LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*)privind bunurile proprietate publică**)(aplicabilă începând cu data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 octombrie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001; LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale-----------Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 3 (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevăzute la pct. I din anexa, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege. (3) Domeniul public al judetelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judetean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional. (4) Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judetean.  +  Articolul 4Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 6 (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobandite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internationale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat. (2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. (3) Instantele judecătorești sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului.  +  Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii publice-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 8 (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. (2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacata, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competenţa în a carei raza teritoriala se afla bunul. (3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul adunarii generale a acţionarilor societatii comerciale respective. În lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justa şi prealabila despăgubire.  +  Articolul 9 (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. (2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.  +  Articolul 10-----------Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. (3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacata în condiţiile art. 8 alin. (2).-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 12-----------Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (5) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar unităţile administrativ-teritoriale de către consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului. Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în faţa instanţei.-----------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 14 (1) Inchirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de închiriere se poate incheia, după caz, cu orice persoană fizica sau juridica, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.  +  Articolul 15Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Sumele încasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. (2) În cazul în care contractul de închiriere se incheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul 3 Dispozitii finale  +  Articolul 18Evidenta contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale se tine distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administratie Publică Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru intocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 20 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. (2) Centralizarea inventarului mentionat la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanţelor şi se supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 21 (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari. (2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, după caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale. (3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local.  +  Articolul 22Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, sunt obligate sa faca inregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 23Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judetelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora normele metodologice prevăzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 25În acceptiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsa în art. 477 din Codul civil, se înţelege domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.  +  Articolul 26În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea în natura sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.  +  Articolul 27Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi data se abroga orice dispoziţie contrara.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ANDREI CHILIMAN  +  AnexăLISTAcuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritorialeI. Domeniul public al statului este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant;2. spatiul aerian;3. apele de suprafaţa, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja marii, cu bogatiile lor naturale şi cu potentialul energetic valorificabil, marea teritoriala şi fundul apelor maritime, caile navigabile interioare;4. padurile şi terenurile destinate impaduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de productie ori de administratie silvica, iazurile, albiile paraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată;5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari şi de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor şi statiunilor de cercetari stiintifice şi ale unităţilor de invatamant agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminte şi de material saditor din categoriile biologice şi de animale de rasa;6. parcurile naţionale;7. rezervatiile naturale şi monumentele naturii;8. patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul continental;10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele şi lucrarile de arta;11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalatiile aferente acestuia;12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale, secundare****);13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apararile şi consolidarile de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea;14. retelele de transport al energiei electrice;15. spectre de frecventa şi retelele de transport şi de distribuţie de telecomunicatii;16. canalele magistrale şi retelele de distribuţie pentru irigatii, cu prizele aferente;17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale;18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic naţional, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura;19. digurile de aparare împotriva inundaţiilor;20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;21. cantoanele hidrotehnice, statiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor;22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigatia civila, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul cailor navigabile, în fără incintelor portuare destinate activităţilor de navigatie;23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;24. pichetele de graniceri şi fortificatiile de aparare a tarii;25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;28. muzeele, colectiile de arta declarate de interes public naţional;29. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora; instantele judecătorești şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale ministerului Apararii Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile, cu excepţia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.----------------*) NOTA CTCE:Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000***), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I şi III conform prevederilor art. I."La pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:Baza materiala a instituţiilor de invatamant superior de stat este de drept proprietatea acestora.Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 prevede:Baza materiala a unităţilor de invatamant special şi a celorlalte unităţi de invatamant din subordinea Ministerului Educatiei Naţionale, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.----------***) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, facand inaplicabile completările aduse de Ordonanţa de urgenta nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."Pct. 2**) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile şi instituţiile de invatamant preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educatiei Naţionale, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."------------**) Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu urmatoarele modificari în ceea ce priveste domeniul public al statului:" Baza materiala a instituţiilor de invatamant superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educatiei şi Cercetarii este imputernicit sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituţiile de invatamant superior, pe baza documentatiei inaintate de către acestea.""Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile şi instituţiile de invatamant preuniversitar din subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."****) Conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004, care completeaza Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată:"Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrari de arta, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire şi stationare, precum şi terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;4. lucrarile de consolidare, de protecţie şi de aparare şi terenul aferent;5. plantatiile rutiere şi terenul aferent;6. suprafetele de teren situate de o parte şi de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă."II. Domeniul public judetean este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. drumurile judetene;2. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judetean şi aparatul propriu al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judetean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judetene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau local;3. retelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi statiile de tratare cu instalatiile, constructiile şi terenurile aferente acestora.---------------NOTA CTCE:*) Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."Pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000 prevede:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităţilor de invatamant special de stat sunt de drept proprietatea acestora."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu urmatoarele modificari în ceea ce priveste domeniul public judetean:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi trec în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti. Bunurile imobile trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protectia drepturilor copilului din subordinea consiliilor judetene, în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, trec în administrarea inspectoratelor scolare."III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. drumurile comunale, vicinale şi strazile;2. pieţele publice, comerciale, targurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judetean;4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile şi terenurile aferente;5. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primaria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;6. locuintele sociale;7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;8. bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;9. terenurile cu destinatie forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;10. cimitirele orăşeneşti şi comunale.------------Pozitia 4 a punctului III din anexa a fost modificata de art. 1 din LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003.------------NOTE CTCE:*) Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000**), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I şi III conform prevederilor art. I."La pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar - gradinite, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza îşi desfăşoară activitatea.Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educatiei naţionale.De asemenea, tot la pct. 2 al art. 1 din acelasi act normativ se menţionează urmatoarele:"Constructiile destinate învăţământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unităţii administrative care a alocat fondurile."-------------**) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, facand inaplicabile completările aduse de Ordonanţa de urgenta nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."Pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede: "Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat - gradinite, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de invatamant preuniversitar de stat."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu urmatoarele modificari în ceea ce priveste domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat: gradinite, scoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judetelor sau al municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea, şi trec în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de invatamant preuniversitar de stat.""Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educatiei şi cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinatiei bunurilor din baza materiala a învăţământului fără avizul ministrului educatiei şi cercetării constituie infractiune şi se pedepseste conform legii penale. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bunurilor din baza materiala a învăţământului, fără avizul ministrului educatiei şi cercetării, sunt nule."-----------------