HOTĂRÂREA nr. 593 din 8 iunie 2011 (*republicată*)privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 3 decembrie 2019    *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 427/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 28 iunie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 9 ianuarie 2014;– Hotărârea Guvernului nr. 908/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 20 decembrie 2016.  +  Articolul 1(1) Institutul Național al Patrimoniului, reorganizat potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2016, denumit în continuare Institutul, este instituție publică de cultură de importanță națională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării și promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Institutul are sediul în municipiul București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sectorul 4.  +  Articolul 2Institutul are următoarele atribuții principale:a) gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării, proiectării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019;b) propune spre aprobare Ministerului Culturii programe și proiecte de restaurare a monumentelor istorice și asigură gestionarea acestora, potrivit legii;c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabilește prioritățile și evaluează documentațiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. a), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;e) gestionează sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în condițiile legii, respectiv pentru finanțarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea de documentații specifice, executării de lucrări, realizării de achiziții, contractării și decontării de lucrări privind monumentele istorice sau pentru finanțarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum și pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale;f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, și supune spre aprobare acestuia Programul național de restaurare a monumentelor istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;g) verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;h) asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;i) elaborează reglementările privind conținutul-cadru al documentațiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizițiilor publice, contractarea și decontarea lucrărilor;j) propune Ministerului Culturii inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;k) organizează, independent sau în colaborare cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală sau alte instituții de specialitate, activități de educație și formare și programe de educație permanentă în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil, imaterial și digital, în condițiile legii;l) asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice pe care România ar urma să le propună pentru a fi incluse în Lista patrimoniului mondial al UNESCO, aflate pe Lista tentativă/indicativă a UNESCO, în baza aprobării prealabile a Ministerului Culturii;n) elaborează și actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;o) identifică bunurile imobile susceptibile a fi clasate în Lista monumentelor istorice;p) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;q) gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cu respectarea legislației specifice protecției datelor cu caracter personal;r) elaborează normele și metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii;s) inițiază și derulează proiecte și programe privind activități de cercetare, conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice;ș) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor și metodologiilor pentru monumente istorice;t) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și cu instituții de specialitate în activitatea de inventariere și de cadastru a monumentelor istorice;ț) poate declanșa procedura de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii;u) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum și a zonelor de protecție a acestora și propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii cu ministerele și autoritățile de resort;v) realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date, registre și depozite, inclusiv digitale, pentru patrimoniul cultural imobil, mobil, imaterial și digital și resursele informaționale asociate, care cuprind: vocabulare controlate, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date, imagini, înregistrări video și audio, hărți și alte informații. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului arheologic național - RAN și sistemul informațional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice și biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiștilor și Registrul experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;w) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;x) gestionează baza de date geospațiale a Ministerului Culturii cu privire la monumente istorice și la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată; elaborează și finanțează proiecte pentru realizarea bazei de date geospațiale;y) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației și publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare, facsimile digitale și altele;z) colaborează cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală la completarea bazelor de date aferente și la documentarea Contului Satelit Cultură;aa) îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar, cu respectarea prevederilor legale privind interoperabilitatea, securitatea cibernetică și arhivarea documentelor;bb) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural;cc) oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;dd) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul național Culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de date;ee) administrează bazele de date, arhivele de documente și imagini pe suport clasic și digital, precum și fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;ff) reprezintă Ministerul Culturii în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;gg) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare;hh) editează Revista Monumentelor Istorice și Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Cronica cercetărilor arheologice din România, precum și alte publicații de specialitate, pe orice tip de suport, și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;ii) organizează și participă la manifestări științifice, naționale și internaționale în domeniul patrimoniului cultural;jj) formulează propuneri cu privire la procedurile și dosarele de candidatură pentru acțiunea Uniunii Europene intitulată „Marca Patrimoniului European“;kk) pune în aplicare Strategia națională stabilită și aprobată de Ministerul Culturii privind Lista patrimoniului mondial al UNESCO;ll) asigură sprijinul științific al activității de gestiune și monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO și în Inventarul bunurilor din patrimoniul cultural și natural susceptibile de a fi înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO, denumit în continuare Lista indicativă, precum și a zonelor de protecție ale acestora;mm) formulează propuneri și recomandări privind protecția și gestiunea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO și în Lista indicativă și a zonelor de protecție a acestora, pe care le transmite spre aprobare Ministerului Culturii. În baza acestei aprobări, transmite autorităților și instituțiilor cu atribuții de implementare, proprietarilor, administratorilor și altor titulari ai unor drepturi reale asupra respectivelor imobile, propunerile și recomandările formulate;nn) poate participa, după caz, la reuniunile Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, în cadrul delegației României participante la acestea și al mandatului acesteia, pe baza aprobării Ministerului Culturii și a celorlalte instituții din sistemul guvernamental, cu atribuții în domeniu, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 3În domeniul protejării și promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuții principale:a) inițiază și derulează proiecte și programe privind activități de conservare, protejare, punere în valoare și promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României;b) realizează, susține, inclusiv financiar, proiectele, programele și activitățile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare și promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, inițiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile și politicile Ministerului Culturii;c) efectuează studii, cercetări și expertize în domeniul patrimoniului imaterial și culturii tradiționale, inclusiv cel al meșteșugurilor și meseriilor tradiționale și inițiază programe de protejare, punere în valoare și promovare în domeniu;d) coordonează metodologic activitatea așezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial;e) colaborează cu instituții specializate sau organizații neguvernamentale, în vederea realizării programelor și activităților de cercetare, punere în valoare și promovare a patrimoniului imaterial;f) realizează programe-cadru de educație permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiționale;g) elaborează și realizează programe de conservare și promovare a meșteșugurilor tradiționale, de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și creației populare, inclusiv prin acordarea de premii în domeniul patrimoniului imaterial și al culturii tradiționale;h) organizează și participă la evenimente culturale cu rol științific, de coordonare metodologică, educative și/sau de divertisment;i) editează, difuzează și comercializează pe orice suport material cărți și alte publicații din domeniul patrimoniului cultural imaterial și al culturii tradiționale;j) organizează și administrează Registrul național al mărcilor tradiționale distinctive;k) omologhează mărcile tradiționale distinctive;l) organizează și administrează Registrul național al patrimoniului cultural imaterial.  +  Articolul 4(1) Programul național de restaurare a monumentelor istorice este program de importanță națională.(2) Programul național de restaurare a monumentelor istorice, denumit în continuare Programul, este elaborat pe baza propunerilor și fundamentărilor formulate de către Institut, în colaborare cu direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, în conformitate cu strategia în domeniu a ministerului și este aprobat prin ordin al ministrului culturii.(3) Programul este principalul instrument de finanțare multianuală de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, pentru conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice.(4) Condițiile de eligibilitate, criteriile de prioritizare și procedura de selecție a obiectivelor cuprinse în Program, precum și condițiile de desfășurare a lucrărilor finanțate se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 5(1) În cadrul Institutului funcționează o structură care se ocupă de îndeplinirea atribuțiilor acestuia referitoare la Lista patrimoniului mondial al UNESCO și la Lista tentativă/indicativă a UNESCO.(2) Structura prevăzută la alin. (1) prezintă rapoarte periodice Ministerului Culturii, care este punctul național de legătură cu secretariatul UNESCO și asigură corespondența oficială între România și UNESCO.(3) Atribuțiile menționate la alin. (1) vizează activități care necesită aprobarea Ministerului Culturii, aprobare necesară și obligatorie și pentru inițierea oricăror acțiuni, activități, corespondențe la nivel de lucru, documente, inițiative, grupuri de lucru, vizite, misiuni naționale și internaționale care implică statul român, acestea necesitând inclusiv aprobarea celorlalte instituții din sistemul guvernamental cu atribuții în domeniu, conform actelor normative în vigoare.(4) Responsabilii științifici desemnați din cadrul Institutului în organismele de protecție și gestiune a monumentelor istorice ale României înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO sau pe Lista tentativă/indicativă a UNESCO, împreună cu coordonatorii monumentelor istorice respective desemnați de consiliile județene, întocmesc rapoarte de monitorizare anuale și rapoarte periodice care vor fi transmise la UNESCO în baza aprobării prealabile de către Ministerul Culturii; rapoartele se publică în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice.(5) Institutul desemnează responsabilii științifici, menționați la alin. (4), pentru activitatea științifică și metodologică de protejare și gestiune a fiecărui monument istoric.  +  Articolul 6(1) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite și să primească de la instituții publice și persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date și documente necesare exercitării competențelor sale.(2) Institutul centralizează și prelucrează datele statistice primare referitoare la activitățile din domeniu.(3) Institutul colaborează cu instituții de specialitate din țară și din străinătate pentru realizarea unor studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților din domeniu.  +  Articolul 7(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, și anume:a) contractarea și realizarea de studii, cercetări și expertize în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil și imaterial;b) realizarea de lucrări și servicii de specialitate, tehnice și economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;c) editarea și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului mobil și a celui imaterial, precum și a celor privind educația permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiționale;d) alte activități specifice realizate în conformitate cu atribuțiile sale legale;e) cofinanțări de programe și proiecte;f) publicații pe orice tip de suport;g) prestații editoriale;h) studii, proiecte și prestări de servicii;i) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fototecă și altele;j) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;k) activitatea de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, pe bază de tarife aprobate de Ministerul Culturii;l) închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condițiile legii.(3) Activitatea de gestionare a timbrului monumentelor istorice, instituită potrivit dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este organizată ca activitate finanțată integral din venituri proprii, înființată pe lângă Institut.  +  Articolul 8(1) Institutul este condus de către un manager pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de proiecte de management, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Managerul este ordonator terțiar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite dispoziții.(4) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, managerul este ajutat de Consiliul de administrație al Institutului, organ colectiv cu rol deliberativ de conducere.(6) Componența și atribuțiile Consiliului de administrație se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare internă al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.(7) Pe lângă manager funcționează Consiliul științific al Institutului, organ colectiv cu rol consultativ, alcătuit din personalități culturale și din specialiști în domeniul patrimoniului cultural. Componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a Consiliului științific se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 9(1) Numărul maxim de posturi ale Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II „Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice de cultură de importanță națională, finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Funcțiile de execuție specifice domeniului culturii din cadrul Institutului vor fi stabilite conform anexei nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură“ unități de cultură, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar funcțiile specifice altor domenii de activitate vor fi stabilite potrivit anexelor în care acestea sunt prevăzute.  +  Articolul 10(1) Institutul poate utiliza două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 250 litri fiecare.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, a activităților de control și inspecție și a activităților de protecție a patrimoniului cultural național imobil, Institutul poate utiliza 6 autoturisme și o mașină de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 2 alin. (3) pct. C^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare**).**) Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, care nu sunt incluse în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul II(1) Preluarea personalului Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și încadrarea personalului pe noile funcții și în numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut, precum și stabilirea drepturilor salariale acordate, potrivit legii, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(2) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Institutului se aprobă, la propunerea managerului, prin ordin al ministrului culturii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul III(1) Patrimoniul Institutului Național al Patrimoniului se completează cu activul și pasivul Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, conform ultimei situații financiare întocmite, pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde:a) prevederile bugetare pe anul 2013, execuția bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate;b) structurile de personal preluate;c) patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite de fiecare instituție, bunurile imobile aflate în administrarea Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, identificate la numerele MFP 33430 și 33431;d) bazele de date și registrele speciale predate și alte informații specifice.(3) După semnarea protocolului prevăzut la alin. (2), anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător.----