REGULAMENT din 10 ianuarie 2007 (*actualizat*)de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale(actualizat până la data de 23 iulie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 785 din 16 iulie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, în tot cuprinsul hotărârii, cu excepţia denumirii Comisiei, termenul "împrumut" se înlocuieşte cu sintagma "finanţare rambursabilă".  +  Articolul 1Comisia constituita conform prezentei hotărâri îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 2Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul "pentru" a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia.  +  Articolul 3La sedintele Comisiei pot participa, ca invitati, reprezentantii unităţilor administrativ-teritoriale care solicită autorizarea, precum şi ai altor institutii interesate.  +  Articolul 4 (1) Cererile pentru autorizare, insotite de adresele de inaintare către Comisie şi de documentaţia prevăzută la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1, se depun la secretariatul acesteia de o persoană imputernicita în acest sens sau se pot transmite prin posta. Secretariatul Comisiei verifica primirea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului sa completeze sau sa refaca documentaţia depusa în susţinerea cererii pentru autorizare. (2) Dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intră în sedinta de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în sedinta de autorizare urmatoare. (3) Pentru operativitate, documentele ce fac obiectul completarii dosarului se pot transmite prin posta electronică la adresele precizate de secretariatul Comisiei sau prin fax, urmand ca acestea să fie depuse, în original, până la data sedintei în care urmeaza să fie analizata cererea respectiva. (4) Pentru analizarea cererilor şi a documentatiilor aferente primite de la unitatile administrativ-teritoriale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de finanţări rambursabile interne sau externe, pe termen scurt, mediu ori lung, Comisia se intruneste în şedinţe ordinare, lunar, în principiu, în cea de-a doua zi de joi, la ora 10,00. Comisia se poate intruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea presedintelui, iar convocarea se face prin intermediul postei electronice sau telefonic, de regula, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de sedinta respectiva.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".  +  Articolul 5 (1) Secretariatul va asigura convocarea Comisiei în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete aferente cererii unităţii administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractarii sau garantarii unei finanţări rambursabile. Convocarea Comisiei se face, de regula, cu 3 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru sedinta, prin intermediul postei electronice sau telefonic. Odata cu convocarea se transmit membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi şi materialele ce urmeaza să fie supuse discutiilor.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". (2) Consultarea dosarelor depuse de solicitanţi de către membrii Comisiei se face la sediul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Pentru autorizarea contractarii sau garantarii unei finanţări rambursabile, Comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:-----------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".------------Lit. a) a art. 6 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. b) dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la finanţările rambursabile contractate şi/sau garantate, dobanzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale finanţarii rambursabile care urmeaza să fie contractate şi/sau garantate în anul respectiv, se încadrează strict în limita prevăzută de lege;-----------lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă". c) dacă documentaţia supusă analizei este întocmită cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Deliberarile Comisiei se consemneaza în proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte prin grija secretariatului Comisiei şi se semneaza de membrii acesteia, prezenţi la sedinta respectiva.  +  Articolul 8 (1) Hotărârea Comisiei, în original, se comunică solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data adoptarii sale. În cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va contine motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a finanţării rambursabile. Secretariatul Comisiei păstrează copia hotărârii Comisiei, semnata de presedinte şi contrasemnata de membrii prezenţi la sedinta.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".(1^1) În conţinutul hotărârii Comisiei se menţionează şi eşalonarea pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea, potrivit situaţiei prezentate de către ordonatorul principal de credite.------------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. (2) La nivelul secretariatului Comisiei se instituie şi se conduc: a) Registrul pentru evidenta cererilor adresate Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale; b) Registrul pentru evidenta hotărârilor adoptate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale.-------