DECIZIE nr. 400 din 24 martie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 30 mai 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Gebrumin" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 291/64/2010 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care face obiectul Dosarului nr. 2.904D/2010 al Curţii Constituţionale.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii nr. 2.905D/2010-2.907D/2010, care au acelaşi obiect al excepţiei de neconstituţionalitate. Critica a fost formulată de Societatea Comercială "Master Copy" - S.R.L. din Braşov în dosarele nr. 279/64/2010, nr. 283/64/2010 şi nr. 278/64/2010 ale Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele mai sus menţionate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.905D/2010 - 2.907D/2010 la Dosarul nr. 2.904D/2010, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 21 şi 25 mai 2010, pronunţate în dosarele nr. 278/64/2010, nr. 279/64/2010, nr. 283/64/2010 şi nr. 291/64/2010, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Master Copy" - S.R.L. din Braşov şi de Societatea Comercială "Gebrumin" - S.R.L. din Braşov în cauze având ca obiect soluţionarea unor plângeri formulate împotriva unor decizii ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind refacerea modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin că dispoziţiile art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu permit accesul neîngrădit al oricărei persoane la cunoaşterea efectivă a documentaţiei de atribuire şi instituie ca moment de la care începe să curgă termenul de sesizare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim data publicării documentaţiei în sistemul electronic de achiziţii publice. Or, acest sistem nu poate fi considerat o modalitate sigură care să garanteze accesul oricărei persoane la documentaţia de atribuire a unei licitaţii publice, deoarece accesarea acestui sistem presupune existenţa unei conectări permanente la reţeaua de internet, iar informaţia transmisă prin intermediul acestei reţele poate fi modificată în mod deliberat în scopul eliminării din competiţie a anumitor operatori economici. Toate aceste aspecte, coroborate cu termenul foarte scurt de formulare a contestaţiei - 5 zile, sunt de natură a aduce atingere liberului acces la justiţie al persoanelor interesate.Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate şi arată că, prin fixarea ca moment de la care începe să curgă termenul de sesizare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a datei publicării documentaţiei în sistemul electronic de achiziţii publice, legiuitorul s-a raportat la un fapt obiectiv, uşor de verificat. Criticile autorilor excepţiei de neconstituţionalitate vizează mai degrabă corectitudinea operatorilor care publică datele, aspecte de fapt care pot fi controlate, constatarea unor erori putând justifica repunerea în termen.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins: "În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire."Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 21 care consacră accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 reglementează procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare a contestaţiilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Pentru soluţionarea contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.Curtea reţine că dispoziţiile art. 256^2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă stabilesc momentul de la care începe să curgă termenul în care persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în situaţia în care cererea priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire. Astfel, într-o atare situaţie termenul începe să curgă de la data la care autoritatea contractantă publică documentaţia de atribuire în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), din acel moment fiind permis accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie.Specificul procedurii a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, care derogă de la normele dreptului comun, stabilirea acestora constituind atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie.În această materie, ca de altfel oriunde legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de îndeplinirea anumitor cerinţe sau de exercitarea sa într-un anumit termen, nu s-a procedat în această manieră cu intenţia de a restrânge accesul liber la justiţie sau dreptul la un proces echitabil, ci exclusiv pentru a instaura un climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării drepturilor constituţionale prevăzute de art. 21, prevenind astfel abuzurile şi asigurând protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalte părţi. De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă în detrimentul altor titulari de drepturi în egală măsură ocrotite.Aşa fiind, Curtea constată că stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul în care persoana care se consideră vătămată poate contesta actul autorităţii contractante cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire, la o dată care poate fi determinată obiectiv şi începând cu care operatorii economici pot lua cunoştinţă de documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, este în deplină concordanţă cu exigenţele constituţionale referitoare la garantarea accesului liber la justiţie. Mai mult, reglementarea prevăzută de dispoziţiile art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 are ca scop înlăturarea oricăror abuzuri din partea părţilor prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a soluţionării unui litigiu.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Gebrumin" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 291/64/2010 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi de Societatea Comercială "Master Copy" - S.R.L. din Braşov în dosarele nr. 279/64/2010, nr. 283/64/2010 şi nr. 278/64/2010 ale aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 martie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Mihaela Senia Costinescu-------