ORDIN nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 697 din 25 mai 2011
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Nr. 112 din 1 iunie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 2 iunie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A. 5.763 din 24 mai 2011,având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, și ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobată prin Legea nr. 197/2008,ministrul sănătății și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, autoritățile administrației publice locale, serviciile de ambulanță județene, respectiv a municipiului București-Ilfov, precum și personalul medical implicat în asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 1.024/496/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
   +  AnexăNORME METODOLOGICEcu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență