NORME din 15 iunie 2010 (*actualizate*)privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare(actualizate până la data de 28 decembrie 2010*)
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 14 din 21 decembrie 2010.  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme stabilesc cerinţele de calificare profesională a persoanelor care doresc să lucreze în domeniul distribuţiei produselor de asigurare şi cerinţele de pregătire profesională continuă a acestora. (2) În înţelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) calificarea profesională - pregătirea teoretică şi practică pentru însuşirea cunoştinţelor specifice domeniului asigurărilor; b) pregătirea profesională continuă - actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi deprinderilor specifice locului de muncă din domeniul asigurărilor; c) certificatul de absolvire - atestă absolvirea cursurilor de calificare sau de pregătire profesională continuă.  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentelor norme se aplică următoarelor categorii de persoane: a) agenţi de asigurare persoane fizice; b) conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice; c) subagenţi; d) conducători ai activităţii de bancassurance şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de bancassurance; e) conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări; f) brokeri în asigurări/reasigurări; g) asistenţi în brokeraj persoane fizice şi conducători ai asistenţilor în brokeraj persoane juridice; h) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare; i) angajaţi ai societăţilor de asigurare implicaţi în activitatea distribuţiei produselor de asigurare.  +  Articolul 3 (1) Persoanele menţionate la art. 2, care doresc să lucreze în domeniul asigurărilor, trebuie să absolve un program de calificare profesională aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (2) La programele de calificare profesională se pot înscrie persoane fizice care posedă diplomă de absolvent de liceu şi au domiciliul sau rezidenţa în România, precum şi cetăţeni cu domiciliul sau rezidenţa în Spaţiul Economic European care fac dovada că deţin cunoştinţe de limba română în măsură să asigure o foarte bună comunicare cu asiguraţii şi potenţialii asiguraţi. (3) Durata programului de calificare profesională este de minimum 50 de ore efective. (4) Programa cursurilor la distanţă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei menţionate la alin. (3).  +  Articolul 4 (1) Programa-cadru pentru programele de calificare profesională cuprinde cel puţin următoarele secţiuni: a) cadrul legislativ al activităţii de asigurare; b) principiile activităţii de asigurare şi produsele de asigurare; c) principiile generale privind tehnicile de vânzare şi negociere a produselor de asigurare şi cele privind etica în vânzări; d) protecţia asiguraţilor, protecţia datelor cu caracter personal, elemente de prevenire şi combatere a spălării banilor, a finanţării terorismului şi a aplicării sancţiunilor internaţionale. (2) Tematica detaliată a programelor de calificare profesională este elaborată de Comisia de monitorizare a calităţii pregătirii profesionale şi se supune aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Comisia de monitorizare este definită în Normele privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări. (3) Programele de calificare profesională pot fi structurate în module de cursuri care să cuprindă una sau mai multe dintre secţiunile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Programele de calificare profesională se finalizează cu examen de absolvire. (2) Examenul de absolvire se poate organiza pentru întregul program sau prin teste de examinare pentru fiecare modul component. (3) Testele-grilă pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesională se vor elabora de către Comisia de monitorizare şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (4) Examenul de absolvire se organizează de către furnizorii de programe de pregătire profesională. Comisia de examinare va fi formată din 3-5 persoane, dintre care o persoană va fi nominalizată de Comisia de monitorizare. (5) Contestaţiile rezultatelor la examen se depun sau se trimit în termen de două zile de la data comunicării rezultatelor şi se soluţionează de către furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.  +  Articolul 6 (1) Persoanele care au promovat examenul de absolvire primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul programului educaţional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme. (2) Furnizorii programelor educaţionale pot elibera, la cerere, şi certificate de promovare a modulelor pentru care cursanţii au promovat testele de examinare. Acestea sunt avute în vedere la eliberarea certificatului de calificare profesională dacă au fost obţinute într-un interval de cel mult 6 luni de la data absolvirii primului modul de curs. (3) Persoanele care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de absolvire sau testele de examinare pot solicita repetarea acestora, fără reluarea cursurilor de pregătire, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor. Data şi locul examinării/reexaminării vor fi stabilite de către furnizorul de programe şi comunicate Comisiei de monitorizare. (4) Până la eliberarea certificatelor de calificare profesională furnizorii programelor educaţionale pot elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberării.  +  Articolul 7 (1) Persoanele menţionate la art. 2, care sunt înregistrate în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt obligate ca, la perioade succesive de maximum 3 ani, calculate de la data de 1 octombrie 2010, să facă dovada că au urmat un program de pregătire profesională continuă aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Pentru persoanele care îndeplinesc calitatea de conducători la agenţii de asigurare persoane juridice, conducătorii activităţii de bancassurance, conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi pentru conducătorii asistenţilor în brokeraj persoane juridice, perioada menţionată la alin. (1) este de maximum 2 ani. (3) Durata programului de pregătire profesională continuă pentru conducătorii intermediarilor persoane juridice este de minimum 35 de ore. (4) Durata programului de pregătire profesională continuă este de minimum 20 de ore pentru persoanele prevăzute la art. 2, altele decât cele prevăzute la alin. (3). (5) Programa cursurilor şi tematica examenelor de absolvire se elaborează de către Comisia de monitorizare şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (6) Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează un certificat de pregătire profesională continuă, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme. (7) Lipsa certificatului de pregătire profesională continuă conduce la imposibilitatea exercitării activităţii de distribuţie a produselor de asigurare. (8) Celelalte reguli privind desfăşurarea şi finalizarea programelor de calificare profesională se aplică în mod corespunzător şi programelor de pregătire profesională continuă. (9) Programa cursurilor la distanţă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei menţionate la alin. (3) şi (4).  +  Articolul 8 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este condiţie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări*). (2) Obţinerea certificatului de pregătire profesională continuă în termen de 3 ani şi, respectiv, de 2 ani, începând cu data de 1 octombrie 2010 sau, ulterior, de la data înscrierii în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări este condiţie de deţinere a calităţii/funcţiei menţionate la art. 2. (3) După data menţionată la alin. (1), asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare sunt obligaţi să includă în contractele de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevăzute la art. 2 termenul până la care acestea trebuie să urmeze un program de pregătire profesională continuă. Pentru persoanele care la data menţionată la alin. (1) au deja încheiat un contract de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act adiţional. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor menţine un registru electronic public al absolvenţilor de programe de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă, denumit Registrul absolvenţilor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme.-----------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. unic din ORDINUL nr. 14 din 21 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010, termenul prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, se prorogă până la data de 1 mai 2011.  +  Articolul 9Atribuţiile şi obligaţiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute în prezentele norme, vor fi duse la îndeplinire prin intermediul Institutului de Management în Asigurări.  +  Articolul 10Prezentele norme se aplică şi sucursalelor din România ale asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu sediul în Spaţiul Economic European în cazul în care folosesc intermediari persoane juridice sau fizice române.  +  Articolul 11Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1───────la norme─────────Furnizorul de programe educaţionale SIGLA (dacă este cazul)Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)    ┌──────────┐    │ │    │Fotografie│    │ │    └──────────┘CERTIFICAT DE ABSOLVIREDoamna/Domnul .........., nnăscut(ă) la data de ........ în ........., judeţul ........, CNP ......., a absolvit cu nota/calificativul .......... cursul de calificare profesională .......................... .Conducătorul furnizorului de programe,......................................(semnătura, ştampila)Data ....................Seria ...... Nr. ........  +  Anexa 2───────la norme─────────Furnizorul de programe educaţionale SIGLA (dacă este cazul)Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)    ┌──────────┐    │ │    │Fotografie│    │ │    └──────────┘CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂDoamna/Domnul ........., nnăscut(ă) la data de ....... în ....., judeţul ........., CNP ......., a absolvit cu nota/calificativul .......... cursul de pregătire profesională continuă ......................... .Conducătorul furnizorului de programe,........................................(semnătura, ştampila)Data ....................Seria ...... Nr. ........  +  Anexa 3───────la norme─────────Registrul absolvenţilorPartea A - Absolvenţi de cursuri de calificare profesională┌─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────┬────────────┐│Numele şi│ Codul │Contract │ Data │Furnizor│Calificativul/│ Data- ││prenumele│numeric │de muncă/ │absolvirii│ de │Media de │ limită ││ │personal*│mandat/ │cursului │programe│absolvire │ privind ││ │ │împuterni-│ de │ │ │absolvirea ││ │ │cire │calificare│ │ │cursului de ││ │ │ │profesio- │ │ │pregătire ││ │ │ │nală │ │ │profesională││ │ │ │ │ │ │continuă │├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┴────────────┘__________*) Nu apare la accesarea publică a registrului.Partea B - Absolvenţi de cursuri de pregătire profesională continuă┌───────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┐│Codul │Numele şi│ Codul │Contract │Funcţia │Data │Furni- │Califi- ││unic │prenumele│ numeric │ de │ de │absol- │zorul de│cativul/ ││alocat │ │personal**│muncă/ │conducere│virii │programe│Media de ││C.S.A.*│ │ │mandat/ │ (dacă │cursu- │ │absolvire││ │ │ │împuterni-│ este │lui de │ │ ││ │ │ │cire │ cazul) │pregătire│ │ ││ │ │ │ │ │profesi- │ │ ││ │ │ │ │ │onală │ │ ││ │ │ │ │ │continuă │ │ │├───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘____________*) Din Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări.**) Nu apare la accesarea publică a registrului.___________