HOTĂRÂRE nr. 458 din 4 mai 2011privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea din judeţul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 25 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată de Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se actualizează valoarea de inventar a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la alin. (1) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman în domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Comunei Vedea are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Vedea, în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (3) Consiliul Local al Comunei Vedea are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. (4) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (5) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Vedea va prelua şi activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor. (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Vedea şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Vedea.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 458.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi TineretTeleorman în domeniul public al comunei Vedea şiîn administrarea Consiliului Local al Comunei Vedeadin judeţul TeleormanCentrul de agrement "Coşoteni"
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteris- ticile tehnice ale imobilului Anul dobân- dirii imobi- lului Baza legală a dobândirii
  39.103 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 578,92 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Căsuţă ciupercă - lemn 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.104 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 24.210,14 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Căsuţă C1+C2 - lemn 2 buc. 1982 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.105 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 156.335,4 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Căsuţe camping - lemn 27 buc. 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.106 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 12.536,97 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Clădire adm. - cărămidă, acoperiş tablă 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.107 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 8.767,6 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Clădire bucătărie - cărămidă, plăci azbociment 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.108 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 17.066 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Clădire club - lemn + acoperiş tablă 1982 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.109 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 21.767,42 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Clădire comandament- lemn + acoperiş tablă 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.110 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 19.633,25 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Grup sanitar - cărămidă 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.111 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 6.877,36 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Sală mese - lemn 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  39.112 8.29.06 Judeţul Teleorman, satul Coşoteni 578,86 Tabăra Coşoteni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman În domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea Spălător cu 6 cabine - metal 1972 Protocol nr. 163 din 3 august 1999 741/03-JUL-03
  ----