HOTĂRÂRE nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 26 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 295 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri instituțiile de învățământ superior elaborează Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologia proprie, numai cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzută la art. 1. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar și publicată pe site-ul web al instituției de învățământ superior.  +  Articolul 3(1) Instituțiile de învățământ superior care nu au organizat departamentele până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri deleagă, până la organizarea departamentelor, atribuțiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru directorul de departament, respectiv consiliul departamentului, în sarcina decanului, respectiv consiliului facultății.(2) Până la organizarea departamentelor și prin excepție de la prevederile art. 10 alin. (2) și (6), ale art. 23 alin. (10), ale art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru, atribuțiile directorului de departament și ale consiliului departamentului se deleagă decanului, respectiv consiliului facultății.(3) Până la organizarea departamentelor și prin excepție de la prevederile art. 22 alin. (3)-(5) din metodologia-cadru, comisia de concurs este propusă de consiliul facultății, aprobată de decan și transmisă spre aprobare senatului universitar.  +  Articolul 4Ocuparea posturilor pe parcursul anului universitar 2010-2011 se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri toate concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Emil Boc
  București, 4 mai 2011.Nr. 457.  +  AnexăMETODOLOGIA - CADRU DE CONCURSpentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior