REGULAMENT din 24 august 2005 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii(actualizat până la data de 30 iunie 2011*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 27 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 745 din 16 noiembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 83 din 15 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 176 din 24 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 379 din 6 iunie 2011.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Consiliul Superior al Magistraturii, denumit în continuare Consiliu, este un organ constituţional. (2) Consiliul face parte din autoritatea judecătorească. (3) Consiliul este garantul independenţei justiţiei.  +  Articolul 2Consiliul este independent şi se supune în activitatea sa numai legii.  +  Articolul 3Consiliul are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul apără judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii acestora în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. (2) Consiliul apără reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor. (3) Consiliul asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.  +  Articolul 5Membrii Consiliului răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului.  +  Capitolul II Structura Consiliului  +  Articolul 6 (1) Consiliul este alcătuit din 19 membri, care compun Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, denumit în continuare Plen. (2) Din Consiliu fac parte: a) 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor; b) 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat; c) 3 membri de drept, respectiv: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei. (3) Magistraţii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători şi una pentru procurori. (4) Secţia pentru judecători este alcătuită din: a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) 3 judecători de la curţile de apel, inclusiv Curtea Militară de Apel; c) 2 judecători de la tribunale, inclusiv tribunale specializate şi Tribunalul Militar Teritorial; d) 2 judecători de la judecătorii şi tribunalele militare. (5) Secţia pentru procurori este alcătuită din: a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie; b) un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel, inclusiv Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel; c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial; d) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii şi de pe lângă tribunalele militare.  +  Capitolul III Conducerea Consiliului  +  Articolul 7 (1) Consiliul este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi de Plen dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezenţa a cel puţin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorităţii membrilor acestuia.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele fac parte din secţii diferite. (4) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă Consiliul în relaţiile interne şi internaţionale; b) coordonează activitatea Consiliului şi repartizează lucrările pentru Plen şi secţii; c) prezidează lucrările Plenului, cu excepţia cazului în care la lucrări participă Preşedintele României; d) propune Plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului şi de ocupare a locurilor devenite vacante; e) semnează actele emise de Plen; f) sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice; g) desemnează membrii Consiliului care pot fi consultaţi pentru elaborarea unor proiecte de acte normative; h) prezintă în şedinţa publică a Plenului raportul asupra activităţii Consiliului, care se transmite instanţelor şi parchetelor şi se dă publicităţii; i) prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României, până la data de 15 februarie a anului următor, raportul anual privind starea justiţiei şi raportul anual privind activitatea Consiliului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului; j) propune Plenului revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului, în condiţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare; k) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general; l) stabileşte atribuţiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului; m) coordonează activitatea Biroului de audit public intern; n) coordonează activitatea Biroului de informare publică şi relaţii cu mass-media; o) coordonează activitatea Biroului de documente clasificate.--------------Lit. o) a alin. (4) al art. 7 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007. (5) Preşedintele Consiliului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamente şi de Plen. (6) Preşedintele Consiliului stabileşte atribuţiile vicepreşedintelui, având în vedere dispoziţiile alin. (1), (4) şi (5). (7) În lipsa preşedintelui Consiliului, atribuţiile prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) se exercită de vicepreşedinte.  +  Articolul 8În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul, în termen de cel mult o lună de la constatarea vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte, potrivit legii.  +  Capitolul IV Funcţionarea Consiliului  +  Articolul 9 (1) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Senatului privind validarea judecătorilor şi procurorilor aleşi ca membri ai Consiliului şi, respectiv, alegerea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie convoacă membrii Consiliului în şedinţa de constituire. (2) În şedinţa de constituire prezidată de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului. (3) În termen de 15 zile de la şedinţa de constituire, Plenul stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru permanent, pe domenii de activitate. (4) Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor individuale se face astfel încât să se asigure echilibrul funcţional al Consiliului, analizându-se şi opţiunea exprimată de fiecare membru permanent.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 10 (1) Consiliul funcţionează ca organ cu activitate permanentă. (2) Membrii Consiliului desfăşoară activitate permanentă. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului nu exercită activitatea de judecător sau procuror. (4) Judecătorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului îşi suspendă activitatea de judecător, respectiv de procuror, referitoare la prezenţa judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activităţii îşi reiau activitatea de judecător sau procuror. (5) Membrii aleşi ai Consiliului, aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, pot opta pentru suspendarea activităţii de judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului. Opţiunea se exprimă în scris, la preşedintele Consiliului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi. (6) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Membrii aleşi ai Consiliului, care deţin o funcţie de conducere la instanţe ori parchete la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, pot opta pentru suspendarea din funcţia de conducere respectivă în condiţiile alin. (4). (8) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului constituie vechime în aceste funcţii.  +  Articolul 11Plenul şi secţiile Consiliului emit hotărâri, iar preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare.  +  Articolul 12 (1) Hotărârile Consiliului se iau în Plen sau în secţii, potrivit atribuţiilor care le revin acestora. (2) Lucrările Plenului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. În lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui, Plenul alege un preşedinte de şedinţă dintre judecători sau procurori, cu votul majorităţii celor prezenţi. (3) Preşedintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului la care participă. (4) Lucrările secţiilor Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestora şi sunt prezidate de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Consiliului. În lipsa acestora, şedinţa este prezidată de unul dintre membrii secţiei, ales cu votul majorităţii celor prezenţi. (5) La lucrările Secţiei pentru judecători participă preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei. (6) La lucrările Secţiei pentru procurori participă procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei. (7) Reprezentanţii societăţii civile participă numai la lucrările Plenului. (8) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la lucrările Plenului şi ale secţiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat la iniţiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului. În situaţia în care participă la şedinţă, reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor sunt obligaţi să respecte regulile de desfăşurare în bune condiţii a acesteia. Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor nu participă la deliberări şi la şedinţele Plenului şi ale secţiilor care nu sunt publice. (9) Hotărârile Plenului şi hotărârile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (10) Preşedintele, vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul şi procurorul desemnaţi să prezideze lucrările secţiilor semnează hotărârile şi celelalte acte emise de acestea.  +  Articolul 13 (1) Consiliul se întruneşte în Plen şi în secţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor Plenului ori, după caz, ai secţiilor. (2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului, precum şi a fiecărei secţii se aprobă de către Plen, respectiv de către secţii, la propunerea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Consiliului. (3) Proiectul ordinii de zi se publică, cu 3 zile înainte, pe pagina de Internet a Consiliului. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de către Plen sau, după caz, de către secţii, până la începerea şedinţei. (4) Lucrările Plenului şi secţiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Plenul sau secţiile hotărăsc, cu majoritate de voturi, situaţiile în care şedinţele nu sunt publice. Şedinţele în care secţiile Consiliului hotărăsc asupra cererilor având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor sau magistraţilor-asistenţi nu sunt publice.--------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011. (5) Hotărârile Consiliului, în Plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează. Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a acestuia, în termen de 10 zile de la redactare. (6) În situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei nu au drept de vot. (7) Hotărârile adoptate în plen sau în secţii se redactează de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat, cu excepţia hotărârilor prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, care se redactează de grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare.--------------Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Articolul 14 (1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Serviciul sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii. În materie disciplinară, activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului se asigură de grefa acestora.--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007. (2) Lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul serviciului prevăzut la alin. (1) şi semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat şedinţa.  +  Articolul 14^1Consiliul Superior al Magistraturii editează trimestrial revista oficială «Justiţia în actualitate», care se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, celorlalte instanţe de judecată şi parchetelor de pe lângă acestea, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.  +  Capitolul V Atribuţiile Consiliului  +  Articolul 15 (1) Consiliul are dreptul şi obligaţia să apere independenţa, imparţialitatea şi reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor. (2) În cazul în care un judecător sau procuror consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi este afectată în orice mod, se poate adresa Consiliului. (3) Verificarea aspectelor semnalate se efectuează prin intermediul Inspecţiei judiciare.-----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (4) În urma efectuării verificărilor, Inspecţia judiciară întocmeşte un raport, care, înainte de a fi prezentat Plenului, se comunică judecătorului sau procurorului vizat, pentru a lua cunoştinţă de material şi, eventual, pentru a formula obiecţii.-----------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (5) Judecătorul sau procurorul în legătură cu care se efectuează verificările este invitat să participe la şedinţa Plenului în cadrul căreia se discută raportul întocmit de Inspecţia judiciară.-----------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (6) În funcţie de cele constatate, precum şi de susţinerile judecătorului sau procurorului, în cazul în care acesta participă la şedinţă, Plenul dispune măsurile care se impun şi asigură publicarea acestora pe site-ul Consiliului.-----------Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (7) În situaţia în care se constată că anumite aspecte reţinute de Inspecţia judiciară excedează atribuţiilor Consiliului, Plenul dispune sesizarea organelor competente să ia măsurile corespunzătoare.-----------Alin. (7) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 16 (1) Consiliul asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor. (2) Atribuţiile Plenului şi ale secţiilor referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor se exercită cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum au fost modificate şi completate, precum şi ale regulamentelor adoptate în aplicarea acestor acte normative.  +  Articolul 17Consiliul întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 18Consiliul coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale de Grefieri.  +  Articolul 19 (1) Plenul are următoarele atribuţii:1. propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor, cu excepţia celor stagiari;2. dispune promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie;3. numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii;4. eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;5. propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, în condiţiile legii;6. soluţionează cererile judecătorilor şi procurorilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei acestora, având în vedere raportul de verificare al inspecţiei judiciare;------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.7. la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;8. numeşte comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de contestaţii pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;9. organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, numeşte comisia de organizare a examenului, comisia de examinare şi comisia de contestaţii şi aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea;10. organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;11. stabileşte, anual, numărul posturilor de judecători şi procurori care pot fi ocupate prin concursul de promovare pe loc şi organizează concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie;------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.12. numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;13. numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al acestuia, în condiţiile legii;14. aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al acestuia;15. la propunerea Colegiului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri, stabileşte numărul anual de cursanţi ai acesteia, aprobă data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă programele de formare iniţială şi continuă a grefierilor, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;16. numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, desemnează judecătorii şi procurorii membri în Colegiul de conducere şi numeşte personalul de instruire al acestei şcoli;17. soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului, cu excepţia celor date în materie disciplinară;18. convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;19. aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţe şi parchete;20. elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;21. emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor, precum şi asupra ordinelor de aprobare a statelor de funcţii şi de personal ale instanţelor şi parchetelor;22. adoptă Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 304/2004, astfel cum au fost modificate şi completate, precum şi în alte legi;23. asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, a Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi a regulamentelor pe care le adoptă;24. avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;25. avizează proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;26. sesizează ministrului justiţiei necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei;27. aprobă raportul privind starea justiţiei şi raportul privind activitatea proprie şi asigură publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului;28. stabileşte structura, atribuţiile şi numărul inspectorilor din cadrul Inspecţiei judiciare a Consiliului şi numeşte inspectorii, în condiţiile legii;29. numeşte şi revocă secretarul general, secretarul general adjunct şi personalul cu funcţii de conducere din aparatul propriu al Consiliului;30. soluţionează sesizările privind revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului, în condiţiile prevăzute de art. 53 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare;31. soluţionează contestaţiile privind procedura de alegere a judecătorilor şi procurorilor ca membri ai Consiliului;32. stabileşte numărul de posturi necesar funcţionării aparatului propriu al Consiliului, în limitele bugetului;33. stabileşte structura compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora;34. aprobă programele de activitate ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului;35. stabileşte parcul auto şi consumul de carburanţi pentru Consiliu şi pentru unităţile pe care le coordonează, în condiţiile legii. (2) Plenul exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.-----------Art. 19^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 20 (1) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor pot fi atacate cu recurs de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Recursul se depune la Consiliu şi suspendă executarea hotărârii. (3) Cererea de recurs şi hotărârea atacată, împreună cu dosarul cauzei, se transmit de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (4) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (1) este irevocabilă.  +  Articolul 21Secţiile Consiliului au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:1. dispun delegarea judecătorilor şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;2. numesc în funcţii de conducere judecătorii şi procurorii care au reuşit la concursul sau au promovat examenul prevăzut la art. 48 şi 48^1 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare;2^1. revocă din funcţia de conducere judecătorii şi procurorii, pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Pct. 2^1 al art. 21 fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.3. examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea judecătorilor în cadrul Curţii;4. analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, precum şi de către judecătorii şi procurorii înscrişi la concursul de promovare;5. soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, constituite în condiţiile legii;6. iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, după verificarea acestora de către Inspecţia judiciară;------------Pct. 6 al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.7. propun Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;8. avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorilor şefi de secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;9. aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor;10. dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor.  +  Articolul 21^1 (1) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor şi procurorilor pentru motivul prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face în baza verificărilor efectuate de Inspecţia judiciară. (2) În urma verificărilor efectuate la instanţă sau parchet, Inspecţia judiciară întocmeşte un raport pe care îl prezintă secţiei corespunzătoare. (3) După primirea raportului, preşedintele secţiei corespunzătoare fixează un termen pentru dezbaterea acestuia, dispunând citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului cu funcţie de conducere şi comunicarea raportului, în vederea luării la cunoştinţă şi, eventual, pentru a formula obiecţii. (4) Judecătorul sau procurorul prezent la şedinţa secţiei are dreptul să solicite administrarea de probe în apărare. (5) La termenul fixat, secţia corespunzătoare dezbate raportul şi eventualele obiecţii formulate de judecătorul sau procurorul cu funcţie de conducere. (6) În situaţia în care se constată exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale, secţia corespunzătoare dispune revocarea judecătorului sau procurorului din funcţia de conducere. (7) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului revocat din funcţia de conducere. (8) Hotărârea secţiei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (9) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 21^1 fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 22Secţiile Consiliului au următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:1. aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiile acestora, în condiţiile legii;2. aprobă propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie de înfiinţare sau de desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor;3. avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;4. stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;5. la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte;6. la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, la care prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi.  +  Articolul 23Secţia pentru judecători a Consiliului numeşte, promovează şi eliberează din funcţie magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) Secţia pentru judecători sau Secţia pentru procurori, după caz, soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare a activităţii profesionale, în termen de 30 de zile de la primirea acestora. (2) În urma soluţionării contestaţiei, secţia poate hotărî menţinerea aceluiaşi calificativ sau acordarea unui calificativ superior. (3) Hotărârea se comunică judecătorului sau, după caz, procurorului care a formulat contestaţia, în termen de 5 zile de la redactare. (4) Hotărârea secţiei poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (5) Hotărârea Plenului, ca instanţă de judecată, este definitivă şi irevocabilă. (6) Hotărârea irevocabilă se transmite compartimentului competent al Consiliului, în vederea includerii sale în dosarul profesional.-----------Art. 25 fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 26 (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului. (2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei, potrivit legii, Consiliul fiind informat de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.  +  Articolul 26^1 (1) Cererile având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se înregistrează de către Inspecţia judiciară într-un registru special nepublic, care va include: numărul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru soluţionarea cererii, soluţia dispusă de secţia corespunzătoare a Consiliului şi data comunicării acesteia către parchetul sau instanţa care a solicitat încuviinţarea, după caz. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un referat întocmit de organul care solicită încuviinţarea, de dosarul original al cauzei sau, după caz, de copia certificată a acestuia şi de un opis al conţinutului dosarului. (3) Cererile având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se soluţionează de îndată de secţia corespunzătoare, prevăzută de art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La dezbaterea cererilor nu participă judecătorul, procurorul sau magistratul-asistent faţă de care se cere încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive şi nici reprezentantul parchetului. (5) Copia certificată a dosarului cauzei se păstrează şi se arhivează la Inspecţia judiciară. (6) În cazul înaintării dosarului original al cauzei, acesta va fi restituit de îndată ce secţia corespunzătoare a Consiliului s-a pronunţat asupra încuviinţării, urmând a se efectua şi păstra copii de pe înscrisurile considerate relevante, care vor fi ataşate la dosarul de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive.--------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011.  +  Articolul 26^2 (1) Hotărârile prin care secţiile Consiliului soluţionează cererile prevăzute la art. 26^1 alin. (1) vor cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea faptei pentru care s-a început urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia; b) motivele pentru care s-a solicitat încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorului, procurorului ori magistratului-asistent; c) considerentele pentru care s-a admis sau s-a respins cererea; d) temeiul de drept al soluţionării cererii de încuviinţare. (2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se tehnoredactează de îndată de grefa secţiilor şi se comunică organului care a formulat cererea. Aceste hotărâri nu se publică.--------------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011.  +  Articolul 26^3 (1) Registrele prevăzute la art. 26^1 alin. (1) şi dosarele având ca obiect cereri de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii şi arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se arhivează la Inspecţia judiciară. (2) Dosarul de încuviinţare şi anexele acestuia nu pot fi consultate şi copiate. De asemenea, informaţiile în legătură cu documentele conţinute de acestea nu pot fi comunicate.--------------Art. 26^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011.  +  Articolul 27Secţiile Consiliului îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege şi regulamente.  +  Articolul 28 (1) Consiliul îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor pentru faptele prevăzute la art. 99 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul sesizărilor primite de la Agenţia Naţională de Integritate.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. (2) Secţia pentru judecători are rolul de instanţă disciplinară şi pentru magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 29 (1) Acţiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului, formate din un membru al Secţiei pentru judecători şi 2 inspectori ai Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători şi, respectiv, un membru al Secţiei pentru procurori şi 2 inspectori ai Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori. Comisia de disciplină este titularul acţiunii disciplinare. (2) Secţiile Consiliului numesc în fiecare an membrii şi membrii supleanţi ai comisiilor prevăzute la alin. (1). În comisiile de disciplină nu pot fi numiţi 2 ani consecutiv aceiaşi membri. (3) Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului nu pot fi numiţi în comisiile de disciplină. (4) Comisiile de disciplină pot fi sesizate în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor de către oricare persoană interesată sau se pot sesiza din oficiu. (5) Sesizările privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, greşit îndreptate la instanţe sau parchete ori la alte instituţii sau autorităţi, vor fi înaintate comisiilor de disciplină ale Consiliului, în termen de 5 zile de la înregistrare.  +  Articolul 30 (1) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei acţiuni. (2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectori din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, respectiv al Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori, alţii decât membrii comisiilor de disciplină. (3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. Ascultarea celui în cauză şi verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declaraţii ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare. (4) Rezultatul cercetării prealabile se înaintează comisiei de disciplină în termen de 60 de zile de la înregistrarea sesizării la Consiliu, iar în termen de 20 de zile comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare în vederea soluţionării acţiunii disciplinare. (5) În cazul în care comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, dispune completarea cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile comisiei de disciplină. În acest caz termenul de 20 de zile prevăzut la alin. (4) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare. (6) După primirea rezultatului cercetării, în cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea, prin rezoluţie. (7) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.  +  Articolul 31 (1) Îndată după primirea sesizării, preşedintele secţiei Consiliului fixează termenul de judecată şi dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acţiunea disciplinară. (2) Acţiunea disciplinară este susţinută în faţa secţiei Consiliului de către unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplină.  +  Articolul 32 (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. (2) Citarea se face cu cel puţin 15 zile înaintea datei stabilite conform art. 31. (3) Judecătorul sau procurorul şi, după caz, reprezentantul ori avocatul său au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare. (4) Secţia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluţionării acţiunii disciplinare.  +  Articolul 33 (1) Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra acţiunii disciplinare. Judecătorii şi procurorii, membri ai comisiei de disciplină, nu participă la soluţionarea acţiunii disciplinare. (2) Secţia Consiliului, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia. (3) Secţia Consiliului se pronunţă printr-o hotărâre care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia; b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau procuror; d) sancţiunea aplicată şi motivele care au stat la baza aplicării acesteia; e) calea de atac şi termenul în care hotărârea poate fi atacată; f) instanţa competentă să judece calea de atac. (4) Hotărârea va fi semnată de judecătorul sau procurorul care a prezidat lucrările secţiei Consiliului precum şi de membrii secţiei care au participat la soluţionarea acţiunii disciplinare.  +  Articolul 34 (1) Hotărârea secţiei Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se motivează şi se redactează, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârii este asigurată de grefa secţiilor în materie disciplinară.-----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (2) Împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului şi judecătorul împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară. (3) Recursul declarat împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se depune la preşedintele Consiliului, care dispune înregistrarea acestuia şi transmiterea, împreună cu dosarul cauzei, de îndată, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (4) Recursul suspendă executarea hotărârii secţiei Consiliului de aplicare a sancţiunii disciplinare. (5) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă. (6) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.-----------Alin. (6) al art. 34 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.-----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 36 (1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija grefei secţiilor Consiliului în materie disciplinară, judecătorului sau procurorului, precum şi Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii.--------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007. (2) Sesizările în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor, primite de colegiile de conducere ale instanţelor sau parchetelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, şi cele care se află în curs de cercetare prealabilă se transmit de îndată comisiilor de disciplină. (3) Acţiunile disciplinare în curs de soluţionare vor fi exercitate de comisiile de disciplină.  +  Articolul 36^1 (1) În situaţia prevăzută la art. 30 alin. (6), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, comisia de disciplină sesizează de îndată, din oficiu, prin aceeaşi rezoluţie, secţia corespunzătoare a Consiliului. În cursul verificării disciplinare, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare.-----------Alin. (1) al art. 36^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. (2) De asemenea, Inspecţia judiciară sesizează de îndată secţia corespunzătoare a Consiliului, dacă, din verificarea efectuată potrivit art. 21 pct. 6, rezultă indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. În cursul verificării, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare.-----------Alin. (2) al art. 36^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. (3) După primirea sesizării, preşedintele secţiei Consiliului fixează de îndată termenul pentru soluţionarea sesizării şi dispune încunoştinţarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, actul de sesizare. (4) Încunoştinţarea judecătorului sau a procurorului este obligatorie şi se face cu cel puţin 15 zile înaintea termenului stabilit conform alin. (3). (5) Judecătorul sau procurorul poate fi asistat sau reprezentat de un avocat. (6) Judecătorul sau procurorul ori, după caz, avocatul acestuia, au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare. (7) Secţia Consiliului poate dispune, din oficiu, administrarea oricăror probe necesare soluţionării sesizării.-----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 36^2 (1) La soluţionarea sesizării comisiei de disciplină nu pot participa membrii acesteia. Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării comisiei de disciplină sau, după caz, a Inspecţiei judiciare.-----------Alin. (1) al art. 36^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. (2) Dacă sesizarea comisiei de disciplină sau, după caz, a Inspecţiei judiciare este întemeiată, secţia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.-----------Alin. (2) al art. 36^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. (3) Dacă sesizarea nu este întemeiată, secţia Consiliului o respinge prin hotărâre. (4) Constatarea încălcării normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor poate fi făcută numai dacă secţia Consiliului a fost sesizată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii acesteia. (5) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului. (6) Hotărârea secţiei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare. (7) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 20 se aplică în mod corespunzător. (8) După ce hotărârea secţiei a rămas irevocabilă, persoanei care a formulat sesizarea cu privire la conduita judecătorului sau procurorului i se comunică, în scris, modul în care a fost soluţionată sesizarea. (9) Hotărârea secţiei Consiliului prin care se constată încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, rămasă irevocabilă, se depune la dosarul profesional al judecătorul sau procurorului.-----------Art. 36^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Capitolul VI Statutul membrilor Consiliului  +  Articolul 37 (1) Membrii Consiliului au calitatea de demnitar. (2) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului este de 6 ani. (3) Calitatea de reprezentant al societăţii civile, ales membru al Consiliului, este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exerciţiu. (4) Dispoziţiile art. 6^1 şi 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi membrilor Consiliului. (5) Din Consiliu nu pot face parte, în timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.  +  Articolul 38 (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului, nerespectarea dispoziţiilor art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces. (2) Judecătorii şi procurorii aleşi membri ai Consiliului pierd această calitate în cazul transferului sau al detaşării în funcţii din afara instanţelor ori, după caz, a parchetelor. (3) Judecătorul şi procurorul aleşi membri ai Consiliului pierd de drept această calitate dacă au fost sancţionaţi disciplinar. (4) În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzute de lege. (5) Până la alegerea unui nou membru interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obţinut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, art. 20 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 39Calitatea de membru al Consiliului se suspendă de drept în situaţia în care a intervenit suspendarea din funcţia de judecător sau procuror pentru motivele prevăzute la art. 60 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 40 (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului se propune de preşedintele sau vicepreşedintele acestuia ori de o treime din numărul membrilor în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi ales membru al Consiliului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului ori în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare. (2) Plenul, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului. (3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Judecătorii şi procurorii aleşi membri ai Consiliului pot fi revocaţi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale hotărârea se ia cu votul a două treimi din numărul judecătorilor sau procurorilor care funcţionează la instanţele sau, după caz, la parchetele în care se organizează adunările generale. (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie, hotărârea de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor în funcţie. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete. (6) Hotărârea de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majorităţii judecătorilor instanţei supreme. (7) Procedura de revocare poate fi declanşată de oricare adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor, pe care le reprezintă membrul Consiliului a cărui revocare se cere. (8) Organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot cere declanşarea revocării membrilor Consiliului propuşi şi susţinuţi de acestea, precum şi a celor care au calitatea de membru al acestei organizaţii. (9) Dispoziţiile referitoare la organizarea adunărilor generale şi procedura de votare, prevăzute în Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, se aplică în mod corespunzător şi adunărilor generale organizate, în condiţiile legii, pentru revocarea membrilor aleşi ai Consiliului.  +  Articolul 41 (1) Membrii aleşi ai Consiliului răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii. (2) Orice persoană poate sesiza Consiliul, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, încălcarea obligaţiilor profesionale ori săvârşirea de către acesta a unor abateri disciplinare. (3) Secţiile Consiliului îndeplinesc rolul de instanţe de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului pentru faptele prevăzute la art. 97 din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 29-35 se aplică în mod corespunzător. (4) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plen. (5) Dispoziţiile art. 29-35 şi ale art. 36 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul VI^1Comisiile şi colectivele de lucru ale Consiliului-----------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^1 (1) În cadrul Consiliului se înfiinţează comisii pe domenii de activitate. (2) Comisiile au rol consultativ pentru Plenul şi secţiile Consiliului. (3) Numărul, denumirea, componenţa nominală, domeniul de activitate şi atribuţiile comisiilor se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.-----------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^2 (1) Comisiile sunt formate din cel puţin 3 membri ai Consiliului. (2) Un membru al Consiliului poate face parte din cel mult 3 comisii. (3) La stabilirea componenţei nominale a comisiilor se ţine cont de statutul membrilor Consiliului şi de atribuţiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului funcţional. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului pot face parte din comisii şi pot participa la lucrările oricărei comisii.-----------Art. 41^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^3 (1) La lucrările comisiilor participă, cu caracter permanent, reprezentanţi ai Inspecţiei judiciare şi ai compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului, ale căror atribuţii sunt în conexiune cu specificul activităţii fiecărei comisii. (2) Reprezentanţii Inspecţiei judiciare sunt desemnaţi prin hotărâre a Plenului, iar reprezentanţii compartimentelor de specialitate sunt desemnaţi prin dispoziţie a secretarului general. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot participa la lucrările oricărei comisii.-----------Art. 41^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^4La lucrările comisiilor pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor, ai Institutului Naţional al Magistraturii, ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi ai Ministerului Justiţiei, judecători şi procurori, alţi membri ai personalului instanţelor şi parchetelor, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, ai sindicatelor personalului din justiţie sau orice altă persoană a cărei prezenţă este utilă.-----------Art. 41^4 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^5 (1) Fiecare comisie îşi întocmeşte proiectul planului anual de activitate, pe care îl supune spre aprobare Plenului Consiliului. (2) Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, comisiile informează Plenul Consiliului în legătură cu stadiul realizării planului de activitate.-----------Art. 41^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^6 (1) Plenul Consiliului stabileşte anual coordonatorul fiecărei comisii, la propunerea membrilor acesteia. (2) Un membru al Consiliului poate coordona o singură comisie. (3) Coordonatorul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a) convoacă şedinţele comisiei; b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor; c) conduce şedinţele comisiei; d) verifică şi semnează minutele întocmite de către secretarul comisiei; e) dispune transmiterea minutelor către secretarul general şi publicarea lor pe pagina de internet a Consiliului. (4) Coordonatorul îndeplineşte orice alte atribuţii necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii comisiei. (5) În absenţa coordonatorului, lucrările comisiei sunt conduse de unul dintre membrii acesteia, desemnat de membrii prezenţi.-----------Art. 41^6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^7Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atribuţii: a) propun comisiei planul de măsuri pentru domeniul de care răspund, stabilit prin hotărâre a Plenului Consiliului; b) organizează, în condiţii optime, desfăşurarea activităţilor în domeniul respectiv; c) participă activ la activităţile derulate şi supraveghează ducerea la îndeplinire a măsurilor luate; d) informează periodic comisia în legătură cu stadiul implementării programelor.-----------Art. 41^7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^8Lucrările de secretariat ale comisiilor sunt realizate de persoane desemnate de către secretarul general din cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului, în raport de specificul fiecărei comisii.-----------Art. 41^8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^9 (1) În cadrul comisiilor se pot constitui, prin hotărâre a membrilor acestora, grupuri de lucru pentru realizarea unor obiective. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile stabilite potrivit art. 9 alin. (3) şi (4) se exercită în cadrul comisiilor. (3) Comisia este informată periodic în legătură cu activităţile desfăşurate, potrivit alin. (1) şi (2), formulând propuneri către Plenul Consiliului.-----------Art. 41^9 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^10 (1) Comisiile sunt sesizate, de regulă, de către conducerea Consiliului sau secretarul general. De asemenea, ele se pot sesiza din oficiu. (2) Comisiile se întrunesc, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. (3) Participarea la lucrările comisiilor a membrilor şi a celorlalte persoane desemnate este obligatorie.-----------Art. 41^10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^11 (1) Şedinţele comisiilor sunt, de regulă, nepublice. Membrii comisiei pot decide cazurile în care şedinţa este publică. (2) Lucrările comisiilor se pot înregistra, iar rezultatul deliberării se consemnează într-o minută.-----------Art. 41^11 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^12 (1) Comisiile examinează documentele primare, notele întocmite de către compartimentele de specialitate, studiile de drept comparat realizate la solicitarea lor, precum şi orice alte documente relevante. (2) Comisiile exprimă puncte de vedere adoptate cu votul majorităţii membrilor lor. (3) Membri aflaţi în imposibilitate de a participa la lucrările comisiei transmit opiniile lor asupra problemelor supuse dezbaterii, în termen util, coordonatorului comisiei. (4) Reprezentanţii Inspecţiei judiciare şi ai celorlalte compartimente din aparatul propriu al Consiliului participă la dezbateri şi au vot consultativ. (5) Persoanele invitate la lucrările comisiilor pot să îşi exprime, în orice modalitate, opinia asupra problemelor supuse dezbaterii.-----------Art. 41^12 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^13 (1) În scopul menţinerii unui contact permanent şi informării cu privire la activitatea instanţelor şi a parchetelor se constituie colective de lucru formate din membri ai Consiliului. (2) Colectivele de lucru sunt formate, de regulă, din 3 membri, din care 2 judecători şi un procuror. (3) Din colectivele de lucru pot face parte şi membrii aleşi ai Consiliului - reprezentanţi ai societăţii civile. (4) Numărul colectivelor de lucru, componenţa nominală a acestora şi repartizarea pe instanţe şi parchete se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.-----------Art. 41^13 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^14 (1) Un membru al Consiliului poate face parte dintr-un singur colectiv de lucru. (2) La stabilirea componenţei nominale a colectivelor de lucru şi repartizarea pe instanţe şi parchete se ţine cont de statutul membrilor Consiliului şi de atribuţiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului funcţional.-----------Art. 41^14 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 41^15 (1) Colectivele de lucru efectuează deplasări la sediile instanţelor şi parchetelor şi organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii şi reprezentanţii societăţii civile. (2) Membrii Consiliului pot organiza şi individual întâlniri cu judecătorii şi procurorii. (3) Rezultatul întâlnirilor se consemnează într-un raport, care este transmis Consiliului.-----------Art. 41^15 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Capitolul VII Inspecţia judiciară  +  Articolul 42 (1) Inspecţia judiciară îndeplineşte, potrivit legii, atribuţii de analiză, verificare şi control în domeniile specifice de activitate, sub coordonarea şi controlul Plenului. (2) Inspecţia judiciară este condusă de un inspector-şef. (3) În cadrul Inspecţiei judiciare funcţionează Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecători şi Serviciul de inspecţie judiciară pentru procurori, conduse de câte un şef serviciu. (4) Inspectorii din cadrul Inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plen, prin concurs sau examen, dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură, au avut calificativul "Foarte bine" la ultima evaluare şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi morală. Funcţia de inspector poate fi ocupată şi de judecători sau de procurori detaşaţi. (5) Selecţionarea inspectorilor din cadrul Inspecţiei judiciare în condiţiile prevăzute la alin. (4) se face cu asigurarea reprezentativităţii, în sensul luării în considerare atât a zonei geografice, cât şi a numărului judecătorilor şi procurorilor din zona respectivă.-----------Alin. (5) al art. 42 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. (6) Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector cuprinde două etape: a) evaluarea candidaţilor de către o comisie formată din inspectorul şef al Inspecţiei judiciare, şeful Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, şeful Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori şi un reprezentant al Direcţiei resurse umane şi organizare, desemnat de Plen; b) examinarea orală a candidaţilor în faţa Plenului, constând în verificarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor şi a abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector.----------Alin. (6) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (7) Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare se declanşează cu cel puţin 60 de zile înainte de data programării examinării orale de către Plen. Împreună cu anunţul referitor la declanşarea procedurii de selecţie va fi publicată şi bibliografia pe baza căreia se va realiza evaluarea cunoştinţelor profesionale.----------Alin. (7) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (8) Judecătorii şi procurorii îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de inspector, la Consiliu, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului referitor la declanşarea procedurii de selecţie. Judecătorii pot candida doar pentru funcţia de inspector în cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, iar procurorii doar pentru funcţia de inspector în cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori.----------Alin. (8) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (9) Candidaturile vor fi însoţite de următoarele documente: a) curriculum vitae; b) 10 lucrări întocmite de candidat, hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate ori casate sau acte ale procurorului infirmate; c) lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate de către candidat, precum şi orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante.----------Alin. (9) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (10) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, reprezentantul Direcţiei resurse umane şi organizare în comisia prevăzută la alin. (6) lit. a) întocmeşte traseul profesional al candidatului. La întocmirea traseului profesional al candidatului vor fi avute în vedere aspectele privind persoana şi cariera magistratului prevăzute în anexa nr. 1 pct. I.----------Alin. (10) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (11) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia prevăzută la alin. (6) lit. a) va prezenta Plenului un raport a cărui structură este cuprinsă în anexa nr. 1 şi care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: a) traseul profesional al candidatului, întocmit de reprezentantul Direcţiei resurse umane şi organizare, cu menţiunea întrunirii condiţiilor de vechime cerute pentru ocuparea funcţiei; b) rezultatul analizei calităţii lucrărilor întocmite de candidaţi în activitatea profesională, efectuată de inspectorii care fac parte din comisie, pe baza a 10 lucrări prezentate de candidaţi şi a 10 lucrări selectate în mod aleatoriu de către inspectorii desemnaţi de către comisia de evaluare, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate; c) rezultatul verificărilor efectuate de inspectorii desemnaţi de comisie cu privire la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiei de bună reputaţie şi a altor aspecte relevante din activitatea şi conduita acestora.----------Alin. (11) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (12) Comisia de evaluare întocmeşte, cu minimum 15 zile înainte de data susţinerii examinării orale, pe baza tematicii prevăzute în anexa nr. 2, din bibliografia anunţată, mai multe variante de subiecte de examinare, în număr cel puţin egal cu numărul candidaţilor şi care vor conţine acelaşi număr de întrebări, cu grad de dificultate similar.----------Alin. (12) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (13) Pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, fiecare candidat va extrage o variantă de subiecte de examinare, răspunsurile fiind notate de către membrii Plenului.----------Alin. (13) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (14) Membrii Plenului vor evalua abilităţile şi aptitudinile necesare pentru funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare, prin întrebări pe baza raportului întocmit de către comisia de evaluare şi a criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. III.----------Alin. (14) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (15) La şedinţa Plenului poate participa şi un psiholog, care poate adresa întrebări, prin intermediul preşedintelui, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (14), în vederea evaluării abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare.----------Alin. (15) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (16) Întrebările adresate fiecărui candidat şi răspunsurile acestuia vor fi consemnate de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat.----------Alin. (16) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (17) Examinarea orală a candidaţilor se înregistrează audio sau video.----------Alin. (17) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (18) Membrii Plenului vor evalua fiecare candidat ţinând seama de conţinutul raportului prevăzut la alin. (11), de punctajul obţinut la verificarea cunoştinţelor profesionale şi, respectiv, la evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector, întocmind fişa individuală a candidatului, prevăzută în anexa nr. 3.----------Alin. (18) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (19) Rezultatele conţinute de fişele individuale ale candidaţilor se centralizează într-un raport final a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 4.----------Alin. (19) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (20) La deliberare, preşedintele şedinţei sau persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat prezintă rezumatul raportului final privind candidaţii, înainte de a fi supuse la vot candidaturile.----------Alin. (20) al art. 42 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.  +  Articolul 42^1 (1) Verificările şi controalele în domeniile specifice de activitate se fac din dispoziţia Plenului, secţiilor, preşedintelui sau a vicepreşedintelui Consiliului. (2) Verificările privind aspectele prevăzute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot face la sesizarea oricărei persoane.-----------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 43 (1) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează verificări la instanţele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor penale şi civile şi informează Secţia pentru judecători, formulând propuneri adecvate; b) verifică eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţei, a calităţii corespunzătoare a serviciului, semnalează deficienţele constatate şi formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora; c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în realizarea actului de justiţie; d) efectuează verificări în vederea încuviinţării de către Secţia pentru judecători a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi. Verificările vor fi consemnate într-un referat care va cuprinde: situaţia de fapt reţinută, încadrarea juridică, argumentele aduse de către organul care solicită încuviinţarea, precum şi alte aspecte relevante, inclusiv cele vizând admisibilitatea cererii, fără a se analiza fondul cauzei;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 43 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011. e) în materie disciplinară, asigură componenţa comisiei de disciplină pentru judecători, în condiţiile şi pe durata prevăzute de lege; efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de judecători, inclusiv faţă de judecătorii aleşi în Consiliu, precum şi faţă de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru judecători; f) efectuează verificări în vederea rezolvării contestaţiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a judecătorilor ca membri în Consiliu; g) efectuează verificările pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei judecătorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii. (2) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Plen, preşedinte ori de Secţia pentru judecători. (3) Atribuţiile specifice funcţiei nu pot fi exercitate de inspectori la instanţele de la care sunt detaşaţi.-----------Alin. (3) al art. 43 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 44 (1) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate şi independenţa procurorilor, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale şi informează Secţia pentru procurori, formulând propuneri adecvate; b) verifică eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a parchetelor, a calităţii corespunzătoare a serviciului, semnalează deficienţele constatate şi formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora; c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în cursul urmăririi penale; d) efectuează verificări în vederea încuviinţării de către Secţia pentru procurori a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a procurorilor. Verificările vor fi consemnate într-un referat care va avea conţinutul prevăzut de art. 43 alin. (1) lit. d).------------Lit. d) a alin. (1) al art. 44 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011. e) în materie disciplinară, asigură componenţa comisiei de disciplină pentru procurori, în condiţiile şi pe durata prevăzute de lege, efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de procurori, inclusiv faţă de procurorii aleşi în Consiliu, asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru procurori; f) efectuează verificări în vederea rezolvării contestaţiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a procurorilor în Consiliu; g) efectuează verificările pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei procurorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii. (2) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Plen, preşedinte ori de Secţia pentru procurori a Consiliului. (3) Dispoziţiile art. 43 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (3) al art. 44 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 45În exercitarea atribuţiilor inspectorii pot solicita preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi conducătorilor parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa sau parchetul unde se efectuează o verificare să desemneze judecători ori procurori, prin rotaţie, care să efectueze anumite acte dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare.  +  Articolul 45^1 (1) Rapoartele Inspecţiei judiciare, întocmite în urma verificărilor efectuate potrivit art. 43 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 44 alin. (1) lit. a) şi b), se prezintă secţiei corespunzătoare care a dispus efectuarea acestora. (2) Înainte de a fi prezentate secţiei, rapoartele se prezintă instanţelor sau, după caz, parchetelor, în vederea luării la cunoştinţă şi, eventual, pentru a formula obiecţii. (3) La termenul stabilit, secţia corespunzătoare dezbate raportul şi eventualele obiecţii, stabilind măsurile care se impun pentru remedierea deficienţelor constatate.-----------Art. 45^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Articolul 45^2 (1) În coordonarea directă a inspectorului şef al Inspecţiei judiciare funcţionează grefa secţiilor în materie disciplinară, care exercită următoarele atribuţii: a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară; b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară. (2) Grefa secţiilor în materie disciplinară îndeplineşte orice alte atribuţii în materie disciplinară stabilite de secţii sau de inspectorul şef al Inspecţiei judiciare.-----------Art. 45^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Capitolul VIIIAparatul propriu al Consiliului  +  Articolul 46 (1) Consiliul dispune de un aparat propriu. (2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general. În cadrul aparatului propriu funcţionează şi cabinetele demnitarilor.  +  Articolul 47 (1) Secretarul general este numit de plen dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură. (2) Secretarul general al Consiliului poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar. (3) Secretarul general al Consiliului primeşte o indemnizaţie lunară stabilită potrivit pct. 1 lit. B din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007. Indemnizaţia lunară a secretarului general adjunct se stabileşte potrivit pct. 2 lit. B din anexa la acelaşi act normativ.  +  Articolul 48 (1) Sub autoritatea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului, secretarul general coordonează şi asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului, sens în care: a) asigură colaborarea cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, cu Ministerul Justiţiei, cu Institutul Naţional al Magistraturii, cu Şcoala Naţională de Grefieri, cu alte instituţii şi autorităţi, în condiţiile legii; b) asigură comunicarea hotărârilor Plenului şi secţiilor Consiliului, cu excepţia celor pronunţate în materie disciplinară;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. c) asigură legătura dintre conducerea Consiliului şi compartimentele din aparatul tehnic administrativ; d) asigură redactarea şi comunicarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului şi redactarea proceselor-verbale de şedinţă; e) asigură ţinerea în registre speciale a evidenţei lucrărilor, precum şi arhivarea dosarelor; f) coordonează elaborarea programelor privind activitatea Consiliului şi controlează modul de realizare a acestora; g) transmite Ministerului Justiţiei propunerile cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, în condiţiile 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; h) coordonează elaborarea rapoartelor şi sintezelor privind activitatea Consiliului; i) participă la şedinţele plenului, iar la şedinţele secţiilor Consiliului poate participa şi prin delegare; j) asigură pregătirea lucrărilor pentru şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului şi verifică realizarea măsurilor stabilite; k) asigură transmiterea avizului către iniţiatori, în cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, precum şi orice alte proiecte de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege, în condiţiile art. 38 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; l) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului a raportului privind starea justiţiei şi a raportului privind activitatea Consiliului, adoptate de plen în temeiul art. 38 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; m) supune dezbaterii şi aprobării plenului proiectul de buget al Consiliului; n) coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului; o) numeşte, eliberează din funcţie, aplică sancţiunile disciplinare şi exercită orice alte atribuţii privind personalul cu funcţii de execuţie din aparatul propriu al Consiliului, în condiţiile legii; p) face propuneri plenului de numire şi eliberare din funcţie în legătură cu personalul cu funcţii de conducere; r) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestuia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în acest sediu; s) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi procurorilor aleşi membri ai Consiliului. ş) desemnează persoanele din cadrul aparatului propriu care urmează să exercite atribuţiile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea nr. 144/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Lit. ş) a alin. (1) al art. 48 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de plen, preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului.  +  Articolul 49În realizarea atribuţiilor sale, secretarul general emite dispoziţii, potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.  +  Articolul 50Atribuţiile secretarului general adjunct se stabilesc de preşedintele Consiliului, la propunerea secretarului general.  +  Articolul 51Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.  +  Articolul 52Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigură de directori, şefi de servicii şi şefi de birouri, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente. În cadrul aparatului propriu al Consiliului funcţionează judecători şi procurori detaşaţi, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, precum şi personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, detaşat.  +  Articolul 53 (1) Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului au următoarele atribuţii comune: a) verifică şi răspund de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc; b) verifică modul în care personalul din subordine îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu şi propun secretarului general, în condiţiile legii, stimularea persoanelor cu activitate meritorie, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare şi iniţierea procedurii de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri; c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, întocmind fişa postului pentru fiecare persoană; d) întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare plenului; stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din aceste programe; e) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general; f) repartizează personalului din subordine lucrările primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general; g) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine; h) urmăresc păstrarea confidenţialităţii de către personalul din subordine cu privire la lucrările efectuate şi răspund de păstrarea integrităţii fizice a lucrărilor din cadrul compartimentului pe care îl conduc; (2) Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamente, precum şi de conducerea Consiliului sau de secretarul general.  +  Articolul 54Structura compartimentelor aparatului propriu al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora se stabilesc de plen.  +  Articolul 55Atribuţiile funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului sunt prevăzute în fişele posturilor.  +  Articolul 56Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:1. cabinetele demnitarilor, organizate pe lângă preşedinte, vicepreşedinte şi membrii aleşi ai Consiliului;2. Direcţia resurse umane şi organizare, alcătuită din: a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti; b) Serviciul resurse umane pentru parchete; c) Biroul de statistică judiciară; d) Biroul concursuri; e) Biroul formare profesională.3. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din: a) Serviciul salarizare şi buget; b) Serviciul administrativ şi aprovizionare; c) Biroul contabilitate.------------Lit. c) a pct. 3 al art. 56 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 379 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 iunie 2011.4. Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din: a) Serviciul legislaţie şi documentare; b) Biroul contencios;5. Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe alcătuită din: a) Serviciul programe; b) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale;6. Serviciul sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii;7. Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă, alcătuit din: a) Biroul relaţii cu publicul; b) Biroul registratură, secretariat şi arhivă;8. Biroul protocol;9. Biroul informatică.  +  Articolul 57 (1) În subordinea preşedintelui Consiliului funcţionează: a) Biroul de audit public intern; b) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media; c) Biroul de documente clasificate. (2) În subordinea ordonatorului principal de credite funcţionează Biroul de achiziţii publice, care constituie compartimentul specializat în atribuirea contractelor de achiziţii publice.  +  Articolul 58 (1) Activitatea cabinetului demnitarului este coordonată de directorul de cabinet, care răspunde în acest sens în faţa preşedintelui, a vicepreşedintelui sau, după caz, a membrului ales al Consiliului, pe lângă care este organizat cabinetul. (2) Numărul de posturi şi structura cabinetului demnitarului se stabilesc prin hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 59 (1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora. (3) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:1. în domeniul resurselor umane: a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari; f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor; g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi; h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii; i) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, la solicitarea acestora; j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor; k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie sau de conducere vacante şi a celor ocupate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la celelalte instanţe judecătoreşti; l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de judecător; m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor; o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea; p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcţie, precum şi încetarea activităţii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului; q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale şi cărţile de muncă ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea; r) ţine evidenţa posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului; s) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal celor care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului; ş) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu.------------Lit. ş) a pct. 1 al alin. (3) al art. 59 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. t) ţine evidenţa declaraţiilor date de judecători, magistraţii-asistenţi şi personalul aparatului propriu al Consiliului în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. în domeniul organizării instanţelor: a) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de instanţe judecătoreşti, inclusiv instanţe militare; b) examinează propunerile privind înfiinţarea de secţii şi complete specializate la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor; c) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale instanţelor judecătoreşti; d) fundamentează avizul secţiilor Consiliului pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor; e) întocmeşte lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege; f) fundamentează avizul plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi pentru instanţele militare; g) fundamentează avizul plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţe, inclusiv pentru instanţele militare; h) fundamentează avizul plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; i) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, inclusiv între instanţele militare, întocmind lucrările necesare; j) fundamentează avizul plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţele judecătoreşti, inclusiv la instanţele militare; k) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti; l) întocmeşte lucrările privind structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; m) întocmeşte lucrările necesare şi face propuneri privind stabilirea numărului vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi a judecătoriilor la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel. (4) Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a procurorilor; b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a procurorilor; c) întocmeşte lucrări necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justiţiei în vederea numirii şi revocării din funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a primului adjunct şi a adjunctului acestuia, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestuia, a procurorilor şefi de secţie din cadrul acestora, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia; d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a procurorilor; e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a procurorilor stagiari; g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor; h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a procurorilor; i) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru procurori, potrivit legii; j) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea procurorilor în cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi şi instituţii publice; k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie şi de conducere vacante şi a celor ocupate de la parchete; l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de procuror; m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de la parchete; n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi procurorilor; o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale procurorilor, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea; p) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa procurorilor.------------Lit. p) a alin. (4) al art. 59 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. q) ţine evidenţa declaraţiilor date de procurori în conformitate cu prevederile art.5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; r) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de parchete, inclusiv parchete militare; s) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale parchetelor; ş) fundamentează avizul plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete militare; t) fundamentează avizul plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru parchetele militare; ţ) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al parchetelor şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între parchete, inclusiv între parchetele militare, întocmind lucrările necesare; u) fundamentează avizul plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la parchete, inclusiv la parchetele militare; v) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la parchete; z) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 60Dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor cuprind: a) fişa în care se consemnează evoluţia carierei de judecător sau de procuror de la intrarea în magistratură până la încetarea funcţiei; b) cererea de numire în funcţie; c) actele de stare civilă (în copie); d) actele de studii (în copie); e) curriculum vitae; f) copii de pe cartea de muncă; g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, depuse în condiţiile legii; h) adeverinţe medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, unde este cazul; i) documentele privind verificarea bunei reputaţii; j) declaraţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte declaraţii date de judecători şi procurori în temeiul unor legi speciale, care se păstrează de Consiliu; k) documentele din care reies rezultatele obţinute la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, dacă este cazul, la examenul de capacitate, la alte examene şi concursuri privind cariera de magistrat; l) lucrările scrise susţinute la examenele şi concursurile privind cariera de magistrat; m) certificatul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, dacă este cazul, alte diplome şi certificate privind studiile relevante pentru cariera de magistrat; n) ordinele, dispoziţiile, deciziile şi hotărârile privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi încetarea din funcţie; o) notările de serviciu, aprecierile de serviciu, evaluările activităţii judecătorului sau procurorului; p) hotărârile irevocabile privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, precum şi celelalte hotărâri privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor; q) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate, prin care s-a reţinut o conduită necorespunzătoare; r) rezultatele verificărilor Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi, după caz, ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării cu privire la declaraţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 61 (1) Datele din dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor sunt confidenţiale. (2) Judecătorul sau procurorul are dreptul să îşi consulte propriul dosar profesional.  +  Articolul 62Biroul de statistică judiciară are următoarele atribuţii: a) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, propunând măsurile ce se impun; b) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice; c) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; d) sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor; e) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi la parchete şi organizează arhivarea datelor statistice; f) colaborează cu instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS; g) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Naţional de Statistică, cu care ţine legătura permanent.  +  Articolul 63Biroul organizare concursuri are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu stabilirea numărului anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii; b) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri; c) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de admitere în magistratură;c^1) efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi la concursul de admitere în magistratură;----------Lit. c^1) a art. 63 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. d) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenelor de capacitate ale judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor; e) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie vacante sau pe loc; f) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor sau examenelor pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor; g) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea; h) organizează concursuri sau, după caz, examene pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie din aparatul propriu al Consiliului; i) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzut de dispoziţiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j) asigură testarea psihologică a persoanelor care candidează pentru funcţia de judecător sau de procuror ori pentru personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit legii; k) asigură testarea psihologică a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit legii; l) realizează, la cerere, consilierea psihologică a judecătorilor şi a procurorilor, precum şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit legii; m) desfăşoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei şi psihologiei resurselor umane.  +  Articolul 64 (1) Biroul formare profesională exercită următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările necesare pentru stabilirea numărului anual de auditori de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii şi numărului de locuri pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri; b) realizează, împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, repartizarea absolvenţilor acestor instituţii pe posturile vacante disponibile; c) efectuează repartizarea pe posturile de judecători şi procurori, conform legii, a judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate; d) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii; e) coordonează şi asigură sprijin instanţelor şi parchetelor în privinţa activităţilor de formare şi perfecţionare profesională desfăşurate în mod descentralizat; f) coordonează activitatea de formare iniţială a auditorilor de justiţie, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii; g) elaborează programul de stagiu al personalului stagiar asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii; h) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri; i) coordonează activitatea de formare iniţială a personalului auxiliar de specialitate, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri; j) efectuează lucrările privind exercitarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul evaluării profesionale a judecătorilor şi procurorilor;j^1) efectuează lucrările în vederea soluţionării contestaţiilor privind calificativele acordate judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi de către comisiile de evaluare a activităţii profesionale;----------Lit. j^1) a alin. (1) al art. 64 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. k) întocmeşte lucrările privind numirea şi revocarea directorului şi a directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri; l) întocmeşte lucrările privind desemnarea judecătorilor şi a procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv din Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; m) organizează, sub coordonarea secretarului general, activităţile de formare profesională a personalului aparatului tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate. (2) Şeful Biroului formare reprezintă Direcţia resurse umane şi organizare în cadrul Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.  +  Articolul 65 (1) Direcţia economică şi administrativ exercită, prin Serviciul salarizare şi buget, în ceea ce priveşte salarizarea şi drepturile de personal, următoarele atribuţii: a) întocmeşte statele de funcţii şi statele de personal pentru Consiliu, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare; b) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului, potrivit legii; c) urmăreşte, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, aplicarea legislaţiei în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit şi altele, pentru Consiliu; d) avizează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare şi cu Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, încadrările şi modificările de încadrări, echivalările de funcţii şi specialităţi pentru Consiliu; e) elaborează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale pe categorii de personal; f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizaţii, concedii de odihnă şi alte drepturi, cum ar fi premii şi stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului; g) stabileşte şi asigură efectuarea plăţii în termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru şomaj şi fondul asigurărilor sociale de sănătate; h) analizează proiectul de buget al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri şi formulează propuneri corespunzătoare; i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor; j) întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la bugetul de stat pentru Consiliu şi unităţile aflate în coordonare şi o transmite, potrivit legii, Ministerului Finanţelor Publice; k) întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit; l) întocmeşte dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă şi salarii pentru Consiliu şi asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică; m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare şi drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului; n) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile la Fondul pentru şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; o) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiei lunare privind impozitul pe salarii reţinut angajaţilor. (2) Serviciul salarizare şi buget are, în ceea ce priveşte bugetul, următoarele atribuţii: a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat; b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului şi ale unităţilor aflate în coordonare, necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al Consiliului şi se ocupă de obţinerea avizului consultativ al Ministerului Finanţelor Publice; c) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului Consiliului în ţară şi în străinătate, ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; d) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale; e) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de către ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu; f) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite şi asigură transmiterea trimestrială a acestora la Ministerul Finanţelor Publice. (3) Biroul contabilitate are următoarele atribuţii: a) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi pe categorii de cheltuieli, potrivit legii; b) gestionează şi utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii; c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu unitatea bancară competentă pentru operaţiuni de plăţi externe; d) asigură organizarea evidenţei contabile în cadrul Consiliului, îndrumă şi coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanţelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale; e) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ şi aprovizionare; f) înregistrează notele contabile, ţine evidenţa conturilor sintetice şi analitice şi întocmeşte balanţele de verificare lunare; g) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; h) întocmeşte situaţia trimestrială privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului; i) centralizează situaţia trimestrială privind execuţia bugetară aprobată ordonatorilor din subordine şi asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice; j) are atribuţii specifice privind programele cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.------------Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 379 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 iunie 2011.  +  Articolul 66Serviciul administrativ şi aprovizionare are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de întreţinere, cheltuielile materiale şi de capital pentru activitatea Consiliului; b) administrează întregul patrimoniu al Consiliului; c) ţine evidenţa operativă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; d) ţine evidenţa bunurilor din patrimoniul Consiliului; e) întocmeşte anual listele de inventar al bunurilor, pe camere şi pe persoane; f) propune spre încheiere şi urmăreşte executarea în bune condiţii a contractelor de întreţinere şi servicii pentru apă, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, maşini de scris, maşini de calcul şi alte bunuri sau servicii; g) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite şi mijloace tehnice necesare desfăşurării activităţii Consiliului şi se preocupă de confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor şi a altor documente; h) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea pe bază de fişe a tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a Consiliului; i) asigură transportul de persoane şi mărfuri, întreţinerea şi exploatarea în condiţii bune şi de siguranţă a autoturismelor din dotarea Consiliului; j) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului; k) întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto; l) întocmeşte situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii pentru fiecare autoturism şi o depune la Serviciul salarizare şi buget la sfârşitul lunii; m) verifică, în prima zi a lunii, stocul de carburanţi pentru fiecare autoturism, consemnând stocul existent într-un proces-verbal; n) asigură reparaţiile curente, întreţinerea, curăţenia şi administrarea sediului Consiliului, precum şi pe cele capitale şi pe cele ale tuturor imobilelor aflate în administrare; o) coordonează activităţile de reparaţii capitale şi curente la unităţile aflate în coordonarea Consiliului; p) întocmeşte lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare; r) verifică activitatea magazionerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate şi ieşite din magazie şi la modul de depozitare a acestora; s) întocmeşte planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase şi paza contra incendiilor şi se preocupă de aplicarea lor; ş) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea şi paza sediului propriu; t) asigură decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administraţie şi aprovizionare; ţ) asigură însuşirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii de către personalul Consiliului; u) întocmeşte planul de evacuare a personalului şi bunurilor materiale din Consiliu în caz de calamităţi şi catastrofe sau pe timp de război; v) face anual propuneri de buget pentru înzestrarea cu materialele necesare a formaţiunilor de apărare civilă în timp de pace şi război; z) participă, prin reprezentantul său, la pregătirea şi convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind apărarea civilă, precum şi atribuţii specifice privind procedurile de achiziţii în cadrul programelor cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.  +  Articolul 67 (1) Direcţia legislaţie, documentare şi contencios exercită prin Serviciul legislaţie şi documentare următoarele atribuţii:1. în materie de legislaţie: a) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative; b) întocmeşte sau participă, după caz, la elaborarea proiectelor de regulamente şi a altor reglementări a căror aprobare ori iniţiativă intră în competenţa Consiliului; c) întocmeşte studii referitoare la necesitatea elaborării sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pe probleme de drept ivite în aplicarea legislaţiei; d) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege; e) sesizează secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei; f) formulează puncte de vedere pe probleme juridice controversate, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justiţiei sau a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; g) avizează hotărârile emise de Consiliu privind personalul de conducere încadrat în aparatul propriu; h) avizează hotărârile emise de Consiliu privind numirea şi revocarea din funcţie a directorului şi directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri; i) avizează hotărârile Consiliului de desemnare a judecătorilor şi procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi hotărârile de desemnare a magistraţilor ca membri în Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; j) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul propriu al Consiliului;2. în materie de documentare: a) asigură păstrarea colecţiei Monitorul Oficial al României, Partea I, şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative; b) ia măsuri pentru cunoaşterea şi procurarea, în limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donaţii etc., a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate; c) ia măsurile necesare şi asigură păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi şi reviste de specialitate din gestiunea bibliotecii Consiliului; d) sprijină conducerile compartimentelor în constituirea unor puncte proprii de informare; e) asigură funcţionarea Bibliotecii Consiliului; f) asigură selectarea deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate, precum şi deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii. (2) Biroul contencios are următoarele atribuţii: a) avizează din punct de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a preşedintelui Consiliului în calitate de ordonator principal de credite; b) avizează din punct de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului său; c) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite; d) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea; e) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie; f) duce la îndeplinire, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, măsurile dispuse în legătură cu executarea hotărârilor privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi, precum şi pe cele referitoare la aplicarea sancţiunilor disciplinare.  +  Articolul 68 (1) Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe exercită, prin Serviciul programe, următoarele atribuţii: a) centralizează datele statistice primite de la instanţe şi parchete, în vederea întocmirii unor rapoarte de progrese realizate în procesul de aderare; b) identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene, pe baza priorităţilor din Parteneriatul de aderare şi din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenţei financiare şi după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie, potenţiale beneficiare ale asistenţei; c) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu direcţiile/structurile potenţial beneficiare; d) participă la întocmirea documentelor subsecvente aprobării fişei de proiect, pentru derularea efectivă a programului (termeni de referinţă, convenţii de înfrăţire), împreună cu direcţiile de specialitate; e) colaborează cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în organizarea licitaţiilor/selectărilor şi a evaluării ofertelor pentru toate tipurile de asistenţă PHARE, Facilitatea de tranziţie şi din fonduri structurale; f) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă; g) supervizează facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţii de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, după atestarea realităţii serviciilor menţionate în facturi de către direcţiile/structurile beneficiare; h) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin program, răspunderea derulării efective a programelor fiind în sarcina direcţiilor/structurilor beneficiare ale asistenţei; i) coordonează şi monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate; j) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranziţie şi din fonduri structurale, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program; k) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilităţii de tranziţie şi celor aplicabile fondurilor structurale; în acest scop colaborează cu beneficiarii direcţi; l) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, cu Fondul Naţional şi cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor; m) asigură legătura dintre Consiliul Superior al Magistraturii, ca autoritate de implementare, şi instituţiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale, pe care le implementează; n) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale; o) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al unităţii de implementare a programelor PHARE, Facilităţii de tranziţie şi fondurilor structurale; p) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii şi membrilor Consiliului, legate de activitatea de asistenţă financiară PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale; r) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezultă din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate. (2) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii: a) asigură relaţia cu instituţiile Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului; b) asigură traducerea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi transmiterea acestora la instanţe şi parchete, înainte de a fi publicate; c) monitorizează îndeplinirea angajamentelor externe asumate prin Tratatul şi Protocolul de aderare la Uniunea Europeană din aprilie 2005, în domeniul său de competenţe; d) dezvoltă relaţiile bilaterale ale Consiliului, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri cu structuri similare din alte ţări şi organizează schimburi de experienţă pentru judecători, procurori şi personalul tehnic; e) organizează conferinţe şi seminarii pe probleme de reforma justiţiei, cu participare internaţională; f) elaborează lucrări (discursuri, alocuţiuni şi alte materiale) pentru pregătirea participării preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct şi personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni şi vizite internaţionale, precum şi pentru pregătirea vizitelor şi reuniunilor internaţionale pe care preşedintele Consiliului le găzduieşte; g) elaborează materiale de promovare a imaginii Consiliului în alte state; h) elaborează studii de drept comparat, având posibilitatea înfiinţării unei reviste de relaţii internaţionale, cu participarea unor experţi străini, care să asigure o mai bună înţelegere a rolului Consiliului; i) avizează propuneri de deplasări în străinătate ale membrilor Consiliului, ale personalului din aparatul tehnic, precum şi ale judecătorilor şi procurorilor; j) derulează procedurile de programe finanţate prin Banca Mondială şi alţi donatori internaţionali, ce au ca beneficiar Consiliul.  +  Articolul 69Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii: a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul plenului şi al secţiilor Consiliului, cu excepţia celor în materie disciplinară; b) participă la şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului; c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare şedinţă a plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a Consiliului; d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de conducere; e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de plen şi de secţii pe pagina de internet a Consiliului, conform legii; f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate Consiliului, care au fost analizate în şedinţele plenului sau ale secţiilor, atunci când este nominalizat în ordinea de zi soluţionată a şedinţelor; g) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă;---------Lit. g) a art. 69 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 176 din 24 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 19 aprilie 2011. h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de numire în funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcţie; i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotărârea Consiliului privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi procurorilor declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate; j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor plenului şi ale secţiilor; k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea plenului şi a secţiilor; l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului; m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului hotărârile în vederea publicării; n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului.  +  Articolul 70 (1) Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă exercită, prin Biroul relaţii cu publicul, următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează, soluţionează petiţiile şi expediază răspunsurile către petiţionari; b) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; c) ţine audienţe şi colaborează cu celelalte compartimente în vederea rezolvării problemelor ridicate de petenţi. (2) Biroul registratură, secretariat şi arhivă are următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează şi distribuie corespondenţa Consiliului; b) asigură secretariatul pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului; c) asigură secretariatul pentru secretarul general şi secretarul general adjunct; d) preia arhiva de la compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe bază de proces-verbal; e) gestionează arhiva preluată; f) ţine registrul de evidenţă curentă de intrare-ieşire a documentelor depozitate în arhivă; g) păstrează nomenclatorul arhivistic; h) participă la selecţionarea documentelor de arhivă şi ţine evidenţa lucrărilor de selecţionare; i) întocmeşte corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi ţine evidenţa acesteia.  +  Articolul 71Biroul protocol exercită următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi asigură realizarea în bune condiţii a deplasărilor membrilor Consiliului în străinătate; b) urmăreşte şi asigură realizarea unor condiţii corespunzătoare pentru delegaţiile străine invitate de Consiliu; c) organizează activităţile cu caracter festiv; d) sprijină celelalte compartimente ale aparatului Consiliului în organizarea unor manifestări internaţionale.  +  Articolul 72Biroul informatică are următoarele atribuţii: a) participă la punerea în practică şi la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanţă cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii; b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin; c) aplică tehnici şi metode noi de exploatare, administrare şi întreţinere a produselor şi serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient; d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a produselor şi serviciilor informatice; e) proiectează şi elaborează specificaţiile tehnice şi propune spre achiziţionare aplicaţii informatice şi baze de date, implementează şi coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Consiliului; f) ţine evidenţa specifică a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Consiliului (locaţie, echipamente, utilizatori, licenţe, versiuni ale sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor informatice etc.); g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiţii privind produsele şi serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic; h) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice din cadrul documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului; i) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului; j) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului; k) asigură asistenţă tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor şi serviciilor informatice în cadrul Consiliului; l) intervine operativ, împreună cu unităţile de service, şi ţine evidenţa intervenţiilor acestora pentru a asigura funcţionarea permanentă a produselor şi serviciilor informatice din cadrul Consiliului; m) asigură asistenţa tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Consiliului a informaţiilor şi a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului şi aprobate spre publicare de conducerea Consiliului; n) exercită atribuţii specifice corelate cu programele cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE; o) desfăşoară activităţi privind operaţionalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare; p) realizează înregistrarea şedinţelor Plenului şi ale secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, postarea acestora pe site, precum şi arhivarea lor.---------Lit. p) a art. 72 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 176 din 24 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 19 aprilie 2011.  +  Articolul 73 (1) Biroul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care verifică legalitatea administrării veniturilor şi cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Biroul de audit public intern este constituit potrivit legii. (3) Biroul de audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului. (4) Sfera auditului public intern cuprinde: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Consiliu din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă; b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.  +  Articolul 74 (1) Biroul de audit public intern exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.); b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Consiliului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate şi eficienţă; d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de conducerea Consiliului, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) raportează preşedintelui Consiliului identificarea unor iregularităţi sau a unor posibile prejudicii şi îndeplineşte măsurile stabilite de acesta. (2) Biroul de audit public intern exercită şi alte atribuţii specifice privind auditarea programelor cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE. (3) Biroul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele: a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; f) alocarea creditelor bugetare; g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; h) sistemul de luare a deciziilor; i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; j) sistemele informatice.  +  Articolul 75 (1) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, şi ale Ghidului de bune practici pentru cooperarea între instanţe şi parchetele de pe lângă acestea şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2006. (2) Activitatea de relaţii publice şi comunicare se desfăşoară pe baza unei strategii de comunicare aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este condus de un şef birou, care este şi purtătorul de cuvânt al instituţiei, subordonat direct preşedintelui Consiliului, şi are următoarele atribuţii: a) răspunde la sesizările şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, în legătură cu propria activitate; b) informează preşedintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizează justiţia, difuzate prin mass-media, şi comunică presei punctele de vedere oficiale; c) îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică; d) întocmeşte şi actualizează anual Buletinul informativ privind liberul acces la informaţiile publice, potrivit legii; e) realizează informarea publicului asupra activităţii Consiliului, inclusiv publicarea pe site a acestor informaţii, şi răspunde presei în numele instituţiei, prin purtătorul de cuvânt; f) realizează informarea şi documentarea cu privire la activitatea judiciară din care ar putea rezultă date şi informaţii de interes public; g) monitorizează articolele din presa centrală şi, cu sprijinul birourilor de informare publică ale instanţelor şi parchetelor, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activităţii Consiliului, a instanţelor sau parchetelor, şi întocmeşte zilnic revista presei şi sinteza presei; h) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii Consiliului în mass-media; i) elaborează prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmează să fie reflectate în mass-media; j) realizează orice alte activităţi de relaţii publice şi comunicare dispuse de preşedintele Consiliului. (4) Purtătorul de cuvânt al Consiliului poate fi un judecător sau un procuror ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau un specialist în comunicare. (5) Purtătorul de cuvânt al Consiliului coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, în scopul utilizării aceloraşi bune practici în activitatea de relaţii publice şi comunicare a întregului sistem judiciar. (6) Judecătorii, procurorii şi celelalte categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Consiliului vor furniza purtătorului de cuvânt, în timp util, din oficiu sau la cererea acestuia, informaţiile de interes public. (7) Purtătorul de cuvânt îndeplineşte activitatea de relaţii publice. În acest sens, purtătorul de cuvânt exercită următoarele atribuţii: a) identifică, primeşte şi selectează informaţiile din interiorul instituţiei, defineşte sferele de interes, evaluează şi selectează informaţiile utile pentru Consiliu şi sistemul judiciar care prezintă interes pentru opinia publică; b) pregăteşte materialele necesare pentru informarea presei - concepe şi redactează notele de presă, comunicatele de presă, dosarele de presă şi textele eventualelor declaraţii de presă; c) organizează şi participă la manifestările pentru presă - concepe comunicatele de invitaţie la conferinţa de presă şi organizează evenimentul propriu-zis (conferinţă, briefing, seminar de presă, voiaj de presă, vizite de presă etc.); d) menţine o legătură permanentă cu jurnaliştii, având întâlniri periodice cu aceştia pentru a asigura un flux informaţional constant reprezentanţilor presei şi pentru a menţine interesul acestora faţă de activitatea instituţiei pe care o reprezintă, dar şi pentru a asigura informarea corectă şi promptă a opiniei publice; e) mediază contacte între conducerea instituţiei şi jurnaliştii care solicită interviuri sau declaraţii pentru o mai bună documentare a subiectului. (8) În cazurile în care presa relatează stări de fapt care afectează reputaţia, independenţa sau imparţialitatea magistraţilor, purtătorul de cuvânt îl informează de îndată pe preşedintele Consiliului. (9) Toate lucrările legate de mass-media reprezintă urgenţe şi se rezolvă telefonic sau în scris, chiar şi în afara orelor de program. Informaţiile de interes public sunt furnizate reprezentanţilor mass-media prin purtătorul de cuvânt. (10) În cazul lipsei purtătorului de cuvânt din sediul instituţiei, preşedintele Consiliului va desemna un alt magistrat care să îl înlocuiască. (11) Jurnaliştii se pot adresa purtătorului de cuvânt în toate problemele care privesc activitatea Consiliului, problemele principiale care privesc activitatea instanţelor şi parchetelor, precum şi în cele care privesc sistemul judiciar. (12) Purtătorul de cuvânt al Consiliului furnizează informaţii reprezentanţilor mass-media cu privire la cariera judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 76 (1) Biroul de documente clasificate reprezintă compartimentul de specialitate care asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate. (2) Biroul de documente clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. (3) Biroul de documente clasificate funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului. (4) Activitatea Biroului de documente clasificate este coordonată de funcţionarul de securitate, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare. (5) Biroul de documente clasificate exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) predă şi primeşte corespondenţa clasificată; b) asigură evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate; c) prelucrează şi procesează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; d) păstrează şi manipulează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; e) asigură păstrarea registrului de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului; f) asigură păstrarea registrelor de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, strict secrete şi secrete, a informaţiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru informaţii clasificate, a condicii de predare-primire a informaţiilor clasificate; g) realizează operaţiunile de multiplicare a informaţiilor clasificate; h) asigură arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 77 (1) Biroul de achiziţii publice are următoarele atribuţii: a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului; b) verifică, înainte de iniţiere, dacă procedurile de achiziţie publică se regăsesc în programul anual al achiziţiilor publice şi identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziţie publică; c) elaborează documentaţia de atribuire; d) transmite spre publicare anunţurile de intenţie şi de participare sau, după caz, invitaţiile de participare; e) asigură punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primeşte solicitările de clarificări de la operatorii economici şi transmite răspunsurile la acestea; f) deschide ofertele depuse şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta; g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; h) realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dacă este cazul; i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; m) stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; n) stabileşte ofertele admisibile; o) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, stabileşte oferta/ofertele câştigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate şi elaborează raportul procedurii de atribuire; p) transmite către ofertanţi comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire; q) redactează contractul de achiziţie publică; r) transmite spre publicare anunţurile de atribuire; s) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; ş) îndeplineşte lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziţie publică exceptate de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; t) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în domeniu. (2) Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-o) se realizează prin comisiile de evaluare a ofertelor. Comisiile de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul Biroului de achiziţii publice, la propunerea şefului de birou, prin dispoziţia ordonatorului principal de credite. (3) Activitatea Biroului de achiziţii publice este coordonată de şeful de birou, iar celelalte compartimente ale Consiliului au obligaţia de a sprijini activitatea acestui compartiment, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.------------Cap. VIII a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007.  +  Capitolul IX Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului  +  Articolul 78 (1) În cadrul aparatului propriu al Consiliului îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: a) personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor; b) funcţionari publici; c) personal contractual. (2) Judecătorii, procurorii, precum şi personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchetele de pe lângă acestea pot fi detaşaţi în cadrul aparatului propriu al Consiliului, în condiţiile legii.  +  Secţiunea I Personalul de specialitate juridică  +  Articolul 79 (1) Personalul de specialitate juridică de conducere şi de execuţie din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat judecătorilor şi procurorilor pe durata îndeplinirii funcţiei. (2) Dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle prevăzute de lege pentru judecători şi procurori se aplică în mod corespunzător şi personalului menţionat la alin. (1). (3) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridică de execuţie şi de conducere, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Consiliului, sunt prevăzute de lege. (4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecătorilor şi procurorilor, se face prin concurs sau examen.  +  Articolul 80Poate ocupa un post de personal de specialitate juridică de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a promovat concursul sau examenul organizat de Consiliu.  +  Articolul 81 (1) Pentru înscrierea la concurs sau examen candidaţii vor prezenta: a) cerere-tip; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie; d) copie de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă a anilor de studii; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal; g) curriculum vitae; h) copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate; i) chitanţa de plată a taxei de înscriere; j) două fotografii tip buletin. (2) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă. Candidaţii care nu au fost angajaţi anterior vor depune o recomandare de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.  +  Articolul 82Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea unei probe scrise la o limbă străină la alegere, engleză sau franceză, a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe orale.  +  Articolul 83Tematica pentru probele scrise de concurs sau examen este propusă de compartimentele în care se află posturile vacante şi se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare, care o supune spre aprobare secretarului general al Consiliului.  +  Articolul 84 (1) Data şi locul susţinerii concursului sau examenului, numărul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi la sediul Consiliului, prin intermediul mass-media şi prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului. (2) Tematica şi bibliografia se află în permanenţă pe site-ul Consiliului începând cu data anunţării concursului şi pe toată durata desfăşurării acestuia. (3) Cererile pentru înscrierea la concurs sau examen se adresează secretarului general al Consiliului şi se depun, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului, la Direcţia resurse umane şi organizare. (4) Cuantumul taxei de înscriere la concurs sau examen va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 85 (1) Pentru fiecare probă de concurs sau examen, în funcţie de numărul candidaţilor, Plenul numeşte comisiile de examinare a lucrărilor scrise la o limbă străină, de verificare a cunoştinţelor teoretice şi pentru proba orală, precum şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor. (2) Fiecare comisie este alcătuită din 3 membri.  +  Articolul 86 (1) Comisiile de examinare a lucrărilor scrise la o limbă străină şi de verificare a cunoştinţelor teoretice întocmesc, cu o zi înainte de data desfăşurării concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse în plicuri separate şi sigilate. (2) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala în care acesta se desfăşoară. (3) Un reprezentant al candidaţilor va proceda la tragerea la sorţi a plicului cu subiecte, care va fi desigilat şi prezentat comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora exactă de începere şi ora de încheiere a concursului.  +  Articolul 87Timpul destinat pentru elaborarea lucrării la limba străină este de două ore din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 88 (1) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs sau examen se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se va menţiona prezenţa fiecărui candidat. (2) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba. (3) Înainte de a se dicta subiectele, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ştampila Consiliului. (4) Pe toată durata desfăşurării probei scrise la limba străină, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei şi persoanele desemnate cu aplicarea ştampilei pe colţul îndoit al colilor destinate probei scrise. (5) În vederea elaborării lucrării scrise candidaţii vor primi coli de hârtie având ştampila Consiliului. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri. (6) La expirarea timpului prevăzut la art. 87 delegatul care a supravegheat desfăşurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor către candidaţi, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare, care le înscrie într-un borderou. (7) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală. (8) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfăşurarea probei şi după semnarea borderoului de către candidat. (9) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însoţitor. (10) Frauda dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri delegaţii care supraveghează lucrările sesizează de îndată comisia de examinare, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".  +  Articolul 89 (1) Lucrarea scrisă la o limbă străină se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă. (2) Nota probei scrise la o limbă străină este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei. (3) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă la o limbă străină candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7.  +  Articolul 90 (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate la proba scrisă la o limbă străină pot depune contestaţie la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţurile lucrării se vor lipi din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la înregistrare. Nota obţinută la contestaţie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 91Candidaţii admişi la proba scrisă la o limbă străină vor susţine o lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice la următoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea judiciară, elemente de drept comparat şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.  +  Articolul 92Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 93Dispoziţiile art. 88 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 94 (1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare. (2) Dispoziţiile art. 89 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 95Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 7, dar nu mai puţin de nota 5 la fiecare materie de concurs.  +  Articolul 96 (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate pot depune contestaţie la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. (2) Dispoziţiile art. 90 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 97Candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice vor susţine o probă orală.  +  Articolul 98 (1) Proba orală se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare. (2) Nota finală la proba orală este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare. (3) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la proba orală.  +  Articolul 99 (1) Media generală de promovare a concursului este de cel puţin 7. (2) Media generală a concursului este media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă la o limbă străină, proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi proba orală.  +  Articolul 100În termen de cel mult 3 zile de la data finalizării concursului, comisia de examinare va preda întregul material de concurs Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, care va lua măsuri pentru afişarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.  +  Articolul 101Numirea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face de către secretarul general al Consiliului în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul şi în funcţie de opţiunea candidaţilor.  +  Articolul 102Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi.  +  Articolul 103Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.  +  Articolul 104Taxa de înscriere se restituie candidaţilor care îşi anunţă retragerea cu cel puţin 15 zile înainte de prima probă de concurs.  +  Articolul 105 (1) Funcţiile de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de judecători şi procurori prin detaşare, în condiţiile legii. (2) Pe perioada detaşării în cadrul Consiliului, judecătorii şi procurorii îşi păstrează statutul de judecător sau de procuror.  +  Secţiunea a II-a Personalul contractual  +  Articolul 106Poate ocupa un post de personal contractual în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitate deplină de exerciţiu; b) are studii ce corespund funcţiei; c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie; d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.  +  Articolul 107 (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta: a) cerere-tip; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe certificatul de naştere şi de pe certificatul de căsătorie; d) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal; g) curriculum vitae; h) copie de pe carnetul de muncă; i) chitanţa de plată a taxei de înscriere; j) două fotografii tip buletin. (2) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă. Candidaţii care nu au mai fost angajaţi anterior vor depune o recomandare de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.  +  Articolul 108 (1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice sau a unei probe practice, precum şi a unei probe orale. (2) Materiile de concurs sau examen, tematica şi bibliografia se propun de şefii compartimentelor în care se află postul vacant şi se aprobă de secretarul general. (3) Dispoziţiile art. 83 şi 84 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 109 (1) Pentru fiecare probă de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, Plenul numeşte comisiile de verificare a cunoştinţelor teoretice, practice şi pentru proba orală, precum şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor. (2) Fiecare comisie este alcătuită din 3 membri. (3) Comisiile de examinare a lucrărilor scrise întocmesc, cu o zi înainte de data desfăşurării concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse în plicuri separate şi sigilate. (4) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala în care acesta se desfăşoară. (5) Un reprezentant al candidaţilor va proceda la tragerea la sorţi a plicului cu subiecte, care va fi desigilat şi prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora de începere şi ora de încheiere a concursului. (6) Dispoziţiile art. 87 şi 88 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 110 (1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare. (2) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă. (3) Nota lucrării scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice este media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre materiile de concurs.  +  Articolul 111Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 7.  +  Articolul 112 (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate pot depune contestaţie la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. (2) Dispoziţiile art. 90 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 113Pentru posturile ce presupun desfăşurarea unei activităţi de secretariat, administrativă, de gospodărire, de întreţinere-reparaţii şi de deservire, concursul va consta într-o probă practică şi o probă orală.  +  Articolul 114 (1) În urma susţinerii probei practice candidatul va fi declarat admis sau respins. (2) Criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs. (3) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba practică.  +  Articolul 115 (1) Candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor teoretice sau, după caz, la proba practică vor susţine o probă orală. (2) Proba orală se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare. (3) Nota finală la proba orală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare. (4) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la proba orală.  +  Articolul 116 (1) Media generală de promovare a concursului este de cel puţin 7. (2) Media generală a concursului este media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, respectiv la proba practică şi la proba orală. (3) Dispoziţiile art. 100-104 se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a III-a Funcţionarii publici  +  Articolul 117 (1) Funcţionarii publici din cadrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face prin concurs sau examen organizat în condiţiile legii.  +  Articolul 118Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual este reglementată potrivit dispoziţiilor legale aplicabile aceloraşi categorii de personal din aparatul Parlamentului României.  +  Secţiunea III^1 Numirea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului-----------Secţiunea III^1 din Cap. IX a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 118^1Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.-----------Art. 118^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 118^2Poate ocupa o funcţie de conducere de specialitate juridică în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi are o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani.-----------Art. 118^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 118^3Funcţiile de conducere de altă specialitate decât cea juridică din cadrul aparatului propriu al Consiliului pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 118^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 118^4 (1) Funcţiile de conducere vacante se publică pe pagina de Internet a Consiliului. (2) Cererile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 15 zile de la data afişării, însoţite de un curriculum vitae şi de înscrisurile care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2 sau, după caz, la art. 118^3, precum şi de orice alte documente considerate relevante de către candidat. (3) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Direcţia de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2 şi 118^3 de către candidaţi, pe care îl înaintează, de îndată, Plenului, împreună cu dosarul candidatului. (4) În vederea numirii în funcţie, candidaţii susţin un interviu în faţa Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în funcţia de conducere prin hotărârea Plenului.-----------Art. 118^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 118^5Funcţiile prevăzute la art. 118^2 pot fi ocupate şi de judecători sau procurori detaşaţi, în condiţiile legii.-----------Art. 118^5 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Secţiunea a IV-a Evaluarea personalului din aparatul propriu al Consiliului  +  Articolul 119Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului numit în funcţii de conducere, evaluarea se face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.-----------Art. 119 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 120Indicatorii de evaluare, stabiliţi pe baza criteriilor menţionate la art. 119, pentru fiecare categorie de personal, se aprobă de Consiliu.  +  Articolul 121 (1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu de specialitate juridică se face după 2 ani de la numirea în funcţie, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă în luna februarie. (2) Evaluarea judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul aparatului propriu se face la termenele prevăzute la alin. (1), în raport de specificul activităţii desfăşurate, pe baza criteriilor aprobate de Plen. (3) Evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual se face anual, potrivit dispoziţiilor legale privind aceste categorii de personal.-----------Art. 121 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 122 (1) Evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sau, după caz, a judecătorilor şi procurorilor detaşaţi care ocupă funcţii de execuţie se face de comisii constituite distinct pentru fiecare categorie, prin hotărâre a Consiliului. (2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, şefii de serviciu şi, după caz, şefii de birouri sau membri ai colectivului din care face parte persoana supusă evaluării. (3) Evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie, precum şi a personalului auxiliar detaşat se face de şeful ierarhic şi se contrasemnează de şeful evaluatorului. (4) Evaluarea directorilor, precum şi a şefilor de servicii şi de birouri independente, cu excepţia celor subordonaţi direct preşedintelui sau Plenului, se face de secretarul general. (5) Evaluarea şefilor de servicii şi de birouri independente, subordonaţi direct preşedintelui sau Plenului, se face de către preşedinte. (6) Evaluarea celuilalt personal cu funcţii de conducere se face de către şeful ierarhic superior şi se contrasemnează de secretarul general. (7) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. (8) Dacă în perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului a fost sancţionat disciplinar prin hotărâre irevocabilă, se acordă calificativul imediat inferior celui care rezultă din evaluare. (9) Personalul de execuţie nemulţumit de calificativul acordat poate face contestaţie la secretarul general, iar personalul de conducere, la Plen, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia se soluţionează în termen de 60 de zile de la înregistrare. (10) Calificativul acordat de secretarul general sau de Plen este definitiv.-----------Art. 122 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006.  +  Articolul 123Persoanele care în urma evaluării primesc calificativul "nesatisfăcător", cu excepţia judecătorilor şi procurorilor detaşaţi, sunt eliberate din funcţie pentru incapacitate profesională.  +  Secţiunea a V-a Răspunderea disciplinară a personalului din aparatul propriu  +  Articolul 124 (1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi personalul contractual răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu. (2) Sunt abateri disciplinare: a) absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi încălcarea dispoziţiilor referitoare la respectarea programului de lucru; b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; c) refuzul nejustificat de a îndeplini îndatoririle prevăzute de lege, de regulamente sau cele stabilite de conducerea Consiliului; d) nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; e) neglijenţă gravă sau neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor; f) manifestările care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale; g) încălcarea interdicţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege; h) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal.  +  Articolul 125Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica în raport cu gravitatea abaterilor sunt: a) avertismentul scris; b) diminuarea indemnizaţiei sau a salariului de încadrare cu până la 15% pe o perioadă de la una la 3 luni; c) eliberarea din funcţie sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  +  Articolul 126 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 125 se aplică de Plen pentru persoanele cu funcţii de conducere şi de secretarul general pentru personalul cu funcţii de execuţie. (2) În cazul în care există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, preşedintele Consiliului sau, după caz, secretarul general dispune cercetarea prealabilă care se efectuează de un inspector desemnat de inspectorul-şef al Inspecţiei judiciare. (3) În vederea desfăşurării cercetării prealabile inspectorul desemnat convoacă persoana cercetată pentru a fi audiată, care are dreptul să îşi formuleze şi să îşi susţină apărările. (4) Rezultatul cercetării prealabile se consemnează într-un raport în care se propune, după caz, aplicarea sancţiunii disciplinare sau clasarea cauzei dacă abaterea nu se confirmă. (5) Hotărârea sau, după caz, dispoziţia prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară se comunică celui în cauză în termen de 10 zile de la adoptare. Împotriva hotărârii sau deciziei persoana sancţionată se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data comunicării.  +  Articolul 127Funcţionarii publici pot fi sancţionaţi în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a VI-a Dispoziţii finale  +  Articolul 128Dispoziţiile prezentului regulament privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a personalului din aparatul propriu al Consiliului se aplică în mod corespunzător şi personalului Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi personalului Şcolii Naţionale de Grefieri.  +  Articolul 129Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.----------Art. 129 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.  +  Anexa 1CONŢINUTULraportului comisiei de evaluare a candidaţilor lafuncţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciarea Consiliului Superior al MagistraturiiNumele şi prenumele candidatului ................................... ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ I. │Aspecte privind persoana şi cariera magistratului │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 1. │Funcţia şi gradul │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 2. │Locul exercitării funcţiei │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 3. │Data şi locul naşterii │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 4. │Domiciliul │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 5. │Starea civilă │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 6. │Numărul copiilor şi anul naşterii acestora │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 7. │Studii │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Data şi rezultatul: │ │ │ 8. │a) examenului de admitere în magistratură │ │ │ │b) examenelor de promovare │ │ │ │c) altor examene │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ 9. │Calificativul obţinut la ultima evaluare │ │ │ │profesională │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │10. │Aspecte relevante din ultimul raport de evaluare a│ │ │ │activităţii profesionale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │11. │Sancţiuni disciplinare │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Cariera în magistratură: │ │ │12. │a) domeniul de activitate (felul şi durata │ │ │ │activităţii ca judecător/procuror de la momentul │ │ │ │numirii) │ │ │ │b) funcţii de conducere (preşedinte sau vicepre- │ │ │ │şedinţe de instanţă, respectiv conducător ori │ │ │ │conducător adjunct de parchet, preşedinte de │ │ │ │secţie la instanţă sau şef secţie la parchet) │ │ │ │c) promovări, delegări, detaşări, transferuri │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │13. │Activitate profesională în alte profesii juridice │ │ │ │(felul, durata, angajatorul) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │14. │Participarea la cursuri de formare continuă │ │ │ │(conferinţe, simpozioane, mese rotunde, masterat, │ │ │ │cursuri postuniversitare, doctorat etc.) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │15. │Alte aspecte │ │ │ │(cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de │ │ │ │operare PC etc.) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Analiza calităţii lucrărilor întocmite de │ │ │ │candidat: │ │ │ │a) cunoştinţe profesionale: │ │ │ │- cunoştinţele teoretice │ │ │ │- aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele │ │ │ │dobândite │ │ │ │- cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de │ │ │ │Casaţie şi Justiţie │ │ │ │- cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a │ │ │ │Drepturilor Omului │ │ │ │b) capacitatea de analiză şi sinteză: │ │ │ │- capacitatea de a verifica şi de a interpreta un │ │ │II. │volum mare de informaţii │ │ │ │- capacitatea de a rezuma situaţii de fapt │ │ │ │complexe │ │ │ │- capacitatea de a identifica şi valorifica │ │ │ │elementele esenţiale ale cauzei │ │ │ │c) capacitatea de a raţiona, de a face conexiuni, │ │ │ │logica juridică a magistratului: │ │ │ │- capacitatea de a interpreta situaţia de fapt şi │ │ │ │de a trage concluzii logice │ │ │ │- capacitatea de a face conexiuni │ │ │ │- argumentaţia clară şi logică │ │ │ │d) modalitatea de exprimare în scris: │ │ │ │- claritatea, acurateţea, coerenţa, accesibilita- │ │ │ │tea şi concizia exprimării │ │ │ │- capacitatea de convingere │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Analiza datelor despre activitatea candidatului în│ │ │ │ultimul an, cum ar fi: număr de lucrări soluţio- │ │ │ │nate, prin raportare la media încărcăturii pentru │ │ │III.│aceeaşi secţie/instanţă/ acelaşi parchet; operaţi-│ │ │ │vitatea în soluţionarea cauzelor; respectarea ter-│ │ │ │menului legal de redactare a lucrărilor;rezolvarea│ │ │ │în termen legal a altor atribuţii stabilite prin │ │ │ │ordinul de serviciu etc. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Evaluarea altor activităţi desfăşurate pe baza │ │ │ │unor dispoziţii din legi şi regulamente,cum ar fi:│ │ │ │frecvenţa verificărilor efectuate la compartimen- │ │ │IV. │tul sau, după caz, instituţia respectivă; soluţio-│ │ │ │narea corespunzătoare a deficienţelor constatate; │ │ │ │întocmirea în termen şi verificarea corespunză- │ │ │ │toare a lucrărilor etc. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Rezultatul verificărilor cu privire la îndeplini- │ │ │ V. │rea de către candidat a condiţiei de bună reputa- │ │ │ │ţie şi a altor aspecte relevante din activitatea │ │ │ │şi conduita acestuia │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘----------Anexa 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.  +  Anexa 2TEMATICApentru examinarea cunoştinţelorprofesionale ale candidaţilor la funcţia de inspector1. Normele procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor penale şi civile, în ceea ce priveşte instanţele, şi, respectiv, normele procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale, în ceea ce priveşte parchetele;2. Atribuţiile care decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţei, respectiv parchetului;3. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;4. Metodologia de realizare a controalelor de către Inspecţia judiciară;5. Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor în materie disciplinară şi a apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.  +  Anexa 3FIŞAindividuală a candidatului ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Tipul evaluării │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. │ Rezultatul evaluării candidatului pe baza conţinutului │ │ │ raportului comisiei de evaluare │ ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │ │ Rezultatul evaluării │Recomandabil│Nerecomandabil│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┤ │II. │ Rezultatul verificării cunoştinţelor teoretice │ ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │ │ │ Punctaj │ Punctaj │ │ │ │ alocat │ acordat │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ Întrebarea nr. 1 │ 50 p. │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ Întrebarea nr. 2 │ 50 p. │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ Punctaj total │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┤ │III.│ Rezultatul evaluării abilităţilor şi atribuţiilor │ │ │ specifice funcţiei de inspector │ ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │ │ 1. Aptitudini │ Punctaj │ Punctaj │ │ │ │ alocat │ acordat │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Gândire independentă/critică (capacitatea │ │ │ │ │de a găsi soluţii la problemele cu care se │ │ │ │ │confruntă în mod independent, fără a simţi │ │ │ │ │nevoia de suport/sprijin; capacitatea de a │ │ │ │1.1.│asimila rapid informaţii noi, de a le orga-│ 20 p. │ │ │ │niza în mod logic, precum şi de a le valo- │ │ │ │ │rifica în rezolvarea sarcinilor specifice; │ │ │ │ │capacitatea de a interpreta în mod indepen-│ │ │ │ │dent o stare de fapt, precum şi de a ajunge│ │ │ │ │la concluzii pertinente pornind de la │ │ │ │ │aceasta) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Capacitatea de a lua decizii (capacitatea │ │ │ │ │de analiză raţională a soluţiilor posibile,│ │ │ │ │precum şi de identificare în mod indepen- │ │ │ │ │dent a celei optime pentru rezolvarea unei │ │ │ │ │stări de fapt; capacitatea de a manifesta │ │ │ │1.2.│hotărâre în procesul decizional, respectiv │ 20 p. │ │ │ │de a opta pentru o soluţie atunci când │ │ │ │ │variantele posibile sunt clar specificate; │ │ │ │ │capacitatea de a da dovadă de empatie - │ │ │ │ │înţelegerea situaţiei de fapt - în luarea │ │ │ │ │deciziilor, precum şi de gestionare efi- │ │ │ │ │cientă a autorităţii în îndeplinirea │ │ │ │ │sarcinilor specifice) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┴──────────────┤ │ │ 2. Abilităţi │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┬──────────────┤ │ │Capacitatea de comunicare (capacitatea de a│ │ │ │ │argumenta logic opiniile, precum şi de a le│ │ │ │ │susţine cu diplomaţie într-un cadru coloc- │ │ │ │ │vial fără a se lăsa influenţat cu uşurinţă;│ │ │ │ │capacitatea de a înţelege informaţii de │ │ │ │2.1.│specialitate, precum şi de a opera corect │ 20 p. │ │ │ │cu acestea atât în limbaj scris, cât şi │ │ │ │ │oral, în susţinerea punctelor de vedere; │ │ │ │ │capacitatea de a asculta activ, precum şi │ │ │ │ │de a formula întrebări pertinente la │ │ │ │ │situaţia de fapt expusă) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Capacitatea de lucru în echipă (capacitatea│ │ │ │ │de a se adapta uşor la colective noi, │ │ │ │ │precum şi de a coopera cu ceilalţi în pro- │ │ │ │ │cesul de organizare a muncii; capacitatea │ │ │ │ │de a gestiona relaţiile interpersonale în │ │ │ │2.2.│cadrul colectivelor de lucru, precum şi de │ 10 p. │ │ │ │a manifesta interes pentru părerile şi │ │ │ │ │drepturile celorlalţi; capacitatea de a se │ │ │ │ │implica cu idei şi soluţii în atingerea │ │ │ │ │obiectivelor comune,precum şi de a colabora│ │ │ │ │cu ceilalţi pe baza unor relaţii de încre- │ │ │ │ │dere reciprocă) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Capacitatea de susţinere a efortului volun-│ │ │ │ │tar (capacitatea de a planifica şi organiza│ │ │ │ │propria activitate astfel încât lucrările │ │ │ │ │să fie realizate în termenele fixate; │ │ │ │ │capacitatea de a da dovadă de perseverenţă │ │ │ │ │în atingerea obiectivelor stabilite, precum│ │ │ │ │şi de a se mobiliza activ pentru a putea │ │ │ │ │face faţă volumului de activitate; capaci- │ │ │ │ │tatea de a pătrunde problemele de fapt cu │ │ │ │2.3.│simţul răspunderii, temeinic, precum şi de │ 10 p. │ │ │ │a da dovadă de încredere profesională în │ │ │ │ │soluţionarea sarcinilor repartizate; capa- │ │ │ │ │citatea de identificare cu valorile speci- │ │ │ │ │fice profesiei, precum şi de susţinere │ │ │ │ │intrinsecă a actului profesional fără a fi │ │ │ │ │influenţat de obţinerea unor recunoaşteri/ │ │ │ │ │merite) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Rezistenţa la stres (capacitatea de a │ │ │ │ │manifesta autocontrol, în plan comportamen-│ │ │ │ │tal şi emoţional, în situaţii tensionate, │ │ │ │ │fără a prezenta manifestări neconforme cu │ │ │ │ │situaţia; capacitatea de a manifesta încre-│ │ │ │ │dere în forţele proprii, fără a prezenta │ │ │ │ │emoţii negative asociate actului profesio- │ │ │ │2.4.│nal - pesimism, nelinişte, preocupare exa- │ 10 p. │ │ │ │gerată, teamă de eşec, sensibilitate etc.; │ │ │ │ │capacitatea de a accepta deschis criticile │ │ │ │ │celorlalţi, precum şi de a manifesta o bună│ │ │ │ │abilitate de a gestiona situaţiile tensio- │ │ │ │ │nate într-o manieră constructivă; capaci- │ │ │ │ │tatea de a face faţă unui program de muncă │ │ │ │ │prelungit şi schimbător care presupune │ │ │ │ │deplasări frecvente în teritoriu) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Sensibilitate şi probitate profesională │ │ │ │ │(capacitatea de a recunoaşte limitele de │ │ │ │ │exercitare a funcţiei în activitatea de │ │ │ │ │control, astfel încât să nu fie încălcat │ │ │ │ │principiul independenţei profesionale; │ │ │ │ │capacitatea de a sesiza eventualele necon- │ │ │ │ │formităţi în exercitarea funcţiei, precum │ │ │ │2.5.│şi de a depune diligenţele necesare în │ 10 p. │ │ │ │vederea soluţionării lor; capacitatea de a │ │ │ │ │manifesta un comportament demn, marcat de │ │ │ │ │onestitate şi adeziune faţă de respectarea │ │ │ │ │standardelor etice şi morale ale profesiei;│ │ │ │ │capacitatea de a gestiona situaţiile în │ │ │ │ │care normele deontologice ale profesiei au │ │ │ │ │fost încălcate) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Punctaj total │ 100 p. │ │ └────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.  +  Anexa 4RAPORT FINALprivind candidaţii la funcţia de inspector în cadrulInspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii*Font 9* ┌────┬───────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr. │Numele şi prenumele│Centralizarea rezultatelor │Media punctajelor│Media punctajelor│ │crt.│ candidatului │ evaluării pe baza │ obţinute la │ obţinute la │ │ │ │ conţinutului raportului │ verificarea │ verificarea │ │ │ │ comisiei │ cunoştinţelor │ abilităţilor şi │ │ │ ├────────────┬──────────────┤ teoretice │ aptitudinilor │ │ │ │Recomandabil│Nerecomandabil│ (pondere 50%) │ specifice │ │ │ │ │ │ │ (pondere 50%) │ ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘----------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.---------