ORDIN nr. 313 din 29 iunie 2011cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Atunci când valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică sau egală cu echivalentul în lei al cuantumului în euro prevăzut la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte regulile privind achiziţiile publice nu vor fi solicitate autorităţii contractante alte documente decât cele prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice (documente justificative: factura şi/sau contractul).  +  Articolul 2Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile entităţilor juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) şi c^1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Orice document emis de alte organisme/autorităţi, cu excepţia Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin care se impune respectarea de către entităţile juridice menţionate la art. 2 a regulilor privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, nu produce efecte juridice.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 313.-------