ORDIN nr. 2.408 din 23 iunie 2011privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 3 august 2011  În conformitate cu prevederile:- art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată;- art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare;- art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările ulterioare;- art. 79 și 80 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare;- art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;- art. 38 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;- art. 9 alin. (3) din Legea monumentelor de for public nr. 120/2006, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele împuternicite să constate contravenții și să aplice sancțiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii la propunerea:a) compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;b) directorilor executivi ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. (la 09-04-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.800 din 30 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției, utilizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru contravenienții persoane fizice și, respectiv, pentru contravenienții persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 1A și 1B.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă modelul legitimației persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1A, 1B, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcțiile și compartimentele din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și persoanele numite potrivit art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2.351/2009 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și a modelului înștiințării de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul culturii
  și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  București, 23 iunie 2011.Nr. 2.408.  +  Anexa nr. 1AMINISTERUL CULTURII Direcția Județeană pentru Cultură ................/a Municipiului BucureștiStr. ............................ nr. ....., bl. ..............Nr. .................../................................L.S.Regim specialSeria M.C. nr. .........................
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravenției
  Nr. ............. din ....................
  Încheiat astăzi: ziua ....., luna ....., anul ....., în localitatea .....................................Subsemnatul/Subsemnata, ....................................(numele și prenumele), în calitate de ....................... la ........................., persoană împuternicită să constate contravenții și să aplice sancțiuni în domeniul patrimoniului cultural național în baza Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu modificările ulterioare, având Legitimația de control nr. ........... din anul ....., în baza prevederilor ......................., în urma controlului efectuat la ........................ din localitatea ....................., adresa ........................, am constatat următoarele:Persoana fizică .......................(numele și prenumele), fiul/fiica lui ............ și al/a ......................., născut/născută la data de .............. în ......................., domiciliat/domiciliată în ............................., str. ................................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul/județul ..........., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ...................... (pentru contravenientul cetățean străin, persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: pașaport/alt document de trecere a frontierei seria ...... nr. ............, eliberat la data de ............., statul emitent ..........), având funcția de ............ la ................, se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................săvârșită/săvârșite la data de ..................., ora ........, în localitatea ......................, în următoarele împrejurări:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenție, fiind prevăzută/prevăzute de dispozițiile art. ............ alin. ....... lit. ...... din ........., și este/sunt sancționată/sancționate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancționarea cu amendă de la .............. la .............. lei.Faptele săvârșite au fost constatate în data de ................... ora ....................Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
  Agent constatator,
  ..........................
  Martor,
  .......................
  Contravenient,
  ......................
  Alte mențiuni .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ............................................., agentul constatator dispune următoarele sancțiuni complementare:1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac mențiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum și starea acestora), aparținând ..........................................., având CNP ....................................., domiciliat/domiciliată în ............................, str. ................................... nr. ........., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, sectorul/județul ............................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........... nr. ..................., emis/emisă de .................. la data de ..........., care vor fi depuse la ....................................Contravenientul a formulat următoarele obiecții: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ...................................., fiul/fiica lui ....................... și al/a .................., născut/născută la data de ............ în ..........., domiciliat/domiciliată în .........................., str. ............................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ................., eliberat/eliberată de ....................... la data de ......................, CNP .....................................Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ................................................................................................................Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi ........../va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ:
  Amenda se va achita în contul .................., deschis la ............................, iar copia dovezii executării plății va fi depusă la sediul instituției din care face parte agentul constatator.În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, potrivit legii.Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........................ .
  Agent constatator,
  ..............................
  Martor,
  ..............................
  Am primit procesul-verbal și înștiințarea de plată.
  Contravenient,
  ..............................
  (la 09-04-2020, Anexa 1A a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.800 din 30 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 1BMINISTERUL CULTURII Direcția Județeană pentru Cultură ................/a Municipiului BucureștiStr. ............................. nr. ....., bl. ..............Nr. .................../................................L.S.Regim specialSeria M.C. nr. .........................
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravenției
  Nr. ............. din ...........................
  Încheiat astăzi: ziua ...................., luna ...................., anul ............, în localitatea .................................................................Subsemnatul/Subsemnata, ....................(numele și prenumele), în calitate de ...................... la ........................., persoană împuternicită să constate contravenții și să aplice sancțiuni în domeniul patrimoniului cultural național în baza Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu modificările ulterioare, având Legitimația de control nr. ........ din anul ....., în baza prevederilor ............., în urma controlului efectuat la ............................. din localitatea ..............., adresa ......................................, am constatat următoarele: persoana juridică .........................(denumirea), cu sediul social în localitatea ............., adresa ............................., sectorul/județul ................., CUI ......................., din data de ......................., a săvârșit următoarea/următoarele faptă/fapte .......................... la data de ..........., ora ........, în localitatea ..........., în următoarele împrejurări:...............................................................................................................................................................................................Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenție, fiind prevăzută/prevăzute de dispozițiile art. ....... alin. ....... lit. ...... din ........., și este/sunt sancționată/sancționate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancționarea cu amendă de la .............. la .............. lei.Faptele săvârșite au fost constatate în data de ..................... ora ..................... .Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
  Agent constatator,
  ............................
  Martor,
  ............................
  Contravenient,
  ............................
  Alte mențiuni ............................................................................................................................................................................În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ............................. agentul constatator dispune următoarele sancțiuni complementare:1. ..........................................................................................................................................................................................2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac mențiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum și starea acestora), aparținând persoanei juridice ..........................(denumirea), cu sediul social în localitatea ......................, adresa ....................., sectorul/județul .............................., CUI ........................, din data de ..................., care vor fi depuse la ......................................Contravenientul a formulat următoarele obiecții:....................................................................................................................................................................................................Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ...................................., fiul/fiica lui ............................... și al/a ........................., născut/născută la data de .............................. în ..............., domiciliat/domiciliată în .........................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ..........................................................Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ..................................................Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi .............../va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ:
  Amenda se va achita în contul .................., deschis la ............................, iar copia dovezii executării plății va fi depusă la sediul instituției din care face parte agentul constatator.În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, potrivit legii.Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........................ .
  Agent constatator,
  .............................
  Martor,
  ............................
  Am primit procesul-verbal și înștiințarea de plată.
  Contravenient,
  ........................
  (la 09-04-2020, Anexa 1B a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.800 din 30 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 2CARACTERISTICI DE TIPĂRIREDenumire:Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ........... nr. ..........Caracteristici tehnice:- fiecare formular de proces-verbal se tipărește, pe față, în 3 exemplare;- hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;- format A4;- sistem de înscriere propriu: seria M.C.P.N. nr. 0.000.001.;- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, diferite;- formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.  +  Anexa nr. 3LEGITIMAȚIE
  Coperta Interior
  FOTO
  LEGITIMAȚIE de control Legitimație nr. ................ Numele ......................... Prenumele ...................... Funcția ........................ BI/CI seria ........ nr. ......, eliberat/eliberată de .......... la data de ..........., este împuterni-cit să constate contravenții și să aplice sancțiuni pentru contravențiile constatate, potrivit prevederilor actelor normative indicate prin Ordinul nr. ........ Ministrul culturii și patrimoniului național, ........................
  GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  Interior
  Vize anuale
  2011 2012 2013
  2014 2015 2016
  Emitentul legitimației va fi Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.---------