HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 1991 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"(actualizată până la data de 4 august 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 13 aprilie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 august 2011, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998; ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011.**) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 135/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 6 aprilie 1994, dîndu-se articolelor din anexa la hotărâre o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, este înfiinţată şi funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor.-----------Alin. 1 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate şi difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucureşti, şi a compartimentului "Monitorul Oficial" din Direcţia serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputaţilor, calea 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinţează.Regia este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producţia editorială şi tipografică, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.  +  Articolul 3-----------Alin. 1 al art. 3 a fost abrogat de alin. 2 al art. 21 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998. LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009.Monitorul Oficial al României, publicaţia oficială a statului român, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.------------Alin. 1^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă şi este protejat de lege. Copierea, transpunerea şi difuzarea, indiferent de suport, a publicaţiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimţământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport.------------Alin. 1^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.-----------Alin. 2 al art. 3 a fost abrogat de alin. 2 al art. 21 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998. LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009.-----------Alin. 3 al art. 3 a fost abrogat de alin. 2 al art. 21 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998. LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009.Până la realizarea unei reţele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicaţiilor şi alţi agenţi economici.  +  Articolul 4Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.  +  Articolul 5Personalul trecut la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 6Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5.Regia autonomă poate înfiinţa filiale, unităţi şi subunităţi, puncte de lucru, secţii, potrivit legii.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.  +  Articolul 8Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia şi numit de către secretarul general al Camerei Deputaţilor prin ordin.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.  +  Articolul 9Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercită de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011.  +  Articolul 11Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 770/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Imprimeriilor se modifica corespunzător.  +  AnexăREGULAMENT 20/05/1991