ORDIN nr. 92 din 5 mai 2011pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 17 mai 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. a) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi prevederile art. 24 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,în considerarea atribuţiilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii şi siguranţei publice, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2010, a prevederilor Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliţie locală pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3 (1) Elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective. (2) La elaborarea planului de ordine şi siguranţă publică se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, concepţia şi modurile de acţiune stabilite prin Planul unic de ordine şi siguranţă publică elaborat la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. (3) Datele menţionate la alin. (2) şi principalele date de interes operativ necesare elaborării planului de ordine şi siguranţă publică sunt puse la dispoziţie de către reprezentantul unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române în Comisia locală de ordine publică, acesta stabilind totodată modul de organizare a sectoarelor/zonelor de siguranţă publică, locurile/perimetrele de acţiune şi zonele de patrulare.  +  Articolul 4Planul de ordine şi siguranţă publică şi hotărârea consiliului local de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, structurii Poliţiei Române competente teritorial, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice de către toate instituţiile cu atribuţii în domeniul de referinţă.  +  Articolul 5 (1) Planurile de ordine şi siguranţă publică sunt elaborate şi actualizate, după caz, anual până la data de 15 aprilie sau ori de câte ori survin modificări în evoluţia situaţiei operative sau cu privire la efectivele de poliţie locală participante la activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice. (2) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care se înfiinţează structuri de poliţie locală ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile de ordine şi siguranţă publică se elaborează în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului local privind înfiinţarea structurii de poliţie locală respective.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 5 mai 2011.Nr. 92.  +  Anexa METODOLOGIAde elaborare a planului de ordine şisiguranţă publică al poliţiei localePlanul de ordine şi siguranţă publică- Structura -În preambul se prezintă cadrul legislativ care stă la baza întocmirii planului de ordine şi siguranţă publică - prevederi cuprinse în legi, ordonanţe ale Guvernului, ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului administraţiei şi internelor, precum şi alte dispoziţii incidente domeniului de referinţă.  +  Capitolul I Analiza situaţiei operativeÎn vederea analizării eficiente a situaţiei operative, se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populaţia, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiţionale periodice, starea infracţională şi contravenţională înregistrată în anul anterior, precum şi tendinţele acesteia.A. TeritoriulÎn principal sunt avute în vedere următoarele aspecte: a) aşezarea geografică a unităţii administrativ-teritoriale; b) suprafaţa şi configuraţia terenului: zone de deal, munte, câmpie, suprafeţe împădurite, suprafeţe arabile, suprafeţe cultivate; c) regim climateric: temperaturile obişnuite, minimele/maximele înregistrate, cantităţile de precipitaţii înregistrate în ultimii ani şi cele cu caracter temporar; d) reţele hidrografice: reţelele construite, starea de întreţinere, proprietarii sau administratorii acestora; e) căi de comunicaţie - rutiere, feroviare, maritime: lungimea, dispunerea acestora, legăturile cu alte unităţi administrativ-teritoriale; f) zone de agrement: atât din mediul urban, cât şi din mediul rural; g) obiectivele turistice, economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, şcoli şi alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice; h) conductele magistrale de transport de produse petroliere cu instalaţiile aferente, lungimea, traseul.B. PopulaţiaSunt consemnate date despre: a) numărul populaţiei şi structura acesteia - după vârstă, sex, naţionalitate; b) ocupaţii de bază şi/sau temporare; c) date demografice de interes - fluctuaţia populaţiei, şomaj etc.C. Evenimente social-economice, politice sau religioaseSunt consemnate manifestările ce au loc în unitatea administrativ-teritorială respectivă, pe locaţii de desfăşurare, precum şi perioadele de timp când au loc, pentru a avea o imagine de ansamblu a acestora, permiţând în acest fel o orientare flexibilă a forţelor din sistemul integrat de ordine publică.Se au în vedere următoarele aspecte: a) sărbătorile naţionale - Ziua Naţională, Unirea Principatelor etc.; b) zilele municipiilor, oraşelor, comunelor; c) sărbătorile organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale - de exemplu: Ziua Marinei, Zilele Metalurgistului etc.; d) sărbători religioase la nivel naţional şi local; e) manifestările tradiţionale periodice - de exemplu: Ziua Salcâmului, Târgul de Fete, Drăgaica, Sâmbra Oilor etc.D. Starea infracţională şi contravenţionalăSe vor consemna date statistice globale, astfel: a) date referitoare la evoluţia fenomenului infracţional; b) date referitoare la faptele de natură contravenţională - ponderea pe categorii de fapte, zonele unde se comit frecvent etc.; c) stările conflictuale inter/intra familiale, interetnice, interconfesionale sau de altă natură; d) alte date care să conducă la o radiografie a fenomenului contravenţional şi infracţional.  +  Capitolul II Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică, misiunile şi zonele de responsabilitateA. Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi zonele de responsabilitateSunt evidenţiate următoarele aspecte: a) delimitarea sectoarelor de siguranţă publică, a zonelor de patrulare şi locurilor/perimetrelor unde acţionează efectivele poliţiei locale; b) amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea şi controlul traficului rutier; c) dispunerea efectivelor aflate în paza obiectivelor.B. Misiunile specificeSunt evidenţiate, în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare, misiunile specifice componentelor poliţiei locale, cu referire strictă la obiectul documentului, respectiv doar pentru misiunile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.C. Activităţi şi misiuni executate în comunSunt evidenţiate activităţile şi misiunile ce sunt executate în comun cu: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, structuri ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Garda Financiară, serviciile de urgenţă voluntare sau private, formaţiuni de protecţie civilă de la autorităţile administraţiei publice, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Protecţia Alimentelor, Garda Naţională de Mediu şi alte instituţii sau societăţi specializate de pază, care pot contribui la prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţeanului şi au la bază protocoale de cooperare încheiate în acest sens.  +  Capitolul III Efectivele aflate la dispoziţie şi suportul logisticSunt evidenţiate numeric toate efectivele existente şi angrenate în misiuni de menţinere a ordinii publice şi siguranţei publice, precum şi suportul logistic al acestora.La dotarea logistică se fac menţiuni cu privire la personalul care acţionează cu mijloacele de intervenţie specifice şi la numărul de autovehicule de patrulare/intervenţie, motociclete, motoscutere etc. din dotare.  +  Capitolul IV Instruirea efectivelor pentru executarea activităţilor şi controlul dispozitivelorSunt prevăzute modul de efectuare a instruirii pe tipuri de misiuni, potrivit atribuţiilor legale în domeniul de referinţă, locul de desfăşurare, respectiv cine conduce, coordonează şi controlează dispozitivele instituite.  +  Capitolul V Dispoziţii finaleSunt prevăzute: a) modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între structurile de poliţie locală şi celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică; b) periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate.Anexe1. harta unităţii administrativ-teritoriale şi elementele de dispozitiv participante la activităţile de menţinere a ordinii publice şi siguranţei publice;2. tabel cuprinzând persoanele cu funcţii de conducere, cu atribuţii de coordonare şi control al efectivelor participante la activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;3. alte documente necesare, inclusiv documente de cooperare încheiate cu structuri ale altor instituţii sau societăţi specializate de pază, în scopul prevenirii infracţiunilor şi apărării drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor.--------