şi durata rezidentiatului se propun de către instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, în acord cu Directivele sectoriale ale Uniunii Europene, şi se aproba prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (4) În vederea stabilirii numărului de locuri instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate vor comunică în prealabil Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu minimum un an înainte de data începerii fiecărui an de pregătire în rezidentiat, numărul de rezidenţi care pot fi pregatiti în instituţia respectiva, pe fiecare specialitate, pentru anul de rezidentiat respectiv.----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (5) Numărul de locuri pentru pregătirea în rezidentiat este stabilit în fiecare an de rezidentiat, pe baza propunerilor formulate de Ministerul Sănătăţii, cu consultarea ministerelor cu reţele sanitare proprii, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii. Numărul de locuri din teritoriu se stabileşte pe baza numărului de posturi din teritoriu, ţinându-se seama de numărul specialiştilor existent în reţeaua de asistenţa medicală de specialitate, dinamica acestuia, evoluţia demografică, mobilitatea globală şi regionala şi de strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate.---------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (6) Rezidentul participă efectiv la activităţile şi responsabilităţile clinicilor, secţiilor, laboratoarelor, cabinetelor de specialitate, de medicină de familie, cabinetelor medico-dentare şi farmaciilor în care efectuează pregătirea, sub îndrumarea şi supravegherea directă a coordonatorilor săi din instituţiile şi unităţile sanitare acreditate conform art. 4. Pe durata pregătirii în specialitate rezidenţii sunt salarizaţi conform legii.-----------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 6 (1) Admiterea la rezidentiat se face prin concurs naţional organizat în ultimul trimestru al fiecărui an de către Ministerul Sănătăţii, pe baza metodologiei de concurs aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Condiţiile de înscriere la concursul naţional pentru rezidentiat sunt:- candidatul are diploma de licenţa în profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;- candidatul este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în grupa de specialitate pentru care candidează. (3) Rezultatele concursului naţional pentru rezidentiat sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării înfiinţează o comisie comuna de organizare a concursului pentru rezidentiat, sub autoritatea şi responsabilitatea Ministerului Sănătăţii, abilitata să asigure organizarea concursului. (2) Comisia comuna de organizare a concursului pentru rezidentiat este formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Componenta şi numărul membrilor comisiei comune se aproba anual prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 8 (1) Admiterea în rezidentiat a personalului didactic încadrat pe funcţii de preparator la disciplinele clinice şi preclinice cu sau fără corespondent în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală se face în situaţia îndeplinirii condiţiilor de admitere la grupa sau subgrupa de specialităţi respectiva.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (2) Doctoranzii cu frecventa pot fi admişi în rezidentiat numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 9Pregătirea în rezidentiat se organizează în doua etape: a) etapa I, de pregătire teoretică, ce are loc numai în clinici universitare, fiind normata ca activitate de învăţământ; b) etapa a II-a, de pregătire practica, ce are loc atât în clinici universitare, cat şi în unităţi sanitare şi farmaceutice de stat sau particulare acreditate.  +  Articolul 10 (1) Candidaţii admişi la concursul naţional de rezidentiat sunt repartizaţi de către Ministerul Sănătăţii, pe baza propriilor optiuni, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la concurs, pentru efectuarea stagiilor de pregătire în centre universitare sau în unităţi sanitare acreditate, în conformitate cu art. 4, în funcţie de propunerile instituţiilor de învăţământ superior de stat cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate şi de capacităţile de pregătire ale unităţilor sanitare. (2) Schimbarea specialitatii în care a fost admis rezidentul este posibila printr-un nou concurs de rezidentiat. În cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăţii, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile minime la specializarea cerută. (3) Lista candidaţilor repartizaţi în universităţi, pe specialităţi, se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către Ministerul Sănătăţii la finalizarea concursului.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 11 (1) Numărul de rezidenţi pentru normarea activităţii de predare este de cel puţin 5 pe specializare. În mod excepţional, el poate cobori sub aceasta cifra la propunerea senatului universităţii şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Finanţarea activităţii de pregătire teoretică a rezidenţilor admişi pe numărul de locuri stabilit potrivit art. 5 alin. (4), organizată de instituţiile de învăţământ superior de stat cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, se face din sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe bază de contract, în condiţiile prevăzute la art. 171 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (3) Activitatea de predare aferentă învăţământului de rezidentiat se cuprinde distinct în statele de funcţiuni ale catedrelor. (4) Instituţiile de învăţământ superior de stat cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, care derulează programe de pregătire prin rezidentiat, au obligaţia sa organizeze un departament specializat sau o structura care să răspundă de organizarea şi calitatea activităţilor didactice pentru aceste programe.-----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 12 (1) Rezidentiatul se finalizează printr-un examen care cuprinde probe teoretice şi practice, susţinute în faţa unei comisii de specialişti propuse de către instituţiile de învăţământ superior, societăţile profesionale, Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Farmacistilor din România şi numite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (2) Absolvenţii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare în primii 2 ani de la absolvire. (3) Stagiul de rezidentiat poate fi întrerupt la solicitarea rezidentului şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile respectării contractului individual de muncă.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (4) După promovarea examenului prevăzut la alin. (1) rezidenţilor li se eliberează certificatul de medic specialist, medic dentist specialist şi, respectiv, de farmacist specialist, de către Ministerul Sănătăţii.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (5) Calitatea de medic specialist sau de farmacist specialist este dovedită de certificatul eliberat conform alin. (4).  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de art. 98 din HOTĂRÂREA nr. 970 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2004.  +  Articolul 14 (1) Pregătirea prin rezidentiat se poate face şi cu taxa, atât de către cetăţenii români, cat şi de către cetăţenii străini, în afară locurilor care se susţin de la bugetul de stat, stabilite conform art. 5 alin. (4). (2) Numărul locurilor cu taxa se stabileşte anual, pe specialităţi, la propunerea senatelor universitare, şi se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 15Masteratul şi doctoratul se desfăşoară conform legii.  +  Articolul 16 (1) A doua specialitate se poate obţine, numai în regim cu taxa: a) prin susţinerea unui nou concurs naţional pentru rezidentiat şi cu parcurgerea programei de pregătire, dacă specialitatea nu este inrudita cu prima specialitate pentru care solicitantul are certificat; b) fără susţinerea unui nou concurs naţional pentru rezidenţiat, dar cu parcurgerea integrală a stagiului de pregătire, dacă specialitatea este înrudită cu cea pentru care solicitantul are certificat, cu avizul organizaţiilor profesionale de profil şi aprobarea Ministerului Sănătăţii.----------Litera b) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005. (2) Lista specialităţilor înrudite se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii cu avizul organizaţiilor profesionale de profil, pe baza Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 17 (1) Atestatul de studii complementare reprezintă: a) formele de pregătire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice; b) formele de pregătire postuniversitară suplimentare, aprofundate în domenii conexe specialităţii de bază. (2) Formele de pregătire postuniversitară prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează numai de către medicii specialişti sau medicii primari. (3) Atestatele de studii complementare aferente fiecărei specialităţi medicale, medico-dentare şi, respectiv, farmaceutice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul organizaţiilor profesionale de profil. (4) Durata şi conţinutul programelor de pregătire pentru obţinerea de atestate de studii complementare se aprobă de către Ministerul Sănătăţii la propunerea instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 18 (1) Programele de pregătire în vederea dobândirii atestatelor de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătăţii prin instituţiile de învăţământ superior de stat cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate. (2) Ministerul Sănătăţii organizează examenele de evaluare a pregătirii dobândite în cadrul programelor prevăzute la alin. (1) şi eliberează atestatele.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 19Atestatele de studii complementare dobândite în străinătate pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 20 (1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 20 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005. (2) Educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu excepţia studiilor complementare care duc la dobândirea unui atestat, este organizată de către Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu Academia de Ştiinţe Medicale şi cu Ministerul Sănătăţii.------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005. (3) Programele naţionale de educaţie continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman sunt avizate de Ministerul Sănătăţii.------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 21 (1) Învăţământul superior universitar şi postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman se desfăşoară în spitale, institute, centre de diagnostic şi tratament, în secţii cu paturi, în laboratoare şi în cabinete. Clinicile universitare sunt secţii clinice de spital în care sunt organizate catedre sau discipline universitare.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (2) Învăţământul farmaceutic se desfăşoară în clinici, laboratoare, farmacii publice sau de spital şi în unităţi de cercetare şi/sau producţie de medicamente, agreate de instituţiile de învăţământ superior. (3) Unităţile clinice universitare se înfiinţează, la propunerea instituţiei de învăţământ superior, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii. Într-o unitate clinica universitară activitatea de învăţământ este susţinută de o singura instituţie de învăţământ superior sau, după caz, de o singura facultate cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman.-----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (4) Desfiinţarea unei unităţi clinice universitare se poate face numai prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea instituţiei de învăţământ superior.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni. (5) Într-o unitate clinica universitară întreaga activitate de învăţământ, asistenţa medicală şi cercetare ştiinţifică este condusă de şeful clinicii. (6) Poziţia de şef de clinica se ocupa de cadrele didactice universitare cu cel mai înalt grad universitar, pe baza hotărârii senatului universităţii. Şeful de clinica poate fi numit şef de secţie/şef de laborator, la propunerea senatului universităţii, prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 22Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu funcţie didactica din unităţile clinice universitare, salariaţi ai instituţiei de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, pot primi din partea unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea integrată clinic o indemnizaţie de activitate clinica reprezentând cel puţin echivalentul unei jumătăţi de norma corespunzătoare gradului profesional în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru activitatea de asistenţa medicală, respectiv farmaceutica, cu excepţia rezidenţilor.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 23Instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman vor dimensiona formatiile de studiu astfel încât numărul de studenţi şi rezidenţi care activează concomitent într-o unitate clinica universitară să fie corelat cu capacitatea de acordare a asistenţei medicale.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 24 (1) Spaţiile din spitale vor fi folosite pentru învăţământ universitar şi postuniversitar acreditat de stat, fără plata. Instituţiile de învăţământ superior particular care au specializări cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman pot încheia contracte de închiriere, cu aprobarea ministrului sănătăţii, conform legislaţiei în vigoare. (2) Dotările din spitale, indiferent de provenienţă, sunt folosite fără plata şi pentru procesul de învăţământ de stat acreditat, cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 25 (1) Cursurile postuniversitare de perfecţionare sunt organizate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, cu consultarea Ministerului Sănătăţii, a Colegiului Medicilor din România, respectiv a Colegiului Farmacistilor din România. (2) Pregătirea, durata şi conţinutul programelor se stabilesc de către instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, în cadrul unui program naţional coordonat de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Farmacistilor din România.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 26 (1) Taxele de instruire pentru formele de pregătire profesională rezidenţiat cu taxă, specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi, atestate de studii complementare, cursuri postuniversitare, educaţie continuă în domeniul medical, medico-dentar sau farmaceutic uman sunt suportate de către beneficiari sau angajatorii acestora.-----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005. (2) Taxele de instruire prevăzute la alin. (1) se constituie ca venituri proprii extrabugetare, se propun şi se aproba de către instituţiile organizatoare. (3) Coordonarea activităţii de pregătire postuniversitară se face de către Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2002pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali.-----------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii vor elabora şi vor aproba prin ordin comun metodologia de aplicare a prezentei hotărâri.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 28Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor unităţilor medico-sanitare cu activitate structurată de învăţământ universitar şi postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.300 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005 prin înlocuirea unor termeni.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 august 2002.Nr. 899.--------------