ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*)privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi(actualizat până la data de 3 septembrie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 septembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu semestrul II al anului 2007.În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată (ICD-10-AM), vol. I, ediţia a III-a - iulie 2002.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007. (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.624/2004 privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România. (3) Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului "Foaie de observaţie clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2. (2) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă. (3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri. (4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrijiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare. (5) În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG. (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473). (7) Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă. (8) Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4. (2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. (3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG. (4) FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv. (5) Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 5 (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (2) Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (3) Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ.  +  Articolul 8 (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6. (2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 9 (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. (4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă. (5) Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, şi va conţine datele aferente pacienţilor care au fişa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent. (6) Datele cu caracter confidenţial necodificate (numele şi prenumele pacientului) nu vor fi transmise.Datele cu caracter confidenţial codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. (7) Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti.  +  Articolul 10Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.  +  Articolul 11 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin. (3) Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Cepoi  +  Anexa 1 Nomenclatorul investițiilor de laborator 2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR2.10 Biochimia lichidelor organismului     2.100 Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor           2.1000 Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor           2.1001 Dozarea aminoacizilor           2.1002 Proteine totale           2.1003 Electroforeza proteinelor           2.1004 Albumina           2.1005 Proteine de faza acută:                  2.10050 alfe 1 antitripsina                  2.10051 alfe 2 macroglobulina                  2.10052 alfe 1 glicoproteina acidă                  2.10053 proteina C reactiva                  2.10054 fibrinogen                  2.10059 alte proteine de fază acută           2.1006 Proteine de transport                  2.10060 haptoglobina                  2.10061 ceruloplasmina                  2.10062 transferina                  2.10063 feritina                  2.10069 alte proteine de transport           2.1007 Alti constituenti proteici                  2.10070 hemosiderina                  2.10071 eritropoietina                  2.10073 alfa 1 microglobulina                  2.10074 beta 2 microglobulina                  2.10079 alte investigatii privind metabolismul                          amino-acizilor şi al proteinelor     2.101 Substante azotate neproteice            2.1010 Amoniac            2.1011 Uree            2.1012 Acid uric            2.1013 Creatina            2.1014 Creatinina            2.1015 Bilirubina totală            2.1016 Bilirubina directă            2.1019 Alţi constituenţi azotaţi     2.102 Metabolismul glucidic            2.1020 Glucoza            2.1021 Galactoza            2.1022 Glicoproteine            2.1023 Mucopolizaharide            2.1024 Acid lactic            2.1025 Peptid C            2.1026 Hemoglobina glicozilataTestele de toleranta la glucoza, ele, sunt dozari repetate ladiferite intervale de timp şi nu necesita codificare aparte            2.1029 Alte investigaţii privind metabolismul, glucidic     2.103 Metabolismul lipidic           2.10300 Lipide totale           2.10301 Acizi graşi liberi           2.10302 Acizi biliari şi săruri           2.10303 Colesterol total           2.10304 Colesterol HDL           2.10305 Colesterol LDL           2.10306 Trigliceride           2.10307 Alfa - lipoproteina           2.10308 Beta - lipoproteina           2.10309 Electroforeza lipidelor           2.10310 Alţi constituenţi lipidici     2.104 Enzime           2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH)           2.10401 Izoenzime LDH           2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)           2.10403 Aspartatamnotransferaza (ASAT, TGO, GOT)           2.10404 Creatinfosfokinaza (CK)           2.10405 Izoenzime CK           2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)           2.10407 Glutamat dehidrogenaza           2.10408 Fosfataza acidă totala           2.10409 Fosfataza alcalina           2.10410 Fosfataza acida prostatică           2.10411 Colinesteraza           2.10412 Alfa amilaza           2.10413 Lipaza           2.10414 Leucinaminopeptidaza           2.10415 5 Nucleotidaza           2.10416 Ornitincarbamiltransfereza           2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza           2.10418 Alte enzime     2.105 Constituenti anorganici           2.10500 Sodiul           2.10501 Potasiul           2.10502 Clorul           2.10503 Calciul total           2.10504 Calciul ionic           2.10505 Magneziul           2.10506 Fierul           2.10507 Fosforul           2.10508 Cuprul           2.10509 Iodul           2.10510 Sulful           2.10511 Zincul           2.10512 Nichelul           2.10513 Cobaltul           2.10514 Seleniul           2.10515 Plumbul           2.10516 Cromul           2.10517 Arsenul           2.10518 Mercurul           2.10519 Alţi constituenţi anorganici     2.106 Constituenţi gazosi            2.1060 Determinarea automată a constituientilor gazoşi            2.1061 pH            2.1062 Presiunea parţială a oxigenuluii            2.1063 Presiunea parţială a dioxidului de carbon            2.1064 Saturaţia în oxigen a hemoglobinei            2.1065 Rezerva alcalina            2.1066 Ion bicarbonat            2.1069 Alţi constituenţi gazoşi     2.107 Vitamine            2.1070 Vitamina A            2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina)            2.1072 Vitamina C            2.1073 Vitamina D            2.1074 Acid folic            2.1079 Alte vitamine     2.108 Alcool            2.1080 Alcool etilic            2.1081 Alţi alcooli şi derivaţi            2.1089 Alte investigaţii privind biochimia lichidelor                   organismului 2.2 PROBE FUNCTIONALE CHIMICE2.20 Functia gastrica     2.200 Aspiratul gastric pe nemâncate            2.2000 Aciditatea bazală     2.201 Răspunsul la insulina     2.202 Răspunsul la alti excitanti ai secţiei gastrice            2.2020 Testul la histamina            2.2029 Alte investigaţii privind răspunsul la alţi                   excitanţi ai secretiei gastrice     2.203 Analize gastrice neinstrumentale     2.204 Fermenti gastrici            2.2040 Pepsina            2.2041 Tripsina            2.2049 Alte investigaţii privind fermentii gastrici     2.205 Aprecierea efortului la evacuare     2.209 Alte teste ale functiei gastrice2.21 Functia digestiva a intestinului     2.210 Analizele lichidului duodenal de aspiraţie     2.211 Absorbtia lactozei prin întestin            2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte            2.2111 Toleranţa lactozei după administrarea de etanol            2.2119 Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin     2.212 Absorbţia D-xilozei de către intestin     2.213 Absorbţia grăsimilor prin intestin     2.214 Producţia de secretină a intestinului     2.215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului            2.2150 Lactaza            2.2151 Zaharaza            2.2152 Maltaza            2.2159 Alte investigaţii privind activitatea dizaharidelor                   a intestinului     2.219 Alte probe functionale digestive ale intestinului2.22 Probe funcţionale hepatice     2.220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor     2.221 Treptele probelor functionale     2.222 Timpul de înjumătăţire a medicamentelor în plasmă     2.229 Alte teste ale funcţiei hepatice2.23 Testele funcţiei pancreatice     2.230 Metabolismul glucozei     2.231 Toleranţa la glucoza     2.232 Toleranţa la insulina     2.233 Insulina plasmatica     2.234 Glucagonul plasmatic     2.235 Răspunsul la secretina     2.236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser     2.237 Alte investigaţii     2.238 Aspiratul pancreatic            2.2380 Activitatea enzimatica            2.2389 Alte teste ale funcţiei pancreatice2.24 Functia renala     2.240 Clearance-ul aminoacizilor     2.241 Clearance-ul substanţelor endogene            2.2410 Clearance-ul la creatinină            2.2411 Clearance-ul la acidid P. amino-hipuric            2.2412 Clearance-ul fosforului            2.2413 Raportul excreţiei uree/creatinină            2.2419 Alte investigaţii privind clearance-ul substanţelor                   endogene     2.242 Clearance-ul substanţelor exogene            2.2420 Clearance-ul inulinic            2.2421 Clearance-ul la manitol            2.2422 Gradul de filtrare glomerulara            2.2423 Teste de reabsorbţie tabulara            2.2429 Alte investigaţii prind clearance- ul substanţelor                   exogene     2.243 Renina     2.249 Alte investigaţii prind funcţia renală2.25 Hormoni şi metaboliti ai hormonilor în sânge şi urina            2.2500 TSH            2.2501 T4 totala            2.2502 T4 libera (FT4)            2.2503 T3 libera (FT3)            2.2504 Tiroglobulina            2.2505 Calcitonina            2.2506 Osteocalcina            2.2507 Parathormon (PTH)            2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH)            2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH)            2.2510 Hormonul lutinizant (LH)            2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)            2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH)            2.2513 Aldosteronul            2.2514 Cortizolul            2.2515 DHEA sulfat            2.2516 17 cetosteroizi            2.2517 17 hidrozicorticosteroizi            2.2518 Adrenalina            2.2519 Noradrenalina            2.2520 Acidul vanil-mandelic            2.2521 Testostemnul            2.2522 Estradiolul            2.2523 Progesteronul            2.2524 17 hidroxi progesteron            2.2525 Prolactina            2.2526 Beta HCG            2.2527 Glucagonul            2.2528 Insulina            2.2529 Secretina            2.2530 Cotecisto-kinina            2.2531 Gastrina            2.2532 Enterogastrina            2.2533 Alte investigaţii2.26 Examenul urinii            2.2600 Volumul            2.2601 pH            2.2602 Densitate            2.2603 Detectarea proteinelor            2.2604 Dozarea proteinelor            2.2605 Detectarea hidranţilor de carbon            2.2606 Dozarea hidrantilor de carbon            2.2607 Detectarea urobilinogenului            2.2608 Detectarea bilirubinei            2.2609 Detectarea leucocitelor            2.2610 Detectarea hematiilor            2.2611 Detectarea nitrantilor            2.2612 Proteina Bence-Jones            2.2613 Porfirine şi derivaţi            2.2614 Acid delta aminolevulinic            2.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar            2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis)            2.2617 Mioglobina şi hemoglobina            2.2618 Fenilcetonuria            2.2619 Examenul calculului            2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta                   citita de analizor automat            2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta                   citita de analizor semiautomat            2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii2.27 Examenul continutului tractului intestinal             2.270 Examen microscopic pentru digestie             2.271 Detectarea hemoragiilor oculte             2.279 Alte examene ale conţinutului tractului intestinal2.28 Examenul lichidelor organismului     2.280 LCR            2.2800 Numărătoare elementelor nucleate            2.2801 Examen citologic - frotiu colorat            2.2802 Detectarea proteinelor (reacţie Pandy)            2.2809 Alte investigaţii privind LCR     2.281 Alte lichide de punctie            2.1810 Numărătoare elementelor nucleare            2.2811 Examen citologic - frotiu colorat            2.2812 Detectarea proteinelor            2.2819 Alte investigaţii privind alte lichide de                   punctie dintre lichidele organismului     2.282 Examenul lichidului spermatic            2.2820 Spermograma            2.2821 Examen citologic 'ad frotiu colorat            2.2829 Alte investigatii privind examenul lichidului                   spermatic 2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE2.30 Bacteriologie     2.300 Hemocultura            2.3000 Bacterii aerobe            2.3001 Bacterii anaerobe            2.3002 Mycobacterium sp.            2.3009 Alte investigaţii privind hemocultura     2.301 Lichide de punctie            2.3010 Lichide cefalorahidian                   2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu                   colorant Gram - prezenta bacteriilor                   2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii                   2.30102 Decelare de antigene solubile                   2.30103 Formare val                   2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR                   2.30105 Cultivare Mycobacterium                   2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian            2.3011 Alte lichide de punctie - pleural, pericardic,                   articular, peritoneal                   2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram                   2.30111 Cultivare bacterii aerobe                   2.30112 Cultivare bacterii anacrobe                   2.30113 Frotiu pentru BAAR                   2.30114 Cultivare Mycobacterium                   2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncţie     2.302 Tract respirator superior            2.3020 Prelevare din cavitatea bucala                   2.30200 Cultivare bacterii aerobe                   2.30201 Cultivare bacterii anaerobe            2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucala                   2.30210 Cultivare bacterii aerobe                   2.30211 Cultivare bacterii anaerobe            2.3022 Exsudat nazal                   2.30220 Staphylococcus aureus - portaj                   2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj            2.3023 Leziuni mucoasa nazala                   2.30230 Cultivare bacterii aerobe            2.3024 Exsudatul nazo-faringian                   2.30240 Bordetella pertusis                   2.30241 Mycoplasma pneumoniae                   2.30242 Chlamydia pneumoniae                   2.30243 Streptococcns pyogenes - portaj                   2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj                   2.30245 Neisseria meningitidis - portaj            2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru                   2.30250 Streptococ beta-hemolitic                   2.30251 Corynebacterium diphteriae                   2.30252 Neisseria gonorrhoeae                   2.30253 Arcanobacterium haemolyticum                   2.30254 Haemophilus influenzae                   2.30255 Neisseria meningitidis - portaj                   2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj                   2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili            2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala                   2.30260 Examinare microscapica - frotiu Gram                   2.30261 Cultivare bacterii aerobe                   2.30262 Cultivare bacterii anaerobe            2.3029 Alte examinari ale tractului respirator superior     2.303 Tract respirator inferior            2.3030 Sputa                   2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30301 Examinare microscopica - BAAR                   2.30302 Cultivare bacterii aerobe                   2.30303 Cultivare Mycobacterium            2.3031 Aspirat hipofaringian                   2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30311 Examinare microscopica - BAAR                   2.30312 Cultivare bacterii aerobe                   2.30313 Cultivare Mycobacterium            2.3032 Lavaj bronhoalveolar                   2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30321 Examinare microscopica - BAAR                   2.30322 Cultivare bacterii aerobe                   2.30323 Cultivare Mycobacterium            2.3033 Prelevat prin periere bronsica                   2.30330 Examinare microscopica-frotiu Gram                   2.30331 Examinare microscopica - BAAR                   2.30332 Cultivare bacterii aerobe                   2.30333 Cultivare Mycobacterium            2.3034 Aspirat traheal                   2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30341 Examinare microscopica - BAAR                   2.30342 Cultivare bacterii aerobe                   2.30343 Cultivare Mycobacterium            2.3035 Aspirat transtraheal                   2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30351 Examinare microscopica - BAAR                   2.30352 Cultivare bacterii aerobe                   2.30353 Cultivare Mycobacterium            2.3036 Biopsie pulmonara                   2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30361 Examinare microscopica - BAAR                   2.30362 Cultivare bacterii aerobe                   2.30363 Cultivare Mycobacterium            2.3039 Alte examinări ale tractului respirator inferior     2.304 Ochi            2.3040 Secretie conjunctivala                   2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30401 Cultivare bacterii aerobe                   2.30402 Cultivare bacterii anaerobe            2.3041 Prelevat de la nivelul corneei                   2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30411 Cultivare bacterii aerobe                   2.30412 Cultivare Mycobacterium            2.3042 Recoltari endocrine                   2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30421 Cultivare bacterii aerobe                   2.30423 Cultivare bacterii anaerobe            2.3049 Alte examinări ale ochiului     2.305 Ureche            2.3050 Prelevat din urechea interna                   2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30501 Cultivare bacterii aerobe                   2.30502 Cultivare bacterii anaerobe            2.3051 Secretie urechea externa                   2.30510 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30511 Cultivare bacterii aerobe            2.3059 Alte examinări ale urechii     2.306 Tract digestiv            2.3060 Suc gastric/lavaj gastric                   2.30600 Examinare microscopica BAAR                   2.30601 CuMvmt Mycobacterium            2.3061 Bila                   2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30611 Cultivare bacterii aerobe                   2.30612 Cultivare bacterii anaerobe            2.3062 Fecale - cultivare pentru                   2.30620 Salmonella                   2.30621 Shigella                   2.30622 EPEC                   2.30623 EIEC                   2.30624 EHEC                   2.30625 ETEC            2.3063 Alte examinari fecale                   2.30630 Campylobacter                   2.30631 Yersinia                   2.30632 Vibrio cholerae                   2.30633 Staphylococcus aureus                   2.30634 Clostridium difficile            2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru                   2.30640 Shigella                   2.30641 Neisseria gonorrhoeae                   2.30642 Campylobacter                   2.30643 Streptococcus gr. B - portaj            2.3069 Alte examinari ale tractului digestiv     2.307 Tract genital feminin            2.3070 Prelevat cervix vaginal                   2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30701 Cultivare bacterii aerobe                   2.30702 Cultivare bacterii anaerobe            2.3071 Prelevat fund de sca vaginal                   2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30711 Cultivare bacterii aerobe                   2.30712 Cultivare bacterii anaerobe            2.3072 Prelevat endometru                   2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30721 Cultivare bacterii aerobe                   2.30722 Cultivare bacterii anaerobe            2.3073 Secretie uretrala                   2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30731 Cultivare bacterii aerobe                   2.30732 Cultivare bacterii anaerobe            2.3074 Secretie vaginala                   2.30740 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30741 Cultivarea bacterii aerobe                   2.30742 Cultivare bacterii anaerobe            2.3075 Prelevat din glandele Bartholin                   2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30751 Cultivare bacterii aerobe                   2.30752 Cultivare bacterii anaerobe            2.3076 Lichid amniotic                   2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30761 Cultivare bacterii aerobe                   2.30762 Cultivare bacterii anaerobe            2.3077 Produs de conceptie                   2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30771 Cultivare bacterii aerobe                   2.30772 Cultivare bacterii anaerobe            2.3078 Prelevat din leziuni                   2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30781 Cultivare bacterii aerobe                   2.30782 Cultivare bacterii anaerobe            2.3079 Alte examinări ale tractului genital feminin     2.308 Tract genital masculin            2.3080 Secretia uretrala                   2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30801 Cultivare bacterii aerobe            2.3081 Lichid prostatic                   2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30811 Examinare microscopica - BAAR                   2.30812 Cultivare bacterii aerobe                   2.30813 Cultivare Mycobacterium            2.3082 Prelevate din leziune                   2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30821 Cultivare bacterii aerobe                   2.30822 Cultivare bacterii anaerobe            2.3089 Alte examinari ale tractului genital masculin     2.309 Piele şi tesut subcutanat            2.3090 Abcese - puroi                   2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30901 Cultivare bacterii aerobe                   2.30902 Cultivare bacterii anaerobe            2.3091 Ulcere de decubitus                   2.30910 Examinare Microscopica - frotiu Gram                   2.30911 Cultivare bacterii aerobe                   2.30912 Cultivare bacterii anaerobe            2.3092 Celulite                   2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30921 Cultivare bacterii aerobe                   2.30922 Cultivare bacterii anaerobe            2.3093 Fistule                   2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30931 Cultivare bacterii aerobe                   2.30932 Cultivare bacterii anaerobe            2.3094 Rani                   2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30941 Cultivare bacterii aerobe                   2.30942 Cultivare bacterii anaerobe            2.3095 Leziuni gangrena                   2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30951 Cultivare bacterii aerobe                   2.30952 Cultivare bacterii anaerobe            2.3099 Alte examinări ale pielii şi ţesutului subcutanat     2.310 Tract urinar - Urina            2.3100 Cultivare bacterii aerobe            2.3101 Examinare microscopica -BAAR            2.3102 Cultivare Mycobacterium            2.3109 Alte examinări ale tractului urinar     2.311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf)            2.3110 Prelevate biopsie                   2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.31101 Examinare microscopica - BAAR                   2.31102 Cultivare bacterii aerobe                   2.31103 Cultivare bacterii anaerobe                   2.31104 Cultivare Mycobacterium            2.3111 Prelevate necropsie                   2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.31111 Examinare microscopica - BAAR                   2.31112 Cultivare bacterii aerobe                   2.31113 Cultivare bacterii anaerobe                   2.31114 Cultivare Mycobacterium            2.3112 Cateter - vârf                   2.31120 Cultivare bacterii aerobe            2.3119 Alte tipuri de prelevate     2.312 Identificarea bacteriilor            2.3120 Teste primare                   2.31200 Examinare microscopica a culturii                   2.31201 Catalaza                   2.31202 Oxidaza                   2.31203 Sensibilitate la bacitracina                   2.31204 Sensibilitate la optochin                   2.31205 Biloliza                   2.31206 Coagulaza                   2.31207 Termonucleaza stafilococica                   2.31208 Testarea mobilitatii                   2.31209 Alte teste primare            2.3121 Teste suplimentare                   2.31210 Teste biochimice                   2.31211 Identificare serologica prin reacţii de                   aglutinare pe lama                   2.31212 Identificare cu truse latex                   2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuala                   sau în sistem automat                   2.31214 Tehnici de identificare genomica                   2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea                   bacteriilor     2.313 Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene            2.3130 Antibiograma difuzimetrica pentru bacterii aerobe            2.3131 Antibiograma anaerobi            2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat            2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza            2.3134 Determinarea producerii de ESBL            2.3135 Determinare CMI            2.3136 Determinare CMB            2.3139 Alte teste de sensibilitate la substanţe                   antimicrobiene     2.314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice            2.3140 Determinare NEI            2.3141 Determinare NEB            2.3142 Determinarea concentratiei de antibiotice                   în lichide organice            2.3149 Alte investigaţii privind supravegherea                   tratamentului cu antibiotice2.32 VIRUSOLOGIE     2.320 Izolare virala (standardul de aur al                   diagnosticului virusologic)            2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de                   celule - evidenţierea efectelor citopatice            2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi            2.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat            2.3209 Alte izolari de virus     2.321 Cuantificarea infectivitatii virusurilor            2.3210 Titrarea infectivitatii prin metoda dilutiilor            2.3211 Titrarea infectivitatii prin metoda plajelor            2.3212 Reacţia de hemaglutinare            2.3213 Reacţia de hemadsorbtie            2.3219 Alte cuantificări     2.322 Diagnostic virusologic direct            2.3220 Microscopia electronică pentru evidenţierea                   virionului infectant complet            2.3221 Imunoelectromicroscopia            2.3222 Imunofluorescenta            2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Coloraţia peroxidaza-                   antipeiroxidaza (PAP).                   Sistemul de amplificare avidina-biotina            2.3224 Reacţia de fixare a complementului            2.3225 Reacţia de latex aglutinare            2.3226 Electroforetipare            2.3229 Alte metode de diagnostic     2.323 Identificare genomica            2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni                   sau din celule infectate            2.3231 Identificare genomului viral            2.3232 Tehnici de hibridizare Southern şi Northern Blot     2.324 Teste cantitative de determinare a incarcarii virale            2.3240 Amplificarea genomului viral                   2.3240 Amplificarea ţintei - PCR, NASBA                   2.32401 Amplificare semnalului b-DNA            2.3241 Metode de genotipare:                   2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism)                   2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism                   2.32412 Tehnica mobilitatii heteroduplexurilor HMA)                   2.32419 Alte teste cantitative de determinare a                           încărcării virale     2.325 Tehnici alternative pentru diagnosticul încarcarii virale                           (infectia HIV/SIDA)            2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC)                   2.3250 titrarea virusului în dilutii                   2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ            2.3251 Pentru plasma                   2.32510 antigenemia p24 (ELISA)                   2.32511 titrarea virusului în dilutii limita                   2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV                   2.32513 bDNA pentru ARN/HIV                   2.32514 NASBA pentru ARN/HIV            2.3259 Alte teste şi tehnici alternative pentru diagnosticul                   încărcării virale (infecţia BIV/SIDA)     2.326 Tehnici comerciale şi necomerciale de monitorizare a                   rezistenţei la antiretroviraile            2.3260 LiPa Innogenetics            2.3261 Virologic; Virco PerkinElmer            2.3262 Genotiparee clonala            2.3263 Izolare virala            2.3264 Fenotipare cu virus recombinat            2.3269 Alte tehnici de monitorizare a rezistenţei la                   antiretrovirale      2.327 Protocoale de diagnostic specifice principalelor                   sindroame de etiologie virala           2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii           2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli                   diareice acute - BDA)           2.32702 Diagnostic în neuroviroze           2.32703 Diagnostic în poliomielita şi paraliziile acute flasce           2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive           2.32705 Diagnostic în infecţiile congenitale şi perinatale           2.32706 Diagnostic în boli cu transmitere sexuala (BTS)           2.32707 Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantului                   de organ           2.32708 Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge           2.32709 Diagnostic în hepatitele virale           2.32710 Diagnostic în infecţiile HIV/SIDA           2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 2.4 SEROLOGIA IMUNOLOGICA2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii     2.400 Detectarea anticorpilor            2.4000 Streptococcus progenes                   2.40000 ASLO                   2.40001 Streptozyme                   2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes            2.4001 Treponema pallidum                   2.40010 VDRL calitativ                   2.40011 VDRL cantitativ                   2.40012 RPR                   2.40013 TPHA                   2.40014 FTA                   2.40015 Imobilizare treponeme                   2.40019 Alte metode     2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice     2.402 Anticorpi pentru alte bacterii           2.40200 Yersinia monocytogenes           2.40201 Yersinia enterocolitica           2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys           2.40203 Helicobacter pylori           2.40204 Legionella pneumophila           2.40205 Bordetella pertussis           2.40206 Bordetella parapertussis           2.40207 Leptospira sp.           2.40208 Salmonella typhi           2.40209 Rickettsia connori           2.40210 Alte rickettsii           2.40211 Chlamidia pneumoniae           2.40212 Chlamydia psittaci           2.40213 Chlamydia trachomatis           2.40214 Mycoplasma pneumoniae           2.40215 Mycoplasma hominis           2.40216 Mycoplasma genitalium           2.40217 Ureaplasma urealyticum           2.40218 Brucella spp.           2.40219 Francisella tulareansis           2.40220 Alte bacterii2.41 Diagnostic serologic în boli produse de virusuri     2.410 Reacţia de hemaglutino-inhibare     2.411 Reacţia de seroneutralizare     2.412 Reacţia de imunoprecipitare     2.413 Reacţia de fixare a complementului     2.414 Tehnica imuno-enzimatica ELISA (metoda indirecta;                   competitiva; de captura; sandwich antigenic)     2.415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirecta,                   microbeads aglutinare, etc.)     2.416 Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat                   immunoblot assay; dot blot)     2.417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA     2.418 Tehnica radio-imuno- enzimatica - RIA     2.419 Alte tehnici în serologie2.42 Diagnostic serologic de boli produse de fungi     2.420 Detectare anticorpi            2.4200 Aspergillus            2.4201 Sporothrix schenkii            2.4202 Alti fungi            2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli                   produse de fungi     2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice2.43 Imunologie     2.4300 Sistemul complement           2.43000 Teste functionale                   2.430000 Complement hemolitic CH 50                   2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza)           2.43001 Componente de complement                   2.430010 C1q                   2.430011 C3                   2.430012 C4                   2.430013 Factor B                   2.430014 C5 b-9                   2.430019 Alte investigaţii privind sistemul de                   complement     2.4301 Determinarea cantitativa a imunoglobulinelor serice:           2.43010 IgG           2.43011 IgA           2.43012 IgM           2.43013 Subclase de IgG                   2.430130 IgG1                   2.430131 IgG2                   2.430132 IgG3                   2.430133 IgG4           2.43014 IgE totale           2.43015 IgE specific anti alergene:                   2.430150 Ierburi                   2.430151 Arbori                   2.430152 Venin insecte                   2.430153 Epitelii animale                   2.430154 Guano pasări                   2.430155 Acarieni                   2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale,                   oleaginoase, fructe, legume)                   2.430157 Medicamente                   2.430158 Profesionale                   2.430159 Alte investigaţii privind determinarea                   cantitativă a imunoglobinelor serice     2.4302 Detectarea cantitativa a IgA secretorie           2.43020 Component secretor           2.43029 Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a                   IgA secretorie     2.4303 Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice                   şi urinare:           2.43030 Imunelectroforeza serica - identificare imunoglobulina                   monoclonala           2.43031 Imunelectroforeza urinara - identificare lanturi usoare                   libere de Ig           2.43032 Imunofixare                   2.430320 ser - identificare proteina monoclonala                   2.430321 urina - identificare lanţuri uşoare libere de Ig           2.43039 Alte investigaţii privind determinarea calitativă a                   imunoglobinelor serice şi urinare     2.4304 Determinare auto-anticorpi           2.43040 Boli reumatismale şi vasculite                   2.4304000 Factor reumatoid                   2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN)                   2.4304002 Aati ADNds                   2.4304003 ENA screening                   2.4304004 AntiSm                   2.4304005 Anti RNP                   2.4304006 Anti Ro/SS-A                   2.4304007 AntiLa/SS-B                   2.4304008 AntiSelero-70                   2.4304009 Anti Jo-1                   2.4304010 Anti Nucleosomali                   2.4304011 Anti Ribosomali P                   2.4304012 Anti citoplasmă neutrofil (ANCA)                   2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA)                   2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA)                   2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G                   2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina                   2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomrulara                             (MBG sau colagen IV)                   2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)                   2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG                   2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM                   2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG                   2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG                   2.4304023 Alte investigaţii           2.43041 Boli hepatice autoimune                   2.430410 Anti muschi neted (SMA)                   2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat şi rinichi)                   2.430412 Anti citosol hepatic                   2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile)                   2.430414 Anti membrana hepatocitara                   2.430415 Anti mitocondriali (AMA)                   2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG)                   2.430417 Anti factor intrinsec                   2.430419 Alte investigaţii privind determinarea auto-                   anticorpi, boli hepatice autoimune           2.43042 Boala celiaca                   2.430420 Anti endomisium                   2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG)                   2.430423 Anti gliadina                   2.430429 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boală celiacă           2.43043 Boala Crohn                   2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae                   2.430439 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boală crohn           2.43044 Boli tiroidiene                   2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)                   2.430441 Antitireoglobulina (TG)                   2.430449 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boli tiroidiene           2.43045 Diabet zaharat                   2.430450 Anti celule insulare pancreatice                   2.430459 Alte investigatii privind determinarea                   auto- anticorpi diabet zaharat           2.43046 Boli ale sistemului nervos                   2.430460 Antireceptor acetilcolina                   2.430469 Alte investigaţii privind determinare                   auto- anticorpi boli ale sistemului nervos           2.43047 Boli ale sistemului muscular                   2.430470 Anti muschi striat                   2.430471 Anti miocard                   2.430479 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boli ale sistemului muscular           2.43048 Infertilitate                   2.430480 Anti spermatozoizi                   2.430489 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi înfertilitate           2.43049 Boli ale pielii                   2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi)                   2.430491 Anti desmogleina 1                   2.430492 Anti desmocolina                   2.430493 Anti endomisium                   2.430499 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boli ale pielii     2.4305 Crioglobulie           2.43050 Determinare calitativa           2.43051 Determinare cantitativa şi criotipizare           2.43052 Izolare crioprecipitat           2.43053 Dozare proteine totale           2.43054 Identificare FR           2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor                   monoclonale (IgM/k) sau policlonale     2.4306 Crioaglutinine     2.4307 Complexe imune circulante     2.4308 Examinare biopsii renale prin IF directa     2.4309 Explorarea imunologica a LCR           2.43090 Proteine totale           2.43091 IgG cantitativ           2.43092 Albumina           2.43093 Index IgG/albumina           2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza                   de înaltă rezoluţie în gel de agaroza           2.43099 Alte metode de explorare imunologica a LCR     2.4310 Identificarea unor proteine urinare prin tehnici                   imunologice           2.43100 Microalbuminuria           2.43101 Beta 2 microglobulina           2.43102 Neopterina           2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici                   imunologice     2.4311 Electroforeza urinara în gel de poliacrilamida                   cu SDS (SDS-PAGE)     2.4312 Electroforeza urinara în gel de agar de mare rezolutie     2.4313 Markeri tumorali           2.43130 Alfa fetoproteina (AFP)           2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA)           2.43132 CA 125           2.43133 CA 15-3           2.43134 CA 19-9           2.43135 PSA total           2.43136 PSA liber           2.43137 HCG           2.43139 Alţi markeri tumorali     2.4314 Markeri de necroza cardiaca           2.43140 Troponina           2.43149 Alţi markeri de necroza cardiacă     2.4315 Citokine           2.43150 IL-1           2.43151 IL-6           2.43152 IL-8           2.43153 TNFa           2.43159 alte citokine     2.4316 Medicamente şi droguri în ser şi urina          2.431600 Digoxina          2.431601 Carbamazepina          2.431602 Fenobarbital          2.431603 Fenitoin          2.431604 Lidocaina          2.431605 Teofilina          2.431606 Alte medicamente          2.431607 Amfetamine          2.431608 Benzodiapine          2.431609 Canabinoizi          2.431610 Metaboliti ai cocainei          2.431611 Opioide          2.431612 Alte droguri     2.4317 Teste imunologice în sarcină           2.43170 Free betaHCG           2.43171 Inhibina           2.43172 PAPP-A           2.43179 Alte teste imunologice de sarcină     2.4318 Imunologie de transplant           2.43180 Antigene HLA clasa I           2.43181 Antigene HLA clasa II           2.43182 Aloanticorpi           2.43183 Cross-match           2.43189 Alte teste imunologice de transplant     2.4319 Imunitate celulara specifică           2.43190 Determinarea procentului de limfocite                   2.431900 T totale (CD3+)                   2.431901 B totale (CD19+)                   2.431902 MK(CD16+/CD56+)                   2.431903 T helper (CD3+CD4+)                   2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)           2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor                   2.431910 T totale(CD3+)                   2.431911 B totale(CD19+)                   2.431912 NK(CD16+/CD56+)                   2.431913 T helper(CD3+CD4+)                   2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)                   2.431915 Raport Th/Ts           2.43192 Teste functionale pentru limfocitul T                   2.431920 reacţia limfocitara mixta                   2.431921 citokine intracelulare                   2.431922 activarea limfocitului           2.43193 Teste functionale pentru limfocitul B                   2.431930 determinare Ig de suprafaţa prin citometrie de flux                   2.431931 activarea limfocitului B           2.43194 Teste functionale pentru limfocitul NK     2.4320 Imunitate celulara nespecifica           2.43200 Teste pentru functia neutrofilului                   2.432000 Adeziune                   2.432001 Chemotaxie                   2.432002 Ingestie                   2.432003 Degranulare                   2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi                            ai oxigenului                  2.4320040 tet NBT                  2.4320041 chemmiluminiscenta                  2.4320042 superoxiddismutaza                   2.432005 Test bactericid                   2.432009 Alte teste privind imunitatea celulara                            nespecificată     2.4321 Imunofenotipare celule maligne     2.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecţioase2.44 Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului 2.5 MICOLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE2.50 Micologie             2.500 Examen între lama şi lamela             2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor             2.502 Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus             2.503 Testul filamentarii             2.304 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în                   sistem automat             2.509 Alte teste de micologie     2.501 Cultivare fungi           2.50100 Hemocultura           2.50011 Lichidul cefalorahidian           2.50102 Exudatul faringian           2.50103 Aspiratul hipofaringian           2.50104 Aspiratul traheal           2.50105 Aspiratul transtraheal           2.50106 Lavaj bronhoalveolar           2.50107 Prelevat prin periere bronsica           2.50108 Sputa           2.50109 Prelevat de la nivelul corneei           2.50110 Secreţie conjuctivala           2.50111 Recoltare endoculara           2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului -vaginal           2.50113 Prelevat fund de sac vaginal           2.50114 Secreţie vaginala           2.50115 Secreţie uretrala           2.50116 Prelevat biopsie           2.50117 Prelevat necropsie           2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi     2.502 Testarea sensibilitatii la substanţe antifungice            2.5020 Antifungigrama difuzimetrica            2.5021 Antifungigrama cu stripuri în sistem automat            2.5022 Determinarea CMI            2.5029 Alte testări ale sensibilităţii la substanţe                   antifungice2.51 Parazitologie     2.510 Examene pentru paraziţii intestinali            2.5100 Ex. macroscopic fecale            2.5101 Ex. microscopic direct fecale                   2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic                   2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol            2.5102 Ex. microscopic fecale după concentrare                   2.51020 chisturi de protozoare/oualor de helminti                   2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF)            2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, coloratii speciale:                   2.51030 Coloratia Ziehl-Nielsen modificata                   2.51031 Coloraţia Weber                   2.51032 Coloraţia Van Gool                   2.51039 Alte coloraţii speciale            2.5104 Identificarea helminţilor/fragmentelor de helminti            2.5105 Metode larvoscopice                   2.51050 Coprocultura pe cărbune                   2.51051 Coprocultura pe hârtie de filtru                   2.51052 Metoda Bauerman            2.5106 Metoda amprentei anale            2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal                    Ex. microscopic biopsie digestiva            2.5108 (gastrica /antrala /duodenala/ileala /rectala)                   cecala/colica/sigmoidiana, amprente colorate:                   2.51080 Amprenta biopsie digestiva colorata MGG                   2.51081 Amprenta biopsie digestiva colorata Van Gool                   2.51082 Amprenta biopsie digestiva colorata Ziehl-                   Nielsen modificata                   2.51089 Alte coloraţii speciale amprenta biopsie                   gastrica/antrala/duodenala/ileal            2.5109 Alte metode de evidenţiere a parazitilor intestinali     2.511 Examene pentru parazitii sanguini şi tisulari            2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspat recoltat            2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat                   MGG/echivalenti rapizi - aprecierea parazitemiei            2.5112 Ex. microscopic picătura groasa, colorata MGG/echivalenţi                   rapizi - aprecierea arazitemiei            2.5113 Ex. parazitologic sange după tehnici de îmbogatire                   2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat                   2.51131 Ex. microscopic frotiu leucocoaceatrat colorat                   MGG/echivalenti rapizi                   2.51132 Tripla centrifugare şi colorare MGG/echivalenti                           rapizi                   2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat)                   2.51139 Alte tehnici de îmbogăţire            2.5114 Ex. microscopic frotiu măduva osoasa, colorat                   MGG/echivalenti rapizi            2.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat            2.5116 Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare şi colorare            2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid                   limfatic proaspăt recoltat            2.5119 Alte metode de evidenţiere ale parazitilor sanguini şi                   tisulari     2.512 Examene pentru parazitii cutanati/subcutanati            2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificatia                   cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor            2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopie biopsie cutanata                   exanguina pentru identificarea microfilariilor            2.5122 Ex. microscopic frotiu din ulceratia cutanata, colorat                   MGG/echivalenti rapizi pentru diagnosticul                   Leishmaniozei cutanate            2.5129 Alte metode pentru parazitii cu localizare cutanata/                   subcutanata     2.513 Exanieae pentru Paraziţii tu localizare urogenitala            2.5130 Ex. microscopic secretie vaginala                   2.51300 Ex. microscopic direct                   2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG            2.5131 Ex. microscopic secreţie urinara                   2.51310 Ex. microscopic direct                   2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG            2.5132 Ex. microscopic tract urinar                   2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar                   2.51321 Ex. microscopic urina, după filtrare şi                   colorare cu Lugol                   2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicala            2.5139 Alte metode pentru paraziţii cu localizare urogenitala     2.514 Examene pentru parazitii cu alte localizari            2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean            2.5141 Ex. microscopic direct sputa            2.5142 Ex. microscopic direct/după centrifugare lichid de                   vomica hidatica            2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu coloraţii speciale                   2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat Giemsa                   2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat Gomori-Grocot                   2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat cu albastra de toluidina                   2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu alte coloraţii speciale            2.5144 Ex. microscopic lichid de punctie abces amibia            2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic            2.5146 Ex. microscopic biopsie musculara            2.5149 Alte metode pentru paraziţii cu alte localizări     2.515 Culturi de paraziti            2.5150 Culturi în vitro de protozoare intestinale            2.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare            2.5152 Culturi în vitro pentru alte protozoare            2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale            2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale            2.5155 Creşterea artropodelor            2.5159 Alte culturi de paraziti     2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari            2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari            2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   parazitari                   2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgM                   2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgG                   2.51632 Teste ELISA peatru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari, subclase de IgG                   2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgE                   2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgA                   2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay)pentru                   detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii                   2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM                   2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA                   2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE            2.5165 Alte teste serologice                   2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea                   anticorpilor specifici antiparazitari                   2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari                   2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea                   anticorpilor specifici antiparazitari                   2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari                   2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari                   2.51659 Alte teste serologice pentru delectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari     2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare            2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   circulante                   2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   în LCR                   2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coroantigenelor                   parazitare                   2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   în alte lichide ale corpului            2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare            2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare     2.518 Metode de detectare a ADN parazitar            2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar                   2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge                   2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasa                   2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar îa LCR                   2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic                   2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasa                   2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar m alte lichide ale                   corpului            2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar 2.6 HEMATOLOGIE2.60 Citologia sângelui     2.600 Hemoleucograma completa            2.6000 Numaratoare elemente sanguine în camera de numarat                   (hematiis leucocite, trombocite)            2.6001 Numărătoarea automată a elementelor sanguine                   2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri                   2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri                   2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri            2.6002 Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitala            2.6003 Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-                   Giemsa)            2.6004 Formula leucocitara (numărătoare diferenţiată a                   leucocitelor)            2.6005 Concentrat leucocitar            2.6009 Alte examinări     2.601 Medulograma     2.602 Citochimia sângelui periferic şi maduvei osoase            2.6020 Hemosiderina medulara - coloraţie Perls            2.6021 Fosfataza alcalina lencocitara FAL            2.6022 Fosfataza acida leucocitara            2.6023 Mieloperoxidaza            2.6024 Esterazele leucocitare            2.6025 Reacţie PAS            2.6026 Negru Sudan B     2.603 Fenotipia celulelor sanguine     2.604 VSH     2.605 Grupele sanguine            2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus            2.6051 Subgrupe şi alte grupe secundare A1, A2, Du, C,                   c, E, Kell, Duffy            2.6052 Teste de compatibilitate pretensfuzională            2.6053 Test Coombs direct indirect            2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili            2.6055 Hemaglutinele            2.6056 Test cu sucroza, test Ham, test hemolizine bifazice,                   autohemoliza, rezistenta globulara            2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare            2.6059 Alte investigaţii     2.606 Analize pentru determinarea Hb şi a Fe            2.6060 Hb totala            2.6061 Hb libera serica            2.6062 Carboxihemoglobina            2.6063 CTLF            2.6064 Transferina, haptoglobina            2.6065 Methemoglobina            2.6066 Porfirina urinara            2.6067 Hemosiderina urinara            2.6069 Aite analize pentru determinarea Hb şi a Fe     2.607 Tipuri de Hb            2.6070 Electroforeza Hb            2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor                   ce conţin Hb.F            2.6072 Testul de siclizare            2.6079 Alte investigaţii privind tipurile de Hb     2.608 Eritrocinetica            2.6080 Absorbţia Fe            2.6081 Timpul de supravieţuire al hematiilor            2.6082 Locul de distrugere al hematiilor            2.6083 Ritmul de transport al fierului din plasma             2.6084 Feritina            2.6085 Alte studii privind producerea şi distragerea hematiilor            2.6089 Alte investigaţii privind citologia sângelui2.61 Deficiente de hemostaza şi coagulare     2.610 Teste de screening şi urmărire a terapiei anticoagulante            2.6100 Timp de sangerare şi retractia cheagului            2.6101 Timp de protrombina PT            2.6102 Timp parţial de tromboplastina a PTT            2.6103 Fibrinogen            2.6104 Heparinemie            2.6105 Timp de trombina TT            2.6106 Produşi de degradare ai fibrinogenului            2.6109 Alte teste de screening şi urmărire a terapiei                   anticoagulante     2.611 Factori plasmatici II - XIII     2.612 Teste pentru trombofilie            2.6120 Rezistenta la PCA            2.6121 PC            2.6122 PS            2.6123 ATIII            2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare)            2.6125 Anticorpi antifosfolipidici            2.6126 Hemocisteina            2.6129 Alte teste pentru trombofilie     2.613 Teste de activitate fibrinolitica            2.6130 PAI            2.6131 t-PA            2.6132 Plasminogen            2.6133 Alfa 2 antiplasmina            2.6134 d dimeri            2.6139 Alte teste de activitate tribinolitică     2.614 Teste de adezivitate - agregabilitate plachetara     2.615 Alte analize şi teste de hemostaza  2.7 HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIEe GENERALĂ2.70 Histologie     2.700 Secţiuni nefixate            2.7000 Prelucrare piese extemporaneu            2.7001 Secţionare la gheaţă            2.7002 Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi/sau - hematoxilina                   eozina rapidă            2.7003 Coloraţii speciale/histochimice/histoenzimologice            2.7004 Coloraţii imunohistochimice            2.7005 Coloraţii imunofluorescenta            2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)     2.701 Secţiuni fixate:           2.70100 Prelucrare piese fixate           2.70101 Secţionare la microtom şi intinderea pe placă termostată                   direct pe lama a cupelor de parafină           2.70102 Colorarea uzuală a cupelor hispatologice:                   Hematoxilină- Eozină           2.70103 Coloraţii speciale/coloraţii histochimice           2.70104 Coloraţii imunohistochimie           2.70105 Imunofluorescenta pe secţiuni fixate în formol           2.70106 Citologia enzimatica a tesutului.           2.70107 Suntul pentozei în frotiul epitelial,           2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistenta.           2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronică           2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)     2.702 Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie                   şi histopatologie)            2.7020 Examinare în microscopie optică            2.7021 Examinare în lumina polarizanta            2.7022 Examinare în contrast de fază            2.7023 Examinare în microscopie confocală            2.7024 Examinare în fluorescenţă            2.7025 Examinare în microscopie electronică, analiza şi                   interpretare pe computere            2.7029 Altele     2.703 Examinarea materialului biopsic2.71 Citologie     2.710 Examenul celulelor din lichidul cefelorahidian     2.711 Examenul celulelor pt. aparatul respirator     2.712 Examenul celulelor din tractul digestiv     2.713 Examenul celulelor din tractul genito-urinar                   inclusiv spermato- grama     2.714 Examenul citologic al altor prelevate            2.7140 Examenul citologic din punctiile ganglionare            2.7141 Examenul citologic din punctiile tumorale            2.7142 Examenul citologic din punctia aspiratie                   mamara cu ac fin            2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale                   organismului:                   2.71430 Lichid pleural                   2.71431 Lichid de ascita                   2.71432 Lichid amniotic     2.715 Coloraţii speciale citologice.     2.716 Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate            2.7160 Tehnică de prelucrare conventionala (clasică)                   a celulelor            2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid            2.7162 Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea                   frotiului            2.7163 Colorare frotiu fără mucus/coloraţia Giemsa            2.7164 Colorare frotiu cu mucus/coloraţia Papanicolau            2.7165 Alte coloraţii speciale            2.7166 Coloraţii imunocitochimice            2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)2.72 Examenul structurilor nucleare şi cromozomiale     2.720 Raportul nucleu/citoplasma     2.721 Cromatina sexuala - Bastonasele Barr     2.722 Cariotipizarea cromozomiala. Aberaţiile cromozomiale     2.723 Coloraţia fluorescenta şi de legătura a cromozomilor     2.724 Cultura celulara şi stimularea mitozei; coloraţia cu                   quinacrina     2.725 Analizele cromozomiale computerizate     2.726 Alte examene ale structurilor nucleare şi cromozomiale     2.727 Alte investigaţii genetice            2.7270 A.D.N din celule sau probe de ţesut            2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice,                   inclusiv fragmentarea electroforetică                   Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate,            2.7272 eventual şi evaluarea calitativă ulterioară prin                   autoradiografie sau procedee non-radiografice            2.7273 Amplificarea A.D.N. prin reacţie în lanţ a polimerazei                   (P.CR.)            2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de                   poliacrilamida sau agaroză.            2.7275 Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie            2.7276 Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice            2.7279 Alte investigaţii şi teste genetice2.73 Cultura şi examinarea ţesuturilor     2.730 Cultura de ţesut pentru diagnostic     2.731 Proba hormonala a sensibilităţii tisulare     2.732 Extracţia factorului de transfer     2.733 Cultura de fibroblaste     2.734 Testul de activitate a factorului de fibroza chistica     2.735 Cultura de ţesut malign pentru chimiosensibilitate     2.739 Alte examene ale tesuturilor2.74 Examene şi analize medico-legale     2.740 Metale grele în anexele dermului     2.741 Identificarea petelor de sânge     2.742 Identificarea petelor seminale     2.743 Analize chimice ale conţinutului gastric     2.744 Alte analize chimice medico-legale pentru ţesuturi     2.745 Examenul microscopic     2.746 Examene pentru determinarea paternitatii     2.749 Alte examene medico-legale2.75 Patologia generală     2.750 Examenul macroscopic al organelor şi ţesuturilor:            2.7500 Examinarea macroscopica a organelor excizate (piesa                   nesectionata)            2.7501 Orientarea pieselor pt. prelucrata la parafina.            2.7502 Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina            2.7503 Examinarea microscopica a continutului gastric            2.7504 Analize chimice ale ţesuturilor            2.7505 Imunofluorescenta tisulara            2.7506 Prepararea ţesuturilor pt examenul de paraziţi            2.7509 Alte examene de patologie.     2.751 Proceduri postmortem            2.7510 Examenul general al cadavrului            2.7511 Examenul cutiei craniene şi a creierului            2.7512 Examenul cavităţii toracice            2.7513 Examenul cavităţii abdominale            2.7514 Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo-                   patologic şi de deces            2.7515 Şedinţa de confruntare anatomo- clinică            2.7519 Alte examene postmortem  +  Anexa 2Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] întocmit de: ........................Secţia ........... [][][][] parafa medicului                FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂNUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []Data nasterii zi [][] luna [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data internarii: ora [][][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an [][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data externarii: ora [][][][]Cetatenie: Roman [] Strain [] ........ │zi [][] luna [][] an [][][][]Greutatea la nastere (nou nascuti) [][][][]grame│Nr. zile spitalizare .........Ocupatia: fără ocupatie (1); salariat (2); │lucrator pe cont propriu (3); patron (4); │agricultor (5); elev/student (6) somer (7) │pensionar (8) [] │Nr. zile c.m. la externare ...Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoala profesionala (4); liceu (5) şcoala postliceala (6); studii superioare descurta durata (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntara [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────│Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativa CAS[][]Eurocard[]Acord intern.[]│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7); revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12); alte (13) [][] Tipul internării: urgenţă (1); trimit. MF (2); trimt, ambulatoriu (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) [] Criteriul internare: urgenţă (1); diagnostic (2); tratament (3); nedeplasabil (4) epidemiologie (5); medic şef (6) [] Diagnosticul de trimitere: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul la internare: .............................................. ................................................................. [][][][][]                                             Semnatura şi parafa medicului Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul principal la externare ............................. [][][][][] ................................................................. [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităti): 1. .............................................................. [][][][][] 2. .............................................................. [][][][][] 3. .............................................................. [][][][][] 4. .............................................................. [][][][][] 5. .............................................................. [][][][][] 6. .............................................................. [][][][][]Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant   ....................... ............................ Interventia chirurgicala principala:......................................... ............................................................................. ................................................................. [][][][][] Consimtamantului pentru interventie: ........................................                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/a ............. │                   └─ ─┘ Data interventiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][] Interventii chirurgicale concomitente (cu cea principala) 1. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/a ............. │                   └─ ─┘ 2. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/a ............. │                   └─ ─┘ Alte interventii chirurgicale: 1. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/a ............. │                   └─ ─┘ 2. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/a ............. │                   └─ ─┘ Data interventiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][] Examen citologic .......................................................... Examen extemporaneu ....................................................... Examen histopatologic (biopsie - piesa operatorie) ........................ Transfer între sectiile spitalului: ┌──────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────────┐ │Sectia│Diagnostic│Data intrarii│Data iesirii│Nr. zile spitalizare │ │ │ │(ora) │(ora) │ │ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ └──────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────────┘ Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3); agravat (4); decedat (5) [] Tipul externarii: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) [] Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); 48 ore (4) Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][] Diagnostic în caz de deces:   a. Cauza directă (imediata) .............................................   b. Cauza antecedentă ..................................................... I Stari morbide initiale:   c. ......................................................................   d. ...................................................................... II Alte stari morbide importante .........................................     ....................................................................... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................     .......................................................................     ....................................................................... Microscopic: ..............................................................     .......................................................................     ....................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][] Explorări funcţionale:        Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] 6. ................................... [][][][][][][] [][] Investigatii radiologice:        Denumirea Codul Nr. 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][]11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:        Denumirea Codul Nr.13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][]17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][] ALTE OBSERVAŢII:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MOTIVELE INTERNĂRII: ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ANAMNEZĂ: .................................................................          a) Antecedente heredo-colaterale ................................. ........................................................................... ...........................................................................          b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice .............. ........................................................................... ...........................................................................          c) Condiţii de viaţă şi munca .................................... ........................................................................... ...........................................................................          d) Comportamente (fumat, alcool etc.) ........................................................................... ...........................................................................          e) Medicaţie de fond administrată inaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare ........................................................................... ........................................................................... ISTORICUL BOLII: .......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENUL CLINIC GENERAL ................................................... EXAMEN OBIECTIV ........................................................... Starea generală .............. Talie .......... Greutate .................. Starea de nutriţie ................... Starea de conştientă ............... Facies .................................................................... Tegumente ................................................................. Mucoase ................................................................... Fanere .................................................................... Ţesut conjunctiv-adipos ................................................... ........................................................................... Sistem ganglionar ......................................................... ........................................................................... Sistem muscular ........................................................... ........................................................................... Sistem osteo-articular .................................................... ........................................................................... APARAT RESPIRATOR ......................................................... ........................................................................... APARAT CARDIOVASCULAR ..................................................... ........................................................................... APARAT DIGESTIV ........................................................... ........................................................................... FICAT, CĂI BILIARE, SPLINA ................................................ ........................................................................... APARAT URO-GENITAL ........................................................ ........................................................................... SISTEM NERVOS, EMDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ................................... ........................................................................... EXAMEN ONCOLOGIC: ......................................................... 1. Cavitatea bucală ....................................................... 2. Tegumente .............................................................. 3. Grupe ganglioni palpabile .............................................. 4. Sân .................................................................... 5. Organe genitale feminine ............................................... 6. Citologia secreţiei vaginale ........................................... 7. Prostată şi Rect ....................................................... 8. Alte ................................................................... ........................................................................... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .............................................. ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE DE LABORATOR ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ........................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ ........................................................................... ........................................................................... INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ............................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... PARACLINIC: ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................               Semnătura şi parafa medicului,               ..............................                        FOAIE DE TEMPERATURA ADULTI                         CNP [][][][][][][][][][][][][]        Numele ................ Prenumele .....................         Anul ....... luna ....... Nr. foii de observatie ......               Nr.salon .... Nr. pat .......┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│Zile de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│R │T.│Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e │ │ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S││s │A.│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││p │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤│Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Diureza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Dieta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘               FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ DATA │ EVOLUŢIE │ TRATAMENT │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3INSTRUCŢIUNIprivind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG)1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere MAJUSCULE: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele.2. Completarea FOCG se face pe baza urmatoarelor acte oficiale:- buletin de identitate- talon de pensie- certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate)- paşaport- permis de conducere.3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:- judeţul şi localitatea se referă la spital; codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din Anexă cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti);- spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (conform ordinul ministerului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 cu modificările şi completările ulterioare);- numărul de înregistrare al FOCG este unic pe spital şi se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an;- "întocmit de" se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia;- CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere sau a permisului de conducere, pentru cei ce nu au buletin de identitate;- sexul se înscrie litera M (masculin) sau F (feminin);- data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (luna), 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv;- domiciliul legal (judeţul, localitatea, sectorul - pentru Municipiul Bucureşti, Urban/Rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate;- reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate;- cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate; şi se înscrie pentru cetăţenii străini ţara de origine;- greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de 1 an;- ocupatia - se trece în căsuţa alăturată codul ocupaţiei (de la 1 la 8).- locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă;- nivelul de instruire- se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9),- statut asigurat se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:- asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată- neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară- asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, prin Eurocard sau acord international.- Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:- se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare- se bifează "Eurocard" - pentru cetăţenii străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.- se bifează "Asigurare facultativă" 'ad pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.- se bifează "Acorduri internaţionale" 'ad pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.- CAS 'ad se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă;- Categorie asigurat - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi se înscrie codul corespunzător în căsuţa alăturată, astfel;- se bifează categoria "salariat" pentru persoanele care plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile legii.- se bifează "coasigurat" categoria Persoane aflate în întreţinere se referă la soţul, soţia şi părintii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.- se bifează categoria "pensionar" pentru pensionarii cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit.- se bifează "copil" - pentru pesoanele cu vârsta de până la 18 ani- se bifează "elev, ucenic, student (18-26 de ani)" - tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.- se bifează categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare- se bifează categoria "gravidă/lehuză" numai pentru persoanele gravide şi lehuze care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară (conform Legii privind reforma în sănătate nr. 95/2006). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care face parte" se bifează "veteran", "revoluţionar", "handicapat", numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii- se bifează "alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul de trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002, Decretul-lege nr. 118/1990)- se bifează "PNS" şi se notează numărul programului/ subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program.- se bifează "şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.- Criteriul de internare: se completează conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului de aprobare a Contractului-cadra.4. Grupul sangvia Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturata codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, şi respectiv 9).6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare.7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu Bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifica8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat, se codifică conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată.-------------Pct. 8 din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007.9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifica10. Diagnosticul de externare se completează şi se codifică conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată, de medicul curant. În caz de transfer intraspitalicesc comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:- în caz de traumatisme şi otrăviri:- în primul rând se trece natura acestora (cap. S, T din ICD-10-AM);- în rândul al doilea se trece cauza externă (cap. V, W, X, Y din ICD-10-AM);- în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*):- în primul rând se trece diagnosticul cu (+);- în rândul al doilea se trece cel cu (*).10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) au loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform ICD-10-AM.NOTĂ:La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare.-------------Pct. 10 din anexa 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007.11. Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare), data intervenţiei se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei, precum şi codurile respective din "Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.12. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.13. Transfer între secţiile spitalul - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul14. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsuţele respective.15. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIMA-10.16. Diagnostic anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.17. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigatii. Codificarea se face conform Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România18. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.19. Anamneză şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.20. Examenul clinic general examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologiei anatomo-patologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.21. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.22. Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul_________* Se considera medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:- În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare- În Sectiile Chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicaleSAUmedicul operator principal ("mana întâi") la intervenţia chirurgicala principala- La secţiile de obstetrica-ginecologie:- dacă nu exista o naştere - se considera medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat interventii chirurgicaleSAU- medicul operator principal ("mana întâi") la intervenţia chirurgicala principala,- dacă are loc o naştere - se considera medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariana.  +  Anexă──────la instrucţiuni───────────────LISTAunităţilor sanitare cu paturi pe judeţeLISTA UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI DIN REŢEAUA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────UNITBZ DENUMIREA SPITALULUI JUDEŢUL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────001011 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1001028 Spitalul Orăşenesc Abrud 1001036 Spitalul Municipal Aiud 1001044 Spitalul Municipal Blaj 1001052 Spitalul Orăşenesc Câmpeni 1001060 Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş 1001077 Spitalul Municipal Sebeş 1009000 Centrul de Sănătate Baia de Arieş 1010002 Spitalul Orăşenesc Zlatna 1010010 Spitalul Orăşenesc Cugir 1099000 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 1099025 Sanatoriul TBC Câmpeni 1001085 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad 2001093 Centrul de Sănătate Chişineu-Criş 2001108 Spitalul Orăşenesc Ineu 2001116 Spitalul de Boli Cronice Lipova 2001124 Spitalul de Boli Cronice Sebiş 2001132 Spitalul Teritorial Gurahonţ 2006000 Spitalul de Psihiatrie Mocrea 2008955 Spitalul Municipal Clinic Arad 2008963 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie          "Dr. Salvator Vuia" Arad 2008988 Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie          "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna 2001140 Spitalul Orăşenesc Sântana 2100307 Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş 2001157 Spitalul Judeţean Piteşti 3001165 Spitalul Municipal Câmpulung 3001173 Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti 3001181 Spitalul Municipal Curtea de Argeş 3001198 Spitalul Călineşti 3001212 Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domneşti 3001245 Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni 3006017 Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea 3006523 Spitalul TBC Piteşti 3006531 Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung 3006556 Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iaşului 3007028 Spitalul de Recuperare Brădet 3009974 Spitalul de Pediatrie Piteşti 3010051 Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice          "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti 3010035 Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni 3001237 Spitalul de Boli Cronice Mozăceni 3001253 Spitalul de Boli Cronice Rucăr 3001261 Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 4001278 Spitalul Orăşenesc Buhuşi 4001286 Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti 4001294 Spitalul Municipal Oneşti 4001300 Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 4006564 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău 4867183 Spitalul de Pediatrie Bacău 4108007 Sanatoriul Balnear Slănic Moldova 4001341 Spitalul Clinic Judeţean Oradea 5001358 Spitalul Orăşenesc Aleşd 5001366 Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş 5001374 Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita 5001382 Spitalul Municipal Salonta 5001390 Centrul de Sănătate Bratca 5006025 Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea 5006033 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei 5006572 Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea 5006580 Spitalul de Psihiatrie Nucet 5007124 Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 5009861 Centrul de Sănătate Valea lui Mihai 5010494 Centrul de Sănătate Ştei 5016767 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea 5017134 Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix 5001421 Spitalul Judeţean Bistriţa 6001438 Spitalul Orăşenesc "Dr. G. Trifon" Năsăud 6006058 Spitalul Orăşenesc Beclean 6009090 Centrul de Sănătate Teaca 6100323 Preventoriul TBC Ilişua 6000652 Spitalul de Copii Botoşani 7000660 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani 7001446 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromaţi" Botoşani 7001462 Spitalul Municipal Dorohoi 7001470 Spitalul Orăşenesc Dărăbani 7001487 Spitalul Orăşenesc Săveni 7001501 Spitalul Comunal Truşeşti 7004132 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga 7007776 Spitalul de Psihiatrie Botoşani 7007897 Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani 7004116 Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani 7099074 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda 7001518 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov 8001526 Spitalul Municipal Codlea 8001534 Spitalul Municipal Făgăraş 8001542 Spitalul Orăşenesc Rupea 8001550 Spitalul Municipal Săcele 8004501 Spitalul Clinic de Copii Braşov 8006082 Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov 8008022 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie          "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov 8008311 Spitalul de Boli Infecţioase Braşov 8009886 Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov 8010115 Spitalul Orăşenesc "Dr. C. T. Sparchez" Zărneşti 8010123 Spitalul de Boli Cronice Victoria 8006074 Sanatoriul de Nevroze Predeal 8000740 Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila 9001583 Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 9001591 Spitalul Orăşenesc Făurei 9009982 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila 9006603 Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila 9001630 Spitalul Judeţean Buzău 10001647 Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 10001671 Centrul de Sănătate Parscov 10001696 Spitalul de Boli Cronice Smeeni 10001702 Spitalul Comunal Vintilă Vodă 10006105 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca 10010148 Spitalul Orăşenesc Nehoiu 10001663 Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele 10001710 Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş 11001727 Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă 11001735 Spitalul Orăşenesc Oraviţa 11001743 Spitalul Comunal Bozovici 11010164 Spitalul Judeţean Reşiţa 11010172 Spitalul Orăşenesc Anina 11010180 Spitalul de Boli Cronice Bocşa 11010197 Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu 11002424 Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi 12002578 Spitalul Municipal Olteniţa 12004261 Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară 12006154 Spitalul de Psihiatrie Săpunari 12006820 Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi 12008352 Spitalul Orăşenesc Budeşti 12001751 Spitalul Clinic de Urgenţă          "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca 13001768 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca 13001776 Spitalul Municipal Dej 13001784 Spitalul Municipal Turda 13001792 Spitalul Municipal Gherla 13001807 Spitalul Orăşenesc Huedin 13006113 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa 13006611 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie          "Leon Danielo" Cluj-Napoca 13007165 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca 13007768 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 13008328 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca 13010211 Spitalul Municipal Câmpia Turzii 13007856 Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca 13008713 Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca 13230563 Institutul Inimii "Prof. Dr. N. Stăncioiu" Cluj-Napoca 13000900 Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca 13001815 Centrul de Sănătate Mociu 13001823 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa 14001831 Spitalul Orăşenesc Cernavodă 14001848 Spitalul Orăşenesc Hârşova 14001856 Spitalul Municipal Medgidia 14004003 Spitalul Municipal Mangalia 14004220 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa 14099138 Spitalul de Ftiziologie Agigea 14006628 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa 14008721 Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi          Recuperare Medicală Eforie Sud 14113567 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 14108265 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia 14001864 Centrul de Sănătate Băneasa 14113575 Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică          şi Balneologie Eforie Nord 14001872 Spitalul Judeţean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe 15001880 Spitalul Orăşenesc Covasna 15001897 Spitalul Municipal Târgu Secuiesc 15001903 Spitalul Orăşenesc Baraolt 15007003 Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. R. Horia" Vâlcele 15007622 Spitalul de Cardiologie Covasna 15001928 Spitalul Judeţean Târgovişte 16001936 Spitalul Orăşenesc Găeşti 16001944 Spitalul Orăşenesc Moreni 16001952 Spitalul Orăşenesc Pucioasa 16003515 Spitalul Orăşenesc Titu 16009878 Spitalul Municipal Târgovişte 16001985 Centrul de Sănătate Voineşti 16099162 Sanatoriul TBC Moroeni 16113591 Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei 16002006 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova 17002014 Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova 17002022 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi          Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova 17002030 Spitalul Municipal Băileşti 17002047 Spitalul Municipal Calafat 17002055 Spitalul "Filisanilor" Filiaşi 17002063 Spitalul Orăşenesc Segarcea 17009306 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare 17004052 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 17009275 Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni 17099187 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 17248907 Centrul de Cardiologie Craiova 17002110 Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi 18002135 Spitalul de Boli Infecţioase "Cuvioasa Parascheva" Galaţi 18002143 Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci 18002151 Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor 18004036 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă          "Sf. Apostol Andrei" Galaţi 18006636 Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 18016888 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi 18017013 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Bunavestire" Galaţi 18002168 Spitalul de Boli Cronice Iveşti 18002561 Spitalul Judeţean Giurgiu 19002641 Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale 19007655 Spitalul de Boli Infecţioase Singureni 19099275 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 19002658 Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat 19002617 Centrul de Sănătate Ghimpaţi 19002184 Spitalul Judeţean Târgu Jiu 20002192 Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti 20002207 Spitalul Orăşenesc Novaci 20002215 Spitalul Municipal Motru 20002223 Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu 20006138 Spitalul Orăşenesc Turceni 20017118 Spitalul Orăşenesc Rovinari 20099201 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" Runcu 20002231 Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc 21002248 Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc 21002264 Spitalul Municipal Gheorgheni 21002272 Spitalul Municipal Topliţa 21099218 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 21002303 Spitalul Judeţean Deva 22002311 Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara 22002328 Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani 22002336 Spitalul Municipal Lupeni 22002344 Spitalul Municipal Brad 22002352 Spitalul Orăşenesc Haţeg 22002360 Spitalul Municipal Orăştie 22002377 Spitalul Municipal Vulcan 22002385 Centrul de Sănătate Călan 22006146 Spitalul de Psihiatrie Zam 22007630 Spitalul de Boli Cronice Petrila 22099234 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 22099226 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 22002432 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 23002440 Spitalul Municipal Feteşti 23002457 Spitalul Orăşenesc Ţăndărei 23002586 Spitalul Municipal Urziceni 23002473 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi 24002481 Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi 24002498 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Iaşi 24002504 Spitalul Orăşenesc Hârlău 24002512 Spitalul Municipal Paşcani 24002520 Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos 24004286 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri          de Siguranţă Pădureni-Grajduri 24006162 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi 24006388 Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 24006652 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi 24007198 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi 24008055 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi 24008344 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi 24008818 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Treime" Iaşi 24017882 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi 24021626 Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi 24022700 Institutul de Boli Cardiovasculare          "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi 24099812 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni 24002633 Spitalul Comunal Periş 25004382 Spitalul de Psihiatrie Domniţa Bălaşa 25007993 Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi          Constantin şi Elena" Ilfov 25008850 Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea 25002666 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare 26002674 Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie 26002682 Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei 26002690 Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş 26002705 Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus 26003990 Spitalul de Recuperare Borşa 26006677 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare 26008906 Spitalul de Boli Infecţioase,          Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare 26009435 Spitalul de Psihiatrie Cavnic 26002713 Centrul de Sănătate Şomcuta Mare 26002721 Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin 27002738 Spitalul Municipal Orşova 27002746 Spitalul Orăşenesc Strehaia 27002754 Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă 27002762 Spitalul Orăşenesc Vânju Mare 27002787 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş 28002801 Spitalul Municipal Sighişoara 28002818 Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş 28002826 Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin 28002834 Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni 28007220 Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş 28002867 Spitalul Orăşenesc Sărmaşu 28002842 Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure 28007807 Centrul de Sănătate Sovata 28009531 Centrul de Sănătate Miercurea Niraj 28100477 Preventoriul TBC Gorneşti 28002875 Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ 29002883 Spitalul Municipal de Urgenţă Roman 29002891 Spitalul Orăşenesc Bicaz 29002906 Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ 29002914 Spitalul Orăşenesc Roznov 29007390 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani 29009917 Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gâdinţi 29002922 Spitalul Judeţean Slatina 30002930 Spitalul Orăşenesc Balş 30002947 Spitalul Municipal Caracal 30002955 Spitalul Orăşenesc Corabia 30002963 Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt 30006218 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 30007743 Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti 30100034 Preventoriul TBC Poiana Ţapului 31002988 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 31002996 Spitalul Municipal Ploieşti 31003000 Spitalul Municipal Câmpina 31003017 Spitalul Orăşenesc Mizil 31003025 Spitalul Orăşenesc Sinaia 31003058 Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte 31003066 Centrul de Sănătate Bălteşti 31004011 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga 31004341 Centrul de Sănătate Plopeni 31006267 Spitalul de Pshiatrie Voila 31008063 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti 31008360 Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti 31010324 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni 31010357 Spitalul Orăşenesc Băicoi 31010533 Spitalul de Pediatrie Ploieşti 31099306 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza 31099314 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna 31099322 Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti 31097575 Centrul de Sănătate Urlaţi 31003090 Spitalul Judeţean Satu Mare 32003105 Spitalul Municipal Carei 32003113 Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş 32003121 Spitalul Orăşenesc Tăşnad 32006693 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare 32003138 Spitalul Judeţean Zalău 33003146 Spitalul Orăşenesc Cehu Silvaniei 33003154 Spitalul Orăşenesc Jibou 33003162 Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei 33000222 Centrul de Cercetare şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei 33003170 Spitalul de Boli Cronice Crasna 33003187 Spitalul Clinic Judeţean Sibiu 34003195 Spitalul Municipal Mediaş 34003201 Spitalul Orăşenesc Agnita 34003218 Spitalul Orăşenesc Cisnădie 34006226 Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu 34006708 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 34007606 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 34003234 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava 35003242 Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc 35003250 Spitalul Municipal Fălticeni 35003267 Spitalul Orăşenesc Gura Humorului 35003275 Spitalul Municipal Rădăuţi 35003283 Spitalul Orăşenesc Siret 35003291 Spitalul Municipal Vatra Dornei 35006330 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret 35008030 Spitalul de Boli Cronice Solca 35008135 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 35003306 Spitalul Judeţean Alexandria 36003314 Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede 36003322 Spitalul Municipal Turnu Măgurele 36003347 Spitalul Orăşenesc Zimnicea 36003355 Centrul de Sănătate Cervenia 36003363 Centrul de Sănătate Furculeşti 36003371 Centrul de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi 36004413 Spitalul de Psihiatrie Poroschia 36006234 Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci 36006716 Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede 36003388 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara 37003396 Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara 37003410 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi          Pneumoftiziologie "Dr. V.Babeş" 37003427 Spitalul Municipal Lugoj 37003443 Spitalul Orăşenesc Deta 37003451 Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia 37003468 Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare 37003484 Spitalul Orăşenesc Făget 37006242 Spitalul de Psihiatrie Gătaia 37006250 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel 37007261 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru          Copii "L. Ţurcanu" Timişoara 37008071 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie          "Dr. D. Popescu" Timişoara 37008207 Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 37008215 Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii 37          şi Adolescenţi "Cristian Şerban" Buziaş003435 Centrul de Sănătate Buziaş 37003476 Centrul de Sănătate Ciacova 37003507 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea 38003523 Spitalul Orăşenesc Babadag 38003531 Spitalul Orăşenesc Măcin 38008520 Spitalul (Leprozerie) Tichileşti 38003548 Centrul de Sănătate Sulina 38003556 Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 39003564 Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad 39003572 Spitalul Municipal Huşi 39003580 Spitalul Orăşenesc Negreşti 39003603 Spitalul de Boli Cronice "Dr. I.T. Nicolaescu" Tutova 39003652 Spitalul de Psihiatrie Murgeni 39007300 Spitalul de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad 39003660 Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea 40003677 Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgăşani 40003685 Spitalul Orăşenesc Brezoi 40003693 Spitalul Orăşenesc Horezu 40003708 Spitalul Orăşenesc Bălceşti 40003716 Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti 40009966 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea 40099388 Spitalul de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăeşti 40003740 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani 41003757 Spitalul Municipal Adjud 41003765 Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti 41003773 Spitalul Orăşenesc Odobeşti 41003781 Spitalul Orăşenesc Panciu 41003798 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni 41003820 Spitalul Comunal Vidra 41003837 Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 42003845 Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti 42003853 Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti 42003861 Spitalul Clinic Colentina Bucureşti 42003894 Spitalul Clinic Caritas "Acad. Nicolae Cajal" Bucureşti 42003917 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Alexandru Obregia" Bucureşti 42003933 Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti 42003941 Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti 42003966 Institutul Clinic Fundeni Bucureşti 42004028 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti 42006765 Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC          Osteoarticular "Foişor" Bucureşti 42006781 Institutul de Pneumoftiziologie          "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti 42006798 Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" Bucureşti 42007317 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru          Copii "Gr. Alexandrescu" Bucureşti 42007325 Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureşti 42007735 Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" Bucureşti 42007815 Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 42008006 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti 42008088 Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti 42008102 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie          "Prof. Dr. Panait Sîrbu" Bucureşti 42008393 Institutul Naţional de Boli Infecţioase          "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti 42008408 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi          Tropicale "Dr. V. Babeş" Bucureşti 42008537 Spitalul Clinic de Dermatovenerologie          "Prof. Dr. S. Longhin" Bucureşti 42008553 Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie "Sf. Luca" Bucureşti 42008561 Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni" Bucureşti 42008762 Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti 42008770 Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti 42008795 Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială          "Prof. Dr. Dan Teodorescu" Bucureşti 42008801 Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică,          Reparatorie şi Arsuri Bucureşti 42009933 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru          Copii "M. S. Curie" Bucureşti 42007702 Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie          "Ana Aslan" Bucureşti 42008754 Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti 42007671 Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti 42010670 Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti 42113212 Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice          "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti 42113237 Institutul Naţional de Neurologie şi Boli          Neurovasculare Bucureşti 42113204 Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică          şi Balneoclimatologie Bucureşti 42113405 Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională          ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" Bucureşti 42112286 Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului          "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti 42254408 Institutul de Boli Cardiovasculare "C. C. Iliescu" Bucureşti 42914753 Spitalul de Psihiatrie Titan          "Dr. Constantin Gorgoş" Bucureşti 42017101 Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii          "Dr. N. Robănescu" Bucureşti 42932768 Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxidependenţelor          pentru Copii şi Tineri "Sf. Stelian"Bucureşti 42            LISTA SPITALELOR MINISTERELOR ŞI INSTITUŢIILOR                  CENTRALE CU REŢEA SANITARĂ PROPRIE974073 Penitenciar Spital Colibaşi 3974104 Penitenciar Spital Târgu Ocna 4974081 Penitenciar Spital Dej 13974098 Penitenciar Spital Poarta Albă 14974057 Penitenciar Spital Bucureşti (Jilava) 25974065 Penitenciar Spital Rahova 42974120 Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucureşti 42931677 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 3931693 Spitalul Militar de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 5931708 Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 8931636 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. C-ţin Papillian" Cluj-Napoca 13931611 Spitalul Militar de Urgenţă "Alexandru Gafencu" Constanţa 14931652 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odobleja" Craiova 17931660 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 18931685 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi 24931644 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu 34931716 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 37931628 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 41931603 Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central          "Dr. Carol Davila" Bucureşti 42974145 Spitalul Militar de Urgenţă          "Prof. Dr. Agripa Ionescu" Bucureşti 42974137 Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare Bucureşti 42974112 Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti 42010131 Spitalul Căi Ferate Braşov 8010228 Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca 13010236 Spitalul Universitar Căi Ferate Constanţa 14007944 Spitalul Universitar Căi Ferate Craiova 17007952 Spitalul Căi Ferate Galaţi 18010260 Spitalul Căi Ferate Simeria 22010277 Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi 24010285 Spitalul Căi Ferate Paşcani 24010308 Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin 27010381 Spitalul Cai Ferate Ploieşti 31010404 Spitalul Căi Ferate Sibiu 34010412 Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara 37010461 Spitalul Clinic Căi Ferate "Witing" Bucureşti 42010478 Spitalul Clinic Căi Ferate Nr. 2 Bucureşti 42014657 Centrul de Sănătate al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 42008746 I.E.M.R.C.M. 42003958 Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias" Bucureşti 42                      SPITALE PRIVATE917866 Spitalul "Sf. Gheorghe" S.C. "Terapeutica" - S.A. Arad 2314305 S.C. Clinica "Palade" - S.R.L. Bacău 4001333 S.C. Polimed - S.R.L. Podu Turcului 4313560 S.C. Malp - S.R.L. Moineşti - Secţia Boli Cronice 4498686 Spital Pelican Bihor 5526925 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Sanovil Bistriţa-Năsăud 6327758 Spitalul Hospice "Casa Speranţei" Braşov 8344327 Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan Cluj 13556770 Spitalul Privat de Obstetrică-Ginecologie "Hipocrate" Cluj 13342828 Clinica Medicală "Medestet" - S.R.L. Cluj 13098344 Centrul de Îngrijiri Paliative "Casa Soarelui" Constanţa 14925397 Spitalul de Obstetrică Ginecologie-Chirurgie Plastică          S.C. "Andimex" - S.R.L. Covasna 15731273 Fundaţia "Sf. Irina" Centrul Îngrijiri          Paliative (Hospice) Ilfov 25397377 S.C. Che Cosmedica - S.R.L. Maramureş 26945464 S.C. Euromedica Hospital - S.A. Maramureş 26407554 S.C. Adriamed - S.R.L. Centrul Medical Galenus Mureş 28642935 S.C. Salvosan Ciobanca - S.R.L. Sălaj 33426178 S.C. Acasă - S.R.L. Sălaj 33646384 S.C. Centrul Medical Polisano - S.R.L. Sibiu 34958064 Asociaţia "Dr. Carl Wolf" a Bisericii Evanghelice din          România - Centrul de Îngrijiri          Paliative (Hospice) Sibiu 34431808 Spitalul Privat Bethesda Suceava 35973640 Centrul de Îngrijiri Paliative - Hospice          - Casa Milostivirii Divine Timiş 37061906 S.C. Incarmed - S.R.L. (Spital de Cardiologie          Călimăneşti) Vâlcea 40686785 S.C. Creştină Medicală Munposan 94 - S.R.L. Bucureşti 42───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Tabelul "Lista unităţilor sanitare cu paturi pe judeţe" din cuprinsul anexei 1 la instrucţiuni a fost înlocuit cu Tabelul din anexa la ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] Întocmit de: ........................Secţia ........... [][][][] parafa medicului                FISA PENTRU SPITALIZAREA DE ZINUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []Data nasterii zi [][] luna [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fisa ora[][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an[][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data inchidere fisa ora[][][]Cetatenie: Roman [] Strain [] ........ │zi [][] luna [][] an[][][]                                                │Ocupatia: fără ocupatie (1); salariat (2); │lucrator pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite înagricultor (5); elev/student (6) somer (7) │spitalizare de zi: [][]pensionar (8) [] │Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoala profesionala (4); liceu (5) şcoala postliceala (6); studii superioare descurta durata (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntara [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────│Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativa CAS[][]Eurocard[]Acord intern.[]│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7); revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12); alte (13) [][] Nr. din registrul naţional: [][][][][][] Tip servicii spitalizare de zi (asigurati CNAS): [] Diagnosticul principal: ........................................... [][][][] ................................................................... [][][][] Diagnostice secundare la externare (complicatii/comorbiditati): 1. ................................................................ [][][][] 2. ................................................................ [][][][] 3. ................................................................ [][][][] 4. ................................................................ [][][][] 5. ................................................................ [][][][] 6. ................................................................ [][][][] 7. ................................................................ [][][][]             Semnătura şi parafa medicului curant               ...................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EXPLORARI / INVESTIGATII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explorari functionale:        Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] 6. ................................... [][][][][][][] [][] Investigatii radiologice:        Denumirea Codul Nr. 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][]11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:        Denumirea Codul Nr.13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][]17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][] Analize de laborator:        Denumirea Codul Nr.19. ................................... [][][][][][][] [][]20. ................................... [][][][][][][] [][]21. ................................... [][][][][][][] [][]22. ................................... [][][][][][][] [][]23. ................................... [][][][][][][] [][]24. ................................... [][][][][][][] [][]25. ................................... [][][][][][][] [][]26. ................................... [][][][][][][] [][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TRATAMENTE EFECTUATE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................                 Semnatara şi parafa medicului                         ...............  +  Anexa 5Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ)1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completeaza la fel ca în formularul "Foaie de observaţie clinică generală.2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului iar numerotarea începe cu 1 la 1 ianuarie al fiecărui an.3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin Hotărârea Guvernului de aprobare a Contractului-cadru.4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică de către medicul curant conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată.------------Pct. 4 din anexa 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007.5. Procedurile medicale se codifică conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană CIM-10-AM v36. Investigatiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită.  +  Anexa 6Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secţiei4. Numărul foii de observaţie clinică generală5. Codul numeric personal al pacientului6. Numele pacientului7. Prenumele pacientului8. Sexul9. Data naşterii10. Judeţul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetăţenia13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)14. Ocupaţia15. Nivelul de instruire16. Statut asigurat17. Tipul asigurării de sănătate18. Casa de asigurări de sănătate19. Categoria de asigurat20. Tipul internării21. Criteriul de internare22. Data internării23. Ora internării24. Diagnosticul la internare25. Data externării26. Ora externării27. Tipul externării28. Starea la externare29. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare30. Intervenţia chirurgicală principală efectuată31. Data intervenţiei chirurgicale principale32. Alte proceduri: intervenţii chirurgicale explorări funcţionale investigaţii radiologice etc. precum şi numărul acestora33. Transferurile intraspitaliceşti (secţia; data)34. Codul de parafă al medicului curant35. Codul de parafa al medicului operator36. Situaţiile speciale (suspiciune de accident de muncă suspiciune de boală profesională accident rutier vătămare corporală)  +  Anexa 7Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient aferent spitalizării de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secţiei4. Număral fişei de spitalizare de zi5. Codul numeric personal al pacientului6. Numele pacientului7. Prenumele pacientului8. Sexul9. Data naşterii10. Judeţul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetăţenia13. Ocupaţia14. Nivelul de instruire15. Statut asigurat16. Tipul asigurării de sănătate17. Casa de asigurări de sănătate18. Categoria de asigurat19. Data deschiderii fişei20. Data închiderii fişei21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi22. Data vizitei23. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei24. Procedurile efectuate25. Investigaţiile de laborator efectuate26. Codul de parafa al medicului curant__________