HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism(actualizată până la data de 14 septembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 16 iulie 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 septembrie 2001, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 525 din 26 august 1996; HOTĂRÂREA nr. 789 din 2 decembrie 1997; HOTĂRÂREA nr. 59 din 4 februarie 1999; HOTĂRÂREA nr. 960 din 18 noiembrie 1999; HOTĂRÂREA nr. 855 din 30 august 2001.În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 960 din 18 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 19 noiembrie 1999.  +  Articolul 2 (1) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor vor lua măsuri pentru elaborarea şi/sau actualizarea documentaţiilor de urbanism şi le vor supune spre aprobare consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Fondurile necesare pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se asigura potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Finanţarea elaborării şi/sau actualizării acestor documentaţii se face conform Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism prevăzute în anexa nr. 2. (3) Conţinutul-cadru al planului urbanistic general, care se va stabili pe categorii de mărime şi complexitate a localităţilor, se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 855 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 septembrie 2001.  +  Articolul 3Controlul aplicării Regulamentului general de urbanism se efectuează de către compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, conform prevederilor legale.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 855 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 septembrie 2001.  +  Articolul 4Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va aproba, prin ordin al ministrului, în termen de doua luni, un ghid cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale.  +  Articolul 5Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1REGULAMENT 27/06/1996  +  Anexa 2NORMA 27/06/1996