ORDONANȚĂ nr. 17 din 24 august 2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 29 august 2011  (la 27-07-2012, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează cadrul privind asigurarea condițiilor de exercitare în România a competențelor Comisiei Europene, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice și stabilirea atribuțiilor autorității competente privind coordonarea și monitorizarea aplicării standardelor de baza comune, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 și de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, precum și cadrul privind asigurarea efectuării activităților de monitorizare a conformității, derularea acțiunilor de rectificare a deficiențelor și certificarea personalului care execută controlul calității în domeniul securității aviației civile. (la 27-07-2012, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (2) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Convenția de la Chicago - Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul de Stat nr. 194/1965;b) anexa 17 - anexa 17 la Convenția de la Chicago;c) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 - Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 ;d) Regulamentul (UE) nr. 72/2010 - Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice;e) Regulamentul (UE) nr. 18/2010 - Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea privește specificațiile pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile;f) Doc 30 - Declarația politicilor Conferinței Europene a Aviației Civile în securitatea aviației civile - Doc 30, ediția a 13-a, mai 2010;g) OACI - Organizația Aviației Civile Internaționale;h) CEAC - Conferința Europeană a Aviației Civile;i) Comisie - Comisia Europeană;j) AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentei ordonanțe sunt aplicabile definițiile termenilor și expresiilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 și pct. 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 .(2) În sensul prezentei ordonanțe, auditorul de securitate a aviației civile prevăzut la lit. A.h) din anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, este auditorul definit la pct. 1.1.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , anexă adăugată Regulamentului (CE) nr. 300/2008 în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010 .  +  Articolul 3(1) Autoritatea competentă în domeniul securității aviației civile responsabilă cu coordonarea și monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , precum și cu dezvoltarea, punerea în aplicare și menținerea programului național de securitate a aviației civile este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. (la 27-07-2012, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (2) În calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are următoarele atribuții:a) asigură condițiile de exercitare în România, în securitatea aviației civile, a competențelor Comisiei cu privire la inspecțiile Comisiei în domeniul securității aeronautice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , a competențelor OACI, potrivit standardelor stabilite de anexa 17, și a competențelor CEAC potrivit politicilor conținute de Doc 30;b) dispune și coordonează efectuarea analizei riscului, în vederea stabilirii măsurilor mai stricte decât standardele de bază comune, potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , și informează corespunzător Comisia;c) dispune măsuri de remediere pentru deficiențele semnalate ca urmare a inspecției Comisiei, auditului OACI sau CEAC care nu pot fi remediate prompt și monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor, iar atunci când constată remedierea tuturor deficiențelor confirmă în scris Comisiei, OACI sau CEAC; (la 27-07-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) d) dispune măsurile recomandate de evaluatorii CEAC și monitorizează aplicarea acestora;e) elaborează, aplică și menține Programul național de securitate a aviației civile, Programul național de control al calității și Programul național de pregătire în securitatea aviației civile;f) execută controlul calității în domeniul securității aviației civile și stabilește termenele de remediere a deficiențelor identificate și de aplicare a măsurilor de protecție în cazul vulnerabilităților; (la 27-07-2012, Lit. f) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) g) evaluează conformitatea Programului de securitate aeroportuară cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și, în cazul în care constată neconformități, dispune măsuri suplimentare;h) evaluează conformitatea Programului de securitate al transportatorului aerian cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și, în cazul în care constată neconformități, dispune măsuri suplimentare;i) evaluează conformitatea Programului de securitate al entităților care aplică standarde de securitate aeronautică cu prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și, în cazul în care constată neconformități, dispune măsuri suplimentare;j) monitorizează pregătirea auditorilor de securitate a aviației civile și dispune desfășurarea acesteia cu o frecvență care să asigure menținerea competențelor existente și însușirea de competențe noi care să țină cont de evoluțiile în securitatea aviației civile;k) elaborează planul anual de efectuare a activităților de monitorizare a conformității în securitatea aviației civile;l) elaborează metodologia de efectuare a activităților de monitorizare a conformității și a expertizelor în securitatea aviației civile;m) analizează și aprobă planul de acțiune pentru remedierea deficiențelor înaintat de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau de entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, ca urmare a efectuării unei activități de monitorizare a conformității;n) autorizează agenții abilitați, expeditorii cunoscuți și furnizorii abilitați de provizii de bord; prin expeditor cunoscut se înțelege un expeditor care trimite mărfuri sau poștă pe cont propriu și ale cărui proceduri se conformează normelor și standardelor comune de securitate, într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poștei de către orice aeronavă; (la 27-07-2012, Lit. n) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) o) autorizează centrele de pregătire în domeniul securității aviației civile;p) certifică auditorii de securitate a aviației civile;q) certifică instructorii de securitate a aviației civile și validatorii independenți;r) constată încălcarea normelor și aplică sancțiunile privind nerespectarea cerințelor din domeniul securității aviației civile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice - PNAC-SECA, cu modificările și completările ulterioare.(3) În calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii poate asigura îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) și prin delegare de competență și desemnarea unui organism tehnic specializat, respectiv AACR.  +  Articolul 4(1) Autoritatea competentă asigură ca inspecția Comisiei în România să se deruleze în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , că auditul OACI în România se derulează în conformitate cu standardele stabilite de anexa 17 și că auditul CEAC și evaluarea vulnerabilităților pe aeroporturi din România, care pot afecta calitatea în securitatea aviației civile, se derulează în conformitate cu politicile conținute de Doc 30. (la 27-07-2012, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (2) Autoritatea competentă desemnează auditorul național cu atribuții de colectare a datelor și de completare a chestionarului preliminar de inspecție a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum și auditorul de securitate a aviației civile cu atribuții de colectare a datelor și de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilităților. (la 27-07-2012, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (3) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviației civile un coordonator național pentru activitatea de inspecție a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, precum și pentru auditul OACI sau CEAC, denumit în continuare coordonator național. (la 27-07-2012, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (4) Coordonatorul național însoțește inspectorii Comisiei, auditorii OACI sau CEAC pe durata exercitării de către aceștia a atribuțiilor specifice activității de monitorizare a conformității pe care o efectuează.(5) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviației civile o persoană de contact pe durata desfășurării în România a activității de evaluare a vulnerabilităților, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice.(6) Persoana de contact desemnată în conformitate cu prevederile alin. (5) însoțește evaluatorii CEAC pe durata exercitării de către aceștia a activității la fața locului în România.(7) Abrogat. (la 27-07-2012, Alin. (7) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (8) Autoritatea competentă asigură emiterea în timp util a documentelor de acces pe aeroport al inspectorilor Comisiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , și a autorizațiilor de introducere de către inspectorii Comisiei în zonele de securitate cu acces restricționat și în părțile critice ale zonelor de securitate cu acces restricționat a obiectelor utilizate la executarea testelor, inclusiv articole interzise, potrivit prevederilor art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 .(9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător și pentru auditorii OACI sau CEAC, pe durata efectuării în România a auditului OACI sau CEAC, precum și pentru evaluatorii CEAC, pe durata efectuării în România a evaluării vulnerabilităților, cu excepția prevederilor privind autorizația de introducere a articolelor interzise. (la 27-07-2012, Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (10) Autoritatea competentă întocmește, ținând cont de datele pe care le deține și în baza datelor furnizate de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, supuse inspecției Comisiei, planul de acțiune pentru remedierea deficiențelor și transmite, în termenul stabilit, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , răspunsul cerut de raportul de inspecție.(11) Prevederile alin. (10) se aplică în mod corespunzător și în cazul planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor constatate de auditorii OACI sau CEAC.(12) Autoritatea competentă comunică după primirea raportului aspectele relevante care îi privesc pe operatorul aeroportuar, transportatorul aerian și entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, conținute de raportul de inspecție a Comisiei ori de raportul de audit OACI sau CEAC, solicitând acestora datele corespunzătoare pentru întocmirea planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor.(13) În cazul raportului de evaluare a vulnerabilităților, autoritatea competentă dispune operatorului aeroportuar, transportatorului aerian și entității care aplică standarde de securitate aeronautică să aplice măsurile recomandate de evaluatorii CEAC și monitorizează aplicarea acestora.  +  Articolul 5(1) Controlul calității în domeniul securității aviației civile se realizează prin activități de monitorizare a conformității și expertize.(2) Evaluarea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , cu normele de punere în aplicare a acestuia și cu Programul național de securitate a aviației civile se realizează în cadrul Programului de control al calității în domeniul securității aviației civile prin activitățile de monitorizare a conformității, respectiv audit de securitate, inspecție și test, potrivit prevederilor pct. 4.6. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 .(3) Auditul de securitate, inspecția și testul se execută de echipe formate din auditori de securitate a aviației civile.(4) În echipa de test pot fi cooptate persoane care dețin o pregătire în domeniu, dar care nu dețin calitatea de auditor de securitate a aviației civile. (la 27-07-2012, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (5) Activitățile de monitorizare a conformității se efectuează în baza dispoziției scrise a conducătorului structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente.(6) Autoritatea competentă certifică auditorii de securitate a aviației civile, în baza criteriilor de calificare pentru auditori, prevăzute la pct. 15 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , prin emiterea unui certificat de auditor de securitate a aviației civile, al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(7) Persoanele certificate ca auditori de securitate a aviației civile sunt evidențiate în Tabelul auditorilor de securitate a aviației civile, care este făcut public și actualizat de autoritatea competentă, prin structura cu responsabilități în domeniul securității aviației civile.(8) După certificare, auditorilor de securitate a aviației civile le sunt interzise orice relații contractuale sau pecuniare, directe sau indirecte, cu aeroporturile, operatorii sau entitățile care sunt supuse activităților de monitorizare efectuate de către aceștia.(9) Nerespectarea de către auditorii de securitate a aviației civile a prevederilor alin. (8) atrage suspendarea sau revocarea de către autoritatea competentă a certificatului prevăzut la alin. (6).(10) Activitățile de monitorizare a conformității se efectuează de către personalul autorității competente care deține calificarea de auditor de securitate a aviației civile.(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10), în cazul stabilirii de către Comisie a unor cerințe suplimentare față de cele actuale, autoritatea competentă poate utiliza și personal specializat în domeniu din afara structurilor proprii. (la 27-07-2012, Alin. (11) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )  +  Articolul 6(1) Activitățile de monitorizare a conformității, prevăzute la art. 5 alin. (2) se efectuează în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Frecvența auditului de securitate la aeroporturile civile din România, la transportatorii aerieni români și la agenții abilitați cargo și poștali este de cel puțin unul la 2 ani, iar la alte entități care aplică standarde de securitate aeronautică este de cel puțin unul la 3 ani. (la 27-07-2012, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (3) Auditul de securitate prevăzut la alin. (2) se desfășoară în baza planului anual de efectuare a activităților de monitorizare a conformității în securitatea aviației civile, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(4) Frecvența inspecției și a testului este stabilită prin dispoziția conducătorului structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente.(5) Auditul de securitate prevăzut la alin. (2) este efectuat de către o echipă de audit, desemnată prin dispoziția conducătorului structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente.(6) Inspecția și testul prevăzute la alin. (4) sunt efectuate, după caz, de către o echipă de inspecție sau de către o echipă de test, desemnată prin dispoziția conducătorului structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente.(7) Activitatea de monitorizare a conformității se finalizează cu un raport, semnat de toți membrii echipei, care trebuie să conțină, în cazul în care sunt constatate deficiențe, recomandări pentru remediere. În cazul în care semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport, decizia finală aparținând șefului echipei.(8) Activitatea de monitorizare a conformității se consideră finalizată odată cu predarea raportului de către echipele prevăzute la alin. (5) și (6) structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente, care îl transmite structurii supuse monitorizării.(9) Structura supusă monitorizării înaintează autorității competente, în termen de maximum 15 zile de la primirea raportului, un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor și/sau de aplicare a recomandărilor, după caz.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), în cazul constatării unor deficiențe grave, conducătorul structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente sau auditorul de securitate a aviației civile care îndeplinește rolul de șef al echipei de audit sau inspecție poate solicita structurii monitorizate, printr-o notificare scrisă, remedierea deficiențelor în termene mai scurte de 15 zile sau imediat.(11) Autoritatea competentă decide asupra planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor prevăzut la alin. (9), decizie care devine obligatorie pentru emitentul acestuia.(12) Autoritatea competentă monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor prevăzut la alin. (9).  +  Articolul 7(1) Raportul prevăzut la art. 6 alin. (7), întocmit de echipa care efectuează activitatea de monitorizare a conformității, aparține autorității competente.(2) Structura cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente trebuie să pună raportul prevăzut la alin. (1) sau părțile corespunzătoare ale acestuia, pe baza principiului "nevoii de a cunoaște", la dispoziția structurii supuse monitorizării, altor structuri despre care aceasta consideră că au un interes legitim, persoanelor cu atribuții și responsabilități în securitatea aviației civile din cadrul autorității competente, precum și structurilor Uniunii Europene față de care România are obligații specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.(3) Planul de acțiune pentru remedierea deficiențelor prevăzut la art. 6 alin. (9) aparține emitentului.(4) Emitentul trebuie să pună planul de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (9) sau părțile corespunzătoare ale acestuia pe baza principiului "nevoii de a cunoaște", la dispoziția autorității competente, persoanelor cu atribuții și responsabilități în securitatea aviației civile din cadrul structurii monitorizate emitente și din cadrul autorității competente, precum și structurilor Uniunii Europene față de care România are obligații specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.  +  Articolul 8Pentru efectuarea activităților de monitorizare a conformității, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecție și membrii echipei de test beneficiază de o indemnizație al cărei cuantum se stabilește de autoritatea competentă, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 27-07-2012, Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )  +  Articolul 9(1) Expertizele prevăzute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectuează de echipe desemnate de conducătorul structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente și care sunt formate din auditori de securitate a aviației civile și personal cu pregătire în domeniu, aparținând altor autorități publice, putând fi cooptați în echipele de expertiză și consultanți tehnici din cadrul entităților care au responsabilități în domeniul securității aviației civile. (la 27-07-2012, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (2) Expertizele se efectuează în scopul identificării vulnerabilităților în raport cu amenințările interne și cu securitatea zonelor publice ale aeroportului.(3) În cazul identificării de vulnerabilități, autoritatea competentă dispune măsuri de protecție proporționale cu nivelul riscului.(4) Expertiza se finalizează cu un raport, semnat de toți membrii echipei, care trebuie să conțină, în cazul în care sunt identificate vulnerabilități, măsuri de protecție proporționale cu nivelul riscului. Dacă semnatarii raportului de expertiză au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport, decizia finală aparținând șefului echipei.(5) Abrogat. (la 27-07-2012, Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )  +  Articolul 10(1) Verificările la fața locului efectuate pentru desemnarea agenților abilitați, expeditorilor cunoscuți, furnizorilor abilitați de provizii de bord sau furnizorilor abilitați de provizii de aeroport, verificările la fața locului efectuate pentru autorizarea sau agrearea centrelor de pregătire în domeniul securității aviației civile și verificările la fața locului efectuate pentru stabilirea conformității cu specificațiile definite a echipamentelor folosite pentru controlul de securitate, controlul accesului și pentru aplicarea altor măsuri de securitate sunt asimilate inspecțiilor.(2) Abrogat. (la 27-07-2012, Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )  +  Articolul 11(1) Finanțarea structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile, constituită la nivelul autorității competente sau al organismului tehnic specializat prevăzut la art. 3 alin. (3), precum și plata indemnizațiilor prevăzute la art. 8 se fac integral din veniturile proprii constituite din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare. (la 27-07-2012, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (2) Indemnizațiile vor fi plătite după maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul autorității competente pentru membrii echipelor care efectuează activitățile de monitorizare a conformității prevăzute la art. 5 alin. (2). (la 27-07-2012, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. ) (3) Cuantumul sumei alocate din tariful de securitate prevăzut la alin. (1) poate fi modificat anual, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(4) Din suma prevăzută ca tarif de securitate aprobat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, administrațiile aeroporturilor din România alocă suma prevăzută la alin. (1) și o virează lunar, după colectare, în contul autorității competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 27-07-2012, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 149 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )  +  Articolul 12Autoritatea competentă informează Comisia atunci când identifică cele mai bune practici, în conformitate cu prevederile pct. 17.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 .  +  Articolul 13Autoritatea competentă transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , datele a cel puțin unul și cel mult 5 auditori de securitate a aviației civile, care pot fi solicitați să participe la inspecțiile Comisiei.  +  Articolul 14Autoritatea competentă transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor pct. 18.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , un raport cu privire la măsurile luate pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 300/2008 , precum și la situația din domeniul securității aviației civile pe aerodromurile situate pe teritoriul României.  +  Articolul 15Faptele și sancțiunile contravenționale aplicabile ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanțe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, art. 1-9 din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviației civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 24 august 2011.Nr. 17.