ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene****)(actualizată până la data de 27 iunie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646 din 21 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005; ORDONANŢA nr. 30 din 19 iulie 2006; LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006; LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011.**) Intrucât prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, şi modificările aduse de LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005 îşi produc efecte de la aceeaşi dată.***) ORDONANŢA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. În consecinţă, modificările determinate de acest act normativ se aplică de la 1 ianuarie 2007.****) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.*****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" se înlocuieşte cu sintagma "asigurare de sănătate".Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului juridic pentru libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul României, bazata pe reducerea formalitatilor administrative, obiectiv principal în aplicarea Planului de actiune Schengen, şi ca implementarea fără intarziere a acestui plan constituie una dintre sarcinile a caror neindeplinire poate sta la baza activarii clauzei de amanare a aderarii României la Uniunea Europeana, fapt care justifica situaţia extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane: a) cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură; b) cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatorul înţeles:1. cetăţean al Uniunii Europene - orice persoană care are cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România;-------------Pct. 1 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.2. stat membru - stat membru al Uniunii Europene, altul decât România;-------------Pct. 2 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.3. membru de familie: a) sotul sau sotia; b) descendentii în linie directa, indiferent de cetatenie, care nu au implinit vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea cetateanului Uniunii Europene, precum şi cei ai sotului/sotiei; c) ascendentii în linie directa, indiferent de cetatenie, care se afla în întreţinerea cetateanului Uniunii Europene, precum şi cei ai sotului/sotiei;4. drept de rezidenta - dreptul cetateanului Uniunii Europene de a rămâne şi de a locui pe teritoriul României, în condiţiile legii;-------------Pct. 4 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.5. rezident - cetatean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la libera circulatie şi rezidenta pe teritoriul României, în condiţiile legii;-------------Pct. 5 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.6. persoana aflata în întreţinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetatenie, care nu se încadrează în definitia prevăzută la pct. 3 şi care, în tara de origine ori de provenienţă, se afla în întreţinerea sau gospodareste împreună cu cetateanul Uniunii Europene ori se afla în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personala a acestuia;-------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.7. partener - persoana care convietuieste cu cetateanul Uniunii Europene, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convietuire poate fi dovedita.-------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.8. asigurare de sănătate - asigurare de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, în condiţiile legii, alte asigurări de sănătate încheiate pe teritoriul statelor membre care produc efecte pe teritoriul României sau al statelor cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, sau orice altă asigurare de sănătate care acoperă, pe teritoriul României, cel puţin riscurile acoperite de asigurările de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România;-------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.9. statut de lucrător - situaţia cetăţenilor Uniunii Europene care desfăşoară pe teritoriul României activităţi dependente sau activităţi independente, în condiţiile legii.-------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, sintagmele activitate dependenta şi activitate independenta sunt definite potrivit art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii acestora de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României beneficiază de egalitate de tratament cu cetăţenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate şi a dispoziţiilor adoptate în aplicarea lor.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Persoanele aflate în întreţinere, precum şi partenerul beneficiaza de drepturile membrilor de familie ai cetateanului Uniunii Europene privind intrarea şi rezidenta pe teritoriul României, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Alin. (2) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei formalitati administrative de către cetatenii Uniunii Europene ori de către membrii lor de familie nu este condiţionată de posesia unui document eliberat de autorităţile române în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, dacă, prin orice alt mijloc de proba, persoana interesata dovedeste ca este beneficiara a acelui drept.-------------Alin. (3) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 4Pe timpul sederii în România cetatenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor sunt obligati să respecte legislatia română.  +  Capitolul IIIntrarea, rezidenta şi ieşirea pe/de pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea 1 Intrarea pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor  +  Articolul 5 (1) Intrarea cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul României este permisa prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu condiţia prezentarii documentului naţional de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat în condiţiile prezentei ordonante de urgenta pentru cetatenii Uniunii Europene, valabil, fără a se aplică stampila de intrare de către organele politiei de frontieră în oricare dintre aceste documente. (2) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României în baza unui pasaport valabil şi a vizei de intrare, cu excepţia cazurilor în care obligativitatea obtinerii vizei este desfiintata în condiţiile legii. (3) Viza de intrare pentru persoanele prevăzute la alin. (2) se acordă, la cerere, de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 48 de ore şi fără plata taxelor consulare. Documentele necesare pentru eliberarea vizei de intrare se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României; b) deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (5) Organele poliţiei de frontieră nu aplică ştampila de intrare sau de ieşire în paşaportul persoanelor din categoria prevăzută la alin. (4).-------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 6 (1) Cetatenilor Uniunii Europene, precum şi membrilor familiilor lor li se refuza intrarea pe teritoriul statului român numai în urmatoarele situaţii: a) dacă nu prezinta documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 şi nu fac dovada, prin orice alt mijloc, ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie şi rezidenta pe teritoriul României; b) dacă au fost declarati indezirabili, în condiţiile legii, sau dacă împotriva acestora a fost dispusa măsura interzicerii intrarii pe teritoriul României în condiţiile prezentei ordonante de urgenta; c) exista indicii temeinice ca persoana în cauza constituie o amenintare reala şi prezenta la ordinea publică, securitatea naţionala sau sănătatea publică. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), înainte de comunicarea refuzului intrării pe teritoriul României, persoanei i se acordă o perioadă de timp, pe care o consideră necesară, în care să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare sau faptul că beneficiază de dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României. Organele poliţiei de frontieră asigură tot sprijinul necesar pentru clarificarea situaţiei persoanei în cauză, inclusiv prin acordarea, fără plată, a vizei de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, dar care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene, după analizarea situaţiei fiecărei persoane.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) Refuzul permiterii intrarii pe teritoriul României se comunică de către organele politiei de frontieră de îndată, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei măsuri, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacata. (4) Împotriva refuzului permiterii intrarii pe teritoriul României se poate face actiune la instanţa de contencios administrativ în a carei raza teritoriala se afla sediul organului emitent al actului administrativ contestat. Instanţa solutioneaza de urgenta şi cu precadere, pronuntandu-se prin hotărâre. Cererea se judeca în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabila. (5) Introducerea actiunii în contencios administrativ împotriva refuzului permiterii intrarii pe teritoriul României nu suspenda executarea masurii.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Ieşirea de pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor  +  Articolul 7Cetatenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor pot părăsi teritoriul României pe baza prezentarii documentelor şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor privind aplicarea stampilei de către organele politiei de frontieră, prevăzute la art. 5.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 8 (1) Cetatenilor Uniunii Europene sau, după caz, membrilor familiilor lor nu li se permite ieşirea din tara în urmatoarele situaţii:-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogata de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. b) sunt invinuite sau inculpate intr-o cauza penala şi a fost dispusa instituirea unei măsuri preventive, în condiţiile Codului de procedura penala; c) au fost condamnate şi au de executat o pedeapsă privativa de libertate. (2) Refuzul permiterii iesirii de pe teritoriul României se comunică de către organele politiei de frontieră în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3). Împotriva refuzului permiterii iesirii se poate face actiune la instanţa de contencios administrativ competenţa. Procedura prevăzută la art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (4) Măsura de nepermitere a iesirii inceteaza de drept dacă persoana aflata în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c) dovedeste, cu documente emise de autorităţile competente, potrivit legii, ca: a) s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala, încetarea urmaririi penale, a fost achitata sau s-a dispus încetarea procesului penal; b) a executat pedeapsa, a fost gratiata, beneficiaza de amnistie sau a fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executarii pedepsei.  +  Secţiunea a 3-a Sederea pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lorRezidenta pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor-------------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. II a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 10 (1) Pe durata şederii în România, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii de familie ai acestora sunt obligaţi să declare, la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, următoarele:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. a) orice modificare intervenita cu privire la nume, prenume, cetatenie şi adresa; b) în cazul membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene, orice schimbare relevanta cu privire la starea civila. (2) Furtul documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de stat a României, precum şi al celor eliberate de autorităţile române, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se declară la organul de poliţie competent teritorial, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(2^1) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autorităţile române în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se declară la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.-------------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(2^2) Documentele eliberate de autorităţile române în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, care sunt declarate pierdute, deteriorate, distruse sau furate, sunt nule de drept.-------------Alin. (2^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(2^3) Persoana care a găsit un document eliberat de autorităţile române în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cea mai apropiată formaţiune a Oficiului Român pentru Imigrări.-------------Alin. (2^3) al art. 10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) Documentele de stare civila, cele care atesta legătură de rudenie, precum şi cele care atesta sau dovedesc parteneriatul, emise de autorităţile straine, trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) documentele eliberate de institutii din statele semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostileaza; b) documentele eliberate de institutii din statele cu care România a incheiat tratate de asistenţa judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate; c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizeaza în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 11Pe durata sederii în România, cetatenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor au obligaţia de a se supune controalelor de specialitate ale organelor competente române, efectuate în aceleasi condiţii ca şi cele aplicabile cetatenilor români.  +  Capitolul IIICondiţiile exercitarii dreptului de rezidenta pe teritoriul României de către cetatenii Uniunii Europene, precum şi de membrii familiilor lor-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 12 (1) Cetatenii Uniunii Europene, care intra pe teritoriul României, beneficiaza de drept de rezidenta pentru o perioadă de până la 3 luni de la data intrarii în tara, fără indeplinirea vreunei condiţii suplimentare.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cetăţenii Uniunii Europene care intră pe teritoriul României şi sunt în căutarea unui loc de muncă beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la 6 luni de la data intrării, fără îndeplinirea vreunei condiţii suplimentare.-------------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Membrii de familie ai cetatenilor Uniunii Europene, indiferent de cetatenie, care îi însoţesc sau li se alatura ulterior beneficiaza de prevederile alin. (1). (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 3 luni în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a a prezentului capitol. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de drept de rezidenta permanenta pe teritoriul României în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a prezentului capitol.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de rezidentaDreptul de rezidenta pentru o perioadă de peste 3 luni-------------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 13 (1) Cetatenii Uniunii Europene aflati în una dintre urmatoarele situaţii au dreptul de rezidenta în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni: a) au statutul de lucrător;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. b) deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma "asigurare de sănătate". c) sunt inscrisi la o institutie din România, acreditata în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate desfăşurarea de activităţi de invatamant sau de perfectionare a pregatirii profesionale, au asigurare de sănătate şi asigura autorităţile competente, printr-o declaratie pe propria raspundere sau prin orice alt mijloc, ca deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma "asigurare de sănătate". d) sunt membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la lit. a)-c) sau ai unui cetăţean român cu domiciliul ori reşedinţa în România.-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.(1^1) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidenta pentru o perioadă de peste 3 luni dacă însoţesc sau se alatura ulterior cetateanului Uniunii Europene care indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).-------------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) Dreptul de rezidenţă are o durată determinată de perioada în care titularul îndeplineşte condiţiile de exercitare a acestuia, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) Rezidentul care s-a aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă mai mare de un an şi ulterior a devenit şomer, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător pe perioada în care este şomer.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (4) Rezidentul care a avut un contract de muncă cu o durată determinată mai mică de un an sau care s-a aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi ulterior a devenit şomer, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător pentru o perioadă de 6 luni de la data la care devine şomer.-------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (5) Rezidentul care nu se mai află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit şomer şi urmează un program de pregătire profesională la o instituţie dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. c), îşi păstrează dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător, dacă pregătirea are legătură cu domeniul în care şi-a desfăşurat anterior activitatea.-------------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (6) Pe perioada în care rezidentul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se află în incapacitate temporară de muncă datorată unei boli sau unui accident, acesta îşi menţine dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător.-------------Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Alin. (7) al art. 13 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 15În vederea luării în evidenţă şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c) vor depune la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de documentul naţional de identitate sau paşaportul, valabile, precum şi de următoarele documente, după caz:-------------Partea introductivă a art. 15 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. a) contractul de muncă sau o adeverinţă eliberată de angajator, vizate în condiţiile legii, ori documente care să ateste desfăşurarea de activităţi independente, eliberate conform legii, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. a);-------------Lit. a) a art. 15 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. b) dovada ca deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi, după caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi ca au asigurare de sănătate, în situaţia în care solicită inregistrarea în cazul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b);-------------Lit. b) a art. 15 a fost modificată pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma "asigurare de sănătate". c) dovada ca sunt inscrisi la o institutie de invatamant acreditata, dovada ca au asigurare de sănătate şi declaratia pe propria raspundere sau alta dovada ca deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi, după caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, în cazul în care solicită inregistrarea pentru scopul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c).-------------Lit. c) a art. 15 a fost modificată pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma "asigurare de sănătate".-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 16 (1) În vederea luării în evidenţă şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii Uniunii Europene prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. d) trebuie să depună, la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de documentul naţional de identitate sau paşaportul, valabile, precum şi de următoarele documente: a) actul de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul, în condiţiile art. 10 alin. (3), ori cu cetăţeanul român, în condiţiile legii, şi atunci când este cazul; b) cartea de identitate valabilă a cetăţeanului român al cărui membru de familie este.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Cetăţeanul Uniunii Europene aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi c), căruia i se alătură membrii de familie prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. d), este obligat să facă dovada că deţine mijloace de întreţinere pentru aceştia, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(2^1) Cetăţeanul Uniunii Europene, membru de familie al unui cetăţean român, este obligat să facă dovada asigurării de sănătate.-------------Alin. (2^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) Procedura stabilita la alin. (1) şi (2) se aplică persoanelor aflate în întreţinere şi partenerului, cetăţeni ai Uniunii Europene, situaţie în care acestia vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă, care să ateste aceste calităţi, precum şi documentul prevăzut la alin. (1) lit. b).-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 17 (1) În baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 15 şi 16, organele competente elibereaza acestora certificatele de înregistrare în ziua depunerii cererii. (2) În cazul în care, pe baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 15 şi 16, organele competente constata că nu sunt intrunite condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1), solicita persoanelor ca, într-un termen considerat necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, să prezinte eventualele documente care mai sunt necesare în vederea solutionarii cererii. Dacă după termenul stabilit se constata, în continuare, că nu sunt indeplinite condiţiile, organele competente comunică în scris refuzul eliberarii certificatului de înregistrare, precum şi motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacata. (3) Împotriva refuzului eliberarii certificatului de înregistrare se poate face actiune la instanţa de contencios administrativ competenţa. (4) Valabilitatea certificatului de înregistrare prevăzut la alin. (1) este de 5 ani de la data emiterii. La solicitarea cetăţeanului Uniunii Europene, certificatul de înregistrare poate fi emis pentru o perioadă mai mică de 5 ani, dar nu mai puţin de un an*).-------------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (5) În situaţia continuării rezidenţei pe teritoriul României, înainte de expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare, titularul este obligat să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea eliberării unui nou certificat de înregistrare.-------------Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011 prevede:"Art. II (1) Certificatele de înregistrare şi cărţile de rezidenţă permanentă emise cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au valabilitatea de 5 şi, respectiv, 10 ani de la data emiterii. (2) Înainte de expirarea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1), titularii acestor documente au obligaţia să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări în vederea preschimbării acestora, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Oficiul Român pentru Imigrări informează în scris titularii documentelor prevăzute la alin. (1) cu privire la stabilirea termenelor de valabilitate pentru documentele respective, cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea acestora."-------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 19 (1) În vederea luării în evidenţă şi eliberării cărţii de rezidenţă, membrii de familie prevăzuţi la art. 13 alin. (1^1) trebuie să depună la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de următoarele documente:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. a) pasaport valabil; b) actul de stare civila care atesta existenta căsătoriei sau, după caz, documentul care atesta legătură de rudenie cu cetateanul Uniunii Europene, în condiţiile art. 10 alin. (3);--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 19 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Cetateanul Uniunii Europene aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi c), caruia i se alatura membrii de familie prevăzuţi la alin. (1), este obligat sa faca dovada ca detine mijloace de întreţinere pentru acestia, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma "asigurare de sănătate". (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate în întreţinere şi partenerului, care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, situaţie în care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă, care să ateste aceste calităţi, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. a).-------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (4) La depunerea cererii prevăzute la alin. (1) organele competente elibereaza solicitantului o adeverinta care face dovada dreptului de rezidenta până la eliberarea cartii de rezidenta. Cartea de rezidenta va fi eliberata în cel mult 90 de zile de la depunerea cererii. (5) În termenul prevăzut la alin. (4), organele competente efectueaza toate verificările necesare pentru constatarea indeplinirii condiţiilor pentru emiterea cartii de rezidenta, inclusiv, după caz, cele referitoare la elementele pe baza cărora se poate stabili faptul ca este o căsătorie de convenienta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002privind regimul strainilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Verificări similare pot fi efectuate şi în cazul parteneriatului, pentru a se determina dacă acesta a fost incheiat sau este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul României.--------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (6) Dacă, pe baza verificărilor prevăzute la alin. (5), organele competente care au primit cererea constata ca sunt indeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, elibereaza solicitantului "cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene", în termenul prevăzut la alin. (4).(6^1) În cazul solicitărilor ulterioare, dacă sunt îndeplinite prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cartea de rezidenţă se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.-------------Alin. (6^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (7) În cazul în care se constată că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, organele competente comunică în scris refuzul eliberarii cartii de rezidenta, motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacata. (8) Împotriva refuzului eliberarii cartii de rezidenta se poate face actiune la instanţa de contencios administrativ competenţa.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 20 (1) Valabilitatea cartii de rezidenta prevăzută la art. 19 alin. (4) este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decat perioada de rezidenta a cetateanului Uniunii Europene al cărui membru de familie este.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) Cartea de rezidenta prevăzută la art. 19 alin. (4) îşi pierde valabilitatea în cazul absentei temporare de pe teritoriul României a titularului pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu urmatoarele excepţii:-------------Partea introductiva a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) absenta de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioada; b) absenta de pe teritoriul României pentru motive intemeiate, precum starea de graviditate şi de nastere, boala grava, participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.-------------Lit. b) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul cărţii de rezidenţă este obligat să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea eliberării unei noi cărţi de rezidenţă, în condiţiile legii.-------------Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 21 (1) Dreptul de rezidenta al membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene este valabil pe toata perioada pentru care cetateanul Uniunii Europene, ai cărui membri de familie sunt, are rezidenta în România, precum şi, până la implinirea termenului la care pot beneficia de rezidenta permanenta, în urmatoarele situaţii: a) în cazul în care cetateanul Uniunii Europene al cărui membru de familie este a decedat, dacă membrul de familie a avut o rezidenta de cel puţin un an în aceasta calitate; b) dacă se desface sau se anulează căsătoria în oricare dintre următoarele condiţii:-------------Partea introductivă a lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(i) de la incheierea căsătoriei şi până la sesizarea instanţei de judecată competente pentru desfacerea, declararea nulitatii sau anularea căsătoriei au trecut cel puţin 3 ani, din care o perioadă de cel puţin un an pe teritoriul României;(îi) prin acordul sotilor ori prin hotărâre judecătorească, sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene i-a fost încredinţat spre crestere şi educare copilul cetateanului Uniunii Europene;(iii) desfacerea căsătoriei se datorează unor circumstanţe deosebit de dificile, precum faptul că soţul/soţia care nu are cetăţenia Uniunii Europene a fost victima violenţei domestice în timpul căsătoriei;-------------Pct. (iii) de la lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(iv) în urma acordului sotilor ori prin hotărâre judecătorească, instanţa de judecată stabileste dreptul sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. În acest caz, instanţa de judecată trebuie să precizeze în dispozitivul hotărârii judecătorești ca vizitele se vor efectua pe teritoriul României, cu indicarea exacta a perioadei de timp pentru care acest drept este acordat;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(1^1) Partenerul care nu are cetăţenia Uniunii Europene îşi păstrează dreptul de rezidenţă până la dobândirea dreptului de rezidenţă permanentă în cazul în care parteneriatul înregistrat se desface sau se anulează, cu aplicarea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).-------------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidenţă permanentă este condiţionată de continuarea şederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (1^1) în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) sau în calitate de membru de familie al unei persoane care îndeplineşte una dintre aceste condiţii, dacă familia este deja constituită pe teritoriul României.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 21^1 (1) În situaţia în care cetăţeanul Uniunii Europene părăseşte România sau a decedat, dreptul de rezidenţă al copiilor acestuia şi al părintelui în îngrijirea căruia copiii se află, indiferent de cetăţenie, rămâne valabil până la terminarea studiilor, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a) copiii locuiesc în România; b) copiii sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ din România. (2) Persoanele care se încadrează în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 21 îşi păstrează dreptul de rezidenţă, exclusiv cu titlu personal.-------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Dreptul de rezidenta permanenta  +  Articolul 22 (1) Cetatenii Uniunii Europene care au o rezidenta continua şi legala pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani beneficiaza de dreptul de rezidenta permanenta. (2) Persoanele care nu au cetatenia Uniunii Europene şi care au o rezidenta continua pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene rezident sau rezident permanent, beneficiaza de prevederile alin. (1).(2^1) În înţelesul alin. (1) şi (2), rezidenţa continuă presupune exercitarea dreptului de rezidenţă, în condiţiile legii, în ultimii 5 ani anteriori soluţionării cererii de rezidenţă permanentă. Dovada continuităţii rezidenţei cade în sarcina solicitantului şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă.-------------Alin. (2^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(2^2) În înţelesul alin. (1), rezidenţa legală presupune exercitarea dreptului de rezidenţă pe teritoriul României, în condiţiile legii, fără a fi întreruptă de o măsură de limitare sau restrângere a dreptului de rezidenţă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, ori de o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare.-------------Alin. (2^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) La stabilirea continuitatii perioadei de rezidenta nu sunt considerate intreruperi: a) absentele temporare de pe teritoriul României care nu depasesc 6 luni în decurs de un an; b) absenta de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu; c) absenta de pe teritoriul României pentru motive intemeiate, precum starea de graviditate şi de nastere, boala grava, participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive. d) perioada în care a fost executată o pedeapsă privativă de libertate pe teritoriul României, mai mică de 6 luni.-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 22 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (4) Dreptul de rezidenta permanenta se pierde în cazul unei absente de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 23 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 22, rezidentii beneficiaza de rezidenta permanenta, anterior implinirii perioadei continue de 5 ani de sedere, atunci când:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 23 a fost modificata de pct. 31 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) au statutul de lucrător dacă, în momentul încetării activităţii, au împlinit vârsta prevăzută de legislaţia naţională în vederea pensionării pentru limită de vârstă sau, în cazul în care contractul de muncă încetează cu drept de pensionare anticipată în condiţiile legii, dacă au fost angajaţi în România cel puţin în ultimele 12 luni şi au avut o şedere continuă mai mare de 3 ani pe teritoriul României. Pentru rezidenţii care desfăşoară profesii liberale, condiţia referitoare la vârsta de pensionare se consideră îndeplinită în momentul împlinirii vârstei de 60 de ani, dacă legea nu prevede altfel;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. b) au statutul de lucrător şi o şedere continuă pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani şi încetează munca din cauza pierderii totale sau a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă. Dacă această incapacitate este rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale, condiţia referitoare la durata şederii nu se aplică;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. c) după o perioadă de 3 ani de rezidenţă, în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat membru, menţinându-şi, în acelaşi timp, reşedinţa pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămână. La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) şi b), perioadele de angajare petrecute în statul membru în care persoana în cauză lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Perioadele de şomaj, de concediu medical sau de incetare a activităţii datorate imbolnavirii ori unui accident, precum şi orice alte perioade de incetare a activităţii pentru motive neimputabile persoanei în cauza se iau în calcul la stabilirea continuitatii perioadelor prevăzute la alin. (1). (3) Condiţiile referitoare la durata rezidentei şi angajarii, stabilite la alin. (1) lit. a), şi condiţia referitoare la durata rezidentei, stabilita la alin. (1) lit. b), nu se vor aplica dacă persoana care este angajata sau desfăşoară activităţi economice în mod independent este căsătorita cu un cetatean român.-------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (4) În cazul în care cetateanul Uniunii Europene dobandeste dreptul de rezidenta permanenta în baza alin. (1), membrii de familie ai acestuia, indiferent de cetatenie, au drept de rezidenta permanenta numai dacă gospodaresc împreună cu acesta pe teritoriul României. (5) În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene care avea statutul de lucrător decedează în perioada de activitate, dar anterior dobândirii dreptului de rezidenţă permanentă, membrii de familie care au gospodărit împreună cu acesta pe teritoriul României pot dobândi dreptul de rezidenţă permanentă, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) la data decesului cetăţeanul Uniunii Europene avea o rezidenţă continuă de cel puţin 2 ani pe teritoriul României; b) decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.--------------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (6) Cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care sunt de origine română sau născuţi în România, precum şi celor a căror rezidenţă este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de rezidenţă permanentă, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1).--------------Alin. (6) al art. 23 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (7) Minorul ai cărui părinţi sunt titulari ai unui drept de rezidenţă permanentă poate beneficia de dreptul de rezidenţă permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal. În cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al unui drept de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa reprezentantului Oficiului Român pentru Imigrări, cu ocazia depunerii cererii sau, după caz, în formă autentică.--------------Alin. (7) al art. 23 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (8) Cetăţenilor Uniunii Europene care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de rezidenţă permanentă, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1).--------------Alin. (8) al art. 23 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 24 (1) Persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 şi 23 pot solicita formatiunilor teritoriale competente ale Autorităţii pentru straini eliberarea cartii de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv a cartii de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene. (2) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) este de 10 ani de la data emiterii, cu excepţia celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.--------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) Dacă Autoritatea pentru straini constata indeplinirea condiţiilor pentru emiterea documentelor prevăzute la alin. (1), elibereaza, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv în termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene. (4) În cazul în care se constată că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, organele competente comunică în scris refuzul eliberarii documentelor prevăzute la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacata. (5) Împotriva refuzului eliberarii documentelor prevăzute la alin. (1) se poate face actiune la instanţa de contencios administrativ competenţa. (6) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul cărţii de rezidenţă permanentă este obligat să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea preschimbării documentului.--------------Alin. (6) al art. 24 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Limitele mentinerii dreptului de rezidenta-------------Secţiunea a 4-a a Cap. III a fost introdusa de pct. 33 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 24^1 (1) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidenţă prevăzut la art. 12 atât timp cât nu devin o sarcină excesivă pentru sistemul naţional de asistenţă socială. (2) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidenţă prevăzut în secţiunea a 2-a atât timp cât îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 şi 21. (3) Atunci când există date sau informaţii cu privire la nerespectarea cadrului legal care reglementează dreptul de rezidenţă, Oficiul Român pentru Imigrări poate verifica îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenţă de către cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora. Asemenea verificări nu se efectuează în mod sistematic.--------------Art. 24^1 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 24^2 (1) Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de rezidenţă potrivit art. 24 1 alin. (1) şi (2), Oficiul Român pentru Imigrări poate emite o decizie de părăsire a teritoriului României. (2) Documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţă persoanei în cauză. (3) Comunicarea deciziei se face în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Persoana împotriva căreia a fost emisă decizia de părăsire a teritoriului are obligaţia de a părăsi România în termen de o lună de la data comunicării deciziei. (5) Decizia de părăsire a teritoriului României poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află structura emitentă. Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Contestaţia suspendă executarea deciziei de părăsire a teritoriului României. Hotărârea instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă şi irevocabilă. (6) Cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora care nu au părăsit teritoriul României în termenul prevăzut la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare, cu privire la îndepărtarea sub escortă şi, atunci când se impune, luarea în custodie publică şi tolerarea rămânerii pe teritoriul României.--------------Art. 24^2 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 24^3 (1) Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora dacă: a) cetăţeanul Uniunii Europene are statutul de lucrător; b) cetăţeanul Uniunii Europene dovedeşte prin orice mijloc că este în căutarea unui loc de muncă şi că are posibilităţi reale de a fi angajat. (2) Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă ca o consecinţă automată a unei solicitări de asistenţă adresată sistemului naţional de asistenţă socială. (3) În cazul cetăţenilor Uniunii Europene şi al membrilor de familie ai acestora care nu mai deţin mijloace de întreţinere şi care beneficiază de asistenţă socială, o decizie de părăsire a teritoriului României poate fi emisă numai dacă, în urma unei anchete sociale, se constată că persoana în cauză a devenit o povară excesivă pentru sistemul naţional de asistenţă socială. (4) Ancheta socială se efectuează de către instituţia publică specializată a autorităţii administraţiei publice locale competentă teritorial, fiind avute în vedere cel puţin următoarele elemente: a) raportul dintre perioada de şedere pe teritoriul României şi perioada pentru care s-au acordat prestaţii sociale; b) posibilitatea ca, în perioada următoare, persoana în cauză să nu mai aibă nevoie de prestaţii sociale; c) gradul de integrare în societate a persoanei în cauză şi a familiei acesteia; d) existenţa unor circumstanţe personale, cum ar fi vârsta sau starea de sănătate, familiale sau de natură economică; e) cuantumul prestaţiilor sociale acordate şi ponderea acestora în totalul mijloacelor de întreţinere ale persoanei în cauză.--------------Art. 24^3 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 24^4 (1) Oficiul Român pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de rezidenţă în România, dacă ulterior înregistrării rezidenţei se constată că: a) la data înregistrării rezidenţei, calitatea de cetăţean al Uniunii Europene sau de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene a fost dovedită prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale; b) dreptul de rezidenţă a fost înregistrat în baza unei căsătorii de convenienţă, constatate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare, sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenţă pe teritoriul României. (2) Documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţă persoanei în cauză. (3) Decizia de anulare se comunică: a) de către Oficiul Român pentru Imigrări, dacă persoana în cauză se află pe teritoriul României, prin decizia de returnare emisă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare; b) de către Poliţia de Frontieră Română, în momentul în care persoana în cauză se prezintă la frontieră cu scopul de a intră în România, prin înmânarea deciziei de anulare emise de Oficiul Român pentru Imigrări.--------------Art. 24^4 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Capitolul IVRestrangerea dreptului la libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor lor-------------Cap. III a fost renumerotat în Cap. IV conform pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 25 (1) Autorităţile române competente pot restrânge exercitarea dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României de către cetăţenii Uniunii Europene sau de către membrii de familie ai acestora numai din raţiuni de ordine publică, securitate naţională ori sănătate publică. Aceste motive nu pot fi invocate în scopuri economice.--------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetăţenie, care au drept de rezidenţă permanentă, se pot dispune, în condiţiile legii, măsuri specifice de restrângere a dreptului la liberă circulaţie numai dacă reprezintă un pericol iminent pentru ordinea publică sau securitatea naţională.--------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (3) Dreptul la libera circulatie pe teritoriul României, în cazul urmatoarelor categorii de cetăţeni ai Uniunii Europene, poate fi restrans numai pentru motive imperative de securitate naţionala:-------------Partea introductiva a alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) rezidentii cu sedere continua şi legala pe teritoriul României în ultimii 10 ani; b) minorii, cu excepţia cazului în care indepartarea este necesară pentru interesul copilului, conform prevederilor Convenţiei Natiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicată. (4) Adoptarea de către organele competente a oricarei decizii de restrangere a dreptului la libera circulatie, în special a celor cu privire la indepartarea de pe teritoriul României, dispuse în condiţiile legii, se face numai cu luarea în considerare a duratei efective a sederii persoanei în cauza pe teritoriul României, a varstei acesteia, a stării de sănătate, a situaţiei familiale şi economice, a gradului de integrare sociala şi culturala în România şi al asigurarii mentinerii legaturilor sale cu tara de origine.(4^1) Dispunerea oricărei măsuri de restrângere a dreptului de liberă circulaţie pe teritoriul României al cetăţenilor Uniunii Europene şi al membrilor familiilor lor trebuie luată numai cu respectarea principiului proporţionalităţii şi trebuie să aibă la bază exclusiv comportamentul persoanei în cauză. Acest comportament trebuie să reprezinte o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă pentru valorile fundamentale ale societăţii. O astfel de măsură nu poate fi bazată exclusiv pe existenţa unei condamnări penale anterioare. Nu pot fi acceptate motivări care nu sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideraţii de prevenţie generală.--------------Alin. (4^1) al art. 25 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (5) Orice măsură de restrangere a dreptului la libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor lor nu poate avea decat caracter temporar şi poate fi dispusa numai pentru o durată de timp limitata la perioada necesară încetării motivelor care au stat la baza adoptarii acesteia. (6) Decizia de restrângere a dreptului de liberă circulaţie se comunică cetăţeanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, în scris, de către autoritatea care a dispus o astfel de măsură, în condiţiile legii. Decizia trebuie să conţină prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia, termenul de introducere a acţiunii şi termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României.--------------Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(6^1) Termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României este de o lună de la data comunicării deciziei de restrângere a dreptului de liberă circulaţie, cu excepţia acelor cazuri în care autoritatea competentă emitentă a deciziei de restrângere a dreptului de liberă circulaţie constată că acesta trebuie să părăsească teritoriul României de îndată ori într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc iminent şi grav de încălcare a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale. În cazul expulzării care însoţeşte pedeapsa închisorii, termenul se calculează de la data executării pedepsei.--------------Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(6^1) Termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României este de o lună de la data comunicării deciziei de restrângere a dreptului de liberă circulaţie, cu excepţia acelor cazuri în care autoritatea competentă emitentă a deciziei de restrângere a dreptului de liberă circulaţie constată că acesta trebuie să părăsească teritoriul României de îndată ori într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc iminent şi grav de încălcare a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale. În cazul expulzării care însoţeşte pedeapsa închisorii, termenul se calculează de la data executării pedepsei."--------------Alin. (6^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (7) Instanţa care judecă acţiunea introdusă împotriva unei decizii de restrângere a dreptului la liberă circulaţie analizează legalitatea deciziei, respectarea principiului proporţionalităţii măsurii dispuse şi a condiţiilor stabilite la alin. (1)-(6^1), precum şi faptele şi circumstanţele care justifică măsura dispusă.--------------Alin. (7) al art. 25 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 25^1 (1) Deciziile de restrângere a dreptului de liberă circulaţie al căror termen de părăsire a teritoriului României nu a fost respectat şi cele prin care se dispune părăsirea de îndată a teritoriului României se pun în executare prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră sau până în ţara de origine de către personalul specializat al Oficiului Român pentru Imigrări. (2) Dacă escortarea prevăzută la alin. (1) nu se poate efectua în 24 de ore, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita luarea în custodie publică a persoanei în cauză, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.--------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 26Modalitatile prin care se poate restrange exercitiul liberei circulatii pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor acestora sunt urmatoarele: a) nepermiterea intrarii pe teritoriul României; b) indepartarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică;-------------Lit. b) a art. 26 a fost modificata de pct. 38 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. c) declararea ca indezirabil; d) expulzarea.  +  Secţiunea a 2-a Persoanele indezirabile  +  Articolul 27 (1) Declararea ca indezirabil este o măsura care se dispune împotriva unui cetatean al Uniunii Europene sau unui membru de familie al acestuia care a desfăşurat, desfăşoară ori despre care exista indicii temeinice ca intenţionează sa desfasoare activităţi de natura sa puna în pericol securitatea naţionala sau ordinea publică. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizeaza instanţa de judecată la propunerea instituţiilor cu competente în domeniul ordinii publice şi securitatii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor prevăzute la alin. (1). (3) Datele şi informaţiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de securitate naţionala se pun la dispoziţie instanţei de judecată în condiţiile stabilite de actele normative care reglementeaza regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi protejarea informaţiilor clasificate. (4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judeca în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Instanţa de judecată aduce la cunoştinţa persoanei în cauza faptele care stau la baza sesizarii, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementeaza regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi la protejarea informaţiilor clasificate. (5) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin hotărâre motivata, în termen de 10 zile de la sesizarea formulata în condiţiile alin. (2). Hotărârea instanţei este definitivă. Atunci când declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de securitate naţionala, în conţinutul hotărârii nu se menţionează datele şi informaţiile care au stat la baza motivarii acesteia.--------------Alin. (6) al art. 27 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (7) Hotărârea se comunică persoanei în cauza, precum şi, dacă instanţa dispune declararea ca indezirabil, Autorităţii pentru straini, pentru a fi pusa în executare. (8) Dreptul de rezidenta al persoanei în cauza inceteaza de la data pronuntarii hotărârii prin care aceasta a fost declarata indezirabila.--------------Alin. (9) al art. 27 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (10) Perioada pentru care un cetăţean al Uniunii Europene sau membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în condiţiile prevăzute la alin. (2). Termenul începe să curgă de la data expirării termenului prevăzut la art. 25 alin. (6^1).--------------Alin. (10) al art. 27 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (11) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Autoritatea pentru straini Directiei generale afaceri consulare.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 29 (1) Hotărârea prevăzută la art. 27 alin. (5) poate fi atacata cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicarii, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Instanţa se pronunţă în termen de 5 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă şi irevocabila. (2) Exercitarea caii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotărârii prin care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie a fost declarat indezirabil. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, persoana în cauza poate cere instanţei sa dispună suspendarea executarii hotărârii prin care a fost declarat indezirabil, până la solutionarea caii de atac. Instanţa va solutiona cererea de suspendare, de urgenta, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept. (3) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra măsurii de luare în custodie publică, dispusă în condiţiile art. 25^1 alin. (2).--------------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Art. 29 a fost modificat pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 29^1 (1) După implinirea a jumătate din perioada interdicţiei dispuse în condiţiile art. 27 sau după 3 ani de la data dispunerii acesteia, persoana declarata indezirabila în condiţiile prezentei ordonante de urgenta poate solicita ridicarea interdicţiei.-------------Alin. (1) al art. 29^1 a fost modificat pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (2) Ridicarea interdicţiei se poate dispune luandu-se în considerare schimbările survenite faţă de imprejurarile care au determinat dispunerea acesteia. (3) Cererea de ridicare a interdicţiei se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Cererea se judeca în camera de consiliu.-------------Alin. (3) al art. 29^1 a fost modificat pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (4) Instanţa solutioneaza cauza de urgenta şi cu precadere. (5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instanţei de recurs este definitivă şi irevocabila. (6) Prezenta procurorului este obligatorie la toate sedintele de judecată. (7) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontiera şi Autorităţii pentru straini.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Expulzarea  +  Articolul 30 (1) Împotriva cetateanului Uniunii Europene sau a membrului de familie al acestuia, care a savarsit o infractiune pe teritoriul României, poate fi dispusa măsura expulzarii în condiţiile prevăzute de Codul penal şi Codul de procedură penala, cu respectarea prevederilor art. 25.(1^1) Măsura prevăzută la alin. (1) este pusă în executare de către Oficiul Român pentru Imigrări.--------------Alin. (1^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Instanţa poate dispune interzicerea intrării pe teritoriul României persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura expulzării, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani. Perioada de interdicţie curge de la data expirării termenului prevăzut la art. 25 alin. (6^1).--------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.--------------Alin. (3) al art. 30 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Alin. (4) al art. 30 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 31 (1) Cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia nu poate fi expulzat într-un stat în care exista temeri justificate ca viaţa îi este pusa în pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante. (2) Interdictia de expulzare dureaza până la dispariţia motivelor pe care a fost intemeiata.-------------Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (4) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa instanţei de judecată, în urma comunicarii efectuate de către Autoritatea pentru straini.  +  Articolul 31^1 (1) Dacă măsura de expulzare, asa cum este prevăzută la art. 30 alin. (1), este pusa în aplicare după o perioadă mai mare de 2 ani de la data la care a fost dispusa, la cererea Autorităţii pentru straini, instanţa de executare va verifica dacă persoana în cauza mai reprezinta o amenintare reala şi prezenta la ordinea publică sau securitatea naţionala ori dacă au intervenit schimbari materiale în circumstantele care au determinat dispunerea masurii de expulzare. (2) Instanţa se va pronunţă asupra mentinerii sau revocarii masurii de siguranţă a expulzarii în termen de 3 zile lucratoare de la data sesizarii. La sedinta de judecată, prezenta procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă şi irevocabila. (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se aplică în situaţia în care, deşi i s-a adus la cunoştinţă posibilitatea parcurgerii acestei proceduri, persoana în cauză îşi manifestă, în scris, intenţia de a părăsi în cel mai scurt timp teritoriul României.--------------Alin. (3) al art. 31^1 a fost introdus de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 31^2 (1) După implinirea a jumătate din perioada interdicţiei dispuse în condiţiile art. 30 alin. (2), persoana expulzata poate solicita ridicarea interdicţiei. (2) Ridicarea interdicţiei se poate dispune luandu-se în considerare schimbările survenite faţă de imprejurarile care au determinat dispunerea acesteia. (3) Cererea de ridicare a interdicţiei se depune la instanţa care a dispus această măsură. Cererea se judeca în camera de consiliu. (4) Instanţa solutioneaza cauza de urgenta şi cu precadere. (5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instanţei de recurs este definitivă şi irevocabila. (6) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontiera şi Autorităţii pentru straini.-------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Alte măsuri restrictiveIndepartarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică-------------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. IV a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 32 (1) Măsura indepartarii de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică a cetatenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora poate fi dispusa de Autoritatea pentru straini, la solicitarea structurilor specializate ale Ministerului Sănătăţii Publice, numai în cazul în care, pe baza analizelor medicale efectuate de către persoana în cauza la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul României, se constata existenta unei afecţiuni dintre cele stabilite potrivit prevederilor alin. (3).-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) Efectuarea analizelor prevăzute la alin. (1) de către persoana în cauza este scutita de taxe şi poate fi dispusa de structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii Publice numai în cazul în care exista indicii temeinice ca, la data intrarii pe teritoriul României, suferea de una dintre afectiunile stabilite potrivit alin. (3).-------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) Afecţiunile care justifică măsura nepermiterii intrării sau a îndepărtării de pe teritoriul României pe motiv de periclitare a sănătăţii publice sunt cele care au potenţial epidemiologic, astfel cum sunt prevăzute de documentele relevante ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în măsura în care acestea fac obiectul unor măsuri de protecţie a sănătăţii publice prevăzute de legea română, aplicabile cetăţenilor români.--------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 25^1 alin. (1), măsurile de îndepărtare dispuse potrivit alin. (1) se pun în executare prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră de către personalul Oficiului Român pentru Imigrări. Structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii competente teritorial pun la dispoziţie un mijloc de transport echipat corespunzător, precum şi personalul necesar, în astfel de situaţii.--------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Secţiunea a 5-a Contraventii-------------Secţiunea a 5-a a Cap. IV a fost introdusa de pct. 50 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 32^1 (1) Neîndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile stabilite la art. 10 alin. (1), (2), (2^1) şi (2^3), art. 15, 16, art. 17 alin. (5), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (3) şi la art. 24 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 50 lei.--------------Alin. (1) al art. 32^1 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1), contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (4) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 50 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Capitolul VDispozitii tranzitorii şi finale-------------Cap. IV a fost renumerotat în Cap. V conform pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:La pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006, legiuitorul menţionează că titlul capitolului IV care se renumeroteaza în capitolul V este "Dispozitii finale", fără a se tine cont de faptul ca prin LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005, noua denumire a capitolului IV este de fapt "Dispozitii tranzitorii şi finale".  +  Articolul 33 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la cetăţenii Uniunii Europene şi la membrii de familie ai acestora se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv membrilor de familie ai acestora.--------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 309/2004 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 33^1 (1) Forma şi conţinutul documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Materialele necesare producerii cartilor de rezidenta eliberate cetatenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora sunt asigurate din stocurile achiziţionate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru confectionarea cartilor de identitate pentru cetatenii români, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.---------------Art. 33^1 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 33^2 (1) Fiecarui cetatean al Uniunii Europene, precum şi oricărui membru de familie care a fost luat în evidentele Autorităţii pentru straini i se atribuie un cod numeric personal care se inscrie în documentul care atesta rezidenta pe teritoriul României. (2) Cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care fac dovada că sunt lucrători frontalieri potrivit art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, li se atribuie cod numeric personal, fără eliberarea unui document care să ateste rezidenţa pe teritoriul României.--------------Alin. (2) al art. 33^2 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 80 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.---------------Art. 33^2 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.---------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 35Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulatie şi rezidenta a cetatenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare a directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004.---------------Nota a fost introdusa de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul integrarii europene,Ene DingaMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 102.______________