HOTĂRÂRE nr. 556 din 25 mai 2011privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 iunie 2011  (la 16-10-2013, Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 340 alin. (1) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (C.N.C.F.P.A.) și a Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituții care se desființează.  +  Articolul 2A.N.C. are sediul în municipiul București, piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.  +  Capitolul II Misiunile și atribuțiile A.N.C.  +  Articolul 3Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue și dezvoltarea de calificări necesare susținerii unei resurse umane naționale competitive, capabile să funcționeze eficient în societatea actuală și într-o comunitate a cunoașterii. (la 16-10-2013, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 4(1) În conformitate cu legislația privind formarea profesională a adulților și cea privind educația națională, A.N.C. îndeplinește rolul de Punct național de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor, având următoarele atribuții:a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor și Registrul național al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor; (la 20-10-2017, Litera a) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) b) elaborează criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi;c) elaborează și implementează programe și proiecte naționale, internaționale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;d) Abrogată. (la 20-10-2017, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) e) propune Ministerului Educației Naționale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane; (la 20-10-2017, Litera e) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) f) propune spre aprobare Ministerului Educației Naționale tarifele pentru serviciile de asistență tehnică și/sau de specialitate ale A.N.C. privind: verificarea, validarea și aprobarea standardelor ocupaționale; elaborarea și validarea calificărilor; evaluarea și acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale, a organismelor de evaluare; certificarea evaluatorilor de evaluatori, a evaluatorilor de competențe și a evaluatorilor externi;g) propune Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane; (la 20-10-2017, Litera g) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) h) asigură compatibilitatea sistemului național al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european și internațional;i) asigură calitatea în formarea profesională continuă a adulților, inclusiv prin elaborarea și aplicarea de metodologii, standarde și proceduri specifice, în colaborare cu instituțiile interesate;j) asigură realizarea, gestionarea și actualizarea Registrului național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați; (la 20-10-2017, Litera j) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) k) asigură informarea opiniei publice cu privire la funcționarea sistemului național de calificări, formare profesională și la modalitatea de accesare și valorificare a informațiilor oferite și publică anual un raport cu privire la propria activitate;l) asigură realizarea cadrului legal în sistemul de educare și formare profesională a adulților;m) aprobă standardele ocupaționale cu avizul consiliului și al comitetelor sectoriale, coordonează și controlează la nivel național elaborarea standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională;m^1) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaționale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale; (la 20-10-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) n) coordonează activitatea de formare profesională continuă a adulților și cooperează cu instituțiile internaționale din acest domeniu;o) coordonează asigurarea calității în formarea profesională a adulților;p) Abrogată. (la 20-10-2017, Litera p) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal și gestionează registrul național al centrelor de evaluare a competențelor profesionale; (la 20-10-2017, Litera q) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) r) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes național în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților;s) participă, alături de Ministerul Educației Naționale și alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale și a metodologiei de acordare a creditelor transferabile;ș) participă la derularea unor programe sau proiecte finanțate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;t) autorizează și monitorizează centrele de evaluare a competențelor profesionale; tipărește și gestionează certificatele de competență profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate;ț) promovează dialogul social;u) sprijină realizarea validării învățării nonformale și informale;v) avizează înființarea comitetelor sectoriale, cu acordul consiliului de administrație al A.N.C., și sprijină desfășurarea activității acestora;w) sprijină instituțiile de învățământ superior și preuniversitar în organizarea de programe de studii de formare și dezvoltare profesională continuă;x) Abrogată (la 20-10-2017, Litera x) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2017 ) y) împreună cu comitetele sectoriale, controlează activitatea centrelor de evaluare a competențelor;z) evaluează și certifică evaluatorii de competențe profesionale, evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi;aa) efectuează activități de transfer de cunoștințe, formare, consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate;bb) publică manuale și ghiduri de bune practici, rapoarte naționale privind implementarea sistemului de calificări din România, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților, elaborează statistici;cc) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.(2) Criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. (la 16-10-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Capitolul IIIOrganizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări (la 16-10-2013, Titlul cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 5(1) A.N.C. este condusă de un președinte, numit prin ordin al ministrului educației naționale, pe bază de concurs organizat potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Președintele are calitatea de reprezentant legal și de ordonator secundar de credite, potrivit legii.(3) Președintele este ajutat de un vicepreședinte, numit prin ordin al ministrului educației naționale, pe bază de concurs organizat în condițiile legii.(4) Metodologia de concurs se aprobă, prin ordin al ministrului educației naționale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(5) A.N.C. funcționează cu un număr de 56 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitățile de învățământ și cercetare care funcționează în subordinea și coordonarea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(6) A.N.C. folosește colaboratori externi și experți în domeniul său de activitate.(7) A.N.C administrează și gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat și pe cele rezultate din venituri proprii.(8) Salarizarea personalului A.N.C. se face potrivit legislației în vigoare pentru personalul contractual plătit din fonduri publice.(9) Regulamentul privind organizarea și funcționarea A.N.C., precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(10) Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 16-10-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 6(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale A.N.C. și ale Consiliului Național al Calificărilor, denumit în continuare Consiliu, se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin din tarife percepute beneficiarilor activităților de evaluare, de consultanță și asistență tehnică, precum și din derularea de proiecte naționale și internaționale, din organizarea de manifestări naționale și internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri realizate în condițiile legii.(3) Pentru activitățile realizate, A.N.C. poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.(4) A.N.C. poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor europene și internaționale acordate României, în conformitate cu cerințele acestora.  +  Articolul 7(1) La nivelul A.N.C. funcționează un Consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică.(2) Consiliul este format din reprezentați ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, ai studenților, ai asociațiilor profesionale, ai administrației publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor, precum și ai comitetelor sectoriale.(3) Consiliul sprijină și asistă A.N.C. în stabilirea strategiilor naționale și a planurilor de acțiuni pentru dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și a formării profesionale a adulților.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului, componența și criteriile privind numirea membrilor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea A.N.C. (la 16-10-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 8(1) Pentru participarea la ședințele Consiliului, membrii acestuia nu beneficiază de indemnizație.(2) Finanțarea activităților de protocol aferente organizării ședințelor Consiliului se face din bugetul A.N.C., în condițiile legii.(3) Președintele și vicepreședintele A.N.C. sunt membri de drept în Consiliu.(4) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani. (la 16-10-2013, Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 9(1) Consiliul este condus de președintele A.N.C.(2) Consiliul este convocat de președinte sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor acestuia.(3) Consiliul este convocat de președinte cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi. (la 16-10-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 10Consiliul îndeplinește în principal următoarele atribuții:a) sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune în domeniul calificărilor și al formării profesionale continue;b) exercită rol consultativ în avizarea proiectelor de acte normative și a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului național al calificărilor și la formarea profesională continuă;c) sprijină A.N.C. în realizarea și extinderea relațiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate în sistemul național al calificărilor. (la 16-10-2013, Lit. c) a art. 10 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Articolul 11Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.C. și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Abrogat. (la 16-10-2013, Art. 12 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013. )  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13(1) Patrimoniul instituțiilor desființate potrivit art. 1 alin. (1) se preia pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul, respectiv 70 de posturi, arhiva și baza de date.(3) Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să efectueze modificările în bugetul aprobat pe anul 2011 și în anexele la acesta, determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 14(1) Protocolul de predare-primire se semnează din partea C.N.C.F.P.A. de către președinte, din partea U.E.C.N.C.F.P.A. de către directorul general, iar din partea A.N.C. de către directorul general.(2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea C.N.C.F.P.A. și U.E.C.N.C.F.P.A. care se preiau pe baza protocolului de predare-primire cuprind mijloace fixe și obiecte de inventar, respectiv:a) mobilier;b) aparatură electronică - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere și altele;c) obiecte de inventar și consumabile;d) bunuri destinate exclusiv activității C.N.C.F.P.A. și U.E.C.N.C.F.P.A. dobândite prin programe și proiecte cu finanțare națională și internațională.(3) Spațiile locative deținute și utilizate de către C.N.C.F.P.A. și U.E.C.N.C.F.P.A. cu contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (R.A. - A.P.P.S.) vor fi preluate de către A.N.C. și vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de închiriere cu R.A. - A.P.P.S.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea și funcționarea Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, la litera A, nr. crt. XVII se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
  "XVII Autoritatea Națională pentru Calificări - A.N.C.Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat"

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale, interimar,
  Emil Boc
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 25 mai 2011.Nr. 556.  +  Anexă*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Calificări
  (la 22-08-2022, Anexa a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 august 2022 )