LEGE nr. 107 din 15 iunie 2011privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi stabilesc măsurile referitoare la producerea, comercializarea și importul materialelor forestiere de reproducere.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru:a) puieți și părți de plante pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiți în scopuri forestiere;b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri științifice, de conservare a resurselor genetice - conservării genelor;c) materialul forestier de reproducere care este destinat exportului și reexportului către țări terțe.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile și hibrizii artificiali, importanți pentru scopuri forestiere. Speciile și hibrizii artificiali, importanți pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1;b) material de bază - sursa din care se obțin materiale forestiere de reproducere;c) arboret autohton sau sursă autohtonă de semințe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condițiile în care, pe aceeași suprafață, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat și artificial, dar cu material obținut din sursa de semințe sau arboretul care a existat anterior pe suprafața respectivă ori din sursa de semințe sau arboretele autohtone limitrofe;d) arboret indigen sau sursă indigenă de semințe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de semințe, ori arboretul sau sursa de semințe obținute pe cale artificială din semințe a cărui/cărei origine este situată în aceeași regiune de proveniență;e) origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Originea se identifică prin nominalizarea unităților teritoriale de amenajament, și anume: ocolul silvic, unitatea de producție și unitatea amenajistică. Originea unui arboret sau unei surse de semințe poate fi cunoscută sau necunoscută;f) proveniență - locul în care se găsește un arboret;g) regiune de proveniență - suprafața sau gruparea de suprafețe cu condiții ecologice relativ uniforme și în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de proveniență sunt prevăzute în anexa nr. 2;h) sursă identificată - material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de semințe sau din arboretul dintr-o singură regiune de proveniență și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 3;i) selecționat - material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de proveniență care a fost selectat fenotipic la nivel de populație și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 4;j) calificat - material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinți de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 5, fără a fi obligatorie inițierea sau finalizarea testării;k) testat - material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinți de familii, clone sau amestecuri de clone și unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative ori prin estimarea superiorității materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 6;l) producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfășoară pentru recoltarea semințelor, a fructelor, a conurilor, a părților de plante, pentru extragerea din fructe/conuri a semințelor, precum și pentru folosirea semințelor sau părților de plante în scopul obținerii puieților forestieri;m) comercializarea materialului forestier de reproducere - prezentarea spre vânzare, oferirea spre vânzare, inclusiv comerțul între state membre ale Uniunii Europene, vânzarea sau livrarea către un terț, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii, precum și orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată, ori furnizarea de material de reproducere în sistem lohn;n) importul materialului forestier de reproducere - comercializare dintr-o țară terță în Uniunea Europeană;o) catalogul național al materialelor de bază - evidența, la nivel național, a tuturor unităților-sursă, pe categorii, specii și regiuni de proveniență;p) listă națională a materialului de bază - rezumatul Catalogului național al materialelor de bază;q) material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul național al materialelor de bază;r) unitate-sursă - sursă de semințe, arboret, părinți de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul național al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare;s) lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obținut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producție;t) lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere, parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar;u) autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel național cu aplicarea prevederilor prezentei legi;v) testare - evidențierea calității materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;w) certificare - confirmarea de către împuternicitul/ reprezentantul autorității a originii/provenienței și calității materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 7, sistemul național sau cu sistemul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare;x) scop forestier - orice activitate care are ca rezultat înființarea sau regenerarea unei păduri, așa cum este ea definită în legislația națională în vigoare;y) furnizor - orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere;z) resurse genetice forestiere - arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate în situ și ex situ.(2) Materialul forestier de reproducere prevăzut la alin. (1) lit. a) este format din:a) semințe în stare brută - semințe, conuri și fructe, din care, după prelucrare, se obțin semințe, destinate producerii de puieți forestieri;b) părți de plante - butași, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiți pentru producerea de puieți forestieri și explante sau embrioni folosiți în micropropagare pentru producerea de puieți forestieri;c) puieți forestieri - plante obținute din semințe, părți de plante sau din regenerări naturale.(3) Materialul de bază prevăzut la alin. (1) lit. b) este constituit din:a) sursă de semințe - arborii de pe o anumită suprafață din care se recoltează semințe;b) arboret - porțiune de pădure omogenă atât din punctul de vedere al populației de arbori, cât și al condițiilor staționale;c) părinți de familii - arbori din care se obțin descendenți prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înființează plantaje. Polenizarea deschisă - half-sib, unde numai componenta maternă este identificată, și polenizarea controlată - full-sib, unde ambele componente parentale sunt identificate. Totalitatea descendenților cu cel puțin un părinte comun constituie o familie;d) clonă - totalitatea descendenților - rameți - obținuți dintr-un singur arbore - ortet - prin înmulțire vegetativă, respectiv prin butășire, altoire, micropropagare, lăstărire și altele asemenea;e) plantaj - o cultură forestieră, denumită și livadă seminceră, constituită din arbori proveniți din mai multe clone sau familii, identificate, în proporții definite, izolată față de surse de polen străin și care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de semințe, ușor de recoltat;f) culturi de plante-mamă sau amestec de clone - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporții definite, din care se obțin părți de plante pentru înmulțire vegetativă.(4) Originea definită la alin. (1) lit. e) poate fi:a) locul unde se găsește arboretul sau sursa de semințe, pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de semințe;b) locul din care au fost recoltate semințe sau puieți din regenerare naturală din care s-a creat arboretul, pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de semințe.  +  Articolul 4Prin activități cu scop forestier, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. x), nu se înțeleg următoarele:a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport;b) parcurile și spațiile verzi din intravilanul localităților;c) producerea de pomi de Crăciun;d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.  +  Articolul 5Nu intră în noțiunea de comercializare, așa cum a fost definită la art. 3 alin. (1) lit. m), materialul forestier de reproducere folosit în scop personal, pentru realizarea de plantații forestiere, pe terenuri din afara fondului forestier național, care nu a fost subvenționat parțial sau total din fonduri publice.  +  Articolul 6(1) Autoritatea, în conformitate cu legislația națională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorității și/sau unei persoane juridice, care în temeiul statutului său recunoscut oficial are atribuții de serviciu public cu specific silvic și ai căror angajați nu au interese personale în acțiunile pe care le întreprind și în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării, importului și exportului materialelor forestiere de reproducere.(2) Autoritatea notifică Comisiei Europene organismul responsabil cu aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 7Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi se face prin ordin al conducătorului autorității.  +  Articolul 8Materialul forestier de reproducere, comercializat în scopuri forestiere, se obține numai din material de bază aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 9Pentru comercializare în alte scopuri, materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoțit de etichetă în care să se menționeze: "Nu este utilizat în scopuri forestiere".  +  Articolul 10Semințelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar și în cazul în care sunt comercializate pentru scopuri neforestiere.  +  Capitolul II Material de bază aprobat  +  Articolul 11(1) Materialul de bază poate fi aprobat și inclus în Catalogul național al materialelor de bază numai de către autoritate.(2) Propunerea de includere a unei unități-sursă în Catalogul național al materialelor de bază se face:a) la cererea proprietarului, în cazul pădurilor proprietate privată;b) la cererea administratorului de pădure, în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;c) de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 7, în cazul pădurilor proprietate privată și în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, dacă există interes public cu privire la conservarea și folosirea resurselor forestiere genetice.(3) Părinții de familie, clonele, plantajele sau culturile de plantă-mamă înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se mențin în Catalogul național al materialelor de bază pe toată durata de funcționare a acestora prevăzută în normele tehnice în vigoare.  +  Articolul 12Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri:a) să evalueze, în privința menținerii calității care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obține materialul forestier de reproducere din categoriile "selecționat", "calificat" și "testat";b) să aprobe ca material de bază și arboreturile ale căror caracteristici prezintă abateri de la condițiile cerute prin prevederile art. 19 lit. a), în scopul valorificării superiorității resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condițiile locale și regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depășească un procent de 20% din numărul de condiții impuse și se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete;c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "testat", chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în condițiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referință, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 6, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface condițiile de aprobare în această categorie;d) să efectueze cel puțin o dată pe an și ori de câte ori consideră a fi necesar inspecții periodice la materialul de bază aprobat;e) în cazul în care cerințele prevăzute la lit. a)-d) nu sunt îndeplinite, autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză.  +  Articolul 13În situația în care materialul de bază prevăzut la art. 12 lit. a) și c) constă în organisme modificate genetic, așa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.  +  Articolul 14(1) Materialele forestiere de reproducere obținute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă:a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "sursă identificată", "selecționat", "calificat" sau "testat" și nu îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 3-6;b) hibrizii artificiali prevăzuți în anexa nr. 1, inclusiv cei obținuți prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile "selecționat", "calificat" sau "testat" și îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 4-6. Materialul de reproducere din cadrul categoriei "selecționat" poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulțirii în masă din semințe;c) speciile și hibrizii artificiali prevăzuți în anexa nr. 1, constituiți parțial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria "testat" și nu îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 3-6.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri:a) testare, cercetare științifică, activitate de selecție sau conservare genetică;b) altele decât în scop forestier.  +  Articolul 15Încadrarea materialului forestier de reproducere obținut din materialul de bază aprobat potrivit prevederilor prezentei legi se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 7.  +  Capitolul III Regiunile de proveniență  +  Articolul 16Se aprobă prin ordin al conducătorului autorității:a) stabilirea și descrierea regiunilor de proveniență pentru materiale de bază din România, din care se obțin materiale forestiere de reproducere;b) delimitarea pe hartă a regiunilor de proveniență pentru materialele de bază din care se obțin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată" și "selecționat", pentru speciile de interes din România;c) regulile de transfer al materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază și pe regiuni de proveniență.  +  Articolul 17(1) Informațiile privitoare la originea/proveniența materialului forestier de reproducere folosit la lucrările de împădurire se înscriu, în mod obligatoriu, în amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistică, în termen de 30 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire și se preiau, ca informații despre arboret, la fiecare reamenajare.(2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere și numărul/codul unic de identificare al unității-sursă din care a fost obținut.(3) În cazul culturilor de clone și hibrizi artificiali se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.(4) Harta regiunilor de proveniență se înaintează Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul IV Catalogul național al materialelor de bază și Lista națională a materialelor de bază  +  Articolul 18Catalogul național al materialelor de bază, pe categorii, specii și regiuni de proveniență, cuprinde detaliile de descriere și numărul/codul unic de identificare al fiecărei unități-sursă și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității.  +  Articolul 19Materialul de bază se include în Catalogul național al materialelor de bază, dacă:a) îndeplinește condițiile prevăzute în una dintre anexele nr. 3-6, după caz;b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.  +  Articolul 20(1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere prin ordin al conducătorului autorității se modifică cerințele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 3-6 pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de un an.(2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau, după caz, al majorării acestor cerințe.(3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerințelor minime, pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obținut din acesta se va face mențiunea "exigențe reduse".  +  Articolul 21(1) Lista națională a materialelor de bază cuprinde:a) un sumar al materialului de bază aprobat, pe regiuni de proveniență, din care se obține material forestier de reproducere din categoriile "sursă identificată" și "selecționat";b) toate unitățile-sursă, pentru categoriile "calificat" și "testat", cu informațiile din Catalogul național al materialelor de bază;(2) Lista națională a materialelor de bază se înaintează, la cerere, Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene.(3) Lista națională a materialelor de bază se elaborează în conformitate cu modelul stabilit în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.597/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce privește modelul listelor naționale de materiale de bază destinate materialului forestier de reproducere.  +  Articolul 22Actualizarea Catalogului național al materialelor de bază se aprobă anual, prin ordin, de către conducătorul autorității.  +  Capitolul V Certificatul de identitate  +  Articolul 23(1) Autoritatea stabilește în detaliu conținutul și forma certificatului de identitate prevăzut în anexele nr. 8/a-8/c.(2) Certificatul de identitate este un formular cu regim special ce conține elemente de securizare, se multiplică prin grija autorității și se pune la dispoziția persoanelor împuternicite cu certificarea.  +  Articolul 24Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite, fiecare dintre acestea având următoarea destinație:a) alb -- pentru primul loc de destinație, respectiv: unitatea de prelucrare, uscătoria de semințe și altele asemenea;b) roz - pentru autoritate;c) galben - pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate;d) albastru - pentru proprietarul sau administratorul de pădure, după caz.  +  Articolul 25(1) Pe toată durata procesului de producție producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea și identificarea acestuia, prin schițe, după caz, tăblițe indicatoare, etichete.(2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. 9.(3) După producerea materialului forestier de reproducere, producătorul completează, pentru fiecare lot, în registrul de evidență propriu, datele de identificare pentru lotul obținut din materialul de bază aprobat. În cazul materialului de reproducere din categoria "testat", obținut din material de bază conform art. 12 lit. c), în registru se face mențiunea "Aprobat provizoriu".(4) Modelul registrului de evidență prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității.(5) În situația obținerii de loturi divizate, producătorul menționează în registru de evidență numărul de loturi obținute și cantitățile aferente fiecăruia.  +  Articolul 26(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "selecționat", "calificat" sau "testat", obținut din aceeași unitate-sursă de material.(2) Materialul forestier de reproducere obținut în condițiile alin. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou.  +  Articolul 27Verificarea identității materialului forestier de reproducere, documentată prin eliberarea unui certificat de identitate, constituie baza asigurării identității și se face conform anexei nr. 10.  +  Capitolul VI Separarea, amestecul și sigilarea materialului forestier de reproducere  +  Articolul 28(1) Autoritatea poate aproba, în vederea diminuării numărului de loturi:a) amestecul de material forestier de reproducere obținut din două sau mai multe unități-sursă de material, din categoriile "sursă identificată" și "selecționat", situate într-o singură regiune de proveniență. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obținut din aceeași categorie sau din ambele categorii menționate. Pentru amestecul obținut, certificatul de identitate pentru lot se eliberează, după caz, pentru aceeași categorie, dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeași categorie, sau pentru categoria "sursă identificată", în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unități-sursă de material;b) amestecul materialului forestier de reproducere obținut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obținut din material de bază de origine necunoscută. În certificatul de identitate pentru lotul obținut se menționează că origine "necunoscută";c) amestecul de material forestier de reproducere obținut dintr-o singură unitate-sursă de material, din ani diferiți de producție. În certificatul de identitate al lotului astfel obținut se înregistrează ca an de producție ultimul an de producție și proporția materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalți ani de producție.(2) În situația în care amestecul de material forestier de reproducere se face conform prevederilor alin. (1) lit. a) și b), numărul de identificare din Catalogul național al materialelor de bază al unității - sursă de material se înlocuiește cu codul regiunii de proveniență.  +  Articolul 29(1) Semințele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate.(2) Sigilarea trebuie făcută în așa fel încât, dacă ambalajul este desfăcut, acest lucru să poată fi observat, iar sigiliul devine inutilizabil.  +  Articolul 30Pentru semințele amestecate se va elibera un nou certificat de identitate, care identifică componentele amestecului.  +  Capitolul VII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 31(1) Pentru păstrarea identității, producătorii sunt obligați ca la toate stadiile producerii să țină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate și trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi.(2) În cazul materialului forestier de reproducere obținut din material de bază, care constă în organisme modificate genetic, orice document de însoțire ori etichetă sau oricare alt document va evidenția în mod obligatoriu acest fapt.  +  Articolul 32(1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate, însoțit de:a) eticheta producătorului sau alt document al furnizorului, conținutul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 9;b) documentele legale prevăzute de legislația în vigoare privind transportul mărfurilor;c) copia buletinului de analiză emis de un laborator autorizat, numai în cazul semințelor;d) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere.(2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. (1) lit. a) este galbenă în cazul "sursei identificate" a materialului de reproducere, verde în cazul materialului de reproducere "selecționat", roz în cazul în care materialul de reproducere este "calificat" și albastră în cazul în care materialul de reproducere este "testat".(3) Pentru materialul forestier de reproducere care îndeplinește cerințe mai puțin stricte și este autorizat pentru comercializare de către un stat membru al Uniunii Europene în baza unei decizii a Comisiei Europene, etichetele sau documentele furnizorului trebuie să prezinte mențiunea "exigențe reduse".(4) În cazul cantităților mici de semințe stabilirea cantităților pentru diferite specii se face conform anexei la Regulamentul (CE) nr. 2.301/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce privește definirea expresiei "cantități reduse de semințe".  +  Articolul 33(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile și hibrizii prevăzuți în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 11 și în standardele naționale armonizate.(2) Lista standardelor naționale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere preia standardele internaționale aprobate la nivel comunitar și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității.(3) Comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânțării sau al plantării de material de reproducere poate fi interzisă de către un stat membru al Uniunii Europene în baza unei autorizări din partea Comisiei Europene, dacă există motive să se creadă că:a) folosirea materialului de reproducere menționat anterior, potrivit caracteristicilor fenotipice sau genetice, are un efect defavorabil asupra domeniului forestier, a mediului înconjurător, a resurselor genetice sau asupra biodiversității pe tot teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau doar pe o porțiune a acestuia, bazându-se pe dovezile în legătură cu regiunea de proveniență sau cu originea materialului ori pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor științifice realizate în locații adecvate, fie în interiorul său în afara Comunității Europene;b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente ori cercetări științifice sau a rezultatelor obținute din practica forestieră în legătură cu supraviețuirea și dezvoltarea materialului săditor în privința caracteristicilor morfologice și fiziologice pe care le deține materialul de reproducere respectiv, au un efect defavorabil asupra domeniului forestier, a mediului înconjurător, a resurselor genetice sau asupra biodiversității, pe întreg teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau doar pe o parte a acestuia.  +  Articolul 34Materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoțit de certificat de sănătate emis conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35(1) Cerințele care trebuie îndeplinite de loturile de semințe, părți de plante și puieți din speciile prevăzute în anexa nr. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) În cazul Populus sp, părțile de plante vor fi comercializate numai dacă eticheta sau documentele furnizorului vor fi completate cu date ce vor respecta cerințele Comisiei Europene prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 11.  +  Capitolul VIII Importul și exportul materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 36(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă țara exportatoare evidențiază aceeași exigență cu privire la aprobarea materialului de bază și producerea materialului forestier de reproducere ca și România.(2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate, dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanții echivalente ca și cel produs în țară în condițiile prezentei legi.(3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat, în documentele de însoțire vor fi incluse, în mod obligatoriu, mențiuni privind mărimea și destinația celorlalte loturi divizate.  +  Articolul 37Materialul forestier de reproducere destinat comerțului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) - Controlul materialelor forestiere de reproducere destinate comerțului internațional.  +  Articolul 38Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.  +  Capitolul IX Asigurarea originii și identității materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 39(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii înregistrați conform legislației în vigoare.(2) Producătorii și furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistrați oficial de către autoritate, în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.(3) Lista producătorilor și furnizorilor autorizați poate fi consultată de către cei interesați la autoritate și la unitățile subordonate.  +  Articolul 40(1) Autoritatea are obligația efectuării controlului producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor în mod regulat și sistematic.(2) Producătorii, furnizorii și beneficiarii sunt obligați să permită controlul și să pună la dispoziția organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.(3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Producătorii și furnizorii transmit autorității informații detaliate privind toate loturile deținute și comercializate.  +  Articolul 41În situația în care în urma experiențelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii, sănătății oamenilor sau mediului, autoritatea este obligată să interzică imediat producerea, comercializarea și folosirea acestuia, să excludă materialul de bază din care acesta s-a obținut din Catalogul național al materialelor de bază și să îl distrugă.  +  Capitolul X Verificarea producerii, comercializării, importului și exportului materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 42Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.  +  Articolul 43Autoritatea poate dispune distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.  +  Articolul 44(1) Autoritatea acordă asistența necesară experților Comisiei Europene, în situația în care aceștia efectuează inspecții la fața locului pe teritoriul României pentru verificarea conformității materialului de reproducere, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Autoritatea cooperează cu autoritățile oficiale din celelalte state membre în scopul obținerii informațiilor necesare privind comercializarea materialului forestier de reproducere, în special în cazul transferurilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.598/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului privind asistența administrativă reciprocă între organismele oficiale.  +  Capitolul XI Catalogul național al resurselor genetice forestiere  +  Articolul 45(1) În scopul asigurării adaptabilității populațiilor și speciilor forestiere prin menținerea la un nivel corespunzător a variabilității genetice, respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere - EUFORGEN, se elaborează Catalogul național al resurselor genetice forestiere, cu elementele de evidență, descriere și identificare specifice, pentru fiecare resursă genetică.(2) Catalogul prevăzut la alin. (1) se elaborează în concordanță cu regiunile de proveniență ale resurselor genetice forestiere și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității.  +  Articolul 46Instrucțiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere se aprobă prin ordin al conducătorului autorității, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul XII Sancțiuni  +  Articolul 47Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.  +  Articolul 48Comercializarea sau folosirea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 11 și în cerințele specifice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.  +  Articolul 49Neasigurarea de către producător a identității sau identificării lotului, prin schițe, după caz, tăblițe indicatoare, etichete, pe toată durata procesului de producție, sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 50Necompletarea de către producător, la momentul constituirii lotului, a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) și (5), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.  +  Articolul 51Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere, obținute în condițiile art. 28 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 52Realizarea amestecului de materiale forestiere de reproducere cu nerespectarea prevederilor art. 30 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 53Comercializarea materialului forestier de reproducere în alte condiții decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.  +  Articolul 54Nepunerea la dispoziția organului de control competent a documentelor prin care se atestă proveniența materialelor forestiere de reproducere constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 55Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de proveniență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.  +  Articolul 56(1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligația de a prezenta la fiecare reamenajare informațiile privitoare la originea/proveniența materialelor forestiere de reproducere utilizate.(2) Neprezentarea către proiectanți a informațiilor privitoare la originea/proveniența materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantații forestiere constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.  +  Articolul 57Neînscrierea de către unitățile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informațiilor referitoare la originea/proveniența materialelor forestiere de reproducere folosite la realizare plantațiilor forestiere constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.  +  Articolul 58Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informațiilor privitoare la originea/proveniența materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire și/sau nepreluarea acestora ca informații despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.  +  Articolul 59Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) - Controlul materialelor forestiere de reproducere destinate comerțului internațional, precum și normele comunitare și naționale în vigoare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.  +  Articolul 60Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 61Producerea și/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.  +  Articolul 62Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 63(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 47-62 se fac de către personalul autorității împuternicit în acest scop.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 47-62, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 47-62 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Dispoziții finale  +  Articolul 64Modificarea anexelor prezentei legi se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 65Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorității:a) modelul filei Catalogului național al materialelor de bază;b) modelul etichetei lotului/lotului divizat;c) modelul buletinului de analiză a semințelor;d) îndrumări cu privire la comercializarea și transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România;e) metodologia de autorizare a producătorului și furnizorului de material forestier de reproducere.  +  Articolul 66Pentru o perioadă care nu trebuie să depășească 10 ani, se poate aproba materialul de bază din care să se obțină material de reproducere din categoria "testat" din toate speciile și hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi, dacă, din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 6, se poate presupune că materialul corespunde cerințelor de aprobare prevăzute în prezenta lege, în situația în care testele sunt terminate.  +  Articolul 67Autoritatea asigură resursele financiare și personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 68Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 69Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 161/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 11 din 15 ianuarie 2000.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 15 iunie 2011.Nr. 107.  +  ANEXA nr. 1
  LISTA
  speciilor și hibrizilor artificiali
  importanți pentru scopuri forestiere în România
  Nr. crt. Denumirea botanică Denumirea populară
  1. Abies alba Mill. Brad
  2. Acer platanoides L. Paltin de câmp
  3. Acer pseudoplatanus L. Paltin de munte
  4. Alnus glutinosa Gaertn. Anin negru
  5. Alnus incana Moench. Anin alb
  6. Betula pendula Roth. Mesteacăn
  7. Betula pubescens Ehrh. Mesteacăn pufos
  8. Carpinus betulus L. Carpen
  9. Castanea sativa Mill. Castan comestibil
  10. Fagus sylvatica L. Fag
  11. Fraxinus excelsior L. Frasin comun
  12. Fraxinus angustifolia Vahl. Frasin de luncă
  13. Juglans nigra L. Nuc negru
  14. Larix decidua Mill. Larice european
  15. Larix x eurolepis Henry Larice eurolepis
  16. Larix kaempheri Carr. Larice japonez
  17. Picea abies Karst. Molid
  18. Picea sitchensis Carr. Molid de Sitka
  19. Pinus cembra L. Zâmbru
  20. Pinus nigra Arnold Pin negru
  21. Pinus nigra var. banatica Pin negru de Banat
  22. Pinus sylvestris L. Pin silvestru
  23. Populus sp. și hibrizii artificiali între aceste specii Plopi
  24. Prunus avium L. Cireș păsăresc
  25. Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco Duglas
  26. Quercus cerris L. Cer
  27. Quercus frainetto Ten. Gârniță
  28. Quercus pedunculiflora K. Koch. Stejar brumăriu
  29. Quercus petraea Liebl. Gorun
  30. Quercus pubescens Willd. Stejar pufos
  31. Quercus robur L. Stejar pedunculat
  32. Quercus rubra L. Stejar roșu
  33. Quercus suber L. Stejar de plută
  34. Robinia pseudacacia L. Salcâm
  35. Tilia cordata Mill. Tei pucios
  36. Tilia platyphyllos Scop. Tei cu frunza mare
  37. Tilia tomentosa Moench Tei argintiu
   +  ANEXA nr. 2
  CRITERII
  de delimitare a regiunilor de proveniență
  1. Regiunile de proveniență se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 1.2. Regiunile de proveniență se delimitează pentru materialele de bază din care se obține material forestier de reproducere din categoriile "sursă identificată" și "selecționat".3. Criterii geografice:a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de proveniență nu trebuie să fie mai mare de 2 grade;b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de proveniență nu trebuie să depășească 500 m;c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de proveniență cumpenele de ape care separă expoziții generale diferite, care duc la schimbări semnificative ale climatului.4. Criterii climatice:a) temperatura medie anuală: într-o regiune de proveniență diferența dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2°C;b) precipitații medii anuale: diferența dintre cantitatea medie multianuală a precipitațiilor din diferite puncte ale unei regiuni de proveniență nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm;c) lungimea sezonului de vegetație: diferența dintre lungimea sezonului de vegetație din diverse puncte ale unei regiuni de proveniență nu poate fi mai mare de 30 de zile.5. Criterii staționale și de vegetație:a) potențialul stațional: regiunea de proveniență se delimitează în funcție de potențialul stațional pentru specia respectivă (superior, mediu, inferior);b) tipul de sol: se delimitează regiuni de proveniență distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături, lăcoviște, gleizate/pseudogleizate etc.);c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de proveniență nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec.6. Regiunea de proveniență se delimitează pe suprafața cea mai mică, rezultată prin aplicarea criteriilor menționate la pct. 1-5.
   +  ANEXA nr. 3
  CERINȚE MINIME
  pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii
  materialelor forestiere de reproducere din categoria
  "sursă identificată"
  1. Materialul de bază poate fi sursă de semințe sau un arboret dintr-o singură regiune de proveniență.2. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiții extreme pentru vegetația forestieră.3. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton.4. Controlul privind îndeplinirea condițiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face, prin sondaj, de către autoritate.5. Dacă se urmărește ca materialul forestier de reproducere obținut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite și anume împădurire de terenuri degradate chimic, în zone poluate și altele asemenea, controlul prevăzut la pct. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obține material forestier de reproducere care se folosește în aceste scopuri.6. Trebuie să se indice regiunea de proveniență și localizarea, precum și altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere.
   +  ANEXA nr. 4
  CERINȚE MINIME
  pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii
  materialelor forestiere de reproducere din categoria "selecționat"
  1. Materialul de bază este un arboret.2. Materialul de bază se evaluează în funcție de scopul pentru care se constituie, din materialul forestier de reproducere obținut din acesta, viitorul arboret.3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene.4. Se admit, în aceeași regiune de proveniență, și arboreturi neautohtone/neindigene cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea se menționează originea, dacă este cunoscută.5. Izolarea față de surse de polen străine. Cerința este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanță suficient de mare de:a) alte arboreturi formate din aceeași specie, cu caracteristici inferioare;b) alte arboreturi, formate din specii înrudite, susceptibile la hibridare.Îndeplinirea acestei cerințe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine, formate din aceeași specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută.Dacă condiția de izolare nu este îndeplinită, este necesar ca pe o fâșie exterioară, care urmărește conturul arboretului, lată de 300-400 m, să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeași specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare.În cazul speciilor forestiere entomofile, lățimea acestei fâșii trebuie să fie mai mare (cel puțin 3 km pentru albine).6. Numărul de arbori din arboret. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consistența optimă este, pentru foioase, 0,6, iar pentru rășinoase, 0,8. Pentru speciile dioice, proporția dintre exemplarele femele și mascule trebuie să fie de circa 2:3. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării, arboreturile trebuie să aibă o suprafață minimă de 3 ha și un minim de 50 arbori seminceri/ha.7. Vârsta. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecție să poată fi evaluate fără echivoc.8. Omogenitatea. Variația individuală a caracterelor după care se face selecția trebuie să fie normală. Determinările se fac pe bază statistică. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminați, după caz.9. Adaptabilitatea. Arboreturile trebuie să evidențieze clar adaptarea la condițiile ecologice specifice în regiunea de proveniență.10. Starea sanitară și rezistența la factorii dăunători. Arborii trebuie să fie sănătoși și să dovedească rezistență la atacurile organismelor dăunătoare, exceptând vătămările datorate poluării.11. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere:a) producția de lemn: producția de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiții ecologice analoage;b) calitatea lemnului: se urmărește în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obținerii materialelor forestiere de reproducere, utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obținerii de masă lemnoasă din care se obțin sortimente industriale superioare. Se îndeplinește prin:– asigurarea unei frecvențe de maximum 20% arbori înfurciți și maximum 10% arbori cu fibră torsă, la foioase;– trunchiuri cilindrice, elagate pe cel puțin 60% din înălțimea totală, număr mic de ramuri în verticil, subțiri și inserate în unghi apropiat de 90°, la rășinoase;c) crearea de arboreturi în condiții extreme. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidențiat adaptare la condiții similare sau apropiate;d) alte scopuri. Materialul de bază se evaluează în funcție de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere și, în funcție de acesta, se acordă prioritate altor criterii, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi.
   +  ANEXA nr. 5
  CERINȚE MINIME
  pentru admiterea materialului de bază destinat producerii
  materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat"
  Materialul de bază poate fi constituit din plantaje, părinți de familii, clone sau amestec de clone.A. Cerințe pentru plantaje:a) constituenții (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantați într-un dispozitiv corespunzător normelor științifice privind instalarea și conducerea plantajelor și materializat în așa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate;b) toate schimbările referitoare la tipul, obiectivul, planul de instalare și de încrucișare, componentele, izolarea, locul de instalare, precum și toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;c) clonele sau familiile componente să fie selecționate pentru caracterele fenotipice, acordându-se o atenție deosebită cerințelor formulate la pct. 7, 9, 10 și 11 din anexa nr. 4;d) în evidențele fiecărui plantaj să fie menționate răriturile practicate, criteriile de selecție folosite în aplicarea acestora, lucrările de conducere efectuate, și anume: tăieri în coroană, fertilizări, combateri de dăunători și altele asemenea și cantitățile de semințe/fructe recoltate anual;e) conducerea plantajelor și recoltarea semințelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. În situația în care un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenți în materialul de reproducere obținut.B. Cerințe pentru părinți de familii:a) părinții vor fi selecționați pentru caractere remarcabile, o atenție deosebită fiind acordată cerințelor formulate la pct. 7, 9, 10 și 11 din anexa nr. 4, sau selecționați după aptitudinea lor de combinare;b) obiectivul, planul de încrucișare și sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum și toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;c) identitatea, numărul și proporția părinților constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate;d) în situația în care părinții sunt destinați producerii unui hibrid interspecific este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenți în materialul de reproducere obținut.C. Cerința pentru clone:a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate;b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste;c) orteții utilizați pentru producerea clonelor trebuie să fie selecționați pentru caracterele lor remarcabile, o atenție deosebită fiind acordată cerințelor formulate la pct. 7-11 din anexa nr. 4;d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani.D. Cerințe pentru amestecuri de clone:a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la lit. C;b) identitatea, numărul și proporțiile clonelor constitutive ale unui amestec, precum și metoda de selecție utilizată și arboriimamă trebuie să fie aprobați de autoritate.
   +  ANEXA nr. 6
  CERINȚE MINIME
  pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii
  materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat"
  1. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerințele prevăzute în anexa nr. 3 sau 4.2. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite, instalate și conduse, iar rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internațional.3. Pentru teste comparative, materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau, de preferat, mai mulți martori aprobați ori cu caracteristici predeterminate.4. Testele trebuie să fie concepute de așa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării, creșterii și rezistenței la principalii dăunători și boli. În plus, alte caractere, considerate ca importante în funcție de obiectivul propus, vor fi evaluate în funcție de condițiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.5. DocumentațieDosarul de evidență trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor, mai ales situația geografică, climatul, tipul de sol, utilizarea anterioară, instalarea, lucrările silvice efectuate, precum și toate vătămările provocate de factori biotici și abiotici și să fie la dispoziția autorității. Rezultatele obținute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate.6. Instalarea testelor:a) eșantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate, plantate și tratate identic, atât cât permite tipul de material utilizat;b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid și să conțină un număr suficient de constituenți, pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eșantion examinat.7. Analiza și valabilitatea rezultatelor:a) datele obținute din experiențe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internațional și rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat;b) metodologia după care s-au efectuat testele și rezultatele obținute în detaliu trebuie să fie accesibile;c) trebuie să se menționeze, de asemenea, caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului, precum și regiunea unde adaptarea este probabilă, comparativ cu condițiile în care s-a efectuat testul;d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puțin caracteristicile materialului de bază sau rezistență similară acestuia în ceea ce privește organismele vătămătoare, atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul național al materialului de bază.8. Testele se vor efectua și interpreta numai de specialiști ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare și coordonare a acestora.9. Pentru evaluarea genetică a constituenților materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe suplimentare față de cele enumerate la pct. 1-8:a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenții următoarelor materiale de bază: plantaje, părinți de familii, clone și amestecuri de clone;b) documentația suplimentară cuprinde următoarele informații:– identitatea, originea și pedigree-ul constituenților evaluați;– planul de încrucișare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare;c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele condiții:– valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri, dintre care cel puțin unul să fie în condițiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere;– superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcție de valoarea genetică și de planul de încrucișare aplicat;d) testele de evaluare genetică și procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate;e) pentru interpretarea rezultatelor:– estimarea superiorității materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referință, pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor;– trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referință pentru caracterele importante.10. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe suplimentare față de cele enumerate la pct. 1-8:a) eșantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obținute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea;b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată, care sunt supuse testelor, trebuie:– să fie recoltate în anii de înflorire și de fructificație satisfăcători; este admisă polenizarea artificială;– să fie recoltate după metode care să asigure că eșantioanele obținute sunt reprezentative;c) performanțele martorilor utilizați în teste, în scopul comparării, trebuie, pe cât posibil, să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Martorii reprezintă în principal materiale care, la începutul testului, au fost deja verificate în silvicultură în condițiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Martorii provin, pe cât posibil, din arboreturi selecționate după criteriile prevăzute în anexa nr. 4 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate;d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali, cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori;e) trebuie utilizați cât mai mulți martori posibil. În caz de necesitate și bine justificat, martorii pot fi înlocuiți prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate;f) aceiași martori trebuie utilizați într-o gamă cât mai largă de teste, care să acopere diferite condiții de mediu;g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă, în raport cu martorii, o superioritate statistic semnificativă pentru cel puțin un caracter important;h) existența rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanță economică sau de mediu trebuie să fie clar evidențiată.Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile.11. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiționată. Dovada superiorității, bazată pe testele timpurii, trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.12. Teste precoce, efectuate în pepinieră, în seră sau în laborator, sunt admise pentru aprobare condiționată ori pentru aprobare finală, dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat și caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiții de maturitate a arboretului. Testele precoce se desfășoară conform cerințelor descrise la pct. 10.
   +  ANEXA nr. 7
  Încadrarea materialelor forestiere de reproducere
  pe categorii în funcție de materialul de bază
  aprobat din care provin
  Materialul de bază din care provine materialul forestier de reproducereCategoria de material forestier de reproducere*/Culoarea etichetei
  Sursă identificată/GalbenSelecționat/VerdeCalificat/RozTestat/Albastru
  Sursă de semințe
  Arboret
  Plantaj
  Părinți de familii
  Clone
  Amestec de clone
  * Umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obținut.
   +  ANEXA nr. 8/a
  CERTIFICAT DE IDENTITATE
  pentru materialul forestier de reproducere obținut
  din sursă de semințe/arborete
  (certificatul trebuie să conțină toate informațiile
  înscrise mai jos și în formatul exact)
  Eliberat în conformitate cu ............
  Țara: RomâniaCertificat: RO ...../Nr. ......./An ........
  Se certifică faptul că materialul forestier de reproducere descris mai jos a fost produs: În conformitate cu Directiva CE [] În conformitate cu dispozițiile tranzitorii []1. Denumirea botanică/populară .............................
  2. Natura materialului forestier de reproducere:
  - semințe []
  - părți de plantă []
  - puieți []
  3. Categoria materialului forestier de reproducere:- sursă identificată []- selecționat []- testat []4. Tipul de material de bază:- sursă de semințe []- arboret []
  5. Scopul: .................................................................6. Codul de identificare din Catalogul național sau numărul de referință din Lista națională: ............................................/amestec: ..................................7.
  Autohton []Nonautohton []Necunoscut []
  Indigen [] Nonindigen []
  8. Originea materialului de bază (pentru materialele nonautohtone/nonindigene, dacă este cunoscută) ..........................................9. Țara și regiunea de proveniență: (proveniența intitulată succint, după caz): ........ ........................................................................................10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ........................................................................................11. Anul recoltării, pentru semințe: ...........................................12. Cantitatea: ................................................................
  13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior?
  Da []Nu []
  Numărul certificatului anterior: ......................... Cantitatea în lotul inițial: ............................
  14. Vârsta puieților (din pepinieră): ………………………………….
  15. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obținut din semințe? Da [] Nu [] Metoda de propagare: ................... Numărul de cicluri de propagare: .................16. Alte informații utile: ................................................................
  17. Numele și adresa producătorului: …………………………………
  Numele și adresa autorității împuterniciteȘtampila autorității împuternicite Data:Numele și funcția persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura
   +  ANEXA nr. 8/b
  CERTIFICAT DE IDENTITATE
  pentru materialul forestier de reproducere obținut
  din plantaje/părinți de familii
  (certificatul trebuie să conțină toate informațiile
  înscrise mai jos și în formatul exact)
  Eliberat în conformitate cu ....................
  Țara: RomâniaCertificat: RO ...../Nr. ......./An ........
  Se certifică faptul că materialul forestier de reproducere descris mai jos a fost produs: În conformitate cu Directiva CE [] În conformitate cu dispozițiile tranzitorii []1. a) Denumirea botanică/populară .............................b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul național)..........
  2. Tipul materialului forestier de reproducere:
  - semințe []
  - părți de plante []
  - loturi de puieți []
  3. Categoria materialului forestier de reproducere:- calificat []- testat []4. Tipul de material de bază:- plantaj []- părinți de familii []
  5. Scopul: ..............................................................................6. Codul de identificare din Catalogul național: ........................................7. Autohton []/ Indigen []; Nonautohton []/ Nonindigen []; Necunoscut []8. Originea materialului de bază (pentru materialele nonautohtone/nonindigene, dacă este cunoscută) .................................... .........................................................................................9. Regiunea de proveniență a materialului de bază (proveniența intitulată succint): .....
  10. Semințe obținute din:- polenizare liberă []
  - polenizare suplimentară []
  - polenizare controlată []
  11. Anul recoltării pentru semințe: ......................................................12. Cantitatea: ..........................................................................
  13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior?
  Da []Nu []
  Numărul certificatului anterior: ......................... Cantitatea în lotul inițial: ............................
  14. Vârsta puieților (din pepinieră): ………………………………….15. Numărul componentelor parentale:
  Familii: .........................................
  Clone: ..................................
  16. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ..........................................................................................17. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da [] Nu []
  18. Pentru materialele obținute din părinți de familii:
  - Sistemul de încrucișare:..................................................................................
  - Procentul de participare a familiilor componente: ...........................................
  19. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obținut din semințe?[] Da[] Nu
  Metoda de propagare: ............................................Numărul de cicluri de propagare: ............................................................
  20. Alte informații utile: ..............................................................
  21. Numele și adresa producătorului:
  Numele și adresa autorității împuterniciteȘtampila autorității împuternicite Data:Numele și funcția persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura
   +  ANEXA nr. 8/c
  CERTIFICAT DE IDENTITATE
  pentru materialul forestier de reproducere obținut
  din clone/amestec de clone
  (certificatul trebuie să conțină toate informațiile
  înscrise mai jos și în formatul exact)
  Eliberat în conformitate cu ............
  Țara: RomâniaCertificat: RO ...../Nr. ......./An ........
  Se certifică faptul că materialul forestier de reproducere descris mai jos a fost produs: În conformitate cu Directiva CE [] În conformitate cu dispozițiile tranzitorii []1. a) Denumirea botanică/populară .............................b) Numele clonei sau amestecului de clone ..........................................
  2. Tipul materialului forestier de reproducere:
  - părți de plante []
  - puieți []
  3. Categoria materialului forestier de reproducere:- calificat []- testat []4. Tipul de material de bază:- clone []- amestec de clone []
  5. Scopul: ..............................................................................6. Codul de identificare din Catalogul național: ........................................7.
  Autohton []Nonautohton []Necunoscut []
  Indigen [] Nonindigen []
  8. Originea materialului de bază (pentru materialele nonautohtone/nonindigene, dacă este cunoscută) .........................................................................................9. Regiunea de proveniență a materialului de bază (proveniența intitulată succint):...... .........................................................................................10. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da [] Nu []
  11. a) Metoda de propagare: .........................................................................
  b) Numărul de cicluri de propagare: ............................................................
  12. Cantitatea:.................
  13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior?
  Da []Nu []
  Numărul certificatului anterior: ......................... Cantitatea în lotul inițial: ............................
  14. Vârsta puieților (din pepinieră): ................................
  15. Pentru amestecuri de clone:
  Numărul de clone din amestec: .............................Procentul de participare a clonelor componente: .......................
  16. Alte informații utile: ...........................................
  17. Numele și adresa producătorului:
  Numele și adresa autorității împuterniciteȘtampila autorității împuternicite Data:Numele și funcția persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura
   +  ANEXA nr. 9
  DATE MINIME
  de identificare pentru un lot (Eticheta)
  1. Numele furnizorului și numărul certificatului de identitate2. Denumirea botanică/populară3. Categoria de material forestier de reproducere4. Scopul*): a) forestier;b) alte scopuri.*) Se va bifa a) sau b), în funcție de scopul dorit.5. Tipul materialului de bază6. Cantitatea7. Numărul din Catalogul național al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de proveniență a materialului de bază din care s-a obținut8. Regiunea de proveniență - pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" și "Selecționat" sau orice alt material de reproducere, dacă este cazul9. După caz, în situația în care originea materialului este autohtonă sau indigenă, neautohtonă ori neindigenă sau necunoscută10. În cazul loturilor de semințe, anul fructificației11. Vârsta și tipul lotului de puieți, pentru puieți sau butași, în situația în care sunt tăiați, transplantați sau containerizați12. Dacă este modificat genetic13. Puritate14. Procentajul de germinare a semințelor pure/Procentajul de viabilitate15. Greutatea a 1.000 de semințe pure16. Numărul de semințe germinabile per kilogram/Numărul de semințe viabile per kilogram
   +  ANEXA nr. 10
  VERIFICAREA
  obținerii de material forestier de reproducere
  Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi, de la nivelul unității de specialitate, specificând:a) data la care se intenționează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte);b) anunțarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte;c) precizarea unității-sursă.A. Material de reproducere din categoria "Sursă identificată":– recoltarea să se facă de la cel puțin 15 arbori.B. Material de reproducere din categoria "Selecționat":a) Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de:– 20 de arbori pentru speciile: Abies alba, Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur;– 10 arbori pentru celelalte specii.b) Recoltarea de probe și trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte.c) Cantitatea minimă a probei pe arbore:– Abies alba, Picea abies. ................. 1 con;– Larix decidua, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii .... 3 conuri;– Alnus glutinosa, Alnus incana ........ 5 conulețe;– Quercus petraea, Quercus Robur, Quercus Rubra, Quercus Cerris ....... 10 semințe;– Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Robinia pseudacacia, Tilia cordata, Tilia platyphillos ....... 20 de semințe.C. Material de reproducere din categoriile "Calificat" și "Testat":– pentru arborete și plantaje sunt valabile aceleași prevederi ca și pentru categoria "Selecționat".
   +  ANEXA nr. 11
  CERINȚE
  care trebuie îndeplinite de loturile de semințe,
  părți de plante și puieți din speciile prevăzute
  în anexa nr. 1 pentru comercializare
  1. Loturile de semințe din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.2. Pot fi admise, fără a se face abstracție de la prevederile pct. 1, loturile de semințe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, prevăzute în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali, indicându-se puritatea speciilor loturilor de fructe sau de semințe, în cazul în care nu ajunge la 99%.3. Părțile de plante și hibrizii artificiali, Populus sp., nu pot fi comercializate, dacă:a) butașii de tulpină au unul dintre următoarele defecte:– sunt obținuți din ramuri cu vârste de peste 2 ani;– au mai puțin de 2 muguri bine formați;– sunt afectați de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;– au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;b) dimensiunile minime ale butașilor de tulpină nu sunt:– lungime minimă: 20 cm– diametru minim la vârf: - clasa CE1 8 mm;– clasa CE2 10 mm;c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte:– lemnul are mai mult de 3 ani;– au mai puțin de 5 muguri bine formați;– sunt afectați de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;– au vătămări, altele decât tăierile inițiale;– au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;– au tulpini multiple;– au curburi excesive ale tulpinii;d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt:
  Clasa Diametrul minim (mm) la o lungime medie Înălțimea minimă (m)
  Regiuni nonmediteraneene
  N1 6 1,5
  N2 15 3,00
  Regiuni mediteraneene
  S1 25 3,00
  S2 30 4,00
  4. Loturile de puieți din speciile și hibrizii artificiali, prevăzute în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce privește caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea și calitatea fiziologică.5. Lotul de puieți nu poate fi comercializat decât dacă cel puțin 95% din puieții din lot sunt de calitate corespunzătoare.6. Puieții sunt considerați necorespunzători dacă au una dintre deficiențele următoare:a) vătămări fizice;b) lipsa mugurelui terminal;c) tulpini multiple;d) sistemul radicelar deformat;e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici;f) formă asimetrică.7. Calitatea puieților în funcție de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.8. Mărimea containerelor:– în cazul altor specii, volumul minim al containerului va fi de 200 cmc.
  -------