HOTĂRÂRE nr. 901 din 7 septembrie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local Gura Humorului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local Gura Humorului.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local Gura Humorului are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local Gura Humorului în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local Gura Humorului va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Consiliul Local Gura Humorului are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (6) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local Gura Humorului va prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare, întocmită la data predării imobilelor. (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea oraşului Gura Humorului şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local Gura Humorului, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul administraţieişi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 901.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentruSport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Gura Humoruluişi în administrarea Consiliului Local Gura HumoruluiCentrul de agrement "Tabăra Balada"
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoa- rea de inven- tar (în lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  34.769 8.29.06 Gura Humorului, judeţul Suceava, Str. Parcului 221.373 Tabăra Balada - Centrul de agrement Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava (CUI 4244350) Domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului Vila Răzvan şi Vidra - cărămidă
  34.770 8.29.06 Gura Humorului, judeţul Suceava, Str. Parcului 50.055 Tabăra Balada - Centrul de agrement Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava (CUI 4244350) Domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului Vila Călin - cărămidă
  34.771 8.29.06 Gura Humorului, judeţul Suceava, Str. Parcului 49.161 Tabăra Balada - Centrul de agrement Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava (CUI 4244350) Domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului Vila Raluca - cărămidă
  34.772 8.29.06 Gura Humorului, judeţul Suceava, Str. Parcului 2 Tabăra Balada - Centrul de agrement Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava (CUI 4244350) Domeniul public al Oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului Gheretă paznici - lemn
  34.774 8.29.06 Gura Humorului, judeţul Suceava, Str. Parcului 18 Tabăra Balada - Centrul de agrement Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava (CUI 4244350) Domeniul public al Oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului Căsuţe din lemn, 4 bucăţi
  ____________