HOTĂRÂRE nr. 895 din 7 septembrie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Comunei Nădrag are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1 pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Nădrag, în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Nădrag va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Consiliul Local al Comunei Nădrag are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. (5) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Nădrag şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Nădrag, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 895.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi TineretTimiş în domeniul public al comunei Nădrag şi înadministrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag
  *Font 8*
                        Centrul de agrement "Tabăra Nădrag"
  Nr. M.F. Codul de clasifi- care Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  27615 8.29.06 Comuna Nădrag, judeţul 11.578 Tabăra Nădrag Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş În domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag Clădire nr. 2, P+1 - parter - bucătarie, magazie alimente, sală mese, pardo- seală gresie, etaj - dormitoare, pardoseală mozaic, acoperiş ţiglă
  27616 8.29.06 Comuna Nădrag, judeţul 1.007 Tabăra Nădrag Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş În domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag Clădire nr. 3, P+1 - magazie lemne, pereţi scândură, acoperiş plăci azbociment
  27617 8.29.06 Comuna Nădrag, judeţul 3.088 Tabăra Nădrag Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş În domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag Clădire nr. 4, P+1 - WC cu canalizare, cărămidă, paravan scândură, acoperiş ţiglă
  27614 8.29.06 Comuna Nădrag, judeţul 13.508 Tabăra Nădrag Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş În domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag Clădire nr. 1, P+1 - cărămidă, parchet + scândură, acoperiş ţiglă, dormitoare
  --------