ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 31 august 2011privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 2 septembrie 2011  În baza asumării de către România a unor obligații în cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar și în cadrul unor acorduri cu organisme internaționale, s-a stabilit eliminarea treptată a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de grație avută la dispoziție fiind destinată retehnologizărilor și modernizărilor la unitățile de producere a energiei termice.Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a prețului energiei termice furnizate populației și deci la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor.Această situație impune luarea unor măsuri de protecție a populației vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012.Luând în considerare faptul că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Modalități de facturare a energiei termice  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecție socială a populației reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în perioada sezonului rece, precum și a modului de facturare și plată a energiei termice.  +  Articolul 2(1) Modul de facturare și de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire de către asociațiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/convenții individuale, poate fi:a) facturarea și plata pe baza consumului lunar efectiv;b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv și plata în tranșe procentuale pe o perioadă de referință cu durata de 12 luni.(2) Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum și stabilirea perioadei de referință se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și care beneficiază de ajutoare, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, facturarea și plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).  +  Articolul 3(1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în tranșe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referință în baza unui act adițional la contractul de furnizare/convenției individuale.(2) Opțiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală asupra modului de plată a contravalorii energiei termice în tranșe procentuale se comunică furnizorilor cu cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referință.  +  Articolul 4Furnizorii de energie termică au obligația să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, facturarea în condițiile prevederilor art. 2.  +  Articolul 5Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală sunt obligați să achite facturile în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturilor în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii și termenele de scadență se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Ajutoare pentru încălzirea locuinței  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 6(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:a) consumator vulnerabil - clientul, persoană singură/familie, care nu își poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței și ale cărui venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) și (6), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2); (la 03-12-2020, Litera a) din Articolul 6 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinței în condițiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie și persoana singură, pe tip de apartament/locuință, în funcție de zona de temperatură, conform anexei nr. 1;c) zona de temperatură - gruparea județelor în funcție de temperaturile medii multianuale înregistrate, conform anexei nr. 2;d) familie - soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședință și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;f) locuință de domiciliu sau de reședință - construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) sezon rece - se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită într-unul sau mai multe județe la solicitarea consiliilor județene, cu avizul Autorității Naționale de Meteorologie. Condițiile în care se prelungește perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum și procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;h) ajutor pentru încălzirea locuinței - măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia și care poate fi, după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 178 lit. a) și b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură definite conform lit. d) și e).(2) Cuantumurile ajutoarelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și nivelul veniturilor se raportează la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) - (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.(3) Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de prezenta ordonanță de urgență ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii. (la 01-09-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Secţiunea a 2-a Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței  +  Articolul 7(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure. (la 03-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 7 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (2) Pentru sprijinirea populației în perioada sezonului rece, autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecție socială din bugetele locale, după cum urmează:a) subvenții lunare pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației;b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat;c) atât subvenții lunare prevăzute la lit. a), cât și ajutoare lunare prevăzute la lit. b).  +  Articolul 8(1) Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art. 7 se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) și prevăzut în anexa nr. 1.(2) În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:a) în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 0,310 ISR;b) în proporție de 80%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR și 0,420 ISR;c) în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR și 0,520 ISR;d) în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR și 0,620 ISR;e) în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR și 0,710 ISR;f) în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR și 0,850 ISR;g) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR și 0,960 ISR;h) în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR și 1,080 ISR;i) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR și 1,230 ISR;j) în proporție de 5%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,6 ISR. (la 03-12-2020, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,6 ISR și 2,164 ISR, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%. (la 03-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (4) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) compensarea procentuală este mai mare cu 10% față de proporțiile stabilite pentru familie.(5) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporție de 100%.(6) În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) și c), după cum urmează:a) până la 7%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 0,310 ISR;b) până la 14%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR și 0,420 ISR;c) până la 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR și 0,520 ISR;d) până la 27%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR și 0,620 ISR;e) până la 33%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR și 0,710 ISR;f) până la 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR și 0,850 ISR;g) până la 46%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR și 0,960 ISR;h) până la 53%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR și 1,080 ISR;i) până la 59%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR și 1,230 ISR;j) până la 61%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,6 ISR; (la 03-12-2020, Litera j) din Alineatul (6) , Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) k) până la 63%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1,6 ISR și 2,164 ISR. (la 03-12-2020, Litera k) din Alineatul (6) , Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (la 01-09-2013, Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (7) În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2), autoritățile administrației publice locale au obligația să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puțin 10% din maximul compensării prevăzute la alin. (6).(8) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranșele și procentele prevăzute la alin. (6).(9) În situația în care consumul din factura pentru energie termică depășește consumul mediu lunar calculat în condițiile art. 6 lit. b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (2)-(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.  +  Articolul 9(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,524 ISR;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,380 ISR;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,300 ISR;d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,180 ISR;f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,140 ISR;g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,090 ISR;h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,070 ISR;i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR. (la 03-12-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (2) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranșele și cuantumurile prevăzute la alin. (1).(3) Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevăzute la alin. (1) și (2), dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece. (la 01-09-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 10(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,480 ISR;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,432 ISR;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,384 ISR;d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,336 ISR;e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,288 ISR;f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,192 ISR;h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,144 ISR;i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR. (la 03-12-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (2) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie peste tranșele și cuantumurile prevăzute la alin. (1).(3) Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute la alin. (1) și (2), dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.(4) Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.(5) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (3), ajutorul pentru energie electrică se acordă inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiază de tarif social în condițiile reglementărilor emise prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate. (la 01-09-2013, Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 11(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,108 ISR;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,088 ISR;d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,078 ISR;e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,068 ISR;f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,060 ISR;g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,052 ISR;h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR;i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,6 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR. (la 03-12-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 03 decembrie 2020 ) (la 01-09-2013, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 ,cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR. (la 01-09-2013, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (3) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste tranșele și cuantumurile prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 12(1) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9, 10 și 11 familiile și persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române. (la 01-09-2013, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure prevăzute la alin. (1) numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență nu se consideră locuință instituțiile de asistență socială sau alte așezăminte cu caracter social, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase cu scop monahal.  +  Articolul 12^1(1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței, aflați în situația prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice pot acorda, din bugetul local, sprijin financiar pentru acoperirea integrală sau parțială a cotei-părți din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză.(2) Criteriile de acordare, precum și nivelul sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. (la 28-11-2015, Art. 12^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 296 din 25 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015. )  +  Articolul 13Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a drepturilor de alocație pentru susținerea familiei acordate în condițiile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, ori a obligațiilor legale de întreținere și nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat. (la 01-09-2013, Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței  +  Articolul 14(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8, 9, 10 și art. 11 alin. (1), se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia. (la 01-09-2013, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (2) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2).(4) În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale. (la 01-09-2013, Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabilește dreptul solicitând informații pe bază de protocol altor instituții/autorități sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitanților. În situația în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistență socială. (la 01-09-2013, Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (6) Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale, serviciul public de asistență socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă. (la 01-09-2013, Alin. (6) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (7) În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat, pentru respectarea prevederilor art. 10 alin. (4). Fac excepție beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarii de alocații pentru susținerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale. (la 01-09-2013, Alin. (7) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 15(1) Pentru energie termică, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor până la data de 15 septembrie a fiecărui an.*)(2) Furnizorii prevăzuți la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.*)(3) Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt puse la dispoziția solicitanților de către primării. (la 01-09-2013, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței poate intra în posesia formularului de cerere și declarație pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorității administrației publice locale sau, după caz, al agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială.  +  Articolul 16Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8, 9, 10 și art. 11 alin. (1) depun, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria comunei, orașului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.*) (la 01-09-2013, Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 17(1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se realizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin dispoziție a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispozițiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoștința solicitanților individual.(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari.*)(3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale și asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor, care va conține și venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 8, 9 și art. 11 alin. (1), atât în scris, cât și în format electronic. În situația furnizorilor de energie termică în sistem centralizat și de gaze naturale situația centralizatoare va conține și codul furnizorului, respectiv al clientului. (la 01-09-2013, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (3^1) Pentru energia electrică, în termenul prevăzut la alin. (2), primarii vor transmite furnizorilor de energie electrică, precum și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 10, atât în scris, cât și în format electronic. Situația centralizatoare va conține și codul furnizorului, respectiv al clientului. (la 01-09-2013, Alin. (3^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (4) Dispozițiile primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în condițiile art. 8, 9, 10 și art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, și data efectuării plății acestuia. (la 01-09-2013, Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (5) Pentru solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispoziția motivată privind respingerea cererii.(6) În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8, 9, 10 și 11 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea. (la 01-09-2013, Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020, cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se soluționează în condițiile art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  (7) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) și (4) aplicându-se corespunzător.
   +  Articolul 17^1(1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social și/sau cu cel de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor art. 9 alin. (5^2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită ulterior stabilirii acestor drepturi și ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, acesta se acordă luând în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutorul social și/sau alocația pentru susținerea familiei.(3) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței în situația prevăzută la alin. (2) se face cu condiția ca la data depunerii cererii familia să fie în plata a cel puțin unuia dintre drepturile de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei.(4) În situația familiilor al căror drept de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei este încetat sau, după caz, suspendat conform legii, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1).(5) Formularul de cerere pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în situația prevăzută la alin. (2) este cel prevăzut la art. 18^1 alin. (5) din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Cererea prevăzută la alin. (5) se depune potrivit art. 16, prevederile art. 17 aplicându-se în mod corespunzător.(7) Pentru situația prevăzută la alin. (1) dispoziția primarului conține acordarea tuturor drepturilor solicitate. (la 12-12-2016, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completata de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 18La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-09-2013, Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 19(1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari.(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.(5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari.(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât și în format electronic.  +  Articolul 20(1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale.(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general pe consumatori individuali.(4) Până la data de 5 a fiecarei luni, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuți la alin. (1) situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței.(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 clienți, precum și în situația existenței de repartitoare de încălzire în cazul energiei termice sau în situațiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun în alt fel. (la 01-09-2013, Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 21(1) Pe baza situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 8.(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociație, precum și suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoțită de situația detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, în condițiile art. 8, precum și suma individuală de plată.(4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică ce vor conține cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, în condițiile art. 8, precum și suma individuală de plată.(5) Pe baza situației prevăzute la alin. (3) și a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare și constituie document de plată care, după certificare, se transmite agențiilor teritoriale în vederea decontării.(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 22(1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ținând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidențiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.(3) Asociația de proprietari/locatari are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreținere.  +  Articolul 23(1) Pe baza situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și (3^1) și la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale și, respectiv, de energie electrică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, respectiv pentru energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 10 alin. (3). (la 01-09-2013, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociației de proprietari/locatari și, după caz, suma de plată, calculată ca diferență între valoarea consumului general și suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoțită de situația detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, precum și suma individuală de plată ce va fi suportată de beneficiar ca diferență dintre contravaloarea consumului înregistrat conform art. 20 alin. (4) și ajutorul efectiv.(4) În cazul consumatorilor vulnerabili, titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale și, respectiv, de energie electrică transmit facturile reprezentând consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrică, care vor conține, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat în condițiile art. 9 sau ajutorul pentru energie electrică acordat în condițiile art. 10, precum și suma individuală de plată stabilită ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul efectiv calculat în condițiile alin. (1). (la 01-09-2013, Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (5) Pe baza situației prevăzute la alin. (3) și a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrică întocmesc borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare și constituie document de plată care, după certificare, se transmite agențiilor teritoriale în vederea decontării. (la 01-09-2013, Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 24(1) Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali, ținând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidențiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.(3) Asociația de proprietari/locatari are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întreținere.  +  Articolul 25(1) Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligația să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentației depuse la stabilirea ajutorului social.*)(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispozițiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.*)(3) Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se stabilește o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.(4) Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.*)(5) Data plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri și modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar, prin dispoziție care se aduce la cunoștința titularilor.(6) Pentru familiile și persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.(7) Pentru familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.(8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, stabilit în condițiile alin. (7), pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.(9) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se poate stabili și în natură prin acordarea de lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în cantitate cel puțin echivalentă cu cea care ar fi putut să fie achiziționată de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani. (la 01-09-2013, Alin. (9) al art. 25 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )
   +  Secţiunea a 4-a Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței  +  Articolul 26(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (la 01-09-2013, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 11 alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 11 alin. (2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) și (3), se asigură din bugetele locale. (la 01-09-2013, Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, precum și pentru tipărirea formularului de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.  +  Articolul 27(1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1), se realizează lunar de către agențiile teritoriale pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) și art. 23 alin. (5).(2) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (1) se face o singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din sezonul rece.(3) În vederea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condițiile alin. (2), primarii transmit agențiilor teritoriale situația centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3), actualizată lunar conform prevederilor art. 17 alin. (7). (la 01-09-2013, Art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 27^1(1) Pentru sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferente sezonului rece anterior, termenele-limită până la care se poate solicita de către primari, respectiv furnizori decontarea acestora sunt:a) până cel târziu la data de 30 aprilie, în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri;b) până cel târziu la 31 iulie, în cazul ajutorului pentru energie termică, energie electrică și gaze naturale.(2) Decontarea ajutoarelor se face în funcție de valoarea consumului, dar numai în limita ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este îndreptățit.(3) După termenele prevăzute la alin. (1), sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se vor suporta din bugetele locale. (la 01-09-2013, Art. 27^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 28Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică, energie electrică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale sau a energiei electrice, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței achitate de agențiile teritoriale ori de autoritățile administrației publice locale, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se vor colecta în conturile tip ESCROW deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică, furnizorii de gaze naturale și furnizorii de energie electrică. (la 01-09-2013, Art. 28 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Secţiunea a 5-a Verificare și monitorizare  +  Articolul 29(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) și art. 23 alin. (5), precum și situația centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) se transmit agențiilor teritoriale și în format electronic, în termenele prevăzute de prezenta ordonanța de urgență.(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agențiile teritoriale elaborează baza de date cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și sumele acordate.  +  Articolul 30(1) În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, prevăzută la art. 14 alin. (5) și (7), ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se mai acordă.(2) În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agențiilor teritoriale în condițiile art. 14 alin. (6) se constată că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii, prin dispoziție a primarului, care constituie titlu executoriu.(3) Agențiile teritoriale pot efectua oricând verificări cu privire la condițiile care au stat la baza acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și a îndeplinirii de către titular a obligației prevăzute la art. 19 alin. (1).(4) Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, plătite din bugetul de stat, se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenției teritoriale și se fac venituri la bugetul de stat.(5) În situația în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agențiile teritoriale, se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței nu corespund realității și se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, organul constatator are obligația să sesizeze organele de urmărire penală. (la 01-09-2013, Art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. )  +  Articolul 31(1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale monitorizează și controlează prin personalul împuternicit și prin instituțiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.(2) La solicitarea agențiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze naturale și energie electrică, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a furniza date și informații cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 01-09-2013, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (3) Primarii, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, iar furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze naturale și energie electrică documentele pe baza cărora au înscris în facturi ajutorul pentru încălzirea locuinței, inclusiv copii după facturile emise beneficiarilor. (la 01-09-2013, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013. ) (4) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pot efectua în caz de autosesizare sau la solicitarea unor terți anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor, precum și verificări privind veridicitatea informațiilor din anchetele sociale efectuate de primari prin investigații la domiciliul beneficiarilor.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 32Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 32 a fost abrogat de art. 231 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 33(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a dispozițiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3)-(6), art. 25 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 27 alin. (3) și art. 31 alin. (3).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin. (1) și art. 17 alin. (2) și (7);b) nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(5), art. 23 alin. (1)-(5) și art. 31 alin. (3);c) nerespectarea de către asociația de proprietari/locatari a dispozițiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) și art. 24 alin. (3).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, situația în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3) și art. 19 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către inspectorii sociali, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. a);b) de către primari, persoanele împuternicite de aceștia, pentru contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3).(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice notifică de îndată organul de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(10) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz. (la 01-01-2017, Articolul 33 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul 19, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 34 Abrogat (la 01-01-2017, Articolul 34 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 35Dispozițiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 36Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 37La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 38În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 39Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2), art. 16, art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (1), (2) și (4) se decalează cu până la maximum 10 zile lucrătoare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 31 august 2011.Nr. 70.  +  Anexa nr. 1
  CONSUM MEDIU ZONA RECE
  Tip locuință/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
  1 cameră 1,01 0,84 0,74 0,82 0,91
  2 camere 1,49 1,30 1,16 1,31 1,49
  3 camere 1,94 1,70 1,52 1,70 1,94
  ≥4 camere 2,70 2,27 2,11 2,37 2,70
  CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ
  Tip locuință/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
  1 cameră 0,91 0,76 0,67 0,75 0,82
  2 camere 1,36 1,18 1,06 1,19 1,36
  3 camere 1,76 1,55 1,38 1,55 1,76
  ≥4 camere 2,45 2,07 1,92 2,15 2,45
  CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ
  Tip locuință/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
  1 cameră 0,82 0,68 0,61 0,67 0,74
  2 camere 1,22 1,06 0,95 1,07 1,22
  3 camere 1,59 1,39 1,24 1,39 1,58
  ≥4 camere 2,21 1,86 1,73 1,94 2,21
  -----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013, conform modificării aduse de pct. 26 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2 Repartizarea județelor pe zone de temperatură
  Zone Nr. Județul
  Zona rece 1.Harghita
  2.Suceava
  3.Covasna
  4.Brașov
  5.Bistrița-Năsăud
  6.Bacău
  7.Botoșani
  8.Cluj
  9.Vaslui
  10.Neamț
  11.Mureș
  12.Sibiu
  13.Hunedoara
  14.Iași
  15.Alba
  Zona temperată16.Vrancea
  17.Satu Mare
  18.Dâmbovița
  19.Argeș
  20.Ialomița
  21.Sălaj
  22.Dolj
  23.Maramureș
  24.Galați
  25.Prahova
  26.Brăila
  27.Buzău
  28.Olt
  29.Bihor
  30.Teleorman
  31.Ilfov
  32.Gorj
  Zona caldă 33.Giurgiu
  34.Tulcea
  35.Vâlcea
  36.Arad
  37.Caraș-Severin
  38.București
  39.Călărași
  40.Timiș
  41.Mehedinți
  42.Constanța