ORDIN nr. 867/541/2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 867 din 31 mai 2011
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 541 din 31 mai 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011  Notă
  Pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 673 din 29 iunie 2012, prevede:
  «În tot cuprinsul ordinului, sintagma "cod numeric personal" se înlocuiește cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz".»
  Reproducem mai jos prevederile art. II-III din ORDINUL nr. 456/842/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 17 aprilie 2012:
  Articolul IIPână la tipărirea formularului de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, și achiziționarea acestora de către furnizorii de servicii medicale, se utilizează biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare - formulare cu regim special, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30 iunie 2018 inclusiv.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna aprilie 2018.Conform art. II din ORDINUL nr. 1.154/645/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 iulie 2021, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2021.
  Având în vedere:– Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătății nr. Cs.A. 6.290 din 31 mai 2011 și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2062 din 31 mai 2011;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi ori din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea și numerotarea formularelor biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Se aprobă Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aplicarea prevederilor instrucțiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, conform prevederilor respectivelor documente. (la 09-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011, dată la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu modificările ulterioare.(2) Formularele pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011. Notă
  Art. II și III din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014 prevăd:
  Articolul IIFormularele biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/de internare în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 august 2014 inclusiv.
  Articolul IIIPână la tipărirea formularelor biletelor de trimitere/internare în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezentul ordin, și achiziționarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere/internare în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere /de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) și 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia."

  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duță
   +  Anexa nr. 1
  Bilet de trimitere pentru servicii medicale
  clinice/Bilet de internare utilizat în sistemul
  de asigurări sociale de sănătate
  ┌────────────────────┐ │ Cod de bare │ └────────────────────┘ Serie ...... Nr. ........ 1. Către specialitatea clinică: ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Unitate medicală │Nivel de prioritate [] MF │ CUI ......................... │ [] Amb. │ ──────────── Sediu (localitate, str., nr.) ..... Spec. │ | Urgență | | │ ──────────── Județul ........ [] Unitate │ sanitară │ Casa de asigurări ........ cu paturi│ ──────────── │ | Curente | | │ ──────────── Nr. contract/Convenție ........ [] Altele │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Date identificare pacient Asigurat la CAS/Neasigurat ... RC:.... [] Salariat [] Veteran [] Co-asigurat Nume ............. [] Liber [] Revoluționar profesionist [] Copil [] Handicap Prenume ............ (< 18 ani) Adresa ............ [] Elev/Ucenic/ [] PNS ....... .................... Student (18 - 26 ani) [] Ajutor social .................... [] Șomaj CID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [] Gravidă/Lăuză [] Personal CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| contractual CE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PASS [] Pensionar [] Card european (CE) Cetățenia ..................... [] Alte categorii [] Acorduri internaționale ┌────────────────┬──┐ ┌───────────────────┬──┐ Beneficiar │Pachet de bază │ │ │ Pachet minimal │ │ └────────────────┴──┘ └───────────────────┴──┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Diagnostic prezumtiv/diagnostic: ......................................Cod diagnostic prezumtiv/diagnostic |_|_|_|_|_|
  Tip diagnostic P [ ] A/S [ ] C [ ] M [ ]
  Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune [ ] 5. Alte diagnostice cunoscute: ............................................ ........................................................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod diagnostic |_|_|_|_|_| Cod diagnostic |_|_|_|_|_| 6. Motivul trimiterii către alte specialități clinice/în vederea internării: ........................................................................ 7. Investigații și tratamente efectuate: ........................................................................ 8. Număr de consultații acordate: [] Acut/Subacut/Acutizări ale bolilor cronice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Data trimiterii ../../.. Semnătura medicului.... Cod parafă|_|_|_|_|_|_|L.S───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Se internează în unitatea sanitară cu paturi ......... secția: ........11. Motivul pentru care nu a fost necesară internarea și recomandări la domiciliu: ........................................................ ...................................................................12. Data prezentării și Semnătura medicului care furnizează semnătura pacientului servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/a medicului de gardă al secției/unității sanitare cu paturi _ _ _ _ _ _ ....../......./...... ....... Cod parafă |_|_|_|_|_|_| L.S. (la 09-07-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  privind utilizarea și modul de completare a biletului
  de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului
  de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale
  de sănătate
  A. Principii generale:1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea furnizorului și conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletul de internare în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza convențiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.Biletul de trimitere/de internare se completează și de către medicii din unitățile sanitare cu paturi pentru pacienții spitalizați care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare și de recuperare medicală în spitale de recuperare, secții/compartimente din spitale, sanatorii/secții sanatoriale pentru adulți și copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătății ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătății secții sanatoriale balneare. (la 09-07-2021, Al doilea paragraf al pct. 2 de la lit. A din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) 3. Se interzic:– emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv convenții în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;– emiterea de către unitățile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacienții spitalizați, în decursul internării acestora, precum și a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacienților internați se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afecțiunile asociate.4. Serviciile medicale clinice/spitalicești se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitalicești aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.B. Instrucțiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă pacientului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. (la 01-06-2014, Pct. 1 de la lit. B din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. ) 2. În situația în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare greșit tipărite, incomplete sau completate greșit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular și acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: "Acest carnet conține... file (în cifre și în litere), de la numărul ... la numărul ..., și ... file anulate."3. Gestionarea, distribuirea și achiziționarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează:a) carnetele înseriate și numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcție de necesități, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialități sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, și care a încheiat în prealabil contract/convenție cu aceasta, asigurând evidența biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale;b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) furnizorii de servicii medicale își vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale sau cu care au încheiat convenție;d) achiziția formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.4. Furnizorul de servicii medicale își va organiza modul de gestionare și evidență a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum și modul de păstrare a carnetelor epuizate.Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulți medici angajați care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialități clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea și arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conține următoarele rubrici obligatorii: numele și prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire și parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare și parafa.Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienților se va face în registrul de consultații, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria și numărul biletului de trimitere/de internare emis.0 (la 01-06-2014, Pct. 4 de la lit. B din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. ) C. Instrucțiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătateFormularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor și în ordinea cronologică a consultațiilor, astfel:Cod de bareFormularele cu regim special - biletele de trimitere/de internare vor avea inscripționat codul de bare aferent seriei și numărului formularelor respective.Câmpul 1 - «Către specialitatea clinică»:– se va menționa specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul. În situația în care pacientului îi sunt recomandate servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu de specialitate sau servicii de acupunctură în ambulatoriu de specialitate, se va specifica «îngrijiri paliative în ambulatoriu», respectiv «acupunctură», după caz.În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării, se va specifica specialitatea clinică către care este îndrumat și se va adăuga sintagma «- internare».În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării într-o secție de îngrijiri paliative, se va specifica «îngrijiri paliative - internare (la 17-04-2018, Câmpul 1 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) Câmpul 2 - "Unitate medicală":a) se completează cu denumirea unității medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unității sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/convenție, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/convenției în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul. Se poate aplica și codul de bare aferent numărului contractului/convenției de furnizare de servicii medicale;b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:– "MF" pentru furnizorii de servicii de asistență medicală primară;– "Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.Medicii angajați ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital și casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuța "Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacienților consultați în ambulatoriul de specialitate al spitalului;– "Unitate sanitară cu paturi" pentru furnizorii de servicii medicale spitalicești, inclusiv pentru cei autorizați de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, respectiv pentru centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;– "Altele" pentru situația în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza convențiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoașterea acestora;c) "Nivel de prioritate" - se va bifa cu "x" căsuța corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.Câmpul 3 - "Date de identificare pacient":a) "Asigurat la CAS/Neasigurat"– dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie "Neasigurat" și se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul;– dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie "Asigurat la CAS";b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultații (RC);c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:– se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);– se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;– se bifează căsuța "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;– se bifează categoria "Copil (< 18 ani)" pentru toate persoanele care fac dovada calității lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naștere, carte de identitate);– se bifează categoria «Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)» pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști; (la 09-07-2021, A 5-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) – se bifează căsuța "Gravidă/Lăuză" numai pentru femeile gravide și lăuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lăuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte; (la 09-07-2021, sintagma: Lehuză a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) (la 09-07-2021, sintagma: lehuze a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) – se bifează căsuța «Pensionar» pentru toate persoanele care își dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie (la 17-04-2018, A 7-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) – se bifează căsuța "Veteran", "Revoluționar" sau "Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;– se bifează căsuța «PNS» și se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecțiuni incluse în Programul național de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni; (la 09-07-2021, A 9-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) – se bifează căsuța "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;– se bifează căsuța "Șomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj;– se bifează căsuța "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;–  se bifează căsuța «Card european (CE)» pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; (la 09-07-2021, A 13-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) – se bifează căsuța "Acorduri internaționale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte;– la rubrica "Alte categorii" se va nota:● cifra 1, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, menționându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale ( Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 , cu modificările și completările ulterioare);● cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menționându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menționate și formularele europene S - corespondente acestor formulare; (la 03-07-2012, Ultima liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 673 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 3 iulie 2012. ) d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele și adresa completă);e) câmpul «CID/CNP, CE, PASS» corespunde codului numeric personal al pacientului/numărului cardului european/numărului pașaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere și se completează astfel:– pentru cetățenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuțe. Se poate aplica și codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;– pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se vor completa: numărul pașaportului/cărții de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv toate cele 20 de căsuțe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul 8 de pe acesta) pentru titularii de card european;– pentru cetățenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății se va completa numărul pașaportului.Pentru cetățenii străini menționați mai sus se va preciza cetățenia, prin selecția codului țării din Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3. (la 09-07-2021, Lit. e) a câmpului 3, lit. C din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) f) se va bifa cu "x" căsuța "Pachet de bază" sau "Pachet minimal", în funcție de tipul de asigurare a beneficiarului. (la 01-06-2014, Lit. f) a câmpului 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. ) Câmpul 4:– "Diagnostic prezumtiv": - se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum și căsuțele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.În biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază, prin care se recomandă servicii medicale clinice, codul de diagnostic completat va fi 999.– Tip diagnostic:(i) se va bifa cu «x»: căsuța P pentru servicii medicale clinice specifice pentru afecțiunile cuprinse în programele naționale de sănătate; căsuța A/S pentru servicii medicale clinice pentru afecțiunile acute/subacute/acutizări ale bolilor cronice; căsuța C pentru servicii medicale clinice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naționale de sănătate; căsuța M pentru efectuarea de servicii medicale clinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2/astmul bronșic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; - pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a acestuia.Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999), prin care se recomandă servicii medicale clinice, nu se completează niciuna dintre căsuțele de la câmpul «tip diagnostic». (la 09-07-2021, A doua liniuță din câmpul 4, lit. C din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) – se bifează căsuța «Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune» dacă la nivelul furnizorului există documente doveditoare pentru cazurile respective astfel:– se notează cifra 1 pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă;– se notează cifra 2 pentru cazurile care reprezintă boli profesionale;– se notează cifra 3 pentru cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane. (la 09-07-2021, A șasea liniuță din câmpul 4, lit. C din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) (la 01-06-2014, Câmpul 4 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. ) Câmpul 5 - "Alte diagnostice cunoscute":– se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum și căsuțele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; (la 01-06-2014, Câmpul 5 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. ) Câmpul 6 - "Motivul trimiterii către alte specialități clinice/în vederea internării":– medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;Câmpul 7 - "Investigații și tratamente efectuate":– se va completa de către medicul care trimite pacientul;– rezultatul investigațiilor efectuate va fi scris lizibil și/sau va fi atașat biletului de trimitere/de internare; se va completa și data la care acestea au fost efectuate;– se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afecțiunea pentru care a fost trimis și/sau pentru altele concomitente.Câmpul 8 - "Numărul de consultații acordate":– în căsuță se va completa numărul de consultații acordate pentru același episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice.În situația în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, acesta va completa în căsuță numărul total de consultații acordate de către acesta, cumulat după caz cu numărul de consultații anterior acordate de către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultații pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultații anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.Numărul maxim de consultații ce se pot acorda pentru un episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice la nivelul ambulatoriului de specialitate pentru specialitățile clinice este cel prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a acestuia. (la 01-06-2014, Câmpul 8 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. ) Câmpul 9 - "Data trimiterii":– se va specifica data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;– «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare și se aplică parafa și codul corespunzător acestuia. Se poate aplica și codul de bare aferent codului de parafă. (la 17-04-2018, A doua liniuță, câmpul 9, lit C din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) Câmpul 10 - "Se internează la unitatea sanitară cu paturi ....... secția .......":– se va completa de către medicul de gardă al secției/unității sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate și în clar a denumirii unității sanitare cu paturi și a secției/compartimentului.Câmpul 11 - "Motivul pentru care nu a fost necesară internarea și recomandări la domiciliu":– se va completa de către medicul de gardă al secției/unității sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;– se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu.Câmpul 12 - "Data prezentării și semnătura pacientului":– se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;– se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare;– «Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/a medicului de gardă al secției/unității sanitare cu paturi/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/medicului de gardă care examinează pacientul și decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu și se aplică parafa, codul corespunzător acestuia. (la 17-04-2018, A treia liniuță, câmpul 12, lit C din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, conform prevederilor respectivelor documente
  (la 09-07-2021, Titlul Anexei nr. 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.154 din 7 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 )
  Codul țării Denumirea țării Card european de asigurări de sănătate Acord internațional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU DA
  AD Andorra NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua și Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonaire) NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Teritoriile Britanice de peste Mări NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU NU
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbados NU NU
  BY Belarus NU DA
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia și Herțegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Bhutan NU NU
  KH Cambodgia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Insulele Canare NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KY Insulele Cayman NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centrafricană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CY Cipru DA NU
  CI Cote d'Ivoire NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Mayotte NU NU
  PM Saint Pierre și Miquelon NU NU
  KM Uniunea Comorelor NU NU
  CD Republica Democrată Congo NU NU
  CG Republica Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU DA
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croația DA NU
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibouti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU NU
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveția DA NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Eritreea NU NU
  EE Estonia DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fiji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franța DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea-Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  IN India NU DA
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanice NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis și Futuna NU NU
  JO Regatul Hașemit al Iordaniei NU DA
  IR Republica Islamică Iran NU NU
  IQ Irak NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  PS Autoritatea Palestiniană NU NU
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenya NU NU
  KG Kârgâzstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuwait NU DA
  LA Laos NU NU
  LS Lesotho NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU NU
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU NU
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaysia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU NU
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Montserrat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Insula Niue NU NU
  NF Insula Norfolk NU NU
  NO Norvegia DA NU
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU NU
  PW Palau NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU DA
  PH Filipine NU NU
  PN Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie și Oeno NU NU
  PF Polinezia Franceză NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Puerto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Qatar NU NU
  KP Coreea de Nord NU DA
  RE Reunion NU NU
  RU Rusia (Federație) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Sao Tome și Principe NU NU
  SA Arabia Saudită NU NU
  SN Senegal NU NU
  RS Serbia NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Federația Saint Kitts și Nevis NU NU
  LC Saint Lucia NU NU
  VC Saint Vincent și Grenadinele NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU DA
  SK Slovacia DA NU
  SI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
  TF Teritoriile Australe și Antarctice Franceze NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga NU NU
  TT Trinidad și Tobago NU NU
  TN Tunisia NU NU
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ucraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  IL Israel NU NU
  ME Muntenegru NU DA
  Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014, conform pct. 15 al art. I din același act normativ.--------