HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 1 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) norme din domeniul sănătății publice - set de reguli, standarde și criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătății publice, aflate în competența de reglementare a Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;b) unități - instituții din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăți cooperative, organizații neguvernamentale, precum și alte persoane juridice, constituite și organizate potrivit legii;c) unități sanitare - spitalele și celelalte unități sanitare cu paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cabinetele medicale și de medicină dentară, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare și subordonare, din sectorul public și privat;d) activitate de control în sănătatea publică - acțiunea de verificare a respectării reglementărilor cuprinse în normele prevăzute la lit. a), realizată potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) și art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, abrevierile utilizate au următorul înțeles:a) UPU - unitate de primiri urgențe;b) CPU - compartiment de primiri urgențe;c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare;d) CNAS - Casa Națională de Asigurări de Sănătate;e) HACCP - Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor.  +  Capitolul II Contravenții la normele generale de igienă privind funcționarea unităților cu risc pentru sănătatea populației, precum și privind conformitatea produselor  +  Articolul 3(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) absența autorizației sanitare de funcționare pentru obiectivele ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, supuse procedurii de autorizare sanitară, conform reglementărilor legale în vigoare;b) funcționarea obiectivelor după emiterea, în condițiile legii, a deciziei de suspendare a activității sau, după caz, de retragere a autorizației sanitare de funcționare;c) neremedierea deficiențelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătății publice și care pot aduce atingere sănătății publice;d) nesolicitarea avizului, absența notificării și nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;e) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizația sanitară de funcționare;f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformităților asumate în planul de conformare, aprobat de către autoritatea teritorială de sănătate publică;g) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizațiile sanitare de funcționare și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, conform legislației în vigoare;h) neîndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de normele legislației sanitare, conform declarației pe propria răspundere, asumată de către operatorii economici, persoane juridice sau persoane fizice, a căror activitate se desfășoară în baza declarației pe propria răspundere.(2) Contravențiile prevăzute la lit. c), f) și h) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în anularea autorizației sanitare de funcționare.  +  Articolul 4Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) nerespectarea cerințelor generale și specifice prevăzute de normele legale în vigoare privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protecției sănătății publice;b) neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor și a termenelor stabilite de către persoanele împuternicite din cadrul autorității de sănătate publică teritoriale;c) neanunțarea autorității de sănătate publică teritorială cu privire la orice modificare intervenită în obiectul de activitate sau în structura spațial funcțională a compartimentelor și serviciilor din unitățile sanitare față de condițiile de la data eliberării autorizației sanitare;d) nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare privind avizarea publicității produselor, precum și a campaniilor de informare, educare și comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică.  +  Articolul 5Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea și/sau menținerea în unitățile care desfășoară activitate de producție și de comercializare a produselor alimentare, de alimentație publică și colectivă, servicii și producție de apă potabilă, precum și servicii de întreținere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Contravenții la normele de igienă referitoare la mediul de viață și de muncă  +  Articolul 6Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neaplicarea de către persoanele juridice a normelor igienico-sanitare în vigoare care reglementează gestionarea apelor uzate și a deșeurilor;b) producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depășesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare și care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară ori nerespectarea condițiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sănătatea populației;c) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit sau nerespectarea condițiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, dacă activitatea unităților creează riscuri pentru sănătatea publică;d) nerespectarea distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;e) nerespectarea normelor de igienă impuse de reglementările legale în vigoare privind zonele de protecție sanitară definite conform normelor legislației sanitare;f) neasigurarea și/sau neaplicarea măsurilor și mijloacelor necesare pentru limitarea nocivităților în zonele de locuit la valorile stabilite în normele în vigoare.  +  Capitolul IV Contravenții la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populației  +  Articolul 7Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) neîntocmirea de către producătorii și distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, precum și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;b) neasigurarea menținerii stării de curățenie pe întreg teritoriul uzinelor/stațiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalații, cât și pe terenul din zona de protecție sanitară;c) neremedierea deficiențelor tehnice și neîntreținerea salubrității rezervoarelor de înmagazinare, a hidranților, stațiilor de pompare, clorinare și a rețelelor de distribuție din unitățile de producere sau de distribuție a apei pentru consum uman, inclusiv din interioarele clădirilor de interes public;d) neanunțarea autorității de sănătate publică teritoriale despre producerea de avarii în cadrul uzinelor sau stațiilor de producere a apei pentru consum uman ori despre intervențiile la nivelul rețelelor de distribuție a apei, oprirea sau intermitența distribuției apei în rețea, precum și neinformarea populației despre programul de furnizare a apei;e) abrogată; (la 07-11-2023, Litera e), Articolul 7, Capitolul IV a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 971 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 octombrie 2023 ) f) abrogată; (la 07-11-2023, Litera f), Articolul 7, Capitolul IV a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 971 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 octombrie 2023 ) g) abrogată; (la 07-11-2023, Litera g), Articolul 7, Capitolul IV a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 971 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 octombrie 2023 ) h) abrogată; (la 07-11-2023, Litera h), Articolul 7, Capitolul IV a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 971 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 octombrie 2023 ) i) neasigurarea populației cu apă corespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de calitate prevăzute în legislația specifică în vigoare la locul de muncă de către angajator, în colectivități temporare de către organizator sau în caz de calamități naturale, dezastre și accidente de către autoritățile publice locale în colaborare cu operatorii de apă;j) darea în consum public ca apă pentru consum uman a apei care nu corespunde condițiilor de potabilitate prevăzute în reglementările legale în vigoare;k) abrogată; (la 07-11-2023, Litera k), Articolul 7, Capitolul IV a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 971 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 octombrie 2023 ) l) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafață pentru apa furnizată pentru consum uman;m) nerespectarea măsurilor impuse prin prevederile legale în vigoare privind protejarea surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, uzinelor de apă, rezervoarelor de înmagazinare, stațiilor de pompare, dezinfecție și a rețelelor de distribuție;n) abrogată; (la 07-11-2023, Litera n), Articolul 7, Capitolul IV a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 971 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 octombrie 2023 ) o) nemarcarea vizibilă a surselor și a rețelelor de apă care nu corespund condițiilor de calitate a apei pentru consum uman din incinta unităților de orice fel și a locurilor publice;p) neefectuarea monitorizării surselor care asigură apă potabilă în mediul rural exploatate în sistem local prin prelevare de probe de apă și analize de laborator la intervalul decis de către autoritatea de sănătate publică județeană.  +  Articolul 8Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apă pentru consum uman a calității și cantității apei potabile corespunzătoare cerințelor, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și a transportului și distribuirii acesteia în condiții corespunzătoare;b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc și/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populație care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice și juridice care administrează unitățile de folosință publică a întreținerii instalațiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia și să nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor;d) neasigurarea de către producător ori distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau construcțiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalațiilor necesare ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel, precum și menținerea în stare de nefuncționare a acestor instalații;e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare, precum piețe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulație, gări, autogări, stadioane și alte asemenea locuri, sau în incinta marilor obiective socioculturale de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele și reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 9Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoane juridice:a) neasigurarea dezinfecției eficiente a apei produse și/sau distribuite populației ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor legale în vigoare;b) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantități de apă distribuite după o întrerupere în distribuție sau în una dintre următoarele situații:(i) înainte de darea în exploatare a instalațiilor noi ori după modificări ale procesului tehnologic sau după remedieri, revizii ori recondiționări;(ii) când nu există garanția securității rețelei de distribuție, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din rețea;(iii) în situații epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecțioase;c) neasigurarea de către producătorii și distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de produse biocide și de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcționare a unității;d) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare de către producătorii și/sau distribuitorii de apă pentru consum uman privind utilizarea materialelor de construcție, a tehnologiilor de tratare, a reactivilor, a produselor, a conductelor, a țevilor, a accesoriilor și a dispozitivelor ori a aparatelor de măsurare.  +  Articolul 10Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) producerea și îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare condițiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum și neefectuarea controlului calității apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată;b) îmbutelierea de către producători în condiții neigienice a apei pentru consum uman, precum și îmbutelierea apelor de consum uman în ambalaje de unică folosință în absența declarației de conformitate și a rapoartelor de încercări;c) utilizarea pentru îmbutelierea apei pentru consum uman a recipientelor din material reciclat obținut în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat, conform normelor în vigoare;d) neutilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale conform reglementărilor legale în vigoare;e) comercializarea fără notificare de ape potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;f) nerespectarea condițiilor de etichetare pentru apele potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;g) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor de construcție, a reactivilor și a substanțelor folosite în instalațiile de îmbuteliere a apei pentru consum uman.  +  Articolul 11Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către persoanele juridice a reglementărilor legale privind amplasarea și construirea fântânilor publice.  +  Capitolul V Contravenții la normele de igienă privind colectarea și îndepărtarea reziduurilor  +  Articolul 12Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neîntreținerea în permanentă stare de funcționare și de curățenie a instalațiilor sanitare interioare din unități, mijloace de transport și locuințe de către operatorii economici, asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice;b) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalațiilor de apă și canal din incinta acestora și/sau neevacuarea apelor care se acumulează în subsolurile imobilelor;c) depozitarea direct pe sol a dejecțiilor animaliere de către operatorii economici, asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice.  +  Articolul 13Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) amplasarea de către asociațiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodăriilor individuale, proprietarul sau administratorul unităților de orice fel a closetelor la o distanță mai mică față de fântânile publice ori individuale decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare;b) neîntreținerea și nedezinfectarea de către asociațiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodăriilor individuale, proprietarul sau administratorul unităților de orice fel a closetelor amplasate în apropierea fântânilor publice ori individuale;c) neevacuarea periodică și ori de câte ori este necesar a conținutului instalațiilor mici de colectare a apelor uzate, administrate de persoane fizice sau juridice;d) folosirea în alte scopuri a utilajelor și mijloacelor de transport pentru colectarea și transportul reziduurilor solide și a apelor uzate fecaloid-menajere;e) neîntreținerea utilajelor și mijloacelor de transport pentru colectarea și transportul reziduurilor solide și a apelor uzate fecaloid-menajere în stare permanentă de funcționare prin reparare, spălare și dezinfecție;f) neracordarea instalației de canalizare interioară a locuințelor de către proprietarii acestora la rețeaua publică de canalizare, acolo unde există rețea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalații proprii;g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întreținerea curățeniei străzilor, parcurilor, piețelor și a altor locuri publice și/sau neridicarea cu regularitate a deșeurilor menajere și stradale;h) neasigurarea de către organizatori a dotării și amplasării de WC-uri mobile în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive și serbări câmpenești, expoziții, târguri, oboare și altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfășurare a activității, ușor de transportat la locul de golire, ușor de curățat și de dezinfectat.  +  Articolul 14Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole, în situația în care pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă;b) îndepărtarea materialului rezultat în urma vidanjării, deșeurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale și a deșeurilor toxice și periculoase pe alte locuri decât cele stabilite de legislația în vigoare și prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;c) nerespectarea normelor în vigoare privind colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate provenite din unitățile sanitare, precum și de la orice unități care prin specificul lor contaminează aceste ape;d) neîntreținerea canalelor deschise în stare permanentă de funcționare prin curățarea și repararea defecțiunilor;e) desființarea și schimbarea destinației unui cimitir uman, cu strămutarea tuturor osemintelor, înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare;f) lipsa dotării cu grup sanitar a locuințelor și a unităților de orice fel;g) neevacuarea de către unitățile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și în cel mult 3 zile în restul anului;h) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere și industriale și/sau deversarea acestor ape în zona de protecție sanitară a surselor și instalațiilor centrale de alimentare cu apă;i) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare prin vidanjarea foselor septice proiectate, executate, amplasate, exploatate și întreținute conform normelor în vigoare, precum și deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop.  +  Capitolul VI Contravenții la normele de igienă privind unitățile de folosință publică  +  Articolul 15Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.500 lei următoarele fapte săvârșite de persoane juridice:a) neafișarea la loc vizibil a măsurilor de igienă și a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot, ștranduri și piscine de către cei care exploatează aceste obiective;b) lipsa de supraveghere a respectării măsurilor de igienă și a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot, ștranduri și piscine de către cei care exploatează aceste obiective;c) neîntreținerea și nefolosirea în permanentă stare de curățenie a echipamentului de lucru și de protecție utilizat de către personalul angajat, în funcție de domeniul de activitate și reglementările legale în vigoare;d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau din unitățile de folosință publică cu materiale și mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, precum și neîntreținerea acestora în permanentă stare de curățenie de către proprietar sau administrator.  +  Articolul 16Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 800 lei și 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neasigurarea în orice unitate de folosință publică a lenjeriei curate, dezinfectate și călcate, schimbată după fiecare persoană, precum și nerespectarea circuitului acesteia;b) neîntreținerea de către proprietar sau administrator în stare de funcționare și curățenie a instalațiilor interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate din unitățile de folosință publică;c) neasigurarea în încăperile de dormit ale colectivităților temporare a suprafeței și cubajului de aer pentru un pat prevăzute de normele în vigoare;d) neasigurarea și neutilizarea în unitățile de cazare a inventarului moale și/sau a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate;e) nerespectarea în unitățile de cazare a normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei și respectarea circuitului acesteia;f) lipsa sau asigurarea în cantități insuficiente din/în dotarea unităților a produselor biocide și a celor de curățare;g) neutilizarea corectă sau conform instrucțiunilor producătorului a produselor biocide și/sau nepăstrarea acestora în condiții care să prevină modificările fizico-chimice și ale proprietăților biocide ale produselor;h) utilizarea produselor biocide neavizate conform legislației în vigoare sau cu termen de valabilitate expirat;i) neefectuarea reparațiilor necesare bunei funcționări a unităților de folosință publică;j) nerespectarea instrucțiunilor și recomandărilor privind manipularea, transportul, desfacerea și depozitarea produselor cosmetice, care să permită menținerea stabilității parametrilor calitativi și a salubrității acestora;k) comercializarea sau utilizarea produselor cosmetice cu termen de valabilitate expirat;l) nedotarea unităților de folosință publică cu grupuri sanitare accesibile publicului;m) neasigurarea apei reci și calde curente în unități, în condițiile stabilite prin reglementările legale în vigoare;n) refolosirea materialelor de unică utilizare.  +  Articolul 17Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru bazine de înot, ștranduri, piscine, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unitățile de folosință publică, inclusiv din mijloacele de transport;b) nerespectarea normelor de igienă privind întreținerea, spălarea și dezinfectarea bazinelor de înot, a ștrandurilor și a piscinelor, prin neprimenirea și nedezinfecția apei, corespunzător normelor de igienă;c) funcționarea bazinelor de înot, a ștrandurilor și a piscinelor fără anexe, precum puncte de prim ajutor, vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare, în raport cu capacitatea unității;d) neasigurarea întreținerii construcțiilor băilor publice și a instalațiilor aferente acestora și/sau a stării de curățenie, în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;e) lipsa buletinelor de analiză privind calitatea apei de îmbăiere conform cerințelor stabilite de normele în vigoare;f) amenajarea ștrandurilor, piscinelor și bazinelor de înot fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea și dotarea lor;g) instalarea de campinguri fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea și dotarea cu anexe sanitare și capacitatea acestora.  +  Articolul 18Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 18 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neefectuarea sterilizării și păstrării sterilității instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare la organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților conexe privind spălarea, decontaminarea, împachetarea și stocarea în cadrul cabinetelor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;b) nerespectarea circuitelor funcționale din cadrul cabinetelor medicale și utilizarea necorespunzătoare a spațiilor anume desemnate, conform reglementărilor legale în vigoare;c) neasigurarea lanțului de frig în cadrul cabinetelor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;d) nerespectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale și de medicină dentară, indiferent de profil, conform reglementărilor legale în vigoare:(i) neasigurarea cu apă potabilă și neracordarea la rețeaua de canalizare a localității;(ii) gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților medicale;(iii) neasigurarea unui microclimat corespunzător;(iv) neasigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale și de medicină dentară;(v) neasigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau neasigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara cabinetelor;(vi) neasigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;(vii) neasigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Națională pentru Produse Biocide și/sau nefolosirea acestora conform instrucțiunilor de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;(viii) neasigurarea de echipament de protecție specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislația în vigoare;(ix) neasigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauțiile universale;e) nerespectarea baremelor minime de dotare a cabinetelor medicale de medicină a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 19Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 19 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea circuitelor funcționale din cadrul laboratoarelor de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare;b) nerespectarea desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul laboratoarelor de analize medicale, a spațiului și a condițiilor de mediu necesare funcționării acestora, conform reglementărilor legale în vigoare;c) dotarea necorespunzătoare a laboratoarelor de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare;d) nerespectarea managementului calității în laboratoarele de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 20Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) nerespectarea criteriilor stabilite pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare;b) lipsa autorizației de funcționare sau a autorizației de liberă practică pentru persoanele fizice și juridice în domeniul îngrijirilor la domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neefectuarea sau nepăstrarea înregistrărilor obligatorii în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală conform cerințelor stabilite de normele de igienă în vigoare;b) neraportarea sau întârzierea raportării către autoritățile de sănătate publică a incidentelor apărute în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală conform cerințelor stabilite de normele de igienă în vigoare;c) utilizarea creioanelor hemostatice sau alaunului în cabinetele de înfrumusețare corporală și utilizarea coloranților și anestezicelor neautorizate în cabinetele de piercing și tatuaj;d) neinformarea clientului asupra procedurilor și a efectelor adverse, precum și neafișarea situațiilor în care procedura de tatuare, micropigmentare și/sau piercing poate avea efecte negative asupra sănătății clientului;e) neaplicarea regulii de semnare a declarației pe propria răspundere de către clienții cărora li se efectuează piercing sau/și tatuaj ori neefectuarea înregistrărilor în registrul de evidență a procedurilor conform normelor de igienă în vigoare aplicabile cabinetelor de înfrumusețare corporală;f) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea în dotarea acestora trusă de prim ajutor;g) lipsa din dotarea cabinetelor de înfrumusețare corporală a substanțelor dezinfectante și a echipamentelor de sterilizare pentru instrumentarul utilizat;h) neefectuarea curățării și dezinfecției după fiecare client a instrumentarului utilizat în cabinetele de înfrumusețare corporală sau refolosirea instrumentarului de unică folosință;i) folosirea în cabinetele de înfrumusețare corporală a instrumentarului tăietor-înțepător fără sterilizare prealabilă;j) lipsa evidenței și a controlului eficienței sterilizării instrumentarului utilizat în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală;k) acordarea de servicii în cabinetele de înfrumusețare corporală persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor;l) lipsa și nefolosirea parțială sau totală a echipamentului de protecție de către personalul din cabinetele de înfrumusețare corporală;m) nemarcarea datei de deschidere a produsului cosmetic cu valabilitatea limitată, indicată prin perioada de după deschiderea acestuia, de către personalul cabinetelor de înfrumusețare corporală care utilizează produsul respectiv;n) nerespectarea de către personalul cabinetelor de înfrumusețare corporală a interdicției de efectuare a procedurilor de piercing corporal la persoanele sub 16 ani și a tatuajelor la persoanele sub 18 ani, stabilită de reglementările legale în vigoare;o) utilizarea de către operator în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală a bijuteriilor care conțin nichel sau alte substanțe și metale toxice;p) achiziționarea bijuteriilor fără certificate de calitate în vederea utilizării în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală;q) utilizarea de către operatori în cabinetele de înfrumusețare corporală a unor pigmenți și coloranți nepermiși conform prevederilor legale în vigoare;r) achiziționarea de pigmenți și coloranți fără certificate de calitate în vederea utilizării în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală;s) administrarea anestezicelor injectabile și îndepărtarea tatuajelor de către alte persoane decât cadre medicale specializate;ș) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea dotările necesare colectării, îndepărtării și neutralizării deșeurilor stabilite conform normelor în vigoare;t) utilizarea în cadrul cabinetelor de înfrumusețare corporală a aparaturii cu nerespectarea recomandărilor și instrucțiunilor prevăzute de producător în cartea tehnică a aparaturii utilizate.  +  Capitolul VII Contravenții la normele privind sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat  +  Articolul 22(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea obligațiilor stabilite de reglementările legale în vigoare privind informarea și transmiterea informațiilor minime referitoare la starea pacientului de către echipajele de prim ajutor calificat și echipajele medicale de urgență, cu excepția situațiilor justificate care au împiedicat informarea sau transmisia de date din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) nesolicitarea de către șeful echipajului medical de urgență a unui echipaj cu nivel de competență superior, în cazul în care starea pacientului o impune, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;c) necompletarea, completarea incorectă ori ulterioară predării pacientului în UPU sau CPU a fișei medicale de urgență prespitalicească, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de către echipajele de intervenție din cadrul serviciilor publice și private de urgență prespitalicească, precum și neparafarea și nesemnarea acesteia de către medicul care preia pacientul; (la 29-09-2019, Litera c), alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) c^1) necompletarea, completarea incorectă a fișei individuale de urgență spitalicească conform reglementărilor legale incidente, precum și neparafarea și/sau nesemnarea de către medicul responsabil de tură; (la 29-09-2019, Alineatul (1) al articolului 22 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) d) nerespectarea de către directorul medical al unui serviciu de ambulanță sau de către medicul șef al unui SMURD a dispozițiilor legale în vigoare privind monitorizarea modului de lucru al echipajelor, stabilirea situațiilor în care s-a depășit competența unui echipaj, informarea în scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgență, în cazul în care acesta nu se află în incinta serviciului de ambulanță, asupra nivelului de clasificare al fiecărui echipaj, precum și a modificărilor survenite asupra clasificării;e) nerespectarea de către echipajele publice și/sau private a competențelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate, cu excepția celor care primesc autorizație sau aprobare să depășească anumite competențe; (la 29-09-2019, Litera e), alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementărilor legale în vigoare;g) neîndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligații prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor, în structurile de primiri urgențe, precum și în serviciile de asistență medicală de urgență prespitalicească;h) neinformarea conducerii spitalului de către medicul șef al UPU cu privire la întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardă la spital sau la domiciliul acestora; (la 29-09-2019, Litera h), alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare;j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgențe cu indicații de internare clare prin UPU sau CPU;k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fără fișa medicală a acestuia, completată de șeful echipajului de urgență prespitalicească și semnată de acesta în conformitate cu reglementările legale în vigoare;l) nerespectarea obligației, potrivit reglementărilor legale în vigoare, privind purtarea uniformei și a echipamentului de protecție la nivelul ambulanței publice.m) neconsemnarea în raportul de gardă sau tură a problemelor apărute în timpul gărzii sau turei care afectează desfășurarea normală a activității, indiferent de natura lor; (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) n) netransmiterea în termen, de către serviciile de ambulanță publice și private, UPU, CPU, compartimentele de primiri urgențe de specialitate a rezoluțiilor, raportărilor, analizelor sau, după caz, a informațiilor solicitate de instituțiile cu atribuții de monitorizare, coordonare, control; (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) o) lipsa sau evitarea comunicării dintre echipajele medicale de intervenție de urgență prespitalicească și dispeceratele integrate, respectiv dispeceratul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Inspectoratului de Situații de Urgență București-Ilfov, prin intermediul legăturii radio sau a legăturii telefonice prin centrul unic pentru apeluri de urgență 112 sau prin dispeceratul integrat, cu privire la transmiterea detaliilor de la locul intervenției și a măsurilor ce urmează a fi luate cu privire la cazul în referință, cu excepția situațiilor justificate care au împiedicat informarea sau comunicarea din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementările legale incidente; (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) p) neînregistrarea pacienților imediat la sosirea acestora în UPU sau CPU. (la 29-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) preluarea pacientului de către personalul UPU sau CPU într-un interval de timp mai lung decât cel prevăzut de reglementările legale în vigoare;b) reținerea echipajelor de urgență din cadrul serviciilor de ambulanță sau SMURD de către medicii din UPU ori CPU sau medicii de gardă din spital, încălcându-se astfel reglementările legale în vigoare;c) neanunțarea din timp a sosirii și/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea pacientului și tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv a personalului din UPU sau CPU de către echipajele care transportă pacienți aflați în stare critică, conform reglementărilor legale în vigoare;d) neinformarea în scris a conducerii spitalului de către medicul șef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectuării examinărilor minime obligatorii, conform reglementărilor legale în vigoare;e) reținerea fără întocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii în UPU, a pacienților aflați în stare critică de către medicul șef de gardă UPU și/sau de către medicul șef de gardă din secția de profil, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fără acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea și parafarea fișei individuale a acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a unor medici de gardă dintr-o secție sau din diferite secții ale spitalului, fără semnătura și parafa acestuia/acestora, însoțită de semnătura și parafa medicului șef de tură din cadrul UPU sau CPU;h) nerespectarea de către conducerea spitalului și/sau UPU ori CPU a condițiilor minime privind organizarea, funcționarea și dotarea UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare. (la 29-09-2019, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 23Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 23 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea obligațiilor impuse de reglementările legale în vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat;b) neîndeplinirea de către medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atribuțiilor ce îi revin în privința coordonării și monitorizării activității de intervenție, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;c) nerespectarea de către medicul/asistentul coordonator a protocoalelor și procedurilor stabilite în privința coordonării și monitorizării activității de intervenție, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgență și nestabilirea priorităților în conformitate cu reglementările legale în vigoare;e) nerespectarea condițiilor de acordare a consultațiilor la domiciliu și a activităților de transport contractate cu CNAS de către serviciile de ambulanță private;f) fumatul în interiorul autospecialelor de intervenție, în autospecialele de transport medical asistat și/sau sanitar neasistat, publice sau private, precum și în alte tipuri de vehicule autorizate conform legii să desfășoare activitatea de transport medical asistat și/sau sanitar neasistat în regim public sau privat, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează și în exteriorul acestora, la o distanță de mai puțin de 10 m față de acestea; (la 29-09-2019, Litera f) din Articolul 23 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) g) neasigurarea echipajului, a pacienților și/sau aparținătorilor acestora, cu toate centurile de siguranță din dotare, în ambulanțe de tip A, B, C, autospeciale ACD, mașina medicului de urgență, autospeciale transport personal și victime multiple, precum și în alte tipuri de vehicule autorizate conform legii să desfășoare activitatea de transport sanitar în regim public sau privat. (la 29-09-2019, Litera g) din Articolul 23 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) h) neînsoțirea pacientului în cabina medicală a ambulanței de către șeful echipajului medical de urgență în cazul transportului medical asistat; (la 29-09-2019, Articolul 23 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) i) nepoziționarea pe targă a pacientului pe timpul transportului, cu excepția situațiilor aprobate de către coordonatorul dispeceratului integrat sau medical; (la 29-09-2019, Articolul 23 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) j) transportul persoanelor neautorizate în cabina medicală și/sau în cabina conducătorului auto, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege; (la 29-09-2019, Articolul 23 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) k) transportul unui număr mai mare de pacienți decât capacitatea autorizată a ambulanței sau decât numărul de tărgi și/sau echipamente de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale pentru transportul asistat; (la 29-09-2019, Articolul 23 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) l) folosirea de către echipajele de intervenție de urgență prespitalicească aparținând serviciilor publice sau private de ambulanță a unor echipamente sau mijloace de transport a aparaturii neomologate, alta decât cea aflată în dotarea ambulanțelor, în cazul monitorizării și/sau transportului unui pacient sau membru al echipajului. (la 29-09-2019, Articolul 23 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 24Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 24 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neîndeplinirea de către serviciile de ambulanță private a condițiilor de acordare a asistenței medicale de urgență la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) difuzarea, prin orice mijloace, de către serviciile de ambulanță private, a unor mesaje publice și/sau reclame care sugerează gratuitatea asistenței medicale de urgență sau a consultațiilor de urgență; (la 29-09-2019, Litera b) din Articolul 24 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) c) neafișarea conform normelor în vigoare a numărului de apel și a modului de prestare a serviciilor de către serviciile de asistență medicală private de urgență, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 25(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 25 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea normelor care reglementează acordarea asistenței medicale private de urgență;b) nerespectarea cerințelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului și competența necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanță publice și private, comerciale și nonprofit, precum și de către UPU sau CPU, inclusiv pentru activitățile finanțate prin casele de asigurări de sănătate private ori prin contractare directă cu persoanele fizice sau juridice; (la 29-09-2019, Litera b), alin. (1) din Articolul 25 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) c) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare pentru organizarea și funcționarea serviciilor publice de ambulanță;d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanță, precum și în cadrul UPU sau CPU, de personal fără certificare și instruire profesională, conform reglementărilor legale în vigoare; (la 29-09-2019, Litera d), alin. (1) din Articolul 25 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) e) nerespectarea programului și a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanță diferențiat pe compartimente, conform reglementărilor legale în vigoare;f) neasigurarea misiunilor de bază specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de ambulanță, conform reglementărilor legale în vigoare;g) neasigurarea dotării specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor de ambulanță publice și private și neasigurarea dotării specifice a echipajelor din cadrul SMURD, conform reglementărilor legale incidente; (la 29-09-2019, Litera g), alin. (1) din Articolul 25 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) h) neasigurarea, de către unitățile sanitare potențial trimițătoare sau primitoare, a accesului personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax funcțional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;i) neasigurarea dotării cu aparate fax funcționale și accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, în sediile centrale ale serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și SMURD, inclusiv în toate bazele aeriene de salvare;j) nepredarea de către echipajul de urgență care efectuează transferul interclinic medicului din unitatea care primește pacientul a materialelor sanitare și medicamentelor primite de la unitatea sanitară trimițătoare și rămase neutilizate pe timpul transferului și neînregistrarea acestora în fișa pacientului de către echipajul de transfer, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;k) neasigurarea unităților sanitare publice, care participă la procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un calculator și o legătură internet în UPU sau CPU ori la nivelul secției sau al serviciului care răspunde de actualizarea paturilor libere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unităților sanitare, conform prevederilor legale, și nerespectarea normelor de organizare și funcționare ale Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere și asigurate de către spitalele prevăzute în actele normative în vigoare pentru internarea pacienților proveniți din UPU sau CPU;m) neafișarea corespunzătoare în spațiile de triaj și de așteptare din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitatea de acces și triaj, conform dispozițiilor legale în vigoare;n) externarea pacientului din salonul de observație fără decizia comisiei mixte alcătuite din reprezentanți ai UPU sau CPU și ai secției de specialitate din cadrul spitalului, cu excepția cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU își asumă răspunderea externării singur sau împreună cu un medic specialist din cadrul unității sanitare respective; (la 29-09-2019, Litera n), alin. (1) din Articolul 25 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) o) refuzul preluării de către medicul de gardă dintr-o secție de terapie intensivă de profil sau dintr-o secție de terapie intensivă generală a pacientului aflat în stare critică, în condițiile existenței unei posibilități de a fi preluat;p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu prioritate, în momentul în care se eliberează un loc în secțiile de terapie intensivă de profil sau în cele generale, în cazul în care există pacienți aflați în stare critică, reținuți în UPU;q) neasigurarea de către șefii de secție a numărului de paturi pentru internarea în regim de urgență a pacienților proveniți din UPU sau CPU, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 25 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare privind procedura de preluare și internare a cazurilor de urgență;b) nerespectarea de către conducerea unității sanitare a condițiilor minime privind organizarea și dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 26Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 26 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) funcționarea sistemelor paralele de primiri urgențe sub forma unor camere de gardă sau sub oricare altă formă în spitalele unde funcționează UPU sau CPU, cu excepția cazurilor specifice prevăzute de reglementările legale în vigoare;b) refuzul acordării asistenței medicale de urgență unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU;c) neremedierea de către conducerea spitalului a deficiențelor care duc la imposibilitatea examinărilor minime obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare, în urma sesizării acestora în scris de către medicul șef al UPU sau CPU;d) neasigurarea de către conducerea spitalului a structurii minime a sistemului de comunicații care să permită acordarea asistenței medicale de urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.e) neutilizarea, fără justificare, a sistemului de telemedicină în UPU sau CPU; (la 29-09-2019, Articolul 26 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) f) neîndeplinirea, de către persoanele juridice, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse de către persoanele împuternicite din cadrul direcțiilor de sănătate publică și/sau Departamentului pentru Situații de Urgență spre a fi implementate la nivelul serviciilor publice și private de ambulanță, SMURD și structurilor de primiri urgențe, respectiv UPU sau CPU ori CPU de specialitate. (la 29-09-2019, Articolul 26 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 27Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 27 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neorganizarea primirii urgențelor în spital, prin sistem de camere de gardă, de către spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsă de resurse umane și/sau materiale, implicând direct medicii de gardă din acel spital;b) neasigurarea de către conducerea unității sanitare a preluării cheltuielilor suportate în cadrul UPU sau CPU, pe durata internării pacientului în salonul de observație, de către secția în care se internează pacientul.  +  Articolul 28Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 28 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neasigurarea de către serviciile de ambulanță publice și private a dotării ambulanțelor cu echipamente, materiale sanitare, medicamente, conform reglementărilor legale în vigoare;b) reclasificarea echipajelor de intervenție de către conducerea serviciului de ambulanță public/privat la un nivel superior celui autorizat inițial, fără obținerea aprobării autorității de sănătate publică care a emis autorizația.c) neîndeplinirea obligației de îndepărtare a tuturor medicamentelor și materialelor sanitare a căror perioadă de valabilitate a fost depășită, din dotarea ambulanțelor și din spațiile de tratament din cadrul UPU sau CPU; (la 29-09-2019, Articolul 28 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) d) desfășurarea activității în domeniul asistenței medicale de urgență, transport medical asistat și transport sanitar neasistat, fără autorizație de funcționare emisă de direcția de sănătate publică competentă, ori în afara perioadei de valabilitate a acesteia. (la 29-09-2019, Articolul 28 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 29Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 29 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neacordarea asistenței medicale de urgență unui pacient fără posibilități de achitare a costurilor aferente stabilizării, aflat în stare critică sau acuzând simptomatologia unei maladii acute care poate pune viața acestuia în pericol, de către unitățile sanitare private care au în structură servicii de urgență, până la transferarea acestuia în condiții corespunzătoare către o unitate sanitară publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) nerespectarea de către spitalele private a prevederilor legale în vigoare aplicabile spitalelor publice în domeniul asistenței medicale de urgență, din punctul de vedere al organizării și dotării, precum și din punctul de vedere al resurselor umane, în cazul în care au în structură servicii de urgență.  +  Capitolul VII^1 Contravenții la normele privind prevederile la normele igienico-sanitare în cabinetele medicale (la 29-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 29^1Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) funcționarea cabinetului medical fără autorizație sanitară de funcționare;b) nerespectarea condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației sanitare de funcționare a cabinetului medical;c) funcționarea cabinetului medical după emiterea, în condițiile legii, a deciziei de suspendare a activității sau, după caz, de retragere a autorizației sanitare de funcționare;d) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizația sanitară de funcționare a cabinetului medical;e) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizațiile sanitare de funcționare și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea cabinetului medical;f) nerespectarea structurii funcționale prevăzute în autorizația sanitară de funcționare a cabinetului medical;g) nerespectarea de către personalul medico-sanitar a programului de lucru afișat la cabinetul medical sau al centrului de permanență din care face parte. (la 29-09-2019, Capitolul VII^1 a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 29^2Contravenția prevăzută la art. 29^1 lit. b) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în suspendarea activității cabinetului medical sau a activității anumitor secții/compartimente a acestuia, până la remedierea deficienței constate. (la 29-09-2019, Capitolul VII^1 a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Capitolul VIIIContravenții la normele privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și la normele de igienă pentru spitale (la 29-09-2019, Titlul capitolului VIII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 30Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 30 din Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neasigurarea în fiecare secție de spitalizare a spațiilor, circuitelor funcționale și a condițiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum și pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecții;b) neasigurarea în unitățile și în spațiile care acordă asistență medicală și socială pentru copii a spațiului de cazare și a condițiilor de igienă pentru mame însoțitoare, precum și internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătății;c) neasigurarea pentru unitățile sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore;d) neasigurarea funcționării sistemului de încălzire și a sistemului de aer condiționat, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;e) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și revizuire a instalațiilor și echipamentelor, precum și a lucrărilor de recondiționare și reparare a clădirilor unităților sanitare;f) neasigurarea echipamentului de protecție complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare;g) neutilizarea echipamentului de protecție complet de către personalul medico-sanitar;h) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite; Notă
  Prin DECIZIA nr. 3.827 din 28 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 789 din 9 august 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat împotriva Sentinței civile nr. 119 din 22 octombrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal.
  Casând sentința recurată și rejudecând, a admis cererea în contencios administrativ și fiscal formulată și, prin urmare, a anulat art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernul nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.
  i) neîntocmirea și nerespectarea procedurilor specifice activității de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitățile sanitare;j) neasigurarea de apă rece și caldă distribuită prin sistem centralizat la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistență medicală, în spațiile de deservire sanitară a bolnavilor și în serviciile tehnico-medicale și gospodărești;k) neasigurarea la nivelul unităților sanitare a spațiilor și condițiilor pentru depozitarea produselor, ustensilelor, instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de protecție, materialelor sanitare, medicamentelor, reactivilor aflați în stoc, conform prevederilor în vigoare sau instrucțiunilor producătorului;l) neasigurarea dotărilor minime obligatorii în secții și departamente ale unității sanitare conform normativelor specifice în vigoare;m) neasigurarea echipamentelor frigorifice în compartimente ale unității sanitare, în situația în care legislația le impune.n) acordarea asistenței medicale de specialitate de către personal neautorizat sau care nu deține cunoștințele și abilitările necesare, certificate prin documente emise de autoritățile statului român; (la 29-09-2019, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) o) nerespectarea de către personalul unității sanitare a protocoalelor și procedurilor în privința actului medical; (la 29-09-2019, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) p) neasigurarea, la nivelul unității sanitare a medicamentelor, materialelor sanitare și reactivilor, necesare asigurării unui act medical de calitate. (la 29-09-2019, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )
   +  Articolul 31Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 31 din Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport și tratare a deșeurilor provenite din activitățile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) absența evidențelor de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile medicale la nivelul unităților medicale și al celor care asigură transportul, tratarea și incinerarea acestora;c) inexistența și, după caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile medicale;d) nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activitățile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;e) transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală cu alte mijloace de transport decât cele avizate în acest sens de structurile Ministerului Sănătății și care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin normele în vigoare;f) neasigurarea circuitelor funcționale, precum și a gestionării corecte a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;g) utilizarea de ambalaje neconforme cu cerințele impuse de normele pentru colectarea deșeurilor periculoase;h) depunerea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale clădirilor de locuit sau în alte locuri neautorizate.i) neelaborarea planului propriu de gestionare a deșeurilor medicale, aprobat de direcțiile de sănătate publică județene, și netransmiterea către direcțiile de sănătate publică județene pe raza cărora își desfășoară activitatea, respectiv Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București; (la 29-09-2019, Articolul 31 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) j) nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale, peste 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic. (la 29-09-2019, Articolul 31 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 32Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 32 din Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) lipsa documentelor care atestă serviciile medicale acordate pacienților;b) nerespectarea regulilor privind regimul și condițiile de acces în unitățile sanitare;c) neasigurarea în unitățile sanitare de orice tip a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;d) neasigurarea prelucrării sanitare a pacienților la internare;e) nerespectarea condițiilor tehnice și funcționale prevăzute în normele privind serviciile de spălătorie pentru unitățile sanitare;f) necunoașterea și neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de curățenie și dezinfecție;g) neefectuarea controlului eficienței sterilizării și neîntocmirea documentației necesare evidenței sterilizării, potrivit normelor în vigoare;h) nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcție de metoda aplicată;i) aplicarea altor metode de dezinfecție și sterilizare decât cele prevăzute de normele în vigoare pentru tipul de suprafață, instrumentar și echipament supus tratării;j) neasigurarea de lenjerie curată, dezinfectată, călcată și schimbată de cel puțin două ori pe săptămână sau de câte ori este nevoie și după fiecare pacient, precum și nerespectarea circuitului acesteia;k) nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar.  +  Articolul 33(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) nerespectarea circuitelor funcționale și a structurii spațial funcționale a compartimentelor și serviciilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu structura aprobată pentru unitatea sanitară;b) neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, în conformitate cu normele în vigoare;c) neasigurarea depozitării și păstrării în condiții optime sau în condițiile cerute de producător a articolelor sterilizate și articolelor sterile de unică folosință;d) existența și/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor medicale de clasa II a) și b), a reactivilor, a materialelor sanitare și articolelor de unică folosință, a medicamentelor și/sau substanțelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;e) plasarea pe piață și comercializarea unui produs biocid, cosmetic sau dispozitiv medical sub altă denumire și altă încadrare decât cele date de legislația în vigoare căreia i se supune;f) reutilizarea articolelor și materialelor sanitare de unică folosință;g) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii și în sălile de naștere;h) neutilizarea pentru componentele aparaturii de uz medical și ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură a produselor biocide avizate și/sau a dispozitivelor medicale de clasa II a) și b), care asigură sterilizarea chimică, sau a altor metode de sterilizare;i) necunoașterea și neaplicarea de către personalul medico-sanitar a tehnicilor și procedurilor de pregătire pentru sterilizare, depozitare și transport al instrumentarului către locul de utilizare;j) neîntocmirea și nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale; (la 29-09-2019, Litera j) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) k) nedispunerea sau nerespectarea măsurilor pentru controlul focarului de infecție asociată asistenței medicale, depistat; (la 29-09-2019, Litera k) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) l) neasigurarea în cadrul spitalelor a serviciilor de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale; (la 29-09-2019, Litera l) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) m) neraportarea către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București a procedurii de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale, elaborată de serviciul/ compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale; (la 29-09-2019, Litera m) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) n) nedepistarea și neraportarea de către unitățile sanitare a infecțiilor asociate asistenței medicale la direcțiile de sănătate publică teritoriale; (la 29-09-2019, Litera n) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) o) neraportarea infecțiilor asociate asistenței medicale de către medicii șefi de secție către serviciile/compartimentele de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale; (la 29-09-2019, Litera o) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) p) neraportarea la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București a infecțiilor asociate asistenței medicale din unități și calcularea ratei de incidență a acestora pe unitate și pe secții; (la 29-09-2019, Litera p) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) q) neefectuarea trierii lenjeriei și inventarului moale în vederea dezinfecției și spălării;r) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din spitale la efectuarea anchetei epidemiologice și la supravegherea focarului de infecție asociată asistenței medicale spitalicești cu specialiști din autoritatea de sănătate publică teritorială, precum și neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecțiilor; (la 29-09-2019, Litera r) a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) s) neasigurarea și neutilizarea materialelor necesare ambalării în vederea transportului lenjeriei și inventarului moale curat/murdar;ș) neasigurarea și neîntreținerea în condiții de igienă, la nivelul secțiilor, a oficiilor alimentare și a sălilor de mese;t) neasigurarea de către furnizorul de servicii de catering a transportului hranei în recipiente și cu autoutilitare autorizate și întreținute în condiții de igienă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.ț) neremedierea în termenele stabilite, altele decât cele asumate în planul de conformare a deficiențelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătății publice în unitățile sanitare și care pot aduce atingere sănătății publice; (la 29-09-2019, Alineatul (1) al articolului 33 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) u) nerespectarea structurii funcționale prevăzute în autorizația sanitară de funcționare a unității sanitare; (la 29-09-2019, Alineatul (1) al articolului 33 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) v) neasigurarea bugetară pentru achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; (la 29-09-2019, Alineatul (1) al articolului 33 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) w) neefectuarea organizării activității de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și în alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurirezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale. (la 29-09-2019, Alineatul (1) al articolului 33 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în retragerea avizului sau, după caz, anularea notificării.(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. ț) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în suspendarea autorizației sanitare de funcționare, până la remedierea deficienței constate. (la 29-09-2019, Articolul 33 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )  +  Articolul 34Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 34 din Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neînregistrarea și neraportarea cazurilor de boli transmisibile, precum și nenotificarea reacțiilor adverse prin sistemele de alertă și vigilență la autoritatea de sănătate publică teritorială, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie și neinstituirea măsurilor de prevenire și combatere a extinderii procesului epidemiologic;c) neefectuarea de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor a decontaminării vehiculelor cu care au fost transportați bolnavi contagioși;d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacți, convalescenți și purtători sănătoși de germeni;e) neaplicarea de către personalul medico-sanitar și conducerea unităților sanitare a măsurilor antiepidemice de prevenire și control al răspândirii infecțiilor;f) neasigurarea de către administrațiile unităților sanitare a aprovizionării permanente și suficiente cu materiale necesare efectuării curățeniei și operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deparazitare și deratizare;g) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitățile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea și evidența persoanelor parazitate cu păduchi de cap și corp;h) neasigurarea depozitării și păstrării în spații special amenajate a produselor biocide și a dispozitivelor clasa II a) și b), conform instrucțiunilor producătorului sau recomandărilor prevăzute în avizul sanitar, care să prevină modificările fizico-chimice și ale proprietăților biocide ale produselor;i) utilizarea în unitățile sanitare a produselor biocide și a dispozitivelor medicale de clasa II a) și b) neconforme cu legislația în vigoare;j) neaplicarea prevederilor programului național de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atribuții specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului sanitar, precum și a metodologiei supravegherii accidentelor expunerii la produse biologice a personalului medical;k) neasigurarea condițiilor de transport, depozitare, gestionare și utilizare a produselor biologice și medicamentoase de uz uman și veterinar, prevăzute de instrucțiunile producătorului și de normele în vigoare;l) neefectuarea dezinfecției terminale în focare colective de boli transmisibile;m) nerespectarea de către persoane fizice, suspecți și convalescenți de boli transmisibile, contacți și purtători sănătoși de germeni patogeni, precum și de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii și combaterii bolilor transmisibile;n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecințele medicale și penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum și neprecizarea acestor măsuri;o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar și administrativ al unităților sanitare a măsurilor care să prevină apariția sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistență medicală în aceste unități;p) neraportarea vaccinărilor și revaccinărilor efectuate de unitățile sanitare, conform reglementărilor legale în vigoare;q) neîntreținerea permanentă a stării de curățenie în unitățile sanitare și neînregistrarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în fiecare încăpere în care se desfășoară aceste operațiuni, precum și nemonitorizarea acestor activități de către personalul cu atribuții în acest sens;r) nerespectarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile și eliberarea avizului epidemiologic.  +  Articolul 35Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: (la 29-09-2019, Partea introductivă a articolului 35 din Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) a) neaplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate din cauza bolilor transmisibile;b) nerespectarea normelor antiepidemice și de igienă privind transportul, depunerea la capelă și înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile;c) exhumarea cadavrelor umane fără avizul autorității de sănătate publică teritoriale sau exhumarea în alte condiții decât cele stabilite prin avizul autorității de sănătate publică teritoriale, cu excepția cazurilor prevăzute de legea penală.  +  Articolul 35^1(1) În aplicarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea de către persoanele juridice, în termenele stabilite, a măsurilor și a recomandărilor prescrise spitalelor, de către persoanele împuternicite din cadrul direcțiilor de sănătate publică teritoriale, cu ocazia controlului în sănătate publică efectuat la expirarea termenelor cuprinse în programul de conformare și programul-cadru de conformare.(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în suspendarea autorizației sanitare de funcționare. (la 29-09-2019, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 )
   +  Capitolul IX Contravenții la normele de igienă în mijloacele de transport și în zonele de infrastructură aferente activităților de transport  +  Articolul 36Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neasigurarea condițiilor igienice de microclimat, ventilație, curățenie, dezinfecție pentru conducătorii auto, mecanicii de locomotivă, echipajele de pe nave, aeronave, controlorii de trafic, personalul care concură la siguranța circulației;b) nerealizarea corespunzătoare a operațiunilor de igienizare și dezinfecție a vagoanelor de tren, garniturilor de metrou, aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport în comun urban, preorășenești, interurbane, a spațiilor de odihnă pentru personalul care concură la siguranța circulației;c) neîntreținerea în condiții optime de igienă a stațiilor și mijloacelor de transport în comun de către operatorii economici sau de către autoritățile care le au în administrare.  +  Articolul 37Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neasigurarea în cadrul unui aeroport a unei rezerve de apă pentru consum uman care să acopere necesarul pentru minimum 24 de ore în funcție de necesitățile aeroportului;b) lipsa evidențelor fiecărei alimentări cu apă potabilă a aeronavelor, conform reglementărilor legale în vigoare;c) nedezinfectarea rezervoarelor cisternelor care efectuează aprovizionarea aeronavelor cu apă potabilă, conform reglementărilor legale în vigoare;d) nerespectarea condițiilor de inscripționare și depozitare în spații separate a camioanelor-cisternă pentru apă potabilă și vidanjelor pe aeroport;e) nerespectarea intervalelor de dezinfecție a vidanjelor, vehiculelor de transport apă, transport călători pe aeroport;f) deversarea de către operatorii economici a apelor uzate direct pe sol sau în bazinele de apă;g) nerespectarea normelor în vigoare privind evacuarea reziduurilor solide și lichide de la aeronave.  +  Articolul 38Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) neamenajarea punctelor de colectare intermediară a reziduurilor menajere, conform reglementărilor legale în vigoare;b) neasigurarea recipientelor corespunzător dotate pentru colectarea reziduurilor solide în stații de cale ferată, autogări, aeroporturi, porturi;c) neasigurarea ventilației, iluminatului și microclimatului corespunzător în sălile de așteptare pentru călători, în spațiile pentru personalul angajat din unitățile de transport persoane, precum gări, autogări, aeroporturi, și în mijloacele de transport;d) neamenajarea peroanelor pentru accesul călătorilor în trenuri în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 39Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) neamenajarea de către persoanele juridice responsabile în gări, autogări, aeroporturi a surselor de apă pentru consum uman, corespunzătoare calitativ și constructiv;b) neasigurarea necesarului de apă de minimum 10 litri/loc la vagoanele de clasă și de minimum 25 litri/loc la vagoanele de dormit în mijloacele de transport feroviar, precum și neasigurarea unei cantități de 0,9-4,55 litri apă/persoană/12 ore de zbor pentru transportul aerian;c) neasigurarea marcajelor "apă potabilă" sau "apă nepotabilă" în mijloacele de transport;d) neasigurarea menținerii în stare de funcționare și de curățenie, precum și a dezinfecției zilnice a grupurilor sanitare din gări, autogări, aeroporturi, porturi, precum și din mijloacele de transport, precum nave, aeronave, vagoane de clasă, vagoane de dormit, mijloace de transport rutier de persoane;e) nerealizarea dezinsecției și deratizării periodice în mijloacele de transport, conform reglementărilor legale în vigoare;f) utilizarea vagoanelor de călători venite din zone endemice în transportul de călători fără a fi dezinfectate;g) neasigurarea condițiilor de microclimat, dezinfecție, deratizare în stațiile de metrou conform normelor în vigoare.  +  Articolul 40Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) nepăstrarea probelor de alimente din fiecare fel de mâncare servit la fiecare cursă timp de 48 de ore;b) nerespectarea normelor igienico-sanitare în vigoare pentru unitățile de preparare a alimentelor pe aeroporturi.  +  Capitolul X Contravenții la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor  +  Articolul 41Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) utilizarea personalului de întreținere a curățeniei din anexele sanitare și gospodărești la manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau servirea alimentelor;b) utilizarea ustensilelor de curățenie folosite pentru anexele sanitare și gospodărești la curățenia în spațiile de producție, prelucrare, depozitare și servire a alimentelor;c) neefectuarea operațiunilor de curățenie și/sau dezinfecție a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru și a ambalajelor în condițiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare;d) depozitarea, chiar și provizorie, a ambalajelor de transport ale produselor alimentare în condiții care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;e) nerespectarea în unitățile de alimentație publică și colectivă, în cazul meselor organizate, a obligației de a păstra câte o probă din fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore în spatii frigorifice, în recipiente curate, acoperite și etichetate;f) neasigurarea dotării cu ustensile și utilaje a unităților de alimentație colectivă permanente și/sau sezoniere în funcție de natura și volumul unității de alimentație;g) aprovizionarea unităților alimentare de orice fel care produc și/sau prelucrează alimente ușor alterabile cu cantități care depășesc posibilitățile de păstrare și de prelucrare a acestora;h) neasigurarea și/sau neutilizarea echipamentului de protecție curat și complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producție, prelucrare, depozitare, transport și desfacere a alimentelor.  +  Articolul 42Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 800 lei la 1.600 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică și fără asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;b) nerespectarea obligației privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală și de sănătate a angajaților, neconsemnarea acestei verificări, precum și primirea în unitate a angajaților bolnavi sau convalescenți de boli transmisibile;c) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar;d) utilizarea gheții preparate din apă nepotabilă în contact direct cu alimentele în scopul păstrării acestora, cu excepția peștelui, sau în scopul servirii băuturilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare;e) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport și recipiente care nu asigură protecția alimentelor împotriva contaminării, precum și cu mijloace de transport neamenajate și neechipate corespunzător, conform condițiilor specifice de păstrare impuse de producător;f) neasigurarea și nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protecția sanitară a produselor alimentare și consumatorilor la punctele fixe sau mobile de desfacere stradală a alimentelor și băuturilor răcoritoare;g) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;h) folosirea ouălor cu coajă fisurată, crăpată, nespălate și fără a fi dezinfectate, precum și folosirea ouălor de rață în laboratoarele și unitățile de alimentație publică sau colectivă;i) neasigurarea funcționării în permanență a spațiilor frigorifice din unitățile alimentare, neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în aceste spații și neîntreținerea lor prin neefectuarea reparațiilor, reviziilor și a igienizării;j) utilizarea de ustensile neadecvate și/sau neigienizate pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără prelucrare termică;k) depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare și a ambalajelor în alte spații decât cele prevăzute în acest sens;l) folosirea vaselor și ustensilelor de bucătărie degradate;m) nemarcarea vizibilă a suprafețelor de lucru, ustensilelor și a spațiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente;n) neetichetarea produselor alimentare, aditivilor, coloranților, suplimentelor alimentare, alimentelor cu destinație specială, în conformitate cu normele în vigoare;o) comercializarea produselor alimentare fără declarație de conformitate, conform normelor legale în vigoare;p) plasarea pe piață a produselor alimentare care nu sunt notificate Ministerului Sănătății, conform normelor specifice în vigoare;q) plasarea pe piață a materialelor care vin în contact cu alimentele originare sau expediate din China și Hong Kong care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze;r) nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de vitamine și minerale care se pot adăuga în produsele alimentare;s) nerespectarea deciziei de suspendare și restricționare temporară a introducerii pe piață a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe, în cazul în care se constată că acestea dăunează sănătății umane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare.  +  Articolul 43Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei și 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) recepția și introducerea în procesul de producție sau de prelucrare a materiilor prime și auxiliare, semifabricate sau finite, necorespunzătoare și fără documentele care atestă că sunt sigure pentru consumul uman;b) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, depozitarea, transportul și servirea produselor alimentare;c) organizarea deficitară a procesului de producție alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens și favorizându-se încrucișările între fazele salubre și cele insalubre;d) neasigurarea dotării unităților alimentare cu utilaje și mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare și întreținute în permanentă stare de funcționare;e) neasigurarea în unitățile de alimentație publică și colectivă a spațiilor și circuitelor funcționale stabilite prin normele de igienă în vigoare;f) neasigurarea în unitățile alimentare, inclusiv în cele de alimentație publică și colectivă, a funcționării corecte și permanente a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiționează salubritatea prelucrării și păstrării materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare și alte proceduri specifice;g) neasigurarea în unitățile din sectorul alimentar a apei potabile curente reci și calde în cantități suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice și pentru întreținerea curățeniei;h) neefectuarea monitorizării de control a calității apei potabile folosite în industria alimentară;i) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și de revizie a instalațiilor și utilajelor, precum și a lucrărilor de recondiționare și de reparare a clădirilor unităților alimentare;j) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de producție, preparare, depozitare, servire și desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spațiilor alimentare cu ape uzate, precum și poluarea mediului înconjurător;k) neefectuarea în unitățile alimentare a operațiunilor de curățenie și dezinfecție, precum și neasigurarea dotării și aprovizionării unității alimentare cu utilaje, ustensile și materiale specifice pentru curățenie și dezinfecție;l) refolosirea veselei, paharelor și a altor materiale de unică folosință;m) utilizarea la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice și nealcoolice și a produselor culinare a gheții și a unor surse de apă fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.  +  Articolul 44Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) punerea în consum a alimentelor care prezintă semne organoleptice de alterare evidente, miros și gust străine de natura produsului sau pete de mucegai, cu excepția mucegaiurilor selecționate admise;b) punerea în consum a alimentelor care prezintă semne de infestare cu paraziți și insecte, precum și resturi sau semne ale activității acestora, cu excepția unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă ori în reglementările legale în vigoare;c) punerea în consum a alimentelor care prezintă semne ale contactului cu rozătoare;d) punerea în consum a alimentelor care prezintă conținut de substanțe chimice nepermise sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;e) punerea în consum a alimentelor care prezintă conținut de corpi străini, cu excepția cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă;f) punerea în consum a alimentelor care prezintă conținut de micotoxine peste limitele admise în produsele alimentare;g) nerespectarea criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare;h) recondiționarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare condițiilor de calitate;i) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite;j) folosirea la prepararea produselor alimentare a ingredientelor și substanțelor interzise, precum și utilizarea ingredientelor și substanțelor peste limitele maxime admise stabilite prin reglementările legale în vigoare;k) nedeclararea tuturor ingredientelor prezente în produsul alimentar.  +  Articolul 45Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor și utilajelor care nu sunt în perfectă stare de curățenie și igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente, în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;b) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea produselor alimentare a materialelor care nu respectă legislația specifică în vigoare;c) utilizarea de materiale ce intră în contact cu alimentul din material reciclat provenit în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat la nivel comunitar;d) neefectuarea de către producător a monitorizării punctelor critice de control stabilite în planul de analiză a riscurilor prin puncte critice de control al HACCP, neînregistrarea datelor obținute și neefectuarea măsurilor corective privind neconformitățile apărute în fluxul tehnologic;e) neimplementarea bunelor practici de fabricare sau a planului HACCP, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 46Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) utilizarea la prepararea suplimentelor alimentare a altor vitamine, minerale și substanțe decât cele prevăzute în legislația specifică în vigoare;b) comercializarea suplimentelor alimentare care nu respectă reglementările legale specifice în vigoare;c) punerea pe piață și comercializarea de alimente cu adaos de vitamine și minerale și alte substanțe fără notificare.  +  Articolul 47Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) folosirea la prepararea produselor alimentare a aditivilor alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare în cantități peste limita admisă prevăzută în legislația în vigoare;b) folosirea de aditivi alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare nepermise în alimente sau introducerea în alte alimente decât cele pentru care există reglementări legale în vigoare;c) lipsa mențiunilor și/sau avertismentelor de pe eticheta aditivilor alimentari privind scopul utilizării și modul de folosire a acestora.  +  Articolul 48(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) tratarea cu radiații a produselor alimentare neincluse în lista produselor alimentare permise a fi tratate prin iradiere;b) depășirea dozelor maxime admise de radiații pentru iradierea produselor alimentare, precum și iradierea acestora în laboratoare neagreate conform legislației legale în vigoare;c) comercializarea produselor alimentare iradiate peste data durabilității minime, stabilită de către producător, sau în situația în care aceasta pune în pericol sănătatea umană;d) modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii avizului pentru plasarea pe piață a produselor alimentare iradiate și nesolicitarea unui nou aviz;e) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind etichetarea produselor alimentare tratate cu radiații și a celor modificate genetic.(2) Contravențiile prevăzute la lit. d) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în retragerea avizului.  +  Capitolul XI Contravenții la normele de igienă privind protecția față de radiațiile nucleare  +  Articolul 49Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional și a condițiilor de igienă în unitățile în care se desfășoară activitățile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiații ionizante;b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătății;c) nesupravegherea fotodozimetrică a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante;d) neverificarea periodică a instalațiilor radiologice de către unitățile autorizate, precum și a echipamentelor de protecție.  +  Articolul 50Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 25.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminării radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum și a altor bunuri destinate folosirii de către populație;b) introducerea pacienților care nu sunt supuși imediat investigațiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere și neaplicarea măsurilor de radioprotecție la pacienții supuși examinărilor radiologice sau procedurilor de radioterapie pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă, conform procedurilor scrise de lucru;c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru lucrul în mediu de radiații sau menținerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiații nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicație medicală, temporară sau permanentă;d) nerespectarea măsurilor de igienă în unitățile nucleare autorizate;e) neasigurarea în unitățile nucleare medicale de circuite funcționale, conform normelor sanitare în vigoare;f) nerespectarea reglementărilor Ministerului Sănătății privind înregistrarea și raportarea dozei de iradiere aplicate pacienților;g) nerespectarea sistemului de raportare a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, pe locuri de muncă și tip de expunere, și neraportarea la autoritatea de sănătate publică teritorială a modificărilor de personal expus profesional la radiații ionizante;h) neutilizarea în radiologia pediatrică a echipamentului de fixare a pacientului;i) nerespectarea de către conducerea unității a revizuirii manualului de proceduri.  +  Articolul 51Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizațiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectarea măsurilor și a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătății populației, ca urmare a activităților nucleare;c) neinstituirea măsurilor imediate de protejare și asistență de urgență a salariaților și a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă;d) utilizarea substanțelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizația sanitară de funcționare;e) nerespectarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății privind măsurile profilactice în situații de accident nuclear major;f) nerespectarea de către conducerea unității a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de sănătate a personalului și populației și al prevenirii incidentelor și accidentelor nucleare.  +  Capitolul XII Contravenții la normele de igienă privind condițiile și procesele de muncă  +  Articolul 52Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neasigurarea de către angajatori din orice domeniu de activitate, public și privat, a examinărilor medicale, prin medicii de medicina muncii, la angajare, la reluarea muncii, la schimbarea locului de muncă și a controlului medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate și a expunerii profesionale a tuturor lucrătorilor prin servicii de medicina muncii;b) menținerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicație medicală temporară sau permanentă potrivit instrucțiunilor Ministerului Sănătății.  +  Articolul 53Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) neprezentarea angajaților din unitățile de orice fel la examinările medicale periodice, programate de angajator în colaborare cu medicul de medicina muncii, potrivit specificului fiecărui loc de muncă, conform reglementărilor legale în vigoare;b) depășirea în zonele de muncă a limitelor maxim admise pentru microclimat, stabilite prin normele legale în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, în absența măsurilor de protecție individuală și colectivă adecvate;c) depășirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote și vibrații, conform prevederilor legale în vigoare;d) neaplicarea de către persoanele juridice a măsurilor pentru protejarea angajaților care lucrează în aer liber în condiții meteorologice nefavorabile, conform prevederilor legale în vigoare;e) nerespectarea de către persoanele juridice a condițiilor de iluminare a locurilor de muncă, conform prevederilor legale în vigoare;f) neasigurarea și neacordarea de către persoanele juridice a materialelor igienico-sanitare în cantități suficiente și în concordanță cu specificul locului de muncă, în scopul asigurării igienei personale;g) neasigurarea și neacordarea de către persoanele juridice și fizice a echipamentului individual de protecție pentru personalul expus riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională;h) neasigurarea și nerealizarea condițiilor de întreținere a echipamentului individual de protecție, precum și nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat și în stare de funcționare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiții decât cele prevăzute prin lege;i) neefectuarea și nerespectarea de către medicul de medicina muncii a normelor în vigoare privind examinările medicale necesare în vederea angajării, controalele medicale periodice și investigațiile suplimentare față de examenul clinic general pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali în conformitate cu legislația specifică în vigoare;j) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale la angajare și a controalelor medicale periodice;k) neanunțarea la autoritatea de sănătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute și a intoxicațiilor profesionale acute de către conducerile unităților de orice fel;l) nerespectarea legislației în vigoare privind semnalarea, cercetarea, declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea și evidența bolilor profesionale, precum și a celorlalți indicatori care definesc morbiditatea profesională;m) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existența unor factori de risc în mediul de muncă și capacitatea de adaptare a salariaților;n) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum sectorul alimentar, zootehnic, instalații de alimentare cu apă potabilă, colectivități de copii și alte unități de interes public, fără respectarea normelor în vigoare;o) neaplicarea măsurilor speciale de protecție a tegumentului și a mucoaselor pentru substanțele ce pot pătrunde în organism prin tegument și mucoase intacte;p) neinstruirea personalului de către conducătorii unităților în vederea cunoașterii riscurilor profesionale și a prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă;q) neacordarea alimentației suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice și fizice salariaților care lucrează în locuri de muncă în condiții grele și vătămătoare;r) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substanțe chimice toxice, la trepidații, radiații nucleare, ridicare și purtare de greutăți, ortostatism prelungit și zgomot industrial la valori care pot produce efecte otice;s) expunerea salariaților la substanțe foarte periculoase, notate cu indicativul Fp, și neaplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva substanțelor cancerigene și potențial cancerigene, expunerea lucrătorilor la agenți biologici care pot produce îmbolnăviri profesionale și/sau legate de profesiune și neaplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva acestora;ș) nerespectarea de către conducerile unităților cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacității de muncă și al prevenirii îmbolnăvirilor profesionale;t) neasigurarea monitorizării condițiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive de către persoanele juridice care dețin astfel de locuri de muncă, prin laboratoare acreditate;ț) neimplementarea măsurilor pentru asigurarea securității și asigurarea sănătății lucrătorilor pe baza principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire coerente;u) nerespectarea măsurilor și termenelor ce se impun angajatorului conform legislației legale privind sănătatea și securitatea lucrătorilor;v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în legislația sanitară în vigoare și în termen de valabilitate;w) neasigurarea de către conducătorii de unități a anexelor social-sanitare necesare, aranjate potrivit specificului fiecărui loc de muncă și dotate corespunzător normelor legale în vigoare.  +  Articolul 54Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) depășirea concentrațiilor maxime admise pentru gaze, vapori și pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum și utilizarea unor substanțe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziții legale, în absența măsurilor de protecție individuală și colectivă adecvate;b) neasigurarea de către operatorii economici a măsurilor privind supravegherea sănătății lucrătorilor pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajaților în mediu cu noxe, conform legii;c) refuzul conducătorilor unităților de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului de boala profesională întocmit, conform prevederilor legale în vigoare, de către medicul specialist de medicina muncii.  +  Capitolul XIII Contravenții la normele privind organizarea și funcționarea instituțiilor pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor  +  Articolul 55Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) organizarea pentru copii și tineri de tabere sau activități similare în alte unități de cazare fără dovada avizului epidemiologic al cadrelor didactice, al copiilor și tinerilor;b) primirea în unitățile pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii și fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de sănătate a copiilor și tinerilor;c) neasigurarea prezentării cadrelor didactice, preșcolarilor și elevilor la examinările medicale periodice conform normelor în vigoare, precum și a elevilor la triajele epidemiologice efectuate după vacanțele școlare;d) nerespectarea numărului maxim de copii admiși pentru o grupă în unitățile de copii antepreșcolari, preșcolari sau dintr-o clasă pentru elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, cu excepția celor pentru există derogare emisă de instituțiile abilitate;e) neasigurarea în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanță, unitățile ce asigură servicii similare și unitățile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului școlar, a unui spațiu corespunzător normelor igienico-sanitare pentru servirea mesei;f) nerespectarea de către conducătorii unităților și cadrele medicale a normelor în vigoare privind necesarul zilnic de calorii, elemente minerale și substanțe nutritive, corespunzător vârstei și stării de sănătate;g) nerespectarea principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și tineri, conform normelor în vigoare;h) neavizarea și neaprobarea meniului elaborat pentru copiii și tinerii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanță, unitățile ce asigură servicii similare și unitățile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului școlar, de către un cadrul medical și conducătorul unității;i) prepararea, comercializarea și distribuirea produselor alimentare care nu respectă limitele de la care acestea devin nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, conform listei stabilite de Ministerul Sănătății;j) nerespectarea compoziției, calității, etichetării și ambalării produselor lactate și de panificație distribuite elevilor și preșcolarilor conform normelor în vigoare;k) nerespectarea condițiilor pentru transportul, distribuția și depozitarea produselor lactate și de panificație distribuite elevilor și preșcolarilor conform normele în vigoare;l) neefectuarea sau neînregistrarea triajului epidemiologic, a dispensarizării și a examenelor medicale de bilanț al stării de sănătate în unitățile pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, precum și neraportarea acestora la autoritățile de sănătate publică teritoriale, conform normelor Ministerului Sănătății;m) neefectuarea, periodică sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare și revizuire a instalațiilor, precum și a lucrărilor de recondiționare a clădirilor unităților de învățământ, taberelor, centrelor de vacanță, unităților ce asigură servicii similare și a unităților destinate găzduirii elevilor după terminarea programului școlar, destinate copiilor și tinerilor;n) neasigurarea spațiului pentru depozitarea produselor destinate copiilor și tinerilor, precum laptele și cornul și altele asemenea, precum și nedotarea corespunzătoare a acestuia.  +  Articolul 56Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) nerespectarea de către conducătorii unităților pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, de către conducătorii autorităților publice locale, precum și de către administrațiile taberelor pentru copii și tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv și a condițiilor referitoare la circuite funcționale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte și anexe sanitare, întreținerea curățeniei și a altor asemenea cerințe;b) neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă a unităților, a taberelor, centrelor de vacanță, unităților ce asigură servicii similare și a unităților destinate găzduirii elevilor după terminarea programului școlar, destinate copiilor și tinerilor, conform normelor sanitare în vigoare, și nerealizarea de instalații proprii de apă pentru consumul uman la nivelul unităților care funcționează în localități fără un sistem central de aprovizionare cu apă de către conducătorii unităților pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, de către conducătorii autorităților publice locale, precum și de către administrațiile taberelor pentru copii și tineri;c) neasigurarea de vestiare demixtate pentru elevi la sălile de educație fizică din unitățile de învățământ;d) nerespectarea de către conducerile unităților de învățământ ori de către cadrele didactice a normelor de igienă privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al preșcolarilor, elevilor și studenților;e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituțiilor pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor fără avizul autorității de sănătate publică teritorială și fără respectarea condițiilor de construcție și folosire impuse;f) neaplicarea de către conducerile unităților pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii și tineri, inclusiv în orele de educație fizică și de activitate practică în ateliere și laboratoare;g) neasigurarea și nedotarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în unitățile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet medical, precum și în laboratoarele de chimie, atelierele școlare și studențești din unitățile de învățământ;h) neasigurarea de către conducătorii unităților pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, de către conducătorii autorităților publice locale, precum și de către administrațiile taberelor pentru copii și tineri pentru instituțiile pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor a condițiilor de igienă privind spălarea și depozitarea rufăriei;i) folosirea de jucării și materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor.  +  Capitolul XIV Contravenții la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare și cu rozătoare, precum și la normele privind regimul produselor biocide  +  Articolul 57Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:a) neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare în unități de orice tip de către deținătorii acestora;b) nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare și producătoare de disconfort în unități de orice tip.  +  Articolul 58Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) nerespectarea de către unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor biocide;b) nerespectarea regimului produselor biocide stabilit de normele în vigoare;c) aplicarea tratamentelor cu produse biocide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) și foarte toxice (T+) în interioarele unităților de orice tip și ale locuințelor;d) prestarea de servicii de dezinsecție și deratizare de către persoane necalificate și neatestate în acest sens;e) depozitarea de produse biocide în spații și condiții necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare sau neconforme cu cele indicate de producător;f) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neconforme cu avizul emis pentru produsul biocid în acest scop și neînsoțite de instrucțiuni de folosire redactate în limba română;g) comercializarea de produse pesticide cu termen de valabilitate expirat;h) utilizarea ambalajelor pentru produsele biocide la alte tipuri și categorii de produse;i) comercializarea către populație a produselor pesticide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) și foarte toxice (T+).  +  Capitolul XV Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor  +  Articolul 59(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează ca urmare a activităților de control în domeniul sănătății publice exercitate, pe domeniile de competență stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de către următoarele categorii de personal:a) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătății, autoritate centrală în domeniul sănătății publice, pentru unitățile de pe întreg teritoriul țării;b) personalul de specialitate din direcțiile, serviciile și unitățile medicale ale celorlalte ministere și instituții cu rețea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, împuternicit de conducerea acestora pentru unitățile aflate în subordinea lor directă.c) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru unitățile de ambulanță publice și private și pentru UPU sau CPU de pe întreg teritoriul țării, pentru faptele prevăzute la cap. VII și cele prevăzute la art. 63. (la 29-09-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 59 , Capitolul XV a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019 ) (2) La solicitarea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate împuternicit potrivit alin. (1) lit. a) poate participa, în colaborare, la acțiuni de control în domeniul sănătății publice organizate de aceste ministere și instituții cu rețea sanitară proprie.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul împuternicit pentru activitatea de control în sănătatea publică conform prevederilor alin. (1) are drepturile și obligațiile prevăzute la art. 26 alin. (2)-(4) și (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în cazul sancțiunilor contravenționale complementare aplicate.(4) Contravențiile se constată și sancțiunile contravenționale se aplică printr-un proces-verbal încheiat de către personalul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare personal împuternicit.  +  Articolul 60Dacă personalul împuternicit să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.  +  Articolul 61(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.(2) Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției se depune la judecătoria în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția.  +  Articolul 62(1) În cazul în care condițiile de funcționare a obiectivelor/unităților constituie un risc iminent pentru sănătatea publică, personalul împuternicit aplică și sancțiunea complementară constând în suspendarea activităților din cadrul obiectivelor/unităților, până la remedierea deficiențelor determinate de săvârșirea contravențiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unității.(2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către personalul împuternicit și în cazul constatării nerespectării măsurilor și recomandărilor stabilite în urma unei activități de control anterioare finalizate prin constatarea uneia/unora dintre contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre.(3) În cazul aplicării sancțiunilor complementare, potrivit alin. (1) și (2) nu se poate solicita reautorizarea funcționării mai devreme de 6 luni după aplicarea sancțiunii.  +  Articolul 63Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziția acestui personal documentele și informațiile necesare realizării atribuțiilor de control potrivit competențelor constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.  +  Capitolul XVI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 64(1) Formularul-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu obligația consultării prealabile a celorlalte ministere și instituții cu rețea sanitară proprie la care face referire art. 59 alin. (1) lit. b).(2) Ministerul Sănătății, prin autoritățile de sănătate publică teritoriale, precum și celelalte ministere și instituții cu rețea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu structuri abilitate să exercite activitate de control în domeniul sănătății publice au obligația de a asigura achiziționarea tipăriturii de formular model prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) Până la achiziționarea tipăriturii de formular-model prevăzut la alin. (1) se utilizează în continuare formularele existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 65Contravențiilor din cuprinsul prezentei hotărâri le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile cap. IV din cadrul titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 66Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 24 august 2011.Nr. 857.