HOTĂRÂRE nr. 521 din 12 septembrie 1997 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane**)(actualizată până la data de 8 aprilie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 818 din 21 iunie 2006; HOTĂRÂREA nr. 893 din 20 august 2008; HOTĂRÂRE nr. 247 din 24 martie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 818 din 21 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 10 iulie 2006.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 818 din 21 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 10 iulie 2006, în cuprinsul normelor metodologice, denumirea: a) "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului"; b) "Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie" se înlocuieşte cu "Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară"; c) "Ministerul Finanţelor" se înlocuieşte cu "Ministerul Finanţelor Publice"; d) "oficiul de cadastru, geodezie şi cartografie judeţean" se înlocuieşte cu "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară"; e) "lucrări de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane" se înlocuieşte cu "sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane".Conform pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 893 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008, în cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Articolul unic a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 818 din 21 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 10 iulie 2006.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Ioan Lucacel,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris  +  AnexăNORMA 12/09/1997