NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(actualizate până la data de 18 august 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestor norme până la data de 18 august 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 817 din 10 august 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.  +  Articolul 2Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile legii dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc împreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate; b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora; c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege. (2) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile legii fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite ori dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea ajutorului social. (3) În aplicarea art. 8 alin. (8) din lege, prin gospodărie se înţelege unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziţionarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor.  +  Articolul 4 (1) Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege, se înţelege, după caz: a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat. (2) Sunt consideraţi familie, în sensul art. 2 alin. (1) din lege, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi şi care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) În situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.  +  Articolul 5Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, prevăzută la art. 3 alin. (2) din lege, se înţelege persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) În vederea asigurării evidenţei persoanelor fără locuinţă, care trăiesc în adăposturi improvizate cu destinaţie de locuinţe şi nu îndeplinesc exigenţele minimale pentru locuinţă prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în colaborare cu poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane. (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale are obligaţia de a ţine evidenţa acestor persoane.  +  Articolul 7 (1) Potrivit legii, locuinţa de domiciliu este construcţia închiriată ori aflată în proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996. (2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.  +  Capitolul II Ajutorul social  +  Secţiunea 1 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social  +  Articolul 8Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 alin. (1) din lege.  +  Articolul 9 (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. (2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei. (3) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social. (4) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege, reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia. (5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa. (2) În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte şi se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială. (3) În situaţia în care un membru al familiei ori persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social. (4) Adeverinţa prevăzută la alin. (3) poate fi înlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere dată în faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social. (5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitantă de ajutor social confirmarea faptului că aceasta nu beneficiază de ajutor social.  +  Articolul 11 (1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: a) certificatele de naştere ale copiilor; b) livretul de familie; c) certificatul de căsătorie; d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii; e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a); g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. (2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie. (3) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele: a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români; b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi. (4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.  +  Articolul 12Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului.  +  Articolul 13 (1) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant. (2) Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.  +  Articolul 14 (1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. (2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele în cauză. (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5, ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant. (6) În cazul gospodăriilor definite la art. 8 alin. (8) din lege, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie sau persoană singură. (7) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială. (8) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social  +  Articolul 15 (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. (2) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. (3) În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială. (4) Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 3. (5) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%. (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.  +  Articolul 17 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. (3) În situaţia în care nu se poate determina suma prevăzută la alin. (2), fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste: a) Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzută în anexa nr. 4; b) Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 5; c) Criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în anexa nr. 6; d) Criteriile proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenţiale aprobate de consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice de la nivelul fiecărei localităţi. (2) Listele şi criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se completează şi se actualizează de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu consultarea Institutului Naţional de Statistică şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19 (1) Familiile şi persoanele singure care au în proprietate numai categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale beneficiază, în condiţiile legii, de ajutor social, luându-se în calcul numai veniturile prevăzute la art. 17. (2) Prin bunuri considerate de strictă necesitate se înţelege acele bunuri destinate uzului personal sau pentru necesităţile gospodăreşti, proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale, animalele de casă şi cele de tracţiune, precum şi instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere. (3) Bunurile de strictă necesitate prevăzute la alin. (1) nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăşurarea unei activităţi cu caracter comercial.  +  Articolul 20Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale nu beneficiază de ajutor social.  +  Articolul 21În vederea acordării ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure care are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4 se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 17, precum şi veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit criteriilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 22Veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6 se stabilesc de către consiliile locale în funcţie de condiţiile locale specifice, luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în aceasta, fără a le depăşi.  +  Articolul 23Listele şi criteriile aprobate în condiţiile art. 22 se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 24 (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială sunt prezentate secretarului de către persoanele prevăzute la art. 1 pentru verificare şi vizare. (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. (3) Dispoziţia scrisă a primarului, emisă în termenul prevăzut la alin. (2), se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia. (4) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispoziţia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. (5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmit pe bază de borderou la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 7. (6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 8. (7) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia agenţiile teritoriale efectuează plata drepturilor de ajutor social. (8) În vederea eficientizării procesului de plată a drepturilor de ajutor social la nivelul primăriei se organizează completarea electronică a unor informaţii privind beneficiarii de ajutor social într-un format ce va fi pus la dispoziţie de către agenţiile teritoriale. (9) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.  +  Articolul 25Schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute la art. 13 din lege, se realizează pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică celor interesaţi în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.  +  Articolul 26 (1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului. (2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 9. (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primăriile organizează activitatea de plată a drepturilor de ajutor social.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social  +  Articolul 27 (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii: a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta; b) să depună, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5), însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit. (2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, lunar, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele: a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; b) că nu au refuzat un loc de muncă; c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi, după caz, că participă la un program de pregătire profesională. (3) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (2) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7^2 din lege. (4) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b) se trimite în copie de către primărie la agenţiile teritoriale, în termenul prevăzut de art. 13^1 alin. (3) din lege.  +  Articolul 28 (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaţii: a) să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă; b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; d) să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1); e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora. (3) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. (5) Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:                             170 ore x cuantumul ajutorului social*1)   Numărul de ore = ────────────────────────────────────────────────────────   de muncă Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată*2)-------------*1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.*2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 670 lei lunar. (6) Fac excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă persoanele prevăzute la art. 7^2 din lege. (7) Situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului de acţiuni prevăzut la alin. (3), se transmite agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege. Situaţia se va completa potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 29 (1) În cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului. (2) Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele: a) decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate; b) certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap; c) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11; d) adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă.  +  Articolul 30 (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2), respectiv ale art. 15 alin. (2) din lege, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în scris şi în format electronic, în prima zi a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. (2) În aplicarea art. 15 alin. (2) din lege, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a transmite primarilor în prima zi a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care au plecat cu contract de muncă în străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (3) Tabele nominale prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit electronic şi la agenţiile teritoriale.  +  Articolul 31Datele transmise în condiţiile art. 30 alin. (1) cuprind şi informaţiile de la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi furnizorii de servicii de formare profesională din sectorul public sau privat, acreditaţi în condiţiile legii, care, potrivit prevederilor legale în vigoare, oferă servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, altele decât cele oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social  +  Articolul 32 (1) Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social. (2) Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (3) începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială şi s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1) şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 33 (1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în următoarele situaţii: a) dacă nu prezintă lunar adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4); b) dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1); c) când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; d) dacă nu depune, din 3 în 3 luni, documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b); e) când agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 13^1 alin. (3) din lege, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; f) în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social; g) în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 14^1 alin. (2) şi (3) din lege, se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social. (2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din lege.  +  Articolul 34 (1) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b) şi d), prezentarea de către titular, în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, a adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi a documentelor prevăzute la art. 14^1 alin. (1) din lege, precum şi efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrag reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură. (2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 35 (1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii: a) dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege; b) dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 11 alin. (4), documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1); c) dacă în urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (2) din lege se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; d) dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (4) din lege. (2) Încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/ persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3), şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia. (3) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (2) se comunică până la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale.  +  Articolul 36 (1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 25, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 35 alin. (2) se comunică până la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 14. (2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicată potrivit alin. (1) directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a titularului ajutorului social, de modificare a cuantumului ajutorului, de suspendare a plăţii, precum şi de încetare a plăţii ajutorului social. (3) Deciziile prevăzute la alin. (2), precum şi decizia prevăzută la art. 34 alin. (2) se comunică titularului în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acestora şi se aplică începând cu luna următoare emiterii. (4) Modelul deciziilor este prevăzut în anexa nr. 15 a-f.  +  Capitolul III Alte ajutoare  +  Articolul 37Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pe baza propunerilor întemeiate transmise de agenţiile teritoriale.  +  Articolul 38 (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de agenţia teritorială cu asistenţa personalului din serviciul sau a persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3). Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16. (3) Ancheta socială este avizată de primar şi de prefect.  +  Articolul 39Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37 se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, în vederea susţinerii acestora.  +  Articolul 40Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 37 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 41Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 42Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.  +  Articolul 43Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele locale.  +  Articolul 44Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură.  +  Articolul 45Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.  +  Articolul 46În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.  +  Articolul 47Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul sau soţia supravieţuitor/supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.  +  Articolul 48 (1) Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz: a) certificatul de deces, în original şi în copie; b) actul de identitate al solicitantului; c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator; d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. (2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social. (3) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.  +  Capitolul IV Asigurarea socială de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţei  +  Articolul 49 (1) Pentru familiile, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Contribuţia pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se stabileşte asupra cuantumului lunar al ajutorului social şi se plăteşte prin agenţiile teritoriale, pe numele titularului ajutorului, sau, după caz, al persoanei îndreptăţite prevăzute la art. 9 alin. (4) din lege. (3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaraţiei este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".  +  Articolul 50 (1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, cu modificările ulterioare. (2) Plata primelor de asigurare se face de către Agenţia, Naţională de Prestaţii Sociale direct în contul Societăţii Comerciale <> - S.A., denumită în continuare PAID, care, pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social, va emite poliţele de asigurare aferente acestora. (3) Prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social. Suma dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social. În situaţia în care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, deducerea se reportează şi asupra drepturilor ulterioare, până la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare. (4) Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a 10 euro, respectiv 20 euro, conform Legii nr. 260/2008privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată. (5) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale virează în contul PAID sumele aferente plăţii primelor de asigurare calculate, în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua în care Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale realizează fundamentarea de credite bugetare. Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale virează sumele în contul PAID. (6) Diferenţa de curs valutar dintre cursul valabil la data fundamentării creditelor bugetare şi cel valabil la data efectuării plăţii se regularizează cu PAID în termen de 30 de zile de la data viramentului prevăzut la alin. (5). (7) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale încheie cu PAID un protocol în care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea în care se realizează regularizările pentru diferenţele de curs valutar. (8) Pentru plata sumelor reprezentând primele de asigurare a locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi în plată, deschiderile de credite bugetare lunare cu titlu de ajutor social se majorează, în luna în care se achită contravaloarea primelor de asigurare a locuinţei, cu suma reprezentând diferenţa dintre valoarea totală a primelor de asigurare a locuinţei şi totalul sumelor reprezentând o treime din ajutoarele sociale legal cuvenite. (9) Diferenţa de sume prevăzută la alin. (6) şi (8) se recuperează de la beneficiarii dreptului de ajutor social în condiţiile alin. (3). (10) În situaţia în care dreptul la ajutorul social încetează înainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentând prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social au obligaţia de a achita agenţiei teritoriale diferenţa rămasă în termen de maximum 3 luni de la încetarea dreptului.-----------Art. 50 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 817 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 18 august 2011.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile legate de acţiunile sau lucrările de interes local organizate de primari, se suportă din venituri proprii ale bugetelor locale.  +  Articolul 52Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi decizia directorului agenţiei teritoriale privind plata, modificarea, suspendarea, încetarea, schimbarea titularului şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 53 (1) Serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor legii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. (2) Transmiterea raportului statistic prevăzut la alin. (1), precum şi a oricăror comunicări operative între serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) şi agenţiile teritoriale se face şi prin intermediul poştei electronice. În acest sens, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3), precum şi agenţiile teritoriale au obligaţia reciprocă de a-şi face cunoscute adresele de poştă electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. În conţinutul raportului statistic, precum şi în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică legii, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia inserării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează. (3) Până la data de 20 a fiecărei luni, agenţiile teritoriale transmit atât Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cât şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor legii la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 54Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin organele cu atribuţii de control, verifică respectarea prevederilor legii.  +  Articolul 55În vederea asigurării venitului minim garantat, agenţiile teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti acordă gratuit consultanţă de specialitate prin îndrumarea persoanelor şi familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifică persoanele şi familiile îndreptăţite să beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor legii.  +  Articolul 56Sumele reprezentând cuantumul lunar al ajutorului social se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.  +  Articolul 57 (1) Cererile pentru acordarea ajutorului social completate de solicitanţii acestui drept conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pot sta la baza stabilirii dreptului prin dispoziţie a primarului. (2) Persoanele pentru care s-a stabilit dreptul în baza documentelor prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice să completeze o nouă cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. (3) Copia de pe cererile prevăzute la alin. (2), dispoziţia primarului şi fişa de calcul al cuantumului ajutorului social se transmit de către primar la agenţia teritorială în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în situaţia beneficiarilor aflaţi în plată la 31 decembrie 2010 sau pentru care s-au stabilit drepturile până la această dată.  +  Articolul 58 (1) În vederea asigurării plăţii ajutorului social reprezentând drepturile aferente lunii decembrie 2010, precum şi a restanţelor cu titlu de ajutor social înregistrate pe parcursul anului 2010, primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia privind beneficiarii de ajutor social şi sumele cuvenite acestora, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată, se semnează de către primar şi se transmite obligatoriu agenţiei teritoriale atât scris, cât şi în format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor înscrise revine în integralitate primarului şi personalului care a întocmit situaţia.  +  Articolul 59În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum şi pentru reglementarea unor situaţii care pot să apară pe parcursul aplicării Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite instrucţiuni sau precizări care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] ││ României CONSILIUL LOCAL ............................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Nr. ______________    Data _____________                                     CERERE                                       şi                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE               pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială    Subsemnata(ul),┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ [] Dl. [] Dna. ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... ││ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) În cazul cetăţenilor români Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act sau apatrizi: ││ de identitate: PST - permis de şedere temporară ││ BI - buletin de identitate PSP - permis de şedere permanentă ││ CI - carte de identitate DI - document de identitate ││ CIP - carte de identitate provizorie CR - carte de rezidenţă ││ P - paşaport CRP - carte de rezidenţă permanentă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI ││ -------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:││ -----------------------------------------------------------------------------││ [] NU ││ [] DA, în localitatea __________________________ ţara ______________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI ││ ---------------------------------- ││ [] Căsătorit(ă) [] Necăsătorit(ă) [] Văduv(ă) ││ [] Divorţat(ă) [] Despărţit în fapt [] Uniune consensuală ││ Altele ................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ---------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------------ ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [] NU [] DA ││ ------------------------------------ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În calitate de reprezentant [] familiei mele [] persoanei îndreptăţite legal al în numele căreia se                                                        face cererea Pentru acordarea [] ajutorului social [] alocaţiei pentru                                                        susţinerea familiei Declar următoarele:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ----------------------------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D3. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere ││ ------------------------------------------------------------------- ││ obişnuită) ││ ---------------------------- ││ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA, în localitatea _____________________ ││ ţara _____________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTăŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ││ --------------------------------------------------------------------- ││ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ----------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D6. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ --------------------------------------------------------------- ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? ││ --------------------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E1. COPIII FAMILIEI*) ││ --------------------- ││ 1. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  *) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în  întreţinerea familiei┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ **) În cazul cetăţenilor români │ Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act de │ sau apatrizi: ││ identitate: │ - PST - permis de şedere temporară ││ - B.I. - buletin de identitate │ - PSP - permis de şedere permanentă ││ - C.I. - carte de identitate │ - DI - document de identitate ││ - C.I.P. - carte de identitate │ - CR - carte de rezidenţă ││ provizorie │ - CRP - carte de rezidenţă permanentă ││ - P - paşaport │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor ││ specifică datele din certificatul de naştere. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E2. COPIII FAMILIEI*) ││ --------------------- ││ 5. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 7. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 8. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  *) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în  întreţinerea familiei┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ **) În cazul cetăţenilor români │ Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act de │ sau apatrizi: ││ identitate: │ - P.S.T. - permis de şedere temporară ││ - B.I. - buletin de identitate │ - P.S.P. - permis de şedere permanentă ││ - C.I. - carte de identitate │ - D.I. - document de identitate ││ - C.I.P. - carte de identitate │ - CR - carte de rezidenţă ││ provizorie │ - CRP - carte de rezidenţă permanentă ││ - P - paşaport │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor ││ specifică datele din certificatul de naştere. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte: ││ [ ] singură [ ] împreună cu altă(e) [ ]împreună cu altă(e) familie(i) ││ persoană(e) singură(e) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Casă cu curte [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Regimul juridic al locuinţei │├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Casă fără curte [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Proprietate personală []│├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Apartament la bloc [] Nr. camere[] Suprafaţa[] În închiriere public/privat []│├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Locuinţă sociala [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Alte situaţii ............ │├──────────────────── ────────── ───────── ││Locuinţă de serviciu[] Nr. camere[] Suprafaţa[] Tipul de încălzire al ││ locuinţei │├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Locuinţă necesitate [] Nr. camere Suprafaţa Energie termică în sistem ││ centralizat [] │├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Instituţionalizat [] Gaze naturale [] │├──────────────────── ────────────────────────────┤│Nu are locuinţă [] Lemne, cărbuni, combustibili ││ petrolieri [] │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌ ││ │[ ] TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton ││ │ armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din ││ │ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale ││ Tipul │ rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic) ││ locuinţei< ─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │[ ] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă ││ │ sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament ││ │ termic şi/sau chimic) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ BUNURI IMOBILE │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau │ ││ │alte imobile aflate proprietate │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ BUNURI MOBILE │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 2│Aparatură electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 3│Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, │ ││ │bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi │ ││ │porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│MIJLOACE TRANSPORT*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 4│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 5│Autoutilitare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 6│Autocamioane cu sau fără remorci │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 7│Şalupe │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 8│Barci cu motor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 9│Scutere de apă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│10│Iahturi │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│11│Autobuze │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│12│Microbuze │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE AGRICOLE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│13│Tractor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│14│Combină autopropulsată │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ* │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│15│Presă de ulei │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│16│Moară de cereale │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│l7│Gater │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│18│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│19│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ TERENURI │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│20│Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu│ ││ │cu suprafaţa mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona │ ││ │rurală │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│21│Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial │ ││ │productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru │ ││ │familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──╡│ CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│22│peste 3 bovine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│23│peste 5 porcine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│24│peste 20 ovine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│25│peste 2 cabaline │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│26│peste 50 capete de iepuri de casă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│27│peste 100 capete de păsări │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│28│peste 15 familii de albine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│29│crescătorii a căror producţie se comercializează │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘----------    (*) În stare de funcţionare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: ││ ┌ ││ │ [ ] singură ││FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte │ [ ] împreună cu altă(e) ││ < persoană(e) singură(e) ││ │ [ ] împreună cu altă(e) ││ │ familie(i) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA: │ │ │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┴─┴─┤│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul ││ │ │ dovedi-│ realizat*** ││ │ │ toare*)│ lei │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │know-hovv, din drepturi de autor şi drepturi conexe│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raport de serviciu │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │membrii directoratului şi ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şării în altă localitate, în ţară şi în străinătate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţinător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│venituri din operaţiuni de vânzare-cumparare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │postal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporara de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │munca │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ÎNDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru cresterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizaţia lunara acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele cu titlu de moştenire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizica │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei activităţi pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE*) │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 74│pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 75│pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ AJUTOARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Alte venituri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor│ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri mobile şi imobile (conform HCL)***) │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-------    *) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie    **) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală aacestora.    ***) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturilecare nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autorităţile competente, vor ficonsemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilorcuprinse în anexa nr. 6.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. MODALITATEA DE PLATĂ A DREPTURILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ---------------------------------------------------------- ││ [] Mandat poştal ││ ┌ Nume titular cont ││ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ [] În cont< Număr cont bancar ││ bancar │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └ Deschis la banca ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ [] Casierie (numai pentru persoanele fără adăpost) ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ J. Declar pe propria răspundere că nu am solicitat dreptul la ajutor social ││ sau alocaţie pentru susţinerea familiei de la alte primării. ││ ││ K. Declar că mă oblig să aduc la cunoştinţa primarului orice modificare ││ intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate, inclusiv a ││ bunurilor mobile şi imobile deţinute, precum şi a informaţiilor privitoare ││ la domiciliu/reşedinţă declarată, în termen de 15/10 zile de la data la care ││ a intervenit modificarea. ││ ││ Prin semnarea prezentei, am luat la cunoştinţă că cele declarate sunt corecte││ şi complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte ││ conform legii penale. ││ ││ ││ Data................. Semnătura solicitantului.................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] ││ României CONSILIUL LOCAL ............................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│CERTIFICARE PRIMAR│ ANCHETA SOCIALĂ│ (L.S.) │ pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială└──────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Efectuată la data de pentru acordarea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ──────────────────────── ││ (z z l l a a) ││ Urmare a cererii la data a []Dlui []Dnei ││ înregistrată sub nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ ││ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... ││ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) În cazul cetăţenilor români Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act sau apatrizi: ││ de identitate: PST - permis de şedere temporară ││ BI - buletin de identitate PSP - permis de şedere permanentă ││ CI - carte de identitate DI - document de identitate ││ CIP - carte de identitate provizorie CR - carte de rezidenţă ││ P - paşaport CRP - carte de rezidenţă permanentă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI ││ -------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Email ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:││ -----------------------------------------------------------------------------││ [] NU ││ [] DA, în localitatea __________________________ ţara ______________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI ││ ---------------------------------- ││ [] Căsătorit(ă) [] Necăsătorit(ă) [] Văduv(ă) ││ [] Divorţat(ă) [] Despărţit în fapt [] Uniune consensuală ││ Altele ................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ---------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------------ ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [] NU [] DA ││ ------------------------------------ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În calitate de reprezentant [] familiei mele [] persoanei îndreptăţite legal al în numele căreia se                                                        face cererea┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... ││ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ----------------------------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Email ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D3. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere ││ ------------------------------------------------------------------- ││ obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: ││ ---------------------------- ││ [] NU [] DA, în localitatea __________________________ ││ ţara _____________________________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ││ --------------------------------------------------------------------- ││ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ----------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D6. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ --------------------------------------------------------------- ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? ││ --------------------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E1. COPIII FAMILIEI*) ││ --------------------- ││ 1. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  *) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în  întreţinerea familiei┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ **) În cazul cetăţenilor români │ Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act de │ sau apatrizi: ││ identitate: │ - P.S.T. - permis de şedere temporară ││ - B.I. - buletin de identitate │ - P.S.P. - permis de şedere permanentă ││ - C.I. - carte de identitate │ - D.I. - document de identitate ││ - C.I.P. - carte de identitate │ - CR - carte de rezidenţă ││ provizorie │ - CRP - carte de rezidenţă permanentă ││ - P - paşaport │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor ││ specifică datele din certificatul de naştere. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E2. COPIII FAMILIEI*) ││ --------------------- ││ 5. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 7. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 8. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  *) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în  întreţinerea familiei┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ **) În cazul cetăţenilor români │ Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act de │ sau apatrizi: ││ identitate: │ - P.S.T. - permis de şedere temporară ││ - B.I. - buletin de identitate │ - P.S.P. - permis de şedere permanentă ││ - C.I. - carte de identitate │ - D.I. - document de identitate ││ - C.I.P. - carte de identitate │ - CR - carte de rezidenţă ││ provizorie │ - CRP - carte de rezidenţă permanentă ││ - P - paşaport │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor ││ specifică datele din certificatul de naştere. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte: ││ [] singură [] împreună cu altă(e) []împreună cu altă(e) familie(i) ││ persoană(e) singură(e) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Casă cu curte [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Regimul juridic al locuinţei│├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Casă fără curte [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Proprietate personală [ ]│├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Apartament la bloc [] Nr. camere[] Suprafaţa[] În închiriere public/privat │├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Locuinţă sociala [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Alte situaţii ............ │├──────────────────── ────────── ───────── ││Locuinţă de serviciu[] Nr. camere[] Suprafaţa[] Tipul de încălzire al ││ locuinţei │├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Locuinţă necesitate [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Energie termică în sistem ││ centralizat [ ]│├──────────────────── ────────── ───────── ────────────────────────────┤│Instituţionalizat [ ] Gaze naturale [ ]│├──────────────────── ────────────────────────────┤│Nu are locuinţă [ ] Lemne, cărbuni, combustibili││ petrolieri [ ]│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌ ││ │[ ] TIP A (construcţia cu structură de rezistenţă din beton ││ │ armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din ││ │ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale ││ Tipul │ rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic) ││ locuinţei │ ─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │[ ] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă ││ │ sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament ││ │ termic şi/sau chimic) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ BUNURI IMOBILE │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau │ ││ │alte imobile aflate proprietate │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ BUNURI MOBILE │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 2│Aparatură electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 3│Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, │ ││ │bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi │ ││ │porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│MIJLOACE TRANSPORT*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 4│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 5│Autoutilitare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 6│Autocamioane cu sau fără remorci │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 7│Şalupe │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 8│Barci cu motor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 9│Scutere de apă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│10│Iahturi │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│11│Autobuze │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│12│Microbuze │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE AGRICOLE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│13│Tractor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│14│Combină autopropulsată │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ* │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│15│Presă de ulei │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│16│Moară de cereale │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│l7│Gater │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│18│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│19│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ TERENURI │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│20│Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu│ ││ │cu suprafaţa mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona │ ││ │rurală │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│21│Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial │ ││ │productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru │ ││ │familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──╡│ CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│22│peste 3 bovine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│23│peste 5 porcine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│24│peste 20 ovine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│25│peste 2 cabaline │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│26│peste 50 capete de iepuri de casă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│27│peste 100 capete de păsări │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│28│peste 15 familii de albine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│29│crescătorii a căror producţie se comercializează │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘----------    (*) în stare de funcţionare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: ││ ┌ ││ │ [ ] singură ││FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte │ [ ] împreună cu altă(e) ││ < persoană(e) singură(e) ││ │ [ ] împreună cu altă(e) ││ │ familie(i) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA: │ │ │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┴─┴─┤│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul ││ │ │ dovedi-│ realizat*** ││ │ │ toare*)│ lei │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raport de serviciu │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │membrii directoratului şi ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şării în altă localitate, în ţară şi în străinătate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţinător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│pensia anticipată parţiala │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │postal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ÎNDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele cu titlu de moştenire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei activităţi pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE*) │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 74│pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 75│pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ AJUTOARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Alte venituri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor│ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri mobile şi imobile (conform HCL)***) │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-------    *) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie    **) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală aacestora.    ***) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturilecare nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autorităţile competente, vor ficonsemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilorcuprinse în anexa nr. 6.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI ││ SAU PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ J. NEVOI SPECIALE A PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI ││ SAU PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ K. ALTE ASPECTE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ L. CONCLUZII ││ ││ ││ ││ Se propune [] acordarea ──────────────────────────────────────────────── ││ [] neacordarea ──────────────────────────────────────────────── ││ ││ ││ ││ MOTIVAŢIA: ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ ÎNTOCMIT ────────────────── ││ ││ SOLICITANT ───────────────── ││ ││ SEMNĂTURĂ ────────────────── SEMNĂTURĂ ───────────────── ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 la normele metodologice                                 FIŞA DE CALCUL                    al ajutorului social şi al numărului de                  ore de acţiuni sau lucrări de interes local                                                 TITULAR  Numărul de înregistrare a cererii Numele: ....................  ............../................ Prenumele: .................  A. Ajutor social┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ 1 │Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul │ .....persoane││ │la stabilirea ajutorului social │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2 │Venitul net lunar pe familie*) │ ││ │din care: │ ... lei ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │a) venituri permanente nete lunare realizate în luna │ ││ │anterioară │ ... lei ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │b) venituri nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea │ ││ │terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bu- │ ││ │nuri mobile şi imobile altele decât locuinţa minima │ ││ │şi bunurile necesare nevoilor familiale │ ... lei ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │c) alte surse de venit**) │ ... lei │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3 │Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în │ ││ │condiţiile legii │ ... lei │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4 │Cuantumul ajutorului social │ ││ │pct. 3 - pct. 2 │ ... lei/luna│├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5 │Majorări ale ajutorului social │ ││ │Ajutor social (pct. 4) x 15% │ ││ │(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură│ ││ │sau cel puţin un membru din familie face dovada că lucrează│ ││ │pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de │ ││ │prestări servicii) │ ... lei/luna│├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6 │Ajutorul social propus pentru plată │ ││ │pct. 4 + pct. 5 │ ... lei/luna│└───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘       Întocmit Viza de control financiar preventiv,   Data ................   Semnătura............--------------    *) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la lit. Gşi H din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea unordrepturi de asistenţă socială.    **) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a venituriloranuale.    B. Număr de ore de acţiuni sau lucrări de interes local    Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:                              170 ore*1) x cuantum ajutor social    Număr de ore de muncă = --------------------------------------                              Salariul de bază minim brut pe ţară                                   garantat în plată*2)--------------    *1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brutpe ţară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.    *2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobatanual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor HotărâriiGuvernului nr. 1.193/2010, salariul de bază minim brut pe ţară garantat înplată este 670 lei lunar.  +  Anexa 4 la normele metodologice                                     LISTA                    bunurilor considerate de strictă necesitate                          pentru nevoile unei familii┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Bunuri imobile │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │locuinţa de domiciliu, conform art. 7 din normele metodologice, ││ │precum şi anexele gospodăreşti (dependinţe) │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Bunuri mobile necesare într-o gospodărie │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│mobilier aferent locuinţei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│aparatură electronică şi electrocasnică uzuală*) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau ││ │dependente │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui ││ │tratament medical*) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│aparatura şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei ││ │calde menajere │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------    *) Aflate în stare de funcţionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecarebun (aparat TV, maşină de spălat, frigider, maşină de gătit, radiocasetofon,calculator PC sau laptop etc).┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Terenuri/Cursuri de apă │├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤│ │ Terenuri/Cursuri de apă │ Familii cu 1-3 │ Familii cu peste 3 ││ │ │ persoane │ persoane │├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, ││ │dar nu mai mult de 500 mý în zona urbană şi 1.000 mý în zona rurală │├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤│ 2.│terenuri extravilane în zonă│ │ ││ │colinară, de ses şi de munte│ │ ││ │cu potenţial productiv │ │ ││ │(exploatabile) │ 0,50 ha/familie │ 0,75 ha/familie │└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Categorii de animale/păsări │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│o bovină │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│2 porcine │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│4 ovine │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│o cabalină │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│10 capete de iepuri de casă │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│15 capete de păsări │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│5 familii de albine │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTĂ:    Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii deanimale/păsări şi alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinutecumulativ de o familie/o persoană singură.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Alte bunuri │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│decoraţii, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu ││onorific │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5 la normele metodologiceLISTAbunurilor care nu sunt considerate destrictă necesitate pentru nevoile familialeNOTĂ:Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Bunuri imobile │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum ││ │este definită la art. 7 din normele metodologice, şi a anexelor ││ │gospodăreşti, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alte ││ │imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, ││ │închiriere, concesiune, comodat etc. │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Bunuri mobile │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, ││ │bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan ││ │de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme, ││ │autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, ││ │bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, ││ │motociclete, motorete şi scutere şi altele asemenea │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul ││ │acţionate hidraulic, mecanic sau electric │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------    *) Aflate în stare de funcţionare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Terenuri/Cursuri de apă │├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤│ │ Terenuri/Cursuri de apă │ Familii cu 1-3 │ Familii cu peste 3 ││ │ │ persoane │ persoane │├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, ││ │dar nu mai mult de 1.000 mý în zona urbană şi 2.000 mý în zona rurală │├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤│ 2.│terenuri extravilane în zonă│ │ ││ │colinară, de ses şi de munte│ │ ││ │cu potenţial productiv │ │ ││ │(exploatabile) │ 1,50 ha/familie │ 2 ha/familie │└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Categorii de animale/păsări │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│peste 3 bovine │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│peste 5 porcine │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│peste 20 ovine │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│peste 2 cabaline │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│peste 50 capete de iepuri de casă │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│peste 100 capete de păsări │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│peste 15 familii de albine │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│crescătorii a căror producţie se comercializează │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6 la normele metodologiceCRITERIIprivind limitele minime şi maxime ale veniturilorpotenţiale provenite din valorificarea bunurilorce depăşesc cantitativ categoriile de bunuriconsiderate de strictă necesitate pentrunevoile unei familii┌─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│ Bunuri mobile necesare într-o │ Limite minime/buc. │Limite maxime/buc. ││ gospodărie*) │ - lei - │ - lei - │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│1. maşină de gătit │ 460 │ 820 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│2. frigider │ 560 │ 1.568 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│3. combină frigorifică │ 899 │ 2.000 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│4. congelator │ 595 │ 920 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│5. maşină de spălat automată │ 849 │ 1.650 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│6. televizor color │ 279 │ 2.000 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│7. video (DVD player) │ 240 │ 1.650 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│8. calculator personal │ 1.400 │ 3.577 │└─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘-------    *) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare defuncţionare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele minimeşi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.┌─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│ Veniturile potenţiale provenite din │ Limite minime/ha │Limite maxime/ha ││ vânzarea terenurilor şi din │ - lei - │ - lei - ││ valorificarea culturilor agricole │ │ │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│1. terenuri arabile │ 600* │ 28.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│2. teren intravilan │ 2.000* │ 220.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┴───────────────────┤│3. teren intravilan municipiul │ ││Bucureşti │ 2.300.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┬───────────────────┤│4. teren forestier │ 2.500* │ 10.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│5. păşuni │ 500* │ 27.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│6. fâneţe │ 500* │ 27.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│7. vii nobile │ 15.000* │ 50.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│8. culturi agricole: - UM - │ │ ││venit net/ha/an │ │ ││ ● grâu │ 90** │ 169** ││ ● porumb │ 90** │ 126** ││ ● fasole │ 90** │ 145,6** ││ ● orz │ 95** │ 203,6** ││ ● floarea soarelui │ 92,4** │ 110** ││ ● cartofi │ 700** │ 5.000** ││ ● pepeni │ 400** │ 4.000** ││ ● sfeclă │ 150** │ 334** ││ ● Vie - struguri de masa │ 400** │ 800** ││ - struguri de vin │ 200** │ 400** ││ ● tutun │ 90** │ 1.200** ││ ● soia │ 90** │ 160** │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│9. livezi │ 500** │ 700** │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│10. legume │ 500** │ 1.500** │└─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘-------    * Preţul de vânzare în lei a unui hectar    ** Venitul net în lei/ha┌─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│ │ Limite minime/buc. │Limite maxime/buc. ││ Categorii de animale │ - lei - │ - lei - │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│1. bovine │ 1.000* │ 4.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│2. porcine │ 300* │ 1.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│3. ovine/caprine │ 80* │ 200* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│4. cabaline │ 400* │ 3.000* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│5. păsări │ 25* │ 30* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│6. familii de albine │ 100* │ 200* │├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│7. iepuri de casă │ 30* │ 50* │└─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘---------    * preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familiide albineNOTĂ:Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice.  +  Anexa 7 la norme metodologiceFont 7*                           - model -                           BORDEROU               Documente stabilire plăţi drepturi noi    ┌──────────┬──────┐    │PRIMĂRIA │ │    ├──────────┼──────┤    │JUDEŢUL │ │    ├──────────┼──────┤ ┌──────────────────┐    │ADRESA │ │ │ DELEGAT PRIMĂRIE │    ├──────────┼──────┤ ├──────────┬───────┤    │CUI │ │ │Numele │ │    ├──────────┴──────┤ ├──────────┼───────┤    │COD POŞTAL │ │Prenumele │ │    ├─────────────────┤ ├──────────┼───────┤    │OFICIUL POŞTAL │ │CNP │ │    └─────────────────┘ └──────────┴───────┘       Nr.       Data       ÎNSUŞIT PRIMAR         ( L.S. )┌───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬───────────────────┐│ │ Titularul │ Adresa │ Nr.│ │Nr. │Nr. │Cuantum│ Documente ││ ├──────┬─────────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤mem-│Tip │înre-│dis- │lunar │ transmise**) ││Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo- │Ofi │Cod│bri/│locu-│gis- │pozi-│ajutor ├──────┬─────┬──────┤│crt│Numele│Prenumele│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to-│cali│ciul│poş│fa- │inţă │trare│ţie │ │dispo-│fişă │cerere││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta- │Poş-│tal│mi- │ *) │cere-│ │ │ziţie │cal- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │lie │ │ re │ │ │ │cul │ │├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┴──────┴─────────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴────┴─────┼─────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┤│ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘--------*) SE VA TRECE TIPUL LOCUINŢEI, RESPECTIV "A" SAU "B" CONFORM CLASIFICĂRII DIN Legea nr. 260/2008**) SE BIFEAZĂ PE COLOANĂ DOCUMENTUL CORESPUNZĂTOR ATAŞAT BORDEROULUI  +  Anexa 8 la norme metodologiceFont 7*                                   - model -                           SITUAŢIE CENTRALIZATOARE                           Plăţi VMG aferente lunii       ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐       │ÎNREGISTRARE IEŞIRE PRIMĂRIE │ │ APROBAT Primar, │       ├──────┬──────────────────────┤ ├──────────────┬──────────┤       │Nr. │ │ │ NUMELE │Prenumele │       ├──────┼──────────────────────┤ ├──────────────┼──────────┤       │Data │ │ │ │ │       └──────┴──────────────────────┘ ├──────────────┼──────────┤                                          │ Semnătura │ │                                          │ şi │ │                                          │ ştampila │ │       ┌──────────────────┐ ├──────────────┼──────────┤       │ DELEGAT PRIMĂRIE │ │PRIMĂRIA │ │       ├──────────┬───────┤ ├──────────────┼──────────┤       │NUMELE │ │ │JUDEŢUL │ │       ├──────────┼───────┤ ├──────────────┼──────────┤       │Prenumele │ │ │ADRESA │ │       ├──────┬───┴───────┤ ├──────────────┼──────────┤       │CNP │ │ │CUI │ │       └──────┴───────────┘ ├──────────────┼──────────┤                                          │COD POŞTAL │ │                                          ├──────────────┼──────────┤                                          │OFICIUL POŞTAL│ │                                          └──────────────┴──────────┘                                   ┌────────────────────────────────────────────┐                                   │ Adresa │┌───┬─────────┬───┬──────┬─────────┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo │Ofi │Codul│Suma │Suma │Total│Lună │ An │ Mod │ │ ││crt│Prestaţie│CNP│Numele│Prenumele│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to │cali│ciul│ poş-│cu- │res- │sumă │drept│drept│ de │ IBAN│Banca││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta │Poş-│ tal │rentă│tantă│(suma│ │ │plată│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │res- │ │ │ M/C │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tantă│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sumă)│ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤├───┴─────────┴───┴──────┴─────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  +  Anexa 9 la norme metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI................./MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr.......din........................privind aprobarea acordării ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 13^1 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului.........../Municipiului Bucureştişi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de..................lei, pentru doamna/domnul ..........................., în calitate de titular.Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de.................. (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada......................a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului......................../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul..................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,.................  +  Anexa 10 la normele metodologice   ┌────────────────────────────────────────────────────────┐   │[ STEMA ] │   │ ROMÂNIEI CONSILIUL LOCAL .............. │   │ │   └────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────┐   │ CERTIFICARE │   │ PRIMAR │   │ (L.S.) │   └─────────────┘                               SITUAŢIE LUNARĂ                 privind persoanele apte de muncă din familiile               beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile                realizate de acestea, conform planului de acţiuni                     în luna ............. anul ............┌───┬────────────────────┬───────────────────────┬────────┬─────────┬──────────┐│Nr.│Titularul ajutorului│Persoana aptă de muncă │Numărul │Numărul │Activităţi││crt│ social │din familia beneficiara│de ore │de ore │prestate ││ ├──────┬─────────┬───┤ de ajutor social │aferente│efectuate│ ││ │Numele│Prenumele│CNP├───────┬──────────┬────┤ajuto- │ │ ││ │ │ │ │Numele │Prenumele │CNP │rului │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────┴─────────┴───┴───────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴──────────┘    Întocmit: Nume .................................              Semnătura ...............................  +  Anexa 11 la normele metodologice   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ [SIGLĂ] CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE │   │ CNPAS CASA DE PENSII A ............................. │   └───────────────────────────────────────────────────────────────┘    Nr. /    CERTIFICAT MEDICAL DE CONSTATARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Subsemnatul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|││medic expert al cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii ││de muncă din localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|││judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| examinând astăzi |_|_|_|_|_|_| ││ z z l l a a ││pe dna/dl |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││în vârstă de |_|_|_| ani, cu ocupaţia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││cu domiciliul în localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_[_|_|_|_|_|_|_|_|_[_|_|_|_|_|_| ││nr. |_|_|_|_| bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| sc. |_|_|_| apart. |_|_|_|_| sector |_| ││judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││am constatat că suferă de: ││ ││Diagnostic clinic: ........................................................ ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ ││Diagnostic funcţional: .................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ ││ ┌─ [] redusă ││ │ ││ ┌─ Capacitatea de muncă < ││ │ │ ││ │ └─ [] pierdută ││Concluzie: < ││ │ ││ │ ││ └─ Este încadrabil în gradul [] de invaliditate ││ ││Termen de valabilitate .............................................. ││ ││ Prezentul certificat s-a eliberat pentru a beneficia de prevederile │Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                          MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE                         ......................................                              (semnătura, parafă, ştampilă)  +  Anexa 12 la norme metodologice- model -TABEL NOMINALcu persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidenţaAgenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă......................,pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareanul........... luna..............┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐│Nr. │ Numele, │ │ │ Locul de │ │Program de││crt.│ prenumele, │Domiciliul/ │ Adeverinţa │ muncă │ Data │ formare ││ │ iniţiala │ Reşedinţa │ nr. şi │ oferit │ încadrării│ profesio-││ │ tatălui │ │ data │încadrat/ │ în muncă, │nală curs/││ │ │ │ │neîncadrat│ după caz │refuz curs││ │ │ │ │ refuz loc│ │ ││ │ │ │ │ de muncă │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘Director executiv,................  +  Anexa 13 la normele metodologice- model -TABEL NOMINALcu persoanele din familiile beneficiare deajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completărileulterioare, care au plecat cu contract de muncă înstrăinătate, aflate în evidenţa AgenţieiMunicipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti/ AgenţieiJudeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.................anul.......... luna..............┌────┬────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Numele, prenumele, │ Domiciliul/ │ Perioadă │ Venitul/Salariul ││crt.│ iniţiala tatălui │ Reşedinţa │ valabilitate │ conform contract ││ │ │ │ contract de │ contract de muncă││ │ │ │ muncă │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┘Director executiv,.................  +  Anexa 14 la normele metodologice*Font 7*                                   - model -                                    BORDEROU               dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/                       suspendare drept/încetare drept    ┌──────────────┬──────┐    │PRIMĂRIA │ │    ├──────────────┼──────┤    │JUDEŢUL │ │    ├──────────────┼──────┤ ┌──────────────────┐    │ADRESA │ │ │ DELEGAT PRIMĂRIE │    ├──────────────┼──────┤ ├──────────┬───────┤    │CUI │ │ │Numele │ │    ├──────────────┼──────┤ ├──────────┼───────┤    │CODUL POŞTAL │ │ │Prenumele │ │    ├──────────────┼──────┤ ├──────────┼───────┤    │OFICIUL POŞTAL│ │ │CNP │ │    └──────────────┴──────┘ └──────────┴───────┘       Nr.       Data       ÎNSUŞIT PRIMAR         ( L.S. )┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────┐│ │ Titularul │ Adresa │ │ Nr. │ Tipul ││ ├──────┬─────────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬─────┤Cuantum│dis- │ dispoziţiei*) ││Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo- │Ofi │Codul│ajutor │pozi-├───────┬───────┬───────┬────────┤│crt│Numele│Prenumele│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to-│cali│ciul│ poş-│ │ţie │Schim- │ Modi- │Suspen-│Încetare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta- │poş-│ tal │ │ │ bare │ficare │ dare │ drept ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │titular│cuantum│ drept │ │├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┴──────┴─────────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴───────┼─────┴───────┴───────┴───────┴────────┤└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘--------*) Se va bifa coloana corespunzătoare tipului de dispoziţie.  +  Anexa 15a la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind modificarea cuantumului ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti ....................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...........,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ............... din data de ....................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. .............. din data de ................., se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ................. lei, pentru doamna/domnul ............................, în calitate de titular.Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ..................... . (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................  +  Anexa 15b la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind modificarea titularului ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti .................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ............... din data de ................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Plata dreptului de ajutor social stabilit prin dispoziţia primarului nr. ................. din data de .............., în cuantum de .......................lei, începând cu data de .................... se efectuează pentru domnul/doamna ........................................., în calitate de titular al ajutorului social.Art. 2. - Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului.................../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................  +  Anexa 15c la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind suspendarea plăţii ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ...................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. .............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 18 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareşi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se suspendă pentru doamna/domnul ......................, în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ............ lei.Art. 2. - Suspendarea plăţii dreptului prevăzut la art. 1 se face începând cu data de .................. .Art. 3. - Suspendarea plăţii dreptului la ajutor social are la bază următoarele motive, după caz: a) agenţia teritorială a constatat, pe baza documentelor transmise de primar, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; b) timp de 3 luni consecutive s-au înregistrat mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................  +  Anexa 15d la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind suspendarea plăţii ajutorului socialca urmare a dispoziţiei primarului de suspendare adreptului la ajutorul socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ...................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ........... din data de ..................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. ................. din data de ................. se suspendă pentru doamna/domnul .........................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ............ lei.Art. 2. - Suspendarea plăţii ajutorului social se face începând cu data de ..................... .Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................  +  Anexa 15e la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind reluarea plăţii ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ......................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 19 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ............... din data de ..................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. ...................... din data de ....................., se aprobă pentru doamna/domnul ......................., în calitate de titular, reluarea plăţii ajutorului social, în cuantum de .................. lei.Art. 2. - (1) Reluarea plăţii ajutorului social se realizează începând cu data de ................... . (2) Plata ajutorului social prevăzut la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................  +  Anexa 15f la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALEA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind încetarea plăţii ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...........,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 20 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ................ din data de ...................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. .................. din data de ....................., încetează pentru doamna/domnul ........................................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ...................... lei.Art. 2. - Încetarea plăţii ajutorului social prevăzut la art. 1 se face începând cu data de ................... .Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................  +  Anexa 16 la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] ││ României CONSILIUL LOCAL ............................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│CERTIFICARE PRIMAR│ ANCHETA SOCIALĂ│ (L.S.) │ pentru acordarea unui ajutor de urgenţă└──────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Efectuată la data de pentru acordarea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ──────────────────────── ││ (z z l l a a) ││ Urmare a cererii la data a []Dlui []Dnei ││ înregistrată sub nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ ││ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) În cazul cetăţenilor români Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act sau apatrizi: ││ de identitate: PST - permis de şedere temporară ││ BI - buletin de identitate PSP - permis de şedere permanentă ││ CI - carte de identitate DI - document de identitate ││ CIP - carte de identitate provizorie CR - carte de rezidenţă ││ P - paşaport CRP - carte de rezidenţă permanentă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI ││ -------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:││ -----------------------------------------------------------------------------││ [] NU ││ [] DA, în localitatea __________________________ ţara ______________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI ││ ---------------------------------- ││ [] Căsătorit(ă) [] Necăsătorit(ă) [] Văduv(ă) ││ [] Divorţat(ă) [] Despărţit în fapt [] Uniune consensuală ││ Altele ................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ---------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------------ ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [] NU [] DA ││ ------------------------------------ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În calitate de reprezentant [] familiei [] persoanei îndreptăţite legal al în numele căreia se                                                       face cererea┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... ││ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ----------------------------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Email ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D3. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere ││ ------------------------------------------------------------------- ││ obişnuită) ││ ---------- ││ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA, în localitatea ___________________ ││ ţara ___________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ││ --------------------------------------------------------------------- ││ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ----------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D6. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ --------------------------------------------------------------- ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? ││ --------------------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E1. COPIII FAMILIEI*) ││ --------------------- ││ 1. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare: mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  *) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în  întreţinerea familiei┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ **) În cazul cetăţenilor români │ Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act de │ sau apatrizi: ││ identitate: │ - P.S.T. - permis de şedere temporară ││ - B.I. - buletin de identitate │ - P.S.P. - permis de şedere permanentă ││ - C.I. - carte de identitate │ - D.I. - document de identitate ││ - C.I.P. - carte de identitate │ - CR - carte de rezidenţă ││ provizorie │ - CRP - carte de rezidenţă permanentă ││ - P - paşaport │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor ││ specifică datele din certificatul de naştere. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E2. COPIII FAMILIEI*) ││ --------------------- ││ 5. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 7. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 8. Numele şi prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act de identitate/act doveditor **) Seria Nr. ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Unitatea şcolară ││ Dacă este elev învaţă la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Clasa ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ Dacă beneficiază de unele │ Dacă realizează venituri ││ drepturi de asistenţă socială: │ din muncă: ││ [] NU (se vor ataşa acte │ [] NU ││ [] DA, din România doveditoare; mandat │ [] DA ││ [] DA, din alte ţări poştal/extras de │ ││ cont/decizie/ │ ││ adeverinţă) │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  *) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în  întreţinerea familiei┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ **) În cazul cetăţenilor români │ Pentru cetăţenii străini ││ se va specifică tipul de act de │ sau apatrizi: ││ identitate: │ - P.S.T. - permis de şedere temporară ││ - B.I. - buletin de identitate │ - P.S.P. - permis de şedere permanentă ││ - C.I. - carte de identitate │ - D.I. - document de identitate ││ - C.I.P. - carte de identitate │ - CR - carte de rezidenţă ││ provizorie │ - CRP - carte de rezidenţă permanentă ││ - P - paşaport │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor ││ specifică datele din certificatul de naştere. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte: ││ [] singură [] împreună cu altă(e) []împreună cu altă(e) familie(i) ││ persoană(e) singură(e) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Casă cu curte [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Regimul juridic al locuinţei │├──────────────────── ────────── ───────── ─────────────────────────────┤│Casă fără curte [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Proprietate personală []│├──────────────────── ────────── ───────── ─────────────────────────────┤│Apartament la bloc [] Nr. camere[] Suprafaţa[] În închiriere public/privat[]│├──────────────────── ────────── ───────── ─────────────────────────────┤│Locuinţă sociala [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Alte situaţii ............ │├──────────────────── ────────── ───────── ││Locuinţă de serviciu[] Nr. camere[] Suprafaţa[] Tipul de încălzire al ││ locuinţei │├──────────────────── ────────── ───────── ─────────────────────────────┤│Locuinţă necesitate [] Nr. camere[] Suprafaţa[] Energie termică în sistem ││ centralizat []│├──────────────────── ────────── ───────── ─────────────────────────────┤│Instituţionalizat [] Gaze naturale []│├──────────────────── ─────────────────────────────┤│Nu are locuinţă [] Lemne, cărbuni, combustibili ││ petrolieri []│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌ ││ │[ ] TIP A (construcţia cu structură de rezistenţă din beton ││ │ armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din ││ │ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale ││ Tipul │ rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic) ││ locuinţei < ─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │[ ] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă ││ │ sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament ││ │ termic şi/sau chimic) ││ └ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ BUNURI IMOBILE │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau │ ││ │alte imobile aflate proprietate │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ BUNURI MOBILE │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 2│Aparatură electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 3│Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, │ ││ │bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi │ ││ │porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│MIJLOACE TRANSPORT*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ 4│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 5│Autoutilitare │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 6│Autocamioane cu sau fără remorci │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 7│Şalupe │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 8│Barci cu motor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ 9│Scutere de apă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│10│Iahturi │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│11│Autobuze │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│12│Microbuze │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE AGRICOLE*) │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│13│Tractor │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│14│Combină autopropulsată │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ* │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│15│Presă de ulei │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│16│Moară de cereale │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL* │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│l7│Gater │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│18│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│19│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ TERENURI │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│20│Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu│ ││ │cu suprafaţa mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona │ ││ │rurală │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│21│Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial │ ││ │productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru │ ││ │familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii │ │├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──╡│ CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI │├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│22│peste 3 bovine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│23│peste 5 porcine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│24│peste 20 ovine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│25│peste 2 cabaline │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│26│peste 50 capete de iepuri de casă │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│27│peste 100 capete de păsări │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│28│peste 15 familii de albine │ │├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│29│crescătorii a căror producţie se comercializează │ │└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘----------    (*) În stare de funcţionare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: ││ ┌ ││ │ [ ] singură ││FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte │ [ ] împreună cu altă(e) ││ < persoană(e) singură(e) ││ │ [ ] împreună cu altă(e) ││ │ familie(i) ││ └ ││ ││ Venitul total al familiei sau persoanei îndreptăţite: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI SINGURE/FAMILIEI ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ J. NEVOI SPECIALE ALE PERSOANEI SINGURE/FAMILIEI ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ K. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI DE URGENŢĂ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ L. PREJUDICII CONSTATATE ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ M. CONCLUZII ││ ││ ││ ││ Se propune [] acordarea [] neacordarea ajutorului de urgenţă ││ ││ ││ ││ MOTIVAŢIA: ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ ÎNTOCMIT ──────────────────  SOLICITANT ─────────────────  SEMNĂTURA ────────────────── SEMNĂTURA ─────────────────  +  Anexa 17 la normele metodologicePrimarul .........................(codul, denumirea)Judeţul/Municipiul Bucureşti .........................(codul, denumirea)RAPORT STATISTICprivind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitului minim garantat,cu modificările şi completările ulterioareluna............... anul...............1. Ajutor socialMediu de rezidenţăRural []Urban []1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social┌─┬────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────┬────────┬────────┐│N│ Tipul │Numărul de │Existente│Aprobate(şi│Suspen-│Ieşite│Existen-│ Sumele ││r│familiei│ cereri │la începu│repuse în │date │ din │te la │aprobate││ │ │înregistrate│tul lunii│plată) în │din pla│plată │sfârşi- │ ││c│ │în registrul│raportate│luna rapor-│tă în │ în │ tul │ ││r│ │ special │ │ tată │luna │luna │ lunii │ ││t│ ├────┬───────┤ ├────┬──────┤rapor- │rapor-│ rapor- │ ││ │ │în │cumulat│ │în │Cumu- │tată │tată │ tate │ ││ │ │luna│de la │ │luna│lat de│ │ │ │ ││ │ │ra- │începu-│ │ra- │la în-│ │ │ │ ││ │ │por-│tul │ │por-│cepu- │ │ │ │ ││ │ │tată│anului │ │tată│tul │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │anului│ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 = │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+4-6-7 │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│1│persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │singure │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│2│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu două │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│3│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│4│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│5│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│6│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu peste│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────┴────┴───────┴─────────┴────┴──────┴───────┴──────┴────────┴────────┘1.2. Ajutoare sociale plătite┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Tipul familiei │ Numar familii │ Sume plătite ││crt.│ │ beneficiare │ ││ │ ├─────────┬───────┼─────────┬───────┤│ │ │în luna │cumulat│în luna │cumulat││ │ │raportată│de la │raportată│de la ││ │ │ │începu-│ │începu-││ │ │ │ tul │ │ tul ││ │ │ │anului │ │anului │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ 1. │persoane singure │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ 2. │familii cu două persoane │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ 3. │familii cu 3 persoane │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ 4. │familii cu 4 persoane │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ 5. │familii cu 5 persoane │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ 6. │familii cu peste 5 persoane │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘2. Ajutor de urgenta┌───────────────────────┬────────────────────────┐│ Numărul beneficiari │ Sumele plătite │├─────────┬─────────────┼─────────┬──────────────┤│în luna │cumulat de la│în luna │cumulat de la ││raportată│ începutul │raportată│ începutul ││ │ anului │ │ anului │├─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘3. Ajutor pentru înmormântare┌───────────────────────┬────────────────────────┐│ Numărul de beneficiari│ Sumele plătite │├─────────┬─────────────┼─────────┬──────────────┤│în luna │cumulat de la│în luna │cumulat de la ││raportată│ începutul │raportată│ începutul ││ │ anului │ │ anului │├─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘        Primar,       .................. Întocmit ...............                                            Data ...................         ( L.S. )  +  Anexa 18 la normele metodologiceBORDEROUPlăţi MVG aferente lunii decembrie 2010 şi restanţe din anul 2010*Font 8*       ┌──────────────┬─────────┐       │PRIMĂRIA │ │       ├──────────────┼─────────┤       │JUDEŢUL │ │       ├──────────────┼─────────┤       │ADRESA │ │       ├──────────────┼─────────┤       │CUI │ │       ├──────────────┼─────────┤       │COD POŞTAL │ │       ├──────────────┼─────────┤       │OFICIUL POŞTAL│ │       └──────────────┴─────────┘       Nr.       Data       APROBAT PRIMAR        ( L.S. ) ┌──────────────────────────┐                                     │ DELEGAT PRIMĂRIE │                                     ├──────────┬───────────────┤                                     │Numele │ │                                     ├──────────┼───────────────┤                                     │Prenumele │ │                                     ├──────────┼───────────────┤                                     │CNP │ │                                     └──────────┴───────────────┘┌───┬──────┬─────────┬───┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐│ │ │ │ │ Adresa │ │ │ Total ││ │ │ │ ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤ Suma │ Suma │ sumă ││Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo │Ofi │Co-│ curentă -│ restantă │ (sumă ││crt│Numele│Prenumele│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to │cali│ciul│dul│(decembrie)│(anul 2010)│restantă +││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta │poş-│poş│ 2010) │ │ curentă) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │tal│ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │13 │ 14 │ 15 │16 = 14+15│├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤├───┴──────┴─────────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┼───────────┼───────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘-------