ORDONANŢĂ nr. 24 din 30 august 2011 (*actualizată*)privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor(actualizată până la data de 24 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 99 din 12 aprilie 2013; LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013; LEGEA nr. 221 din 15 iulie 2013; RECTIFICAREA nr. 221 din 15 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------------**) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform alin. (1) al art. II din LEGEA nr. 99 din 12 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013, <Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv "Asociaţia">>.Aceste sintagme au fost înlocuite direct în textul formei actualizate.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat.  +  Articolul 2 (1) Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată de orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat. (2) Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională de un evaluator autorizat. (3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate de prezenta ordonanţă. (4) Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Asociaţia, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă. (2) Asociaţia este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de evaluator autorizat în România. Asociaţia reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel naţional şi internaţional. (3) Evaluatorii autorizaţi, membri ai Asociaţiei, în exercitarea independentă a profesiei, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) evaluări de bunuri imobile; b) evaluări de întreprinderi; c) evaluări de bunuri mobile; d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare; e) evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale; f) verificări de rapoarte de evaluare. (4) Evaluatorii autorizaţi, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de obiectivitate şi integritate profesională.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei  +  Articolul 4 (1) Asociaţia are sediul central în municipiul Bucureşti şi îşi poate constitui filiale, cu personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ, în condiţiile prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (2) Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Activitatea Asociaţiei se finanţează din următoarele surse: a) taxe de înscriere şi de examinare; b) cotizaţii anuale ale membrilor; c) fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, tarife pentru servicii de formare şi pregătire profesională continuă prestate în conformitate cu prevederile legale; d) drepturi editoriale specifice; e) donaţii, sponsorizări şi alte venituri, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Asociaţia are următoarele atribuţii: a) atribuie calitatea de evaluator autorizat şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare; b) organizează examenele pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat; c) adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare; d) monitorizează aplicarea în desfăşurarea activităţii de evaluare a evaluatorilor autorizaţi a standardelor de evaluare adoptate de aceasta; e) adoptă regulile şi principiile deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi, în conformitate cu responsabilităţile şi demnitatea profesiei; f) monitorizează respectarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi; g) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a evaluatorilor autorizaţi; h) organizează evidenţa evaluatorilor autorizaţi, prin înscrierea acestora în Tabloul Asociaţiei; i) asigură buna desfăşurare a activităţii de evaluare; j) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; k) colaborează cu organisme profesionale din ţară şi din străinătate; l) elaborează şi publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării; m) editează publicaţii de specialitate; n) organizează manifestări ştiinţifice în domeniul studierii şi dezbaterii problemelor teoretice şi practice ale evaluării; o) organizează sau participă la conferinţe, congrese, colocvii, seminare sau alte manifestări profesionale cu caracter intern şi internaţional cu tematici din domeniul său de activitate ori din domenii conexe; p) elaborează propuneri de modificare şi completare a actelor normative din domeniul de activitate al evaluatorilor autorizaţi şi le înaintează instituţiilor abilitate pentru promovare; q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin lege sau regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; r) editează periodic un buletin informativ destinat evaluatorilor autorizaţi pentru comunicarea tuturor actelor normative, hotărârilor şi deciziilor adoptate de organele sale de conducere. (2) În exercitarea atribuţiilor sale legale, Asociaţia adoptă, prin organele sale, în condiţiile prezentei ordonanţe, hotărâri, regulamente, codul de etică al profesiei şi procedura disciplinară. Hotărârile şi regulamentele aprobate de Conferinţa naţională, codul de etică al profesiei, precum şi orice acte de interes general ale Asociaţiei sau ale organelor sale de conducere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6 (1) Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul director şi preşedintele în exerciţiu, denumit în continuare preşedinte. (2) În afara organelor prevăzute la alin. (1), în cadrul Asociaţiei funcţionează Comisia de etică şi disciplină, Comisia de calificare şi atestare profesională, Comisia ştiinţifică şi de standarde, Comisia de evidenţă a membrilor, Comisia de verificare şi monitorizare, Comisia de relaţii interne şi internaţionale şi Comisia juridică. Comisiile îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentelor aprobate de Conferinţa naţională sau de Consiliul director, după caz.  +  Articolul 7 (1) Conferinţa naţională este organul reprezentativ de conducere, care se constituie din membrii Consiliului director, foştii preşedinţi ai Asociaţiei, precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri titulari desemnat de adunarea generală a fiecărei filiale înfiinţate potrivit art. 4 alin. (1). (2) Conferinţa naţională şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an şi ori de câte ori se consideră necesar, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei, respectiv de organizare şi funcţionare al filialelor. (3) Conferinţa naţională are următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale; c) aprobă raportul şi programul de activitate ale Consiliului director; d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului director; e) aprobă şi revocă auditorul statutar; f) numeşte şi revocă membrii Comisiei de etică şi disciplină; g) aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului director; h) aprobă, la propunerea Consiliului director, înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora; i) aprobă codul de etică al profesiei, regulamentul Comisiei de etică şi disciplină şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului director, la propunerea Consiliului director; j) aprobă, prin hotărâre, standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii Asociaţiei, la propunerea Consiliului director; k) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului director al Asociaţiei, la propunerea Comisiei de etică şi disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică şi disciplină şi codului de etică al profesiei. Contestarea sancţiunilor aplicate se poate face, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ; l) decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei; m) stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare, potrivit legii; n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă şi de regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei. (4) Termenul de reunire a Conferinţei naţionale nu poate fi stabilit mai devreme de 30 de zile de la data publicării convocării într-un ziar de largă răspândire naţională, iar, dacă la prima convocare Conferinţa naţională nu poate fi ţinută din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa după minimum 10 zile de la prima convocare. Convocarea va cuprinde locul şi data desfăşurării Conferinţei naţionale, precum şi ordinea de zi. (5) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei naţionale, la prima convocare este necesară prezenţa a jumătate plus unu din numărul participanţilor cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (6) La a doua convocare Conferinţa naţională poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenţi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii participanţilor. (7) Conferinţa naţională este condusă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de prim-vicepreşedinte. (8) Fiecare participant are dreptul la un vot. Membrii de onoare nu au drept de vot. (9) Alegerea şi revocarea preşedintelui, membrilor Consiliului director, membrilor Comisiei de etică şi disciplină, precum şi alegerea şi revocarea auditorului statutar se fac numai prin vot secret, în conformitate cu procedura de alegeri aprobată de Consiliul director.  +  Articolul 8 (1) Consiliul director este organul executiv de conducere care îndeplineşte obiectivele Asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinţei naţionale şi este alcătuit din 11 membri. (2) Structura Consiliului director este următoarea: a) preşedintele; b) prim-vicepreşedintele, care este viitorul preşedinte; c) fostul preşedinte, imediat anterior preşedintelui; d) 6 vicepreşedinţi; e) secretarul general; f) trezorierul. (3) Vicepreşedinţii Asociaţiei sunt preşedinţii următoarelor comisii de specialitate: Comisia de calificare şi atestare profesională, Comisia ştiinţifică şi de standarde, Comisia de evidenţă a membrilor, Comisia de verificare şi monitorizare, Comisia de relaţii interne şi internaţionale şi Comisia juridică. (4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinţei naţionale în care aceştia au fost aleşi. (5) Funcţia de preşedinte va fi ocupată de prim-vicepreşedinte, la 2 ani de la alegerea sa în aceasta din urmă funcţie. (6) O persoană poate fi aleasă membru în Consiliul director pentru maximum două mandate consecutive. (7) Persoana care a exercitat funcţia de preşedinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de prim-vicepreşedinte decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la încheierea mandatului. (8) Consiliul director are următoarele atribuţii: a) prezintă Conferinţei naţionale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele Asociaţiei; b) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; c) propune spre aprobare Conferinţei naţionale standardele de evaluare, care devin obligatorii pentru desfăşurarea activităţii evaluatorilor autorizaţi; d) aprobă afilierea Asociaţiei la asociaţii şi organisme de profil, naţionale şi internaţionale; e) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, stabilind anual numărul de posturi şi salariile personalului angajat de aceasta; f) aprobă programul anual de pregătire continuă a evaluatorilor autorizaţi persoane fizice, pe baza propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională; g) stabileşte anual cuantumul taxelor, cotizaţiilor şi indemnizaţiilor, precum şi termenele de plată ale acestora; h) elaborează propuneri cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor; i) elaborează regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de etică şi disciplină, regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare al filialelor, pe care le supune aprobării Conferinţei naţionale; j) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate, regulamentul de acreditare, regulamentul de derulare şi finalizare a stagiaturii, procedurile de alegeri pentru organele de conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, alte reguli şi proceduri; k) acordă, prin hotărâre, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidenţă a membrilor; l) hotărăşte sancţionarea disciplinară a evaluatorilor autorizaţi, alţii decât proprii membri, la propunerea Comisiei de etică şi disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică şi disciplină şi codului de etică al profesiei. Hotărârile Consiliului director sunt definitive. Contestarea sancţiunilor aplicate se poate face, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ; m) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei; n) organizează, la nivel naţional, examenele de atribuire a calităţii de membru stagiar şi de dobândire a calităţii de evaluator autorizat; o) aprobă cursurile de formare în domeniul evaluării prevăzute la art. 15 alin. (6); p) comunică instituţiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformităţii cu standardele de evaluare adoptate de Asociaţie a rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe; q) intervine pentru a concilia şi, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Asociaţiei; r) elaborează propuneri pentru modificarea şi completarea actelor normative în domeniul de activitate al evaluatorilor autorizaţi; s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională sau de prezenta ordonanţă. (9) Vacantarea funcţiilor de preşedinte şi prim-vicepreşedinte se constată că urmare a demisiei, revocării, imposibilităţii definitive de exercitare a funcţiei, decesului, precum şi a oricăror cauze care conduc la încetarea calităţii de evaluator autorizat, potrivit prezentei ordonanţe (10) În cazul vacantării funcţiei de preşedinte, prim-vicepreşedintele devine preşedinte, durata mandatului său prelungindu-se de drept cu perioada rămasă din mandatul preşedintelui în exerciţiu. (11) În cazul vacantării funcţiei de prim-vicepreşedinte, se vor organiza alegeri pentru această funcţie în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a devenit vacantă. Durata mandatului prim-vicepreşedintelui ales va fi egală cu perioada rămasă din mandatul prim-vicepreşedintelui pe care îl înlocuieşte. (12) Funcţiile devenite vacante în Consiliul director vor fi ocupate şi exercitate interimar conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului director, aprobat de Conferinţa naţională. (13) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui. (14) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului director este necesară prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (15) Şedinţa Consiliului director este condusă de preşedinte sau, în absenţa preşedintelui, de prim-vicepreşedinte. (16) La şedinţele Consiliului director au dreptul să participe, fără drept de vot, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice, precum şi alte persoane reprezentând asociaţii profesionale şi patronate, în funcţie de ordinea de zi, la invitaţia preşedintelui. Data şedinţei Consiliului director este adusă la cunoştinţa Ministerului Finanţelor Publice cu 10 zile înainte de desfăşurarea acesteia, reprezentantul ministerului având posibilitatea să participe din oficiu la şedinţele Consiliului director. (17) Foştii preşedinţi ai Asociaţiei pot participa la şedinţele Consiliului director şi nu au drept de vot, cu excepţia fostului preşedinte imediat anterior, care are drept de vot în calitate de membru al Consiliului director. (18) Consiliul director va solicita în scris membrilor care lipsesc nemotivat de la 3 şedinţe consecutive să demisioneze din funcţie, iar, dacă aceştia nu dau curs solicitării, va propune Conferinţei naţionale revocarea lor din funcţie.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele Asociaţiei este preşedintele Consiliului director. (2) Preşedintele reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii.  +  Articolul 10 (1) Comisia de etică şi disciplină este compusă din 5 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi de Conferinţa naţională pentru o perioadă de 4 ani dintre evaluatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul Asociaţiei care se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. (2) Comisia de etică şi disciplină îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului Comisiei de etică şi disciplină, elaborat de Consiliul director şi aprobat de Conferinţa naţională, şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 26 potrivit codului de etică al profesiei şi procedurii disciplinare, precum şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.  +  Articolul 11Situaţiile financiare anuale ale Asociaţiei sunt supuse auditului statutar, conform legii.  +  Capitolul III Organizarea şi exercitarea profesiei de evaluator autorizat  +  Secţiunea 1 Dobândirea calităţii de evaluator autorizat şi formele de exercitare a profesiei  +  Articolul 12 (1) Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile prezentei ordonanţe, care sunt înscrise în Tabloul Asociaţiei şi dovedesc aceasta cu legitimaţia de membru sau autorizaţia valabilă la data evaluării. Tabloul Asociaţiei se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Informaţiile şi datele care se înscriu în Tabloul Asociaţiei vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei. Tabloul Asociaţiei cuprinde o secţiune dedicată evaluatorilor autorizaţi inactivi.  +  Articolul 13 (1) Formarea profesională iniţială şi continuă a evaluatorilor autorizaţi se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de Asociaţie. (2) Cursurile şi programele de formare profesională a evaluatorilor autorizaţi vor fi aprobate de Consiliul director.  +  Articolul 14Asociaţia are în componenţa sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizaţi: a) membri stagiari, persoane fizice; b) membri titulari, persoane fizice; c) membri acreditaţi, persoane fizice; d) membri corporativi, persoane juridice; e) membri inactivi; f) membri de onoare.  +  Articolul 15 (1) Examenele pentru atribuirea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei se organizează de Consiliul director, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar adoptat de acesta. (2) Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile propuse de către Consiliul director şi aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar; b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) să fie declarat admis la examenul organizat potrivit alin. (1); d) să achite taxa de examen în cuantumul şi în termenele stabilite de Consiliul director. (3) Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la data atribuirii calităţii de membru stagiar. (4) Desfăşurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire şi realizarea unor rapoarte de evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare şi finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director. (5) În perioada de stagiu, taxa de stagiu se achită în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director. (6) Pot deveni membri stagiari fără susţinerea examenului prevăzut la alin. (1) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) şi care au absolvit cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director.  +  Articolul 16 (1) Poate fi membru titular numai acea persoană care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii. (2) Calitatea de membru titular se pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă; b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare; c) nu achită cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director; d) este condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. (3) Calitatea de membru titular se dovedeşte cu legitimaţia de membru şi parafa care se vizează, respectiv se emite anual.  +  Articolul 17 (1) Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru titular cu o vechime în profesia de evaluator de cel puţin 3 ani care a promovat un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director. (2) Numai membrii acreditaţi pot fi aleşi în Comisia de verificare şi monitorizare. (3) Calitatea de membru acreditat este acordată pentru 5 ani de la data susţinerii examenului de acreditare. (4) Calitatea de membru acreditat se pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă; b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare; c) nu a achitat cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director; d) este condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; e) nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calităţii de membru acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director. (5) Calitatea de membru acreditat se dovedeşte cu legitimaţia de membru acreditat şi parafa care se vizează, respectiv se emite anual.  +  Articolul 18Membrii titulari care la sfârşitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregătire sunt suspendaţi până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest termen nu se face dovada îndeplinirii acestei condiţii, calitatea de membru al Asociaţiei încetează de drept. Constatarea încetării calităţii de membru al Asociaţiei se face prin hotărâre a Consiliului director.  +  Articolul 19 (1) Pot deveni membri de onoare persoanele fizice, personalităţi marcante române sau străine cu activităţi prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de evaluator autorizat şi care au avut o contribuţie importantă la consolidarea prestigiului Asociaţiei şi a profesiei de evaluator autorizat. Membrii de onoare sunt desemnaţi prin vot de Conferinţa naţională, la propunerea Consiliului director. (2) Calitatea de membru de onoare nu conferă persoanelor respective dreptul de a profesa ca evaluator autorizat. (3) Calitatea de membru de onoare se dovedeşte cu diploma eliberată de Asociaţie.  +  Articolul 20 (1) Pot desfăşura activitate de evaluare şi persoanele juridice cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, membri corporativi ai Asociaţiei. (2) Pentru dobândirea calităţii de membru corporativ, persoana juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat; b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 20 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 99 din 12 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. c) cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să deţină calitatea de evaluator autorizat;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 12 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. d) să fie beneficiară a unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare; e) să achite taxa de înscriere în Asociaţie în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director. (3) Condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) trebuie îndeplinite pe toată perioada deţinerii calităţii de membru corporativ. (4) Membrul corporativ va achita cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director. (5) Calitatea de membru corporativ se dovedeşte cu autorizaţia eliberată de Asociaţie.  +  Articolul 21Asociaţia este autoritatea competentă pentru coordonarea activităţii de verificare a rapoartelor de evaluare în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de evaluatorii autorizaţi.  +  Secţiunea a 2-a Statutul evaluatorului autorizat. Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 22 (1) Asociaţia are ca membri evaluatori autorizaţi persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau inactivi şi persoane juridice. (2) Este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul să exercite profesia de evaluator autorizat deoarece se află în una dintre următoarele situaţii: a) a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni, conform prezentei ordonanţe; b) are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege; c) se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială. (3) Schimbarea calităţii declarate de evaluator autorizat activ sau inactiv se va comunică în scris Asociaţiei de către persoana în cauză, în termen de 10 zile de la modificarea situaţiei sale.  +  Articolul 23Evaluatorii autorizaţi au dreptul: a) să perceapă onorarii pentru activitatea desfăşurată, onorarii care nu se stabilesc procentual din valoarea estimată prin raportul de evaluare; b) să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al Asociaţiei; c) să consulte bazele de date, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune Asociaţia şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie de Asociaţie pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională; d) să fie aleşi în organele de conducere şi în comisiile Asociaţiei; e) să fie înscrişi în Tabloul Asociaţiei.  +  Articolul 24Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: a) să plătească cotizaţia anuală. Neplata acesteia în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Asociaţie; b) să elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociaţie; c) să respecte codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, precum şi regulamentele adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei.  +  Articolul 25 (1) Evaluatorii răspund în desfăşurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz. (2) Răspunderea penală pentru producerea de prejudicii prin utilizarea, în orice formă, a unor date false în raportul de evaluare, cât şi prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului.---------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 221 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013, care modifică art. III din LEGEA nr. 221 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), răspund penal alături de evaluator persoanele ce se încadrează în dispoziţiile art. 25 sau ale art. 26 din Codul penal.---------Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de art. III din LEGEA nr. 221 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.  +  Articolul 26Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele: a) avertisment scris; b) avertisment cu acţiune corectivă profesională; c) suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni; d) retragerea calităţii de membru al Asociaţiei.  +  Articolul 27Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.  +  Articolul 28 (1) Persoanele fizice şi juridice străine care nu au domiciliul în România pot dobândi calitatea de evaluator autorizat şi pot exercita această profesie, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de Asociaţie cu organismele similare din statele respective. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de evaluator autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, respectiv persoanele juridice române. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul Asociaţiei, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe, fiind exceptaţi de la procedura de examinare. Asociaţia recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European în baza căruia cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat. (4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat se pot înscrie în Tabloul Asociaţiei, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe, fiindu-le recunoscută calitatea de evaluator autorizat dobândită în statul de origine. (5) Persoanele fizice sau juridice evaluatori autorizaţi având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot exercita profesia de evaluator autorizat şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, evaluatorul autorizat este exceptat de la procedura de înscriere în Asociaţie. (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de evaluator autorizat, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Asociaţiei o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente: a) dovada cetăţeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naţionalităţii, în cazul persoanei juridice; b) denumirea şi forma juridică, în cazul persoanei juridice; c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, şi a autorizării funcţionării, în cazul persoanei juridice; d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfăşurării profesiei de evaluator autorizat şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă prestatorul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de evaluator autorizat în România. (8) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi cetăţenilor aparţinând Confederaţiei Elveţiene.  +  Articolul 29Persoanele fizice care, prin dobândirea unei alte calităţi, devin incompatibile cu exercitarea profesiei de evaluator autorizat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare sau potrivit statutelor de organizare ale altor profesii sunt înscrise în Tabloul evaluatorilor inactivi. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.  +  Articolul 30Activitatea de evaluare este compatibilă cu desfăşurarea următoarelor activităţi: a) consultanţă de afaceri şi management; b) elaborarea de proiecte de finanţare; c) evaluarea de proiecte de finanţare; d) expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de evaluator pot efectua activităţile de expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, auditor financiar, practician în insolvenţă sau consultant fiscal, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.--------------Litera d) a art. 30 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004, denumită în continuare ANEVAR, organizează şi conduce prima adunare generală naţională şi prima Conferinţă naţională a Asociaţiei şi verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la acestea, precum şi condiţiile de dobândire iniţială a calităţii de evaluator autorizat, prevăzute la art. 32.  +  Articolul 32 (1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum şi ai altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) şi b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri titulari, respectiv acreditaţi ai Asociaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentului articol. (2) Pentru dobândirea calităţii de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la sediul ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti. (3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) şi b), respectiv de art. 17 alin. (1) este verificată, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formată din 5 membri desemnaţi de Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotărâre a Consiliului director afişată la sediul ANEVAR. (4) Lista persoanelor care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat se afişează la sediul ANEVAR în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 33 (1) Adunarea generală naţională a membrilor care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, potrivit art. 32, se organizează în maximum 30 de zile de la data afişării listei persoanelor care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat. În cadrul acestei adunări se aleg participanţii la prima Conferinţă naţională a Asociaţiei şi la Conferinţa naţională prevăzută la art. 43, astfel încât să fie respectată norma de reprezentare prevăzută la art. 7 alin. (1). (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale, la prima convocare este necesară prezenţa a jumătate plus unu din numărul persoanelor cărora le-a fost admisă cererea de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, în condiţiile art. 32, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii participanţilor. (3) La a doua convocare adunarea generală poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenţi, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii participanţilor.  +  Articolul 34Prima Conferinţă naţională a Asociaţiei se organizează de Consiliul director al ANEVAR în maximum 30 de zile de la data adunării generale naţionale în care au fost aleşi participanţii la această conferinţă, iar în cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Asociaţiei.  +  Articolul 35Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum şi ai altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, potrivit art. 15 alin. (2) lit. a) şi b), şi care nu au depus cereri în condiţiile art. 32 alin. (2) pot depune astfel de cereri în maximum 60 de zile de la data primei Conferinţe naţionale. După expirarea acestui termen, calitatea de evaluator autorizat se dobândeşte numai în condiţiile art. 15-17.  +  Articolul 36Persoanele care sunt membri aspiranţi ai ANEVAR devin membri stagiari ai Asociaţiei şi în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe vor susţine examenul de finalizare a stagiaturii pentru a deveni membri titulari.  +  Articolul 37Primul Consiliul director al Asociaţiei va fi format din 10 membri, lipsind funcţia de fost preşedinte. La data alegerii primului Consiliu director, alături de ceilalţi membri vor fi aleşi atât preşedintele, cât şi prim-vicepreşedintele.  +  Articolul 38Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi înscrişi în Tabloul Asociaţiei, în secţiunea "inactivi", urmând să redobândească calitatea de membru activ doar după respectarea condiţiilor prevăzute de regulamentul adoptat în acest scop de Consiliul director.  +  Articolul 39Membrii acreditaţi ai ANEVAR devin membri acreditaţi ai Asociaţiei în sensul prezentei ordonanţe.  +  Articolul 40Persoanele împotriva cărora s-a dispus sancţiunea suspendării din calitatea de membru al ANEVAR sau al altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat nu pot deveni membri de drept ai Asociaţiei dacă nu a expirat termenul pentru care s-a dispus sancţiunea până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 41Membrii fondatori şi membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Asociaţiei.  +  Articolul 42Ori de câte ori în cuprinsul unui act normativ se face referire la evaluatori autorizaţi sau evaluatori membri ai ANEVAR sau membri ai unei asociaţii de utilitate publică din domeniul evaluării, referirea se va înţelege că este făcută la evaluatori autorizaţi în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 43Prevederile art. 12 alin. (1) intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei, a hotărârilor Conferinţei naţionale privind standardele de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. j), a Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină, precum şi a codului de etică al profesiei.  +  Articolul 44Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (2), precum şi regulamentele prevăzute la art. 43 se adoptă în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 45Procedurile şi formalităţile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de evaluator în România pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operaţionalizării punctului de contact unic.  +  Articolul 46Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuBucureşti, 30 august 2011.Nr. 24.---------