ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind managementul instituţiilor publice de cultură**)(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestaţii şi litigii,în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistenţa unor definiţii care să clarifice specificul noţiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referinţă, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - şi contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia îşi desfăşoară activitatea conducătorul instituţiei - contractul de management; neclaritatea dispoziţiilor cu privire la părţile raportului contractual; dispoziţiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispoziţiilor legale, la procedura de concurs şi cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului,având în vedere faptul că lipsa unităţii de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităţilor administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, care pot merge până la desfiinţarea acestora,în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial,menţinerea situaţiei existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, ameninţă cu înmulţirea situaţiilor litigioase şi cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală şi lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanţele de judecată de instrumentele necesare pentru soluţionarea respectivelor litigii.Consecinţa gravă la nivelul instituţiilor de cultură este blocarea activităţii, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentinţa instanţei de judecată, care obligă la repunerea în situaţia anterioară procesului.Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menţinerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.Pe de altă parte, inexistenţa unor sancţiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecţie a noului manager împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii culturale.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale în subordinea căruia funcţionează instituţia publică de cultură; b) manager - persoana fizică sau juridică ce a câştigat concursul de proiecte de management organizat de către autoritate şi a încheiat un contract de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de către o persoană fizică sau juridică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; d) caiet de obiective - setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, într-o perioadă determinată de timp; e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; f) contract de management - contractul dintre autoritate şi manager, stabilit în urma negocierii, încheiat pe durată determinată, prin care se încredinţează managementul instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerinţe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management; h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar; i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 3 (1) Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) întruneşte condiţiile de studii, de pregătire culturală şi de experienţă managerială, precum şi alte condiţii solicitate de autoritate; d) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România. (2) Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi asigurat de o persoană juridică de drept privat care a câştigat concursul de proiecte de management şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este înregistrată în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are în obiectul de activitate organizarea sau desfăşurarea de activităţi cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale; c) poate desemna un reprezentant legal care să corespundă condiţiilor prevăzute la alin. (1).-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 4 (1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1), cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul instituţiei - directorul general sau, după caz, directorul -, denumit în continuare manager.  +  Capitolul II Concursul de proiecte de management  +  Secţiunea 1 Organizarea concursului  +  Articolul 5Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor locale, în calitate de ordonatori principali de credite, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 6 (1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în: a) elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5; b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor. (2) În urma evaluării mapelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt: a) analiza proiectului de management; b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 7 (1) În vederea organizării concursului de proiecte de management, caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate, respectând modelul-cadru, şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1) cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management. (3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.  +  Articolul 8Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, prin mijloacele de informare în masă, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 9Autoritatea stabileşte termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a mapelor de concurs, precum şi datele privind desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure: a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management; b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 10În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi, după caz, în format electronic, precum şi mapele de concurs, cuprinzând - conform regulamentului-cadru - documentele solicitate în anunţul public.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Caietul de sarcini şi proiectul de managementCaietul de obiective şi proiectul de management-----------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 11 (1) Caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, ţinând cont de următoarele criterii: a) obiectivele şi misiunea instituţiei publice de cultură; b) evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de cultură îşi desfăşoară activitatea; c) dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. (2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, după cum urmează: a) date despre activitatea, bugetul şi specificul instituţiei publice de cultură; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; c) sarcini şi obiective pentru management; d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani; e) structura obligatorie a proiectului de management.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 12 (1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management.  +  Articolul 13Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 14 (1) Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate. (2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 15 (1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referinţă pentru evaluarea managementului. (2) Documentul de referinţă se aduce la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.  +  Secţiunea a 3-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 16 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, pentru fiecare categorie de instituţie. (2) Comisia de concurs este alcătuită din specialişti în domeniu, desemnaţi de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, precum şi din reprezentanţi ai autorităţii.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (3) Numărul de reprezentanţi ai autorităţii nu poate depăşi o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs. (4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de specialişti desemnaţi, persoane care au un contract individual de muncă încheiat cu autoritatea ori cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management.-----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (5) Membrii comisiei de concurs sunt numiţi prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.-----------Alin. (6) al art. 16 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 17 (1) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorităţii. (2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi, de a asigura condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului, precum şi de a comunică rezultatele. (3) Secretariatul comisiei elimină din concurs mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 18Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului; b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 6 alin. (2); c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Secţiunea a 4-a Rezultatul concursului şi soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 19 (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară în etapele prevăzute la art. 6 alin. (2). (2) Nota obţinută în etapa prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz. (3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului note mai mari de 7. (4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obţine prin calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapă. (5) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7. (6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proiectul de management. (7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. (8) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum şi la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 20 (1) Candidaţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului. (2) Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.-----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor. (4) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii. (5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii. (6) Actul administrativ prevăzut la alin. (5) poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) În comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs.  +  Articolul 22 (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câştigătorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management. (2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Capitolul III Contractul de management  +  Articolul 23Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 24 (1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare şi tehnice prevăzute în caietul de obiective şi clauzele convenite de părţile contractante în urma negocierii prevăzute la art. 22.-----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind: a) părţile contractante; b) obiectul contractului; c) durata contractului; d) remuneraţia managerului; e) drepturile şi obligaţiile managerului; f) drepturile şi obligaţiile autorităţii; g) limitele de competenţă; h) programul minimal, precum şi obiectivele şi criteriile de performanţă; i) evaluarea managementului; j) clauze speciale; k) răspunderea contractuală; l) clauza penală, forţa majoră; m) modificarea contractului; n) încetarea contractului; o) soluţionarea litigiilor; p) dispoziţii finale. (3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, în funcţie de categoria şi specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 25 (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor periodice ale managementului. (2) Părţile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referinţă, şi de a negocia anual programul minimal, în funcţie de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management. (3) Rezultatele negocierilor desfăşurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte adiţionale la contractul de management.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 26 (1) Managerul îşi realizează obligaţiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor şi condiţiilor acestuia şi cu respectarea prevederilor legale. (2) În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, după cum urmează: a) un consiliu administrativ; b) un consiliu de specialitate, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiei. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, managerul poate fi ajutat de unul sau de mai mulţi directori generali adjuncţi ori directori adjuncţi, după caz, în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii instituţiei publice de cultură, potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate de autoritate.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 27 (1) Managerul are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei; b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia; c) selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii; e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale; f) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte măsuri legale ce se impun; g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii; h) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management. (2) Managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei sau prevăzute de lege. (3) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii şi, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depăşească durata contractului de management.  +  Articolul 28 (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneraţie, plătită de către autoritate, conform contractului de management.----------Alin. (2) al art. 28 a fost abrogat de pct. 42 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.----------Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de litera t) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. (4) Remuneraţia lunară a managerului se poate modifica în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite prin contractul de management, precum şi la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 29 (1) Remuneraţia managerului persoană fizică este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale.-----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Remuneraţia managerului, obţinută în temeiul contractului de management, este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor decurgând pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate.  +  Articolul 30Managerul care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi are sediul poate beneficia de locuinţă de serviciu sau, după caz, poate primi din bugetul autorităţii o sumă lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câştigul salarial mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea şi poate beneficia lunar de decontarea cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii, conform clauzelor contractului de management.  +  Articolul 31Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, nerealizarea indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management atrag diminuarea remuneraţiei managerului, în conformitate cu clauzele convenite la încheierea acestuia sau prin acte adiţionale.  +  Articolul 32 (1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri: a) rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător; b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat; c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3; d) renunţarea de către manager la mandatul încredinţat; e) cu acordul părţilor; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 33 (1) În situaţiile de încetare a contractului de management, autoritatea desemnează o conducere interimară a instituţiei publice de cultură în maximum 5 zile de la constatarea încetării contractului de management şi organizează un nou concurs de proiecte de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.-----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) În cazul în care conducerea interimară este asigurată de o persoană din cadrul instituţiei publice de cultură sau al autorităţii, pe durata interimatului raporturile de muncă sau de serviciu ale acesteia se suspendă.-----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.----------Alin. (3) al art. 33 a fost abrogat de pct. 42 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (4) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.-----------Alin. (4) al art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.-----------Alin. (5) al art. 33 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (6) Pe durata interimatului, managerul are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă. (7) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 34 (1) Contractul de management se încheie în formă scrisă, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.-----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009. (2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite al autorităţii şi câştigătorul concursului de proiecte de management cu care autoritatea a negociat clauzele conform dispoziţiilor art. 22.  +  Articolul 35 (1) Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de management, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul autorităţii.  +  Capitolul IV Evaluarea managementului  +  Articolul 36 (1) Evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. (2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 37 (1) Evaluările anuale sunt efectuate în primul trimestru al anului următor, conform clauzelor din contractul de management. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puţin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 38 (1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului. (2) Comisia de evaluare este alcătuită din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai autorităţii, conform prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător. (3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii. (4) Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 39 (1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite, ca reprezentant al autorităţii, şi poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, în cadrul programului ce face obiectul contractului de management.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 40Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape: a) analiza raportului de activitate; b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 41 (1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager. (2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. (3) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 42 (1) Managerii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la sediul autorităţii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21. (3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică prin grija autorităţii. (4) Rezultatul final al evaluării se aprobă printr-un act administrativ: ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii, în funcţie de tipul de subordonare a instituţiei publice de cultură.-----------Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 43Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 44 (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la art. 37 alin. (2) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 45Autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă: a) rezultatul evaluării finale a managerului este nesatisfăcător; b) rezultatul evaluării anuale a managerului este nesatisfăcător; c) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44; d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin (1), părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 45^1 (1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare şi diurnă, precum şi costul cursurilor de management se suportă de către autoritate şi se prevăd în bugetul instituţiei publice de cultură.-----------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 49Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelele-cadru recomandate pentru contractele de management se elaborează de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 49 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 51 (1) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte de management deţine o funcţie de execuţie în instituţie, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă. (2) Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) îşi produce efectele de la data încheierii contractului de management până la data încetării acestuia în una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 52 (1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă. (2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autorităţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 53 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică bibliotecilor universitare şi/sau şcolare şi instituţiilor publice de cultură din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.-----------Alin. (2) al art. 53 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.  +  Articolul 54Remuneraţia managerilor din instituţiile de spectacole sau concerte se stabileşte conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nefiind aplicabile prevederile lit. C "Funcţii administrative de specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007.  +  Articolul 55 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea de către autoritate a obligaţiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) şi (3); b) nerespectarea de către instituţie a obligaţiei prevăzute la art. 14. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. (4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 56Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 57La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Demeter Andras Istvan,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 189.--------