PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2007 (*actualizată*)de emitere a autorizaţiei de mediu(actualizată până la data de 9 mai 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 27 noiembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 9 mai 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.298 din 28 aprilie 2011.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare, de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu.  +  Articolul 2Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezenta procedură este cea prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, şi în Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.  +  Capitolul II Aplicabilitate şi competenţe de emitere a autorizaţiei de mediu  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1. (2) Activităţile/instalaţiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul prezentei proceduri. (3) Activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pe care titularul le desfăşoară la diverşi beneficiari, nu se supun prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). (2) ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 5 (1) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi. (2) Autorizaţia se emite de către ACPM, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005.  +  Articolul 6 (1) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul unui judeţ, cu excepţia celor desfăşurate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", ACPM este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului. (2) Pentru activităţile desfăşurate total sau parţial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", ACPM este Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (3) Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţi desfăşurate în vecinătatea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se realizează numai cu avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării, potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. (4) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe judeţe din aceeaşi regiune, ACPM este agenţia regională pentru protecţia mediului. (5) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe regiuni, ACPM este ANPM. (6) Pentru activităţile pentru care autorizaţia de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului, ACPM este autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.  +  Articolul 7 (1) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega acesteia competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură. (2) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a ANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poate delega acesteia competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură. (3) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a unei agenţii regionale pentru protecţia mediului, aceasta poate delega agenţiei judeţene pentru protecţia mediului competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură. (4) Emiterea autorizaţiei de mediu nu poate face obiectul delegării de competenţă.  +  Capitolul III Emiterea autorizaţiei de mediu  +  Articolul 8 (1) La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu; b) fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit anexei nr. 2; c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3; d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului; e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent; f) formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. (2) Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute la alin. (1). (3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. (1), stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 şi raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5. (4) Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, după derularea etapelor prevăzute la alin. (2) şi (3), face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. (5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.  +  Articolul 9 (1) Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare. (2) Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 10 (1) Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Pentru activităţile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei, lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi, precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. (3) După executarea bilanţului de mediu, titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare.  +  Articolul 11 (1) Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prevăzută în anexa nr. 3. (2) După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia, ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu, concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu, cu sau fără un program pentru conformare.  +  Articolul 12 (1) Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. (2) La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu; b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu, precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi imisia poluanţilor în mediu; d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.; e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. (3) ACPM analizează proiectul programului pentru conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. (4) ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare, pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. (5) Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu, raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. (6) Programul stabileşte măsurile de conformare, etapele, termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului; b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. (7) ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic; b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice; c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. (8) La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. (9) Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu, cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. (10) Titularul activităţii prezintă la ACPM, după acceptarea programului pentru conformare, următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală; b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de întreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare.  +  Articolul 13 (1) ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. (2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, ACPM eliberează autorizaţia de mediu. (3) Modelul şi conţinutul minim al autorizaţiei de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4. (4) Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare.  +  Capitolul IV Revizuirea autorizaţiei de mediu  +  Articolul 14 (1) Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. (2) Revizuirea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care păstrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii, urmată de sintagma "revizuită la data de ......................." (3) Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale, supuse revizuirii.  +  Articolul 15Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în vigoare; b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură; c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.  +  Articolul 16 (1) La schimbarea titularului activităţii, conţinutul programului pentru conformare se reface, specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea, dacă este necesar. (2) Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.  +  Capitolul V Autorizarea unor activităţi specifice  +  Articolul 17Procedura specifică de autorizare a grădinilor zoologice, a acvariilor publice şi a centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, denumite în continuare unităţi permanente, se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. la prezenta procedură.  +  Articolul 18 (1) Activităţile de producţie, import, export, plasare pe piaţă, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare şi distrugere a unor substanţe care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, la care România a aderat, cu amendamentele ulterioare acceptate de România. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru activităţile menţionate anterior se aplică prevederile Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind substanţele care epuizează stratul de ozon, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru activităţile de plasare pe piată, utilizare, recuperare, reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de seră se aplică prevederile Regulamentului nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.  +  Articolul 19 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (3), titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi a obţine autorizaţia de mediu. (2) Depunerea solicitării pentru emiterea şi obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră se realizează la autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (3) Autorizaţia de mediu se emite pentru o perioadă de 10 ani şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de exploatare forestieră şi obligaţiile privind protecţia mediului.-------Art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.298 din 28 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011.  +  Articolul 20Procedura de autorizare privind activităţile nucleare se desfăşoară în conformitate cu reglementările emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 21În situaţia în care titularul autorizaţiei îşi schimbă denumirea şi/sau forma juridică de organizare, autorizaţia de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societăţii, dacă se face dovada că activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care aceasta a fost emisă.  +  Articolul 22Tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.  +  Articolul 23 (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură. (2) Anexele nr. 1 şi 5 se fac publice prin afişare la sediul autorităţii publice pentru protecţia mediului sau prin postare pe pagina proprie de internet. (3) În cazul activităţilor aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, emiterea autorizaţiilor de mediu se face potrivit prezentei proceduri şi numai cu privire la activităţile prevăzute în anexa nr. 1. (4) Pentru activităţile pentru care nu mai este necesară emiterea autorizaţiei de mediu, potrivit anexei nr. 1, documentaţia depusă se returnează la cererea titularului, fără restituirea tarifelor achitate pentru etapele de procedură deja derulate.  +  Anexa 1 ───────la procedură────────────LISTAactivităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu*Font 9*┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │Cod │ │ ││crt.│CAEN│ Denumirea activităţii │ Observaţii │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│0121│Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea │ ││ │ │laptelui │≥ 100 capete │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│0122│Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, │ ││ │ │catârilor şi asinilor │≥ 1.000 capete │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│0123│Creşterea porcinelor │≥ 100 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│0124│Creşterea păsărilor │≥ 10.000 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│0125│Creşterea altor animale │> 500 de locuri,││ │ │ │cu excepţia ││ │ │ │speciilor strict││ │ │ │protejate**), ││ │ │ │care se supun ││ │ │ │procedurii ││ │ │ │indiferent de ││ │ │ │numărul de ││ │ │ │ exemplare │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│0130│Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală şi creşterea │Cumulate conform││ │ │animalelor) │poz. anterioare │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│0141│Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit │Irigaţii şi ││ │ │peisagistic (arhitectura peisagistică) │desecări; ││ │ │ │servicii pentru ││ │ │ │mecanizarea, ││ │ │ │chimizarea ││ │ │ │agriculturii şi ││ │ │ │protecţie ││ │ │ │fitosanitară │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│0142│Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia│ ││ │ │activităţilor veterinare │≥ 100 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│0201│Silvicultură şi exploatare forestieră │ Numai pentru ││ │ │ │ exploatare ││ │ │ │ forestieră │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│0502│Piscicultură │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│1010│Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg)│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│1020│Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS <23865 kJ/kg) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│1030│Extracţia şi prepararea turbei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│1110│Extracţia hidrocarburilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│1120│Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor │ ││ │ │naturale (exclusiv prospecţiunile) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│1200│Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│1310│Extracţia şi prepararea minereurilor feroase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│1320│Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare │ ││ │ │(exclusiv minereurile radioactive) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│1411│Extracţia pietrei pentru construcţii │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│1412│Extracţia pietrei calcaroase, a gipsului şi a cretei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│1413│Extracţia de ardezie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│1421│Extracţia pietrişului şi a nisipului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│1422│Extracţia argilei şi a caolinului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│1430│Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică │ ││ │ │şi a îngrăşămintelor naturale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 25.│1440│Extracţia sării │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 26.│1450│Alte activităţi extractive │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 27.│1511│Producţia şi conservarea cărnii │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 28.│1512│Producţia şi conservarea cărnii de pasăre │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 29.│1513│Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 30.│1520│Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte │Include şi ││ │ │ │prelucrarea ││ │ │ │primară ││ │ │ │(condiţionare) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 31.│1531│Prelucrarea şi conservarea cartofilor │≥ de 500 kg/zi ││ │ │ │materie primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 32.│1532│Fabricarea sucurilor din fructe şi legume │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 33.│1533│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor │≥ de 500 kg/zi ││ │ │ │materie primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 34.│1541│Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor brute │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 35.│1542│Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 36.│1543│Fabricarea margarinei şi a produselor comestibile similare │ │├────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│________ ││ *) Determinarea producţiei zilnice se face prin raportare la perioada ││ efectivă de prelucrare/fabricare/producţie. ││ **) Specii de animale, inclusiv păsări, şi de plante de interes comunitar sau naţional ││ care necesită o protecţie strictă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ││ nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ││ naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin ││ Legea nr. 49/2011. │├────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 37.│1551│Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 38.│1552│Fabricarea îngheţatei │Cu excepţia ││ │ │ │dozatoarelor │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 39.│1561│Fabricarea produselor de morărit │< 300 de produse││ │ │ │ finite/zi de ││ │ │ │ exploatare ││ │ │ │ (valoarea medie││ │ │ │ trimestrială) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 40.│1562│Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon │≥ 300 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 41.│1571│Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 42.│1572│Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 43.│1581│Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie│> 1 t/zi produs ││ │ │ │finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 44.│1582│Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse │> 1 t/zi produs ││ │ │similare │finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 45.│1583│Fabricarea zahărului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 46.│1584│Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor │Cu excepţia ││ │ │zaharoase │laboratoarelor ││ │ │ │de cofetărie │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 47.│1585│Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor │> 1 t/zi produs ││ │ │produse similare făinoase │finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 48.│1586│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │> 100 kg/zi ││ │ │ │produs finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 49.│1587│Fabricarea condimentelor │> 100 kg/zi ││ │ │ │produs finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 50.│1588│Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor │ ││ │ │dietetice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 51.│1589│Fabricarea altor produse alimentare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 52.│1591│Fabricarea băuturilor alcoolice distilate │Capacitatea ││ │ │ │totală a ││ │ │ │instalaţiilor ││ │ │ │>300 litri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 53.│1592│Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie │Capacitatea ││ │ │ │totală a ││ │ │ │instalaţiilor ││ │ │ │>300 litri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 54.│1593│Fabricarea vinului │>500 l/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 55.│1594│Fabricarea cidrului şi a vinului din fructe │>500 l/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 56.│1595│Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare │>500 l/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 57.│1596│Fabricarea berii │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 58.│1597│Fabricarea malţului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 59.│1598│Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice │Cu excepţia ││ │ │ │sifonăriilor │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 60.│1600│Fabricarea produselor din tutun │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 61.│1711│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 62.│1712│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip │ ││ │ │lână cardată │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 63.│1713│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi │ ││ │ │tip lână │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 64.│1714│Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip în │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 65.│1715│Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale │ ││ │ │(inclusiv din scame) şi a firelor sintetice │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 66.│1716│Fabricarea aţei de cusut │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 67.│1717│Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 68.│1721│Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 69.│1722│Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 70.│1723│Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 71.│1724│Ţesături din mătase şi din fire tip mătase │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 72.│1725│Ţesături din alte textile │>50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 73.│1730│Finisarea materialelor textile │>50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 74.│1740│Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia │ ││ │ │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 75.│1751│Fabricarea de covoare şi mochete │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 76.│1752│Fabricarea de frânghii, sfori şi plase │Numai pentru ││ │ │ │impregnare sau ││ │ │ │acoperire │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 77.│1753│Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu │ ││ │ │excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 78.│1754│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 79.│1760│Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 80.│1771│Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi │ ││ │ │sau croşetaţi │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 81.│1772│Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate │ ││ │ │sau croşetate │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 82.│1810│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 83.│1821│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 84.│1822│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │ ││ │ │de corp) │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 85.│1823│Fabricarea articolelor de lenjerie de corp │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 86.│1824│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 87.│1830│Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor │Preparare şi ││ │ │din blană │vopsire şi/sau ││ │ │ │≥50 maşini ││ │ │ │confecţionarea ││ │ │ │articolelor ││ │ │ │din blană │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 88.│1910│Tăbăcirea şi finisarea pieilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 89.│1920│Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a │ ││ │ │articolelor de harnaşament │≥50 maşini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 90.│1930│Fabricarea încălţămintei │≥100 perechi/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 91.│2010│Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 92.│2020│Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, │ ││ │ │furnir, plăci din aşchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc. │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 93.│2030│Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru │ ││ │ │construcţii │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 94.│2040│Fabricarea ambalajelor din lemn │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 95.│2052│Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 96.│2111│Fabricarea celulozei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 97.│2112│Fabricarea hârtiei şi cartonului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 98.│2121│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din │Cu excepţia ││ │ │hârtie sau carton │fabricării ││ │ │ │ambalajelor din ││ │ │ │mai puţin de ││ │ │ │500 kg/zi ││ │ │ │materie primă │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 99.│2124│Fabricarea tapetului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│100.│2221│Tipărirea ziarelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│101.│2222│Alte activităţi de tipărire n.c.a │Cu excepţia ││ │ │ │activităţilor ││ │ │ │de fotocopiere ││ │ │ │şi imprimare ││ │ │ │computerizată │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│102.│2225│Alte lucrări de tipografie │Numai pentru ││ │ │ │vopsire, ││ │ │ │scufundare în ││ │ │ │baie, glazurare │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│103.│2310│Fabricarea produselor de cocserie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│104.│2320│Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│105.│2330│Prelucrarea combustibililor nucleari │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│106.│2411│Fabricarea gazelor industriale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│107.│2412│Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│108.│2413│Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│109.│2414│Fabricarea altor produse chimice organice de bază │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│110.│2415│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│111.│2416│Fabricarea materialelor plastice în forme primare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│112.│2417│Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│113.│2420│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│114.│2430│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi │ ││ │ │masticurilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│115.│2441│Fabricarea produselor farmaceutice de bază │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│116.│2442│Fabricarea preparatelor farmaceutice │Cu excepţia ││ │ │ │farmaciilor │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│117.│2451│Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de │ ││ │ │întreţinere │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│118.│2452│Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│119.│2461│Fabricarea explozivilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│120.│2462│Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│121.│2463│Fabricarea uleiurilor esenţiale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│122.│2464│Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│123.│2466│Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│124.│2470│Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│125.│2511│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│126.│2512│Reşaparea anvelopelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│127.│2513│Fabricarea altor produse din cauciuc │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│128.│2521│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din │ ││ │ │material plastic │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│129.│2522│Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│130.│2523│Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii │≥100 mp/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│131.│2524│Fabricarea altor produse din material plastic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│132.│2611│Fabricarea sticlei plate │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│133.│2612│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │Cu excepţia ││ │ │ │serviciilor ││ │ │ │de finisare a ││ │ │ │sticlei plate şi││ │ │ │a atelierelor ││ │ │ │de geamgerie │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│134.│2613│Fabricarea articolelor din sticlă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│135.│2614│Fabricarea fibrelor din sticlă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│136.│2615│Fabricarea de sticlărie tehnică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│137.│2621│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi │ ││ │ │ornamental │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│138.│2622│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│139.│2623│Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│140.│2624│Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│141.│2625│Fabricarea altor produse ceramice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│142.│2626│Fabricarea produselor ceramice refractare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│143.│2630│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│144.│2640│Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru │ ││ │ │construcţii, din argilă arsă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│145.│2651│Fabricarea cimentului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│146.│2652│Fabricarea varului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│147.│2653│Fabricarea ipsosului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│148.│2661│Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│149.│2662│Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│150.│2663│Fabricarea betonului │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│151.│2664│Fabricarea mortarului │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│152.│2666│Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│153.│2670│Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│154.│2681│Fabricarea de produse abrazive │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│155.│2682│Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. │Inclusiv staţii ││ │ │ │de mixturi ││ │ │ │asfaltice │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│156.│2710│Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de │ ││ │ │feroaliaje │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│157.│2721│Producţia de tuburi (ţevi) din fontă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│158.│2722│Producţia de tuburi (ţevi) din oţel │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│159.│2731│Tragere la rece │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│160.│2732│Laminare la rece │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│161.│2733│Producţia altor profile obţinute la rece │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│162.│2734│Trefilare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│163.│2741│Producţia metalelor preţioase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│164.│2742│Metalurgia aluminiului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│165.│2743│Producţia plumbului, zincului şi cositorului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│166.│2744│Metalurgia cuprului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│167.│2745│Producţia altor metale neferoase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│168.│2751│Turnarea fontei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│169.│2752│Turnarea oţelului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│170.│2753│Turnarea metalelor neferoase uşoare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│171.│2754│Turnarea altor metale neferoase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│172.│2811│Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale │ ││ │ │structurilor metalice │>10 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│173.│2812│Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal │Pentru un consum││ │ │ │de materie primă││ │ │ │≥5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│174.│2821│Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│175.│2822│Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│176.│2830│Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru│ ││ │ │încălzire centrală) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│177.│2840│Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare │ ││ │ │plastică; metalurgia pulberilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│178.│2851│Tratarea şi acoperirea metalelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│179.│2852│Operaţiuni de mecanică generală │Cu excepţia ││ │ │ │atelierelor ││ │ │ │lăcătuşerie şi ││ │ │ │a atelierelor de││ │ │ │multiplicat chei│├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│180.│2861│Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│181.│2862│Fabricarea uneltelor de mână │>5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│182.│2863│Fabricarea articolelor de feronerie │>5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│183.│2871│Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare │ ││ │ │din oţel │>5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│184.│2872│Fabricarea ambalajelor din metale uşoare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│185.│2873│Fabricarea articolelor din fire metalice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│186.│2874│Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│187.│2875│Fabricarea altor articole din metal │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│188.│2911│Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru│ ││ │ │avioane, vehicule şi motociclete) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│189.│2912│Fabricarea de pompe şi compresoare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│190.│2913│Fabricarea articolelor de robinetărie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│191.│2914│Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de │ ││ │ │transmisie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│192.│2921│Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│193.│2922│Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│194.│2923│Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi │Procedura ││ │ │frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic) │specifică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│195.│2924│Fabricarea altor echipamente de utilizare generală │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│196.│2931│Fabricarea tractoarelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│197.│2932│Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│198.│2941│Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│199.│2942│Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│200.│2943│Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│201.│2951│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│202.│2952│Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│203.│2953│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,│ ││ │ │băuturilor şi tutunului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│204.│2954│Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei│ ││ │ │şi a pielăriei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│205.│2955│Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│206.│2956│Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│207.│2960│Fabricarea armamentului şi muniţiei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│208.│2971│Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│209.│2972│Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│210.│3001│Fabricarea maşinilor de birou │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│211.│3002│Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice │Cu excepţia ││ │ │ │activităţilor ││ │ │ │de asamblare ││ │ │ │a acestora │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│212.│3110│Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│213.│3120│Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda │ ││ │ │electricităţii │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│214.│3130│Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│215.│3140│Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│216.│3150│Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│217.│3161│Producţia de componente electrice pentru motoare şi │ ││ │ │vehicule n.c.a │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│218.│3162│Producţia altor componente electrice n.c.a │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│219.│3210│Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│220.│3220│Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi │ ││ │ │aparate telefonice şi telegrafice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│221.│3230│Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de │ ││ │ │înregistrare şi reproducere audio şi video │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│222.│3310│Producţia de aparatură şi instrumente medicale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│223.│3320│Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare │ ││ │ │şi control (cu excepţia echipamentelor de măsură, reglare şi │ ││ │ │control pentru procesele industriale) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│224.│3330│Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru │ ││ │ │procese industriale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│225.│3340│Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice │Cu excepţia ││ │ │ │centrelor de ││ │ │ │optică medicală ││ │ │ │care montează ││ │ │ │lentile şi ││ │ │ │repară ochelari │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│226.│3350│Producţia de ceasuri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│227.│3410│Producţia de autovehicule │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│228.│3420│Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│229.│3430│Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare │ ││ │ │de autovehicule │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│230.│3511│Construcţii şi reparaţii de nave │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│231.│3512│Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de │ ││ │ │agrement │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│232.│3520│Construcţia şi repararea materialului rulant │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│233.│3530│Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│234.│3541│Producţia de motociclete │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│235.│3542│Producţia de biciclete │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│236.│3611│Producţia de scaune │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│237.│3612│Producţia mobilierului pentru birou şi magazine │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│238.│3613│Producţia mobilierului pentru bucătării │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│239.│3614│Producţia altor tipuri de mobilier │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│240.│3615│Producţia de saltele şi somiere │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│241.│3621│Baterea monedelor şi medaliilor │Instalaţii ││ │ │ │pentru tratarea ││ │ │ │suprafeţei ││ │ │ │metalelor pe ││ │ │ │bază chimică sau││ │ │ │electrolitică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│242.│3622│Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi │Instalaţii ││ │ │pietre │pentru tratarea ││ │ │ │suprafeţei ││ │ │ │metalelor pe ││ │ │ │bază chimică sau││ │ │ │electrolitică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│243.│3630│Fabricarea instrumentelor muzicale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│244.│3640│Fabricarea articolelor pentru sport │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│245.│3650│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│246.│3661│Fabricarea bijuteriilor de fantezie │Instalaţii ││ │ │ │pentru tratarea ││ │ │ │suprafeţei ││ │ │ │metalelor pe ││ │ │ │bază chimică sau││ │ │ │electrolitică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│247.│3710│Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│248.│3720│Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│249.│4011│Producţia de energie electrică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│250.│4012│Transportul energiei electrice │Pentru linii de ││ │ │ │înaltă şi ││ │ │ │medie tensiune │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│251.│4021│Producţia gazelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│252.│4030│Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│253.│4100│Captarea, tratarea şi distribuţia apei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│254.│4524│Construcţii hidrotehnice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│255.│5020│Întreţinerea şi repararea autovehiculelor │Cu staţii de ││ │ │ │vopsire sau ││ │ │ │spălare/epurare ││ │ │ │ape uzate │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│256.│5050│Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule │Cu excepţia ││ │ │ │comercializării ││ │ │ │produselor ││ │ │ │lubrifiante şi ││ │ │ │de răcire pentru││ │ │ │autovehicule │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│257.│5123│Comerţ cu ridicata al animalelor vii │Procedura ││ │ │ │specifică ││ │ │ │pentru fauna ││ │ │ │sălbatică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│258.│5151│Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi│Instalaţii de ││ │ │şi al produselor derivate │depozitare ││ │ │ │a produselor ││ │ │ │petroliere, ││ │ │ │petrochimice ││ │ │ │şi chimice │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│259.│5155│Comerţ cu ridicata al produselor chimice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│260.│5157│Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│261.│5211│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare │Numai pentru ││ │ │predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun │hipermarketuri, ││ │ │ │supermarketuri, ││ │ │ │complexuri ││ │ │ │comerciale │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│262.│5510│Hoteluri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│263.│5522│Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│264.│5523│Alte mijloace de cazare │Numai pentru ││ │ │ │sate de ││ │ │ │vacanţă, ││ │ │ │pensiuni ││ │ │ │turistice, ferme││ │ │ │agroturistice ││ │ │ │cu sursă proprie││ │ │ │de alimentare cu││ │ │ │apă potabilă ││ │ │ │şi sisteme ││ │ │ │individuale de ││ │ │ │epurare ││ │ │ │corespunzătoare ││ │ │ │a apelor uzate │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│265.│5530│Restaurante │>100 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│266.│6010│Transporturi pe calea ferată │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│267.│6024│Transporturi rutiere de mărfuri │Numai pentru ││ │ │ │substanţe, ││ │ │ │mărfuri şi ││ │ │ │deşeuri ││ │ │ │periculoase │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│268.│6030│Transporturi prin conducte │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│269.│6110│Transporturi maritime şi de coastă │Porturi maritime││ │ │ │de peste 1.350 t│├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│270.│6120│Transporturi pe căi navigabile interioare │Porturi pentru ││ │ │ │traficul pe ││ │ │ │cursuri de apă ││ │ │ │interne care ││ │ │ │permit trecerea ││ │ │ │unor vase de ││ │ │ │peste 1.350 t │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│271.│6210│Transporturi aeriene după grafic │Aeroporturi cu o││ │ │ │lungime de bază ││ │ │ │a pistei de ││ │ │ │decolare de ││ │ │ │2.100 m sau ││ │ │ │mai mult │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│272.│6220│Transporturi aeriene ocazionale │Aeroporturi cu o││ │ │ │lungime de bază ││ │ │ │a pistei de ││ │ │ │decolare de ││ │ │ │2.100 m sau mai ││ │ │ │mult │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│273.│6312│Depozitări │Instalaţii de ││ │ │ │depozitare a ││ │ │ │produselor ││ │ │ │petroliere, ││ │ │ │petrochimice ││ │ │ │şi chimice │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│274.│7310│Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale - │Procedura ││ │ │inclusiv pentru organisme modificate genetic │specifică ││ │ │ │pentru organisme││ │ │ │modificate ││ │ │ │genetic │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│275.│8511│Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│276.│9001│Colectarea şi tratarea apelor uzate │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│277.│9002│Colectarea şi tratarea altor reziduuri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│278.│9003│Salubritate, depoluare şi activităţi similare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│279.│9253│Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale │Cu excepţia ││ │ │rezervaţiilor │structurilor de ││ │ │ │administrare/ ││ │ │ │custozilor ││ │ │ │ariilor ││ │ │ │naturale ││ │ │ │protejate │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│280.│9301│Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor │Cu excepţia ││ │ │ │atelierelor ││ │ │ │meşteşugăreşti ││ │ │ │de retuşare/ ││ │ │ │vopsire manuală a││ │ │ │articolelor din ││ │ │ │textile, piele ││ │ │ │sau blănuri │└────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 2, 3, 4, 5 şi 6 ale art. I din ORDINUL nr. 1.298 din 28 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011.  +  Anexa 2 ───────la procedură────────────FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE1. Date generale:- Denumirea unităţii, firmei etc., adresa, telefon, fax- Amplasamentul- Profilul de activitate- Forma de proprietate- Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an)2. Date specifice activităţii: a) Activitatea desfăşuratăSe prezintă activitatea specifică desfăşurată, cu informaţii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) DotăriDotările specifice: clădiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc. c) Bilanţul de materiale- Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate/intraţi în proces- Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)- Cantităţile de produse şi subproduse rezultate. Bilanţul acestor materiale, care serveşte şi la întocmirea şi revizuirea bilanţului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită d) UtilităţiModul de asigurare cu utilităţi (apă, canal, energie etc.): surse, cantităţi, volume.3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:Protecţia calităţii apelor- Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluanţilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială)- Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l şi kg/zi)Protecţia atmosferei- Sursele şi poluanţii pentru aer- Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor- Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s)Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor- Sursele de zgomot şi de vibraţii- Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor- Nivelul de zgomot şi de vibraţii produsProtecţia solului şi subsolului- Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului.- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsoluluiProtecţia împotriva radiaţiilor- Sursele de radiaţii din activitate- Dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor- Nivelul radiaţiilor emise în mediuProtecţia fondului forestier- Situaţia afectării fondului forestier- Lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi ecosistemelor forestiereProtecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale- Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii, în generalProtecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj- Măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţionalGestiunea deşeurilor- Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate- Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializareGestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase- Substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantităţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate ale acestora- Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediuluiGestiunea ambalajelor- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediuluiÎncadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriuluiModul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.Protecţia aşezărilor umane- Distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umaneRespectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat.Amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.Alte date şi informaţii privind protecţia mediuluiSe vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale.Reconstrucţia ecologicăLucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosistem corespunzător în zonăMonitorizarea mediuluiDotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării şi analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanţi, supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului.MENŢIUNE:Conţinutul fişei de prezentare şi de declaraţie ce se va întocmi şi se va prezenta la autoritatea pentru protecţia mediului se va adapta:- în funcţie de specificul activităţii;- conţinutului-cadru care formează obiectul acestei anexe;- prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.  +  Anexa 3 ───────la procedură────────────PROCEDURA DE DEZBATERE PUBLICĂ1. Scopul dezbaterii publiceDezbaterea publică are drept scop:- obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;- obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului sau a activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului, şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecţia mediului privind reglementarea.2. Metode de dezbatere publicăDezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele:- afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;- publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;- postarea pe pagina proprie de internet;- prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;- comunicările scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate;- organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pe pagina proprie de internet se va afişa sau posta o prezentare rezumativă a acţiunii propuse dezbaterii publice. Dacă unele informaţii din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidenţialităţii, acestea nu se pun la dispoziţia dezbaterii publice.3. Conţinutul minim al informaţiilor- Datele de identificare ale unităţii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unităţii, adresa, fax, telefon etc.)- Denumirea activităţii- Amplasarea obiectivului şi adresa- Scopul acţiunii propuse- Prezentarea succintă a activităţii- Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu- Adresa, nr. de telefon şi de fax ale autorităţii pentru protecţia mediului, la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, contestaţii şi sugestii legate de activitate.- Data limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii.ACPM nu este obligată să ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen.În situaţia în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectaţi de activitate, se vor specifică în anunţ data, ora şi locul întâlnirii. Toate discuţiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris şi vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente. Conţinutul anunţului şi al fişei de informaţii suplimentare vor fi stabilite împreună cu solicitantul actului de reglementare, care şi-l va însuşi sub semnătură.4. Criterii în luarea decizieiPrincipalele criterii, în ordinea importanţei, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:- riscul pentru viaţa populaţiei din zonă;- posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populaţiei;- încadrarea în concentraţiile maxim admise de poluanţi evacuaţi în mediu;- îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;- asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă;- rezolvarea unor probleme de ordin social;- utilitatea publică;- valorificarea raţională şi eficientă a resurselor şi a deşeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;- realizarea unor obiective ale planurilor şi programelor speciale aprobate.Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate şi altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.Pentru situaţii cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă şi consultarea prealabilă în scris a autorităţilor implicate din cadrul administraţiei publice.5. Precizări proceduraleÎnainte de a se trece la desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acţiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunţului, publicitatea anunţului, colectarea şi analiza contestaţiilor şi propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea şi a altor autorităţi, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei şi comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activităţii. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acţiunii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestaţii sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.Toate documentele legate de dezbaterea publică a unei activităţi vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestaţii asupra deciziei luate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.Acţiunea de mediatizare este în coordonarea autorităţii competente de mediu şi constituie obligaţia titularului de activitate din punctul de vedere al organizării şi al costurilor aferente.  +  Anexa 4 ───────la procedură────────────CONŢINUTUL-CADRU AL AUTORIZAŢIEI DE MEDIUAntetAUTORIZAŢIE DE MEDIUNr. ........ din ..............Ca urmare a cererii adresate de ..........., cu sediul în judeţul ........, municipiul, oraşul, comuna, satul ........, sectorul ....., str. .............. nr. ..... etc. ............., înregistrată la numărul ......... din .........., în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:AUTORIZAŢIA DE MEDIUpentru ........... din municipiul, oraşul, comuna, satul ............., sectorul ........., str. ........ nr. ......, care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN) ...............................Documentaţia conţine: (fişă de prezentare şi declaraţie, bilanţ de mediu etc.) ......................., elaborată de: ..........................,şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: ............ .Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse: ............ .Prezenta autorizaţie este valabilă ........ ani, de la ............, data eliberării, până la ....................Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.I. Activitatea autorizată:1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) ........................................... .2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi: ...........3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): .......................................4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: ...........................5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: ............................................6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: .........................7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) ...................8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an ...........II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): ...................2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: .............................................3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii: ............................................................................III. Monitorizarea mediului1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: ..................2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: .................................................IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): ...................2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): ..............................................3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): ..................................4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): ..........................................5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: ......................................6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): ................7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: ..................................8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi: ..................................................................9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): .......................................................................V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi): ..........................2. Modul de gospodărire:- ambalare:- transport:- depozitare:- folosire/comercializare:3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: ......................................4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: ................5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: ............................................VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor1. Domeniul [protecţia solului şi apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanţa/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): ...................2. Sursa de finanţare (pe fiecare măsură), evidenţe, rapoarte: ...........Director executiv, Şef serviciu autorizare................... şi controlul conformării,.........................ÎntocmitMENŢIUNI:1. Conţinutul anexei nr. 1 la procedură se adaptează la specificul activităţii unităţii autorizate.2. Pe versoul formularului autorizaţiei de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislaţia în vigoare care priveşte protecţia mediului (cu precizarea actelor normative) sau menţiuni legate de obligaţiile posesorului autorizaţiei de mediu şi consecinţele nerespectării acesteia ori ambele.  +  Anexa 5 ───────la procedură─────────────CERINŢE SPECIFICEde autorizare a activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire1. La procedura specifică de autorizare a unităţilor permanente, prevăzute la art. 17 din procedură, se adaugă următoarele documente: a) Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1, cu toate documentele solicitate de acesta; b) Formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării, prevăzut în tabelul nr. 2; c) Raportul autorităţii competente, conform tabelului nr. 3.2. Pentru autorizarea unei unităţi permanente, indiferent de scop, sunt respectate condiţiile specifice prevăzute în secţiunea 1.3. Pentru autorizarea centrelor de reabilitare şi sau îngrijire se respectă condiţiile specifice prevăzute în secţiunea a 2-a.4. Pentru autorizarea grădinilor zoologice şi a acvariilor publice se respectă condiţiile specifice prevăzute în tabelele nr. 4-7, după caz.5. O unitate permanentă poate fi autorizată pentru grădini zoologice şi/sau acvarii publice şi/sau centre de reabilitare şi/sau îngrijire.Tabelul nr. 1 - Formular de înregistrare(Se completează de către conducerea unităţii permanente, având în vedere condiţiile specifice prevăzute în prezenta procedură, şi se depune la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, împreună cu celelalte documente în vederea obţinerii autorizaţiei.)*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Detalii despre unitatea permanentă│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Destinaţia │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare şi/sau îngrijire [] │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Adresa completă şi date de contact │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Data înfiinţării │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Suprafaţa totală a unităţii permanente şi │ ││suprafaţa amplasamentelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Proprietate publică şi/sau privată │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Proprietarul unităţii permanente/terenului │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Autorizaţie de mediu, numărul │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Membru al asociaţiilor de profil │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numele conducătorului unităţii permanente şi │ ││curriculum vitae │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista membrilor personalului şi scurt curriculum │ ││vitae │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Planul unităţii permanente │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Orar de funcţionare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista de inventar a animalelor din colecţie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Arhivare şi metode de identificare a animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Registre privind monitorizarea sănătăţii │ ││animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Planul de austeritate în caz de desfiinţare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Circumstanţele hrănirii cu pradă vertebrată vie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Controlul hrănirii animalelor de către vizitatori │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Dieta aplicată │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Îngrijirea animalelor şi asistenţa ││ veterinară │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Programe de perfecţionare profesională în │ ││asistenţa veterinară │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Monitorizare medicală - ataşaţi documente │ ││relevante │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Echipamentul şi medicamentele │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Facilităţi pentru examinarea post-mortem a │ ││animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Sistemul de arhivare a dosarelor/fişelor/altor │ ││tipuri de înregistrări medicale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Fişe de dietă/nutriţie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Colaborări cu unităţi permanente de profil │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Evaluări ale riscurilor│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Interacţiuni personal - animale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Evadări/eliberări ale animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Dosar al înregistrării accidentelor şi plan al │ ││procedurilor de urgenţă │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Instruirea personalului pe zoonoze, accidente │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Procedură scrisă privind evadarea animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Programul de ţinere sub control a dăunătorilor şi │ ││paraziţilor │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Menţinerea siguranţei şi securităţii│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Sistemul de supraveghere şi protecţie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Armele de foc, cu tranchilizante, sau alte │ ││echipamente de contenţie │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Conservarea│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Membru al organizaţiilor internaţionale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│"Lista roşie" a animalelor din colecţie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista programelor de management al speciilor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Arborele genealogic al animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Planul colecţiei de animale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Resurse şi lista proiectelor de cercetare în situ │ ││sau ex situ │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Educaţie│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Programul educaţional complet actualizat │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Evaluarea eficienţei programului educaţional │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Metode ajutătoare în predare (inclusiv publicaţii)│ ││- daţi detalii şi furnizaţi exemple │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Apartenenţa sau contacte cu grupuri preocupate de │ ││educaţie în privinţa mediului │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Metodele de educaţie informală folosite │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Instruirea şi nivelul de pregătire al │ ││personalului - lista │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Cercetare│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Programul de cercetare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Resurse şi proiecte de cercetare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Evaluarea etică │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista lucrărilor comunicate sau publicate în │ ││ultimii 5 ani │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Colaborări cu unităţi permanente de învăţământ │ ││superior, muzee │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numărul anual al vizitatorilor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Tarife │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Sursa (ele) de finanţare (de exemplu: vizitatori, │ ││autoritatea locală, sponsorizări etc.) │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Tabelul nr. 2 - Formular de verificare a criteriilor necesare autorizării(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în urma verificării în teren, având în vedere condiţiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare şi/sau îngrijire [] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┤│Rezultatele verificării │Da│Nu│Observaţii│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│1. Asigurarea hranei şi apei │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este asigurată libertatea unui comportament de hrănire corespunzător │ │ │ ││speciei │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Modalităţile de hrănire sunt sigure pentru animal şi personal? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Starea de igienă este corespunzătoare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este permisă hrănirea de către vizitatori şi corespunzător controlată │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2. Asigurarea unui mediu ambiant corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Amplasamentele sunt corespunzătoare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilităţile amplasamentului sunt suficiente pentru menţinerea │ │ │ ││bunăstării animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Igiena este menţinută corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│3. Asigurarea îngrijirii sănătăţii animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Înregistrările privind starea de sănătate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Supravegherea constantă a stării de sănătate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este evitat contactul direct cu publicul şi/sau cu alte animale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilităţi corespunzătoare pentru îngrijire veterinară (echipamente, │ │ │ ││medicamente) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Fişe medicale individuale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Program veterinar corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Depozitare corespunzătoare a medicamentelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilităţi corespunzătoare post-mortem │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilităţi corespunzătoare pentru izolare şi instalarea carantinei │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Igienă şi controlul bolilor şi parazitozelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│4. Asigurarea manifestării comportamentului normal │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Îndeplinesc amplasamentele necesităţile biologice şi comportamentale ale │ │ │ ││animalelor? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Mediul ambiant din amplasament este îmbogăţit şi diversificat │ │ │ ││corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Barierele fizice pentru menţinerea animalelor în interiorul │ │ │ ││amplasamentului sunt eficiente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Împrejmuirea împiedică pătrunderea neautorizată şi asigură siguranţa │ │ │ ││colecţiei de animale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Reproducerea în captivitate (este exceptată pentru centrele de │ │ │ ││reabilitare şi sau îngrijire) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│5. Asigurarea protecţiei faţă de teamă şi stres │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Animalele sunt manevrate doar sub supravegherea personalului │ │ │ ││corespunzător calificat │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Contactul dintre animale şi public este realizat astfel încât să asigure │ │ │ ││bunăstarea animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Interacţiunile dintre animale nu sunt excesiv de stresante │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│6. Conservarea, educaţia şi cercetarea │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este asigurată conservarea prin aplicarea de măsuri specifice │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Există facilităţi pentru educaţie │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Există facilităţi pentru cercetare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│7. Siguranţa publicului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Există măsuri de siguranţă pentru menţinerea animalelor periculoase │ │ │ ││în amplasamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Barierele pentru public sunt corespunzătoare pentru a împiedica contactul│ │ │ ││cu animalele │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Sunt corespunzătoare semnele de avertizare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este corespunzătoare starea de menţinere a clădirilor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Căile de acces sunt clar marcate şi uşor accesibile │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Sunt sigure aleile şi zonele destinate publicului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│8. Înregistrări/dosare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Registre zilnice │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Listele anuale ale animalelor corect menţinute şi comunicate │ │ │ ││autorităţilor competente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Dosarele privind originea/destinaţia animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│9. Alte aspecte │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Personal corespunzător ca număr şi calificare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Evaluarea riscurilor este corespunzătoare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Zonele unde este interzis accesul vizitatorilor sunt corespunzător │ │ │ ││semnalizate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Sistemul de raportare şi înregistrare a accidentelor este corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Existenţa evadărilor în ultimul an sau de la obţinerea ultimei │ │ │ ││autorizaţii │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘Tabelul nr. 3 - Raportul autorităţii competente(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în urma verificării în teren, având în vedere condiţiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare şi/sau îngrijire [] │├──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤│ Secţiunea │ Observaţii │ Recomandări │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Formular de înregistrare │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Formular de verificare │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘Din partea conducerii Agenţiei pentru Protecţia Mediului ....................Din partea unităţii permanente (grădină zoologică, acvariu, centru de reabilitare şi sau îngrijire) ....................................Data completării formularului .................................Semnătura şi ştampila ...............................(Ştampila)  +  Secţiunea 1 Condiţii specifice ale autorizării unităţilor permanenteI. Condiţii pentru asigurarea bunăstării animalelor1. Amplasamentele sunt astfel construite încât: a) să se evite dominarea nejustificată a animalelor din cadrul grupurilor de către un membru dominant; b) să se evite riscul creării conflictelor permanente şi persistente dintre membrii unui grup sau dintre membrii diferitelor specii ori grupuri de vârstă în expoziţiile mixte; c) să nu fie suprapopulate; d) să se prevină apariţia şi răspândirea paraziţilor sau altor agenţi patogeni; e) să se permită îndepărtarea tuturor dejecţiilor, resturilor solide şi lichide.2. Conducerea unităţilor permanente se asigură că sunt îndeplinite cerinţele Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie (CITES), care reglementează importul, exportul, vânzarea şi alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenţiei.3. Spaţiul amplasamentului este evaluat atât pe orizontală, cât şi pe verticală pentru asigurarea bunăstării animalelor.4. La amenajarea amplasamentelor se are în vedere habitatul natural al speciei şi se solicită expres îndeplinirea necesităţilor biologice, fiziologice şi psihologice ale animalului.5. Amplasamentele sunt echipate în conformitate cu necesităţile animalului pentru toate stadiile de dezvoltare, şi anume: substrat corespunzător cerinţelor ecologice ale animalului, crăci, vizuini, cuiburi pentru naştere/depunerea ouălor, bazine, vegetaţie, ca şi alte materiale necesare manifestării diferitelor comportamente naturale.6. Vegetaţia din apropierea şi din amplasamentele animalelor este în mod regulat inspectată şi amenajată de câte ori este necesar pentru a se evita rănirea, evadarea sau ingerarea de plante toxice.7. Distanţele de izolare dintre amplasamente şi spaţiul de vizitare asigură atât siguranţa publicului vizitator, cât şi a animalelor din colecţie, sunt sigure şi suficiente pentru a evita transmiterea bolilor sau potenţialilor agenţi patogeni.8. Animalele aparţinând speciilor sociale trebuie menţinute în grupuri sociale compatibile şi corespunzătoare ca număr, iar starea de izolare a acestora este admisă numai când nu este în detrimentul exemplarului individual, la recomandarea specialiştilor.9. Temperatura, umiditatea, ventilaţia, iluminarea şi nivelele de zgomot ale amplasamentelor sunt corespunzătoare asigurării bunăstării animalelor.10. Se asigură protecţia împotriva condiţiilor extreme: radiaţii solare, căldură excesivă, uscăciune, frig.11. Prin amenajarea amplasamentului se asigură spaţiul de refugiu pentru retragerea din câmpul vizual al publicului, manifestarea reacţiilor normale de apărare şi distanţa de "fugă" corespunzătoare.12. Amplasamentele sunt concepute şi menţinute astfel încât să nu se permită rănirea animalelor.13. Orice defecţiune sesizată în cadrul unui amplasament este remediată de urgenţă, iar animalul este menţinut la o distanţă corespunzătoare sau transferat în alt amplasament până la finalizarea reparaţiei.14. Orice material utilizat pentru construcţia amplasamentului, fie natural (de exemplu, plante şi produsele lor, precum seminţe sau fructe), fie de origine industrială (de exemplu, vopsele, substanţe chimice etc.), este evaluat din punct de vedere al toxicităţii pentru specia de animale în cauză.15. Uneltele şi alte echipamente specifice portabile sunt menţinute numai în locuri adecvate.16. Se respectă standarde adecvate de igienă a tuturor componentelor amplasamentelor, precum şi igiena animalelor în scopul menţinerii unei stări foarte bune de sănătate.17. Dieta animalelor este stabilită de specialişti pe criterii calitative şi cantitative, respectiv valoare energetică şi nutritivă corespunzătoare speciei şi stadiului ei de dezvoltare.18. Apa potabilă este pusă la dispoziţia animalelor în cantitate suficientă.19. Stocurile de hrană şi de lichide sunt păstrate în condiţii igienice corespunzătoare20. Hrana este preparată de către persoane calificate, în locuri special amenajate, prin aplicarea regulilor de igienă corespunzătoare.21. Vasele utilizate sunt uşor accesibile şi au forma corespunzătoare comportamentului natural al animalelor.22. Modalităţile de hrănire a animalelor sunt sigure atât pentru acestea, cât şi pentru personal.23. Prada vie este componentă a dietei numai în cazuri excepţionale, la indicaţia biologului, medicului veterinar sau altui specialist.24. Hrănitorile şi adapătorile automate sunt inspectate la fiecare masă pentru a se asigura că funcţionează eficient.25. Hrana neconsumată se îndepărtează zilnic din amplasamente în scopul menţinerii igienei.26. Se întocmeşte şi se menţine un dosar al dietei animalelor din colecţie.27. Condiţia/starea, sănătatea şi comportamentul animalelor sunt verificate zilnic de către persoanele care răspund de îngrijirea lor.28. Toate animalele care provoacă cauze de îngrijorare sunt evaluate atent şi li se asigură imediat atenţie şi tratament.29. Se înfiinţează şi se menţine un registru în care se indică schimbările prescrise în dietă, verificările stării de sănătate efectuate, orice comportament, activitate sau altă problemă neobişnuită survenită, precum şi acţiunile de remediere întreprinse.30. Un program complet de asistenţă veterinară este stabilit şi desfăşurat sub supravegherea unui medic veterinar familiarizat cu practica curentă a îngrijirii animalelor din colecţie.31. Nivelul serviciilor veterinare este adecvat stării şi tipului de colecţie, asistenţa veterinară este periodică şi de câte ori este nevoie, iar consultaţiile şi medicamentaţia se asigură prin aplicarea celor mai bune practici din domeniul veterinar.32. Medicul veterinar este activ implicat în: a) inspecţii de rutină ale colecţiei de animale; b) asigurarea tratamentelor; c) realizarea vaccinărilor, deparazitărilor, vitaminizărilor etc.; d) monitorizarea sănătăţii animalelor, inclusiv recoltarea de sânge şi de alte tipuri de mostre pentru examene de laborator; e) recoltarea, prepararea şi expedierea corectă şi sigură a probelor; f) instruirea personalului grădinii zoologice în probleme de sănătate şi igienă; g) examinări post-mortem; h) supravegherea perioadelor de carantină şi a altor cerinţe impuse; i) stabilirea şi derularea programului de nutriţie şi conceperea dietelor, în colaborare cu biologul şi/sau cu alţi specialişti; j) stabilirea unor proceduri scrise, care trebuie urmate în cazul accidentelor produse de folosirea unor medicamente periculoase.33. Se menţin fişe de monitorizare a sănătăţii fiecărui animal din colecţie.34. Sunt asigurate constant antidoturi accesibile pentru produsele cu potenţial toxic.35. Se amenajează amplasamente speciale pentru izolarea şi examinarea animalelor nou-sosite în colecţie pentru examinarea corespunzătoare şi aclimatizarea acestora, precum şi pentru menţinerea în carantină şi îngrijirea cazurilor de îmbolnăvire, rănire, dispoziţie schimbată a animalelor.36. Se creează facilităţi (spaţii, echipamente etc.) pentru îngrijirea animalelor orfane şi a mamelor cu pui.37. Materialele sanitare după folosire se îndepărtează imediat, conform legislaţiei în vigoare.38. Se stabileşte şi se menţine un program eficient, care să nu implice riscuri pentru sănătatea şi/sau integritatea animalelor din colecţie, în vederea controlului/ combaterii dăunătorilor şi paraziţilor.39. Este obligatorie informarea la zi privind biologia speciilor din colecţie şi menţinerea lor în captivitate.40. Este interzisă împerecherea animalelor din taxoni diferiţi.41. Dacă un animal hibrid este transferat altei colecţii, unitatea permanentă primitoare este informată că animalul este hibrid şi în mod obligatoriu animalul este sterilizat definitiv înaintea transferului.42. Animalele sunt manevrate, îngrijite şi antrenate numai de către sau sub coordonarea unui specialist, ţinându-se cont de bunăstarea lor, evitând disconfortul inutil, stresul ori producerea unui rău fizic.43. Orice contact fizic direct între animale şi publicul vizitator se face numai în prezenţa personalului calificat de îngrijire a animalelor, evitându-se condiţiile care să conducă la discomfortul acestora.44. Este interzisă provocarea, iritarea sau stimularea animalelor.45. Animalele care interacţionează în mod excesiv, stresant între ele, nu sunt menţinute în amplasamente alăturate sau în imediată apropiere (de exemplu, pradă - prădător, specii concurente etc.).46. Se recomandă transferul animalelor gestante sau cu pui în spaţii corespunzătoare.47. Este interzisă menţinerea în stare izolată a animalelor sociale pentru perioade mai mari decât cele recomandate de specialişti pentru a evita dificultăţile de reacomodare la reintroducerea animalului în grup.48. Animalele destinate reabilitării (de exemplu, animale accidentate, epuizate fizic etc.) nu sunt expuse publicului.49. Surplusul stocului colecţiei de animale se transferă (se donează, se schimbă etc.) doar către unităţi permanente de profil.50. Sunt asigurate facilităţile corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuşti şi transportul tuturor tipurilor de animale din colecţie.51. Se are în vedere ca transportul animalelor în afara unităţii permanente să se realizeze în conformitate cu legislaţia în vigoare.52. Tehnicile de capturare şi de transport au în vedere temperamentul animalului şi comportamentul de evadare pentru a minimiza rănirile, stricăciunile şi disconfortul.53. Orice animal transportat în afara unităţii permanente trebuie să fie în grija unei persoane competente, desemnată de conducerea unităţii permanente, şi trebuie luate măsuri adecvate pentru protecţia şi bunăstarea animalului, precum şi a celor care îl însoţesc până la destinaţia finală.54. Înaintea mutării unui animal, conducerea unităţii permanente se asigură că la destinaţie există toate facilităţile necesare pentru a evita orice disconfort sau stres nejustificat.55. Achiziţia şi capturarea animalelor sălbatice din natură sunt descurajate, cu excepţia cazurilor în care există motive justificate, în scopul conservării ex situ a speciilor de animale ameninţate cu dispariţia, cu avizul comitetului de etică şi al Academiei Române.56. În cazul derulării achiziţiei/capturării de animale se au în vedere: a) legalitatea achiziţiei; b) metodele de colectare conforme cu legislaţia în vigoare şi care asigură bunăstarea animalelor implicate.57. Înaintea primirii animalelor, unitatea permanentă trebuie să dovedească că este capabil să asigure bunăstarea animalelor.58. Publicul vizitator nu are voie să hrănească animalele decât în prezenţa personalului autorizat şi folosind hrana din dieta zilnică a acestora, încadrându-se în necesarul zilnic specific speciei.59. Se încurajează reproducerea în captivitate numai acolo unde este adecvată şi se formulează o politică coerentă referitoare la speciile de animale menţinute, care să fie actualizată continuu.60. Conducerea unităţii permanente desemnează o persoană autorizată pentru a utiliza arme de foc care se antrenează periodic în acest scop.61. Armele de foc, muniţia şi echipamentul de tranchilizare sunt gestionate în conformitate cu legislaţia în vigoare.62. Personalul autorizat este instruit cu privire la riscurile manevrării medicamentelor tranchilizante şi pentru cazuri de urgenţă.63. Personalul autorizat deţine instrucţiuni scrise privind măsurile de urgenţă şi procedurile aplicabile în cazul unui incident care implică interacţiunea între animale veninoase şi public.64. În cazul producerii unui accident se completează o fişă pentru accidente, care conţine: a) natura muşcăturii sau înţepăturii şi specia de animal care a produs-o; b) numărul de telefon al celor mai apropiate centre care fac terapie antivenin; c) numărul de telefon al grădinii zoologice şi al unui reprezentant al acesteia; d) numărul de telefon al unui specialist în această problemă, care trebuie contactat; e) unde este cazul, se adaugă fişe medicale ale accidentaţilor; f) datele de contact ale medicului veterinar şi/sau ale biologului care manevrează specii veninoase.65. Decizia privind eutanasia animalelor bolnave se ia numai la indicaţia medicului veterinar şi în urma consultării comitetului etic şi a celorlalţi specialişti în domeniu.66. Se pun la dispoziţie facilităţi adecvate pentru examinările post-mortem.67. Cadavrele animalelor sunt manevrate cu echipament specific de protecţie şi într-un mod în care riscurile de transmitere a infecţiilor, de contaminare să fie minime.68. Toate animalele care decedează sunt examinate postmortem.69. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor.70. Amplasamentele dispun de un sistem de supraveghere continuă pentru reducerea riscurilor de sustragere, distrugere intenţionată, intrarea prin efracţie şi eliberarea animalelor.71. Se evaluează riscul de evadare al oricărui animal din colecţie şi se elaborează planuri de urgenţă cu măsuri de capturare, care se actualizează anual.72. În caz de evadare, se aplică măsurile din planul de urgenţă, se elaborează procesul-verbal al acţiunii, se evaluează eficienţa aplicării măsurilor din planul de urgenţă, se elaborează recomandări pentru viitor şi se menţine într-o bază de date format hârtie şi electronic pentru minimum 10 ani.73. Procesul-verbal este pus la dispoziţia personalului.74. Planul de urgenţă include: a) anunţarea de urgenţă a personalului şi conducerii; b) aplicarea de urgenţă a măsurilor adecvate per specie - detaliere; c) alertarea poliţiei sau pompierilor, după caz; d) protecţia vizitatorilor prin calmarea, adăpostirea, evacuarea şi acordarea primului ajutor; e) capturarea animalului pe cât posibil fără rănirea acestuia; f) utilizarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, după caz.75. Conducătorul sau un membru desemnat de acesta este permanent disponibil pentru a lua decizia referitoare la eutanasierea animalelor evadate, dacă este cazul.76. Conducerea stabileşte o ierarhie a responsabilităţilor în caz de evadare, care este adusă la cunoştinţă întregului personal şi afişată în loc vizibil pentru membrii personalului.77. Conducerea se asigură că toţi membrii personalului sunt familiarizaţi cu procedurile de urgenţă care sunt întreprinse în cazul evadării animalelor.78. Gardurile electrificate destinate delimitării anumitor amplasamente sunt poziţionate şi semnalizate astfel încât să nu poată fi atinse de către animale sau vizitatori.79. Se folosesc semne de avertizare grafice, cuvinte sau o combinaţie de simboluri grafice şi cuvinte, plasate în dreptul fiecărui amplasament care conţine animale cu potenţial periculos, specificându-se şi în ce constă pericolul (de exemplu, animal care zgârie, muşcă etc.).80. Anual, conducerea organizează un exerciţiu de simulare a evadării unui animal periculos, iar acest exerciţiu se consemnează într-un proces-verbal ce cuprinde raportul de evaluare care se pune la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere.II. Condiţii specifice pentru speciile de reptile şi amfibieni81. Animalele se menţin în vivarii închise, perfect controlate.82. Se asigură amplasamente exterioare prevăzute cu condiţiile climatice favorabile pentru anumite specii reptiliene sau de amfibieni.83. Mediul ambiant perfect controlat trebuie să asigure cerinţele de temperatură, umiditate, lumină, fotoperioadă, ventilaţie, aer şi apă specifice speciei.84. Se acordă atenţie specială igienei şi controlului bolilor.85. Vivariul trebuie să asigure un gradient termic species-specific.86. Se asigură variaţiile de temperatură zilnice şi sezoniere specie specifice.87. Temperatura medie necesară speciilor exotice este cuprinsă în general între 20-35°C.88. Sursele pentru încălzire sunt plasate astfel încât animalele să nu ajungă la ele, acestea fiind controlate permanent.89. Bazinele trebuie încălzite individual, speciile de ţestoase acvatice şi crocodili au necesităţi de temperatură ale apei cuprinse, în general, între 26-32°C.90. Măsurarea umidităţii relative trebuie realizată continuu.91. Valorile umidităţii relative pentru cele mai multe reptile variază de la 50-80%, în funcţie de habitatul natural al speciei.92. Majoritatea amfibienilor necesită un domeniu mai crescut al umidităţii relative, tipic fiind între 65-95%.93. Iluminatul este realizat corespunzător din punct de vedere al intensităţii luminii, fotoperioadei şi calităţii acesteia, în funcţie de cerinţele speciei.94. Este acceptat orice tip de iluminat artificial când nu există posibilitatea unei iluminări naturale directe.95. Se asigură o ventilaţie corespunzătoare şi monitorizată constant pentru menţinerea calităţii optime a aerului din punct de vedere al umidităţii, proporţiei de oxigen, fără a compromite controlul temperaturii. Acest lucru este facilitat de menţinerea vivariului în camere încălzite şi ventilate corespunzător.96. Trebuie realizate bazine suficient de spaţioase, în funcţie de cerinţele speciilor, pentru imersia integrală a reptilelor şi amfibienilor, precum şi pentru reproducerea multor specii de amfibieni.97. Calitatea apei trebuie să se menţină prin schimbarea permanentă a apei din bazin, curăţarea şi dezinfectarea periodică a bazinelor.98. Trebuie evitate schimbările bruşte de temperatură şi contactul cu resturile de dezinfectanţi toxici introduşi în urma procedurii de dezinfecţie.99. În cazul bazinelor mari pentru speciile acvatice şi semiacvatice trebuie avute în vedere facilităţi pentru tratarea apei, iar calitatea acesteia trebuie monitorizată. Acolo unde este necesar, trebuie asigurate zone de plajă.100. Sistemul comun de alimentare cu apă este astfel conceput pentru a se evita riscul transmiterii agenţilor patogeni de la un amplasament la altul. De asemenea, se are în vedere ca instrumentarul folosit să nu constituie un factor de risc în acest sens.101. În scopul expunerii normale a animalelor, trebuie realizate expoziţii cu aspect cât mai natural, folosindu-se substraturi corespunzătoare habitatului natural al speciei.102. Substratul trebuie schimbat periodic pentru a se evita contaminarea acestuia. Deşeurile şi hrana neconsumată trebuie îndepărtate zilnic.103. Trebuie asigurate locuri pentru însorire şi odihnă, precum şi suprafeţe abrazive/rugoase pentru facilitarea îndepărtării exuviilor, iar pentru speciile arboricole trebuie realizate facilităţi pentru căţărat.104. Amplasamentele exterioare ale reptilelor trebuie astfel realizate încât să se evite inundarea, săparea în substrat sau căţărarea, pentru evitarea evadării animalelor. Prădătorii şi dăunătorii trebuie ţinuţi în mod particular sub control.105. Trebuie asigurat suficient spaţiu atât în plan orizontal, cât şi vertical, pentru a permite reptilelor să-şi manifeste comportamentul normal propriu speciei şi pentru a se putea evita conflictele generate de dominanţa unor indivizi asupra altora.106. Spaţiile, pasajele, coridoarele de serviciu, destinate folosirii de către îngrijitori, trebuie să fie suficient de spaţioase pentru a manipula animalele. Accesul în amplasamente trebuie astfel realizat încât să permită vizibilitatea integrală a amplasamentului, să permită intrarea cu uşurinţă în amplasament şi să împiedice evadarea animalelor.107. Echipamentul de manevrare şi capturare trebuie să fie aşezat în apropierea amplasamentului şi permanent la dispoziţie.III. Condiţii specifice pentru acvarii publice108. Cerinţele privind calitatea apei trebuie asigurate în funcţie de necesităţile speciilor.109. Monitorizarea calităţii apei trebuie să fie o activitate continuă, iar testele de rutină se efectuează lunar (temperatură, salinitate, pH, amoniu, nitraţi, nitriţi, oxigen dizolvat).110. La iniţierea unui nou acvariu/bazin, monitorizarea trebuie să includă înregistrarea zilnică a următorilor parametri: pH, oxigen dizolvat, nitraţi, nitriţi, amoniac, temperatură, salinitate, densitate.111. Permanent trebuie să fie disponibil echipamentul adecvat pentru tratarea apei pentru a se asigura menţinerea calităţii apei în limitele parametrilor specifici.112. Personalul destinat îngrijirii acvariilor trebuie să aibă acces la facilităţi de laborator şi să fie instruiţi pentru colectarea probelor.IV. Modul de înregistrare a stocurilor de animale113. Sunt inventariate toate animalele în mod individualizat, excepţie făcând doar grupurile de animale care nu permit înregistrare individualizată.114. Înregistrările se fac atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, se actualizează de câte ori este nevoie şi sunt arhivate pe o perioadă de minimum 10 ani.115. Înregistrările individuale conţin următoarele informaţii: a) denumirea comună, denumirea ştiinţifică; b) originea: animalul este născut în libertate/captivitate, părinţii, unde se cunosc, locaţiile anterioare, dacă se cunosc, gradul de protecţie al speciei în libertate; c) data şi modalitatea intrării/ieşirii în/din colecţie (donaţie, schimb, custodie etc.), unitatea permanentă de provenienţă şi către care s-a făcut ieşirea; d) data estimativă a naşterii şi criteriile estimării; e) sexul animalului; f) semne distinctive (tatuaje, chipuri, inele, crotalii etc.); g) date clinice care includ fişa de medicaţie şi analiză a acestuia; h) data morţii şi constatările post-mortem; evadare, daune produse de animal în urma evadării şi măsuri de remediere; i) date referitoare la reproducere, care includ arborele genealogic; j) observaţii etologice.116. Se elaborează şi se gestionează lista anuală a colecţiei de animale, care se transmite în copie autorităţii competente de pe raza administrativ-teritorială a judeţului şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, nu mai târziu de data de 1 aprilie a anului următor celui la care se referă lista.117. Lista colecţiei, în format electronic de tabel, include următoarele date: a) denumirea comună şi ştiinţifică a speciei; b) totalul indivizilor dintr-o specie la 1 ianuarie; c) numărul de animale intrate în colecţie, din toate sursele, de-a lungul anului; d) numărul naşterilor din colecţie de-a lungul anului; e) numărul deceselor în primele 30 de zile de la naştere; f) numărul indivizilor morţi din alte cauze; g) numărul ieşirilor din colecţie şi modalitatea ieşirii; h) totalul rămas în colecţie la 31 decembrie; i) sexul fiecărui animal, acolo unde se cunoaşte, înregistrarea făcându-se după modelul: X.Y.Z, indicând astfel: X masculi, Y femele şi Z indivizi nesexaţi.V. Conservarea, educaţia şi cercetarea118. Unităţile permanente au obligaţia să asigure: a) participarea la cercetări de conservare a speciilor şi/sau de instruire în dobândirea abilităţilor relevante legate de conservare; b) promovarea educaţiei, schimbului de informaţie şi participarea la acţiuni de sensibilizare a publicului în legătură cu conservarea speciilor.119. Orice activitate care se derulează în cadrul acestor unităţi permanente respectă principiul utilizării durabile a resurselor naturale şi conservării biodiversităţii.120. În cazul în care o unitatea permanentă primeşte un animal sălbatic donat, abandonat sau confiscat, cu acordul autorităţii competente, are obligaţia: a) să anunţe în scris, în termen de maximum 5 zile, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului privind preluarea animalului; b) să analizeze situaţia împreună cu specialiştii şi comitetul etic şi să decidă: eutanasierea, eliberarea în natură, carantinarea, păstrarea în colecţia unităţii permanente, găzduirea pe o perioadă limitată în vederea reabilitării şi eliberării în natură, donarea/transferarea către o altă unitate permanentă similară; c) să anunţe în scris autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului despre decizia luată.121. Unitatea permanentă, care deţine specii periclitate, trebuie să fie un participant activ la programe de cercetare care să contribuie la conservarea speciilor în libertate.122. Unitatea permanentă trebuie să demonstreze performanţe cuantificabile în privinţa conservării, educaţiei şi cercetării.123. Valoarea monetară a animalelor din colecţie îşi pierde relevanţa, fiind considerată zero.124. Activităţile de conservare trebuie să aibă la bază strategia şi planul de acţiune aprobate de către conducerea acestor unităţi permanente.125. Este obligatorie elaborarea unei strategii privind educaţia publicului, actualizată anual, la care se adaugă planul de acţiune de punere în aplicare a prevederilor acesteia.126. Sunt puse la dispoziţie facilităţi corespunzătoare în scopuri educative.127. Spaţiul aferent individului expus sau amplasamentul este etichetat vizibil pentru public, iar informaţia minimă include denumirea speciei (denumirea comună şi ştiinţifică), distribuţia în habitatul natural, caracteristicile biologice principale şi gradul de conservare.128. Este obligatorie implicarea în activităţi de cercetare proprii şi în comun cu alte unităţi permanente de profil, în acord cu legislaţia în vigoare şi aprobată din punct de vedere etic, şi participarea la programe de cercetare naţionale finanţate de la bugetul de stat, precum şi la programe şi proiecte de cercetare internaţionale.VI. Personalul şi instruirea129. Personalul angajat este corespunzător din punct de vedere al calificării şi numărului necesar acoperirii activităţilor desfăşurate conform legislaţiei muncii.130. Se elaborează lista personalului autorizat a lucra cu animalele, la care se adaugă responsabilităţile fiecăruia şi un scurt curriculum vitae pentru evidenţierea calificării şi nivelului de cunoştinţe.131. Personalul autorizat să lucreze cu animalele este susţinut financiar să urmeze cursuri de instruire şi/sau de perfecţionare periodice.132. Proprietarul asigură bugetul necesar pentru activităţile de instruire.133. Administratorul/deţinătorul unităţii permanente se asigură că personalul are un comportament deontologic corespunzător.134. În schema de personal este obligatorie includerea cel puţin a unui post de biolog şi cel puţin a unui post de medic veterinar.135. După caz, aceste unităţi permanente realizează contracte de colaborare cu un cabinet, spital, policlinică, facultate cu profil veterinar sau medic veterinar din afara acesteia.136. În scopul asigurării bunăstării animalelor, conducerea acestor unităţi permanente asigură stabilitatea şi continuitatea personalului.VII. Siguranţa publicului137. Siguranţa publicului nu este periclitată de animalele potenţial periculoase.138. Pentru animalele periculoase se efectuează evaluarea riscului privind siguranţa publicului.139. Animalele din captivitate sunt menţinute permanent în amplasamente.140. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor, iar uşile de acces sunt prevăzute cu sisteme speciale care nu permit deschiderea accidentală a acestora.141. Modalităţile de separare între animale diferite sau între animale şi publicul vizitator sunt concepute şi menţinute astfel încât să nu permită contactul direct şi să nu fie favorizată evadarea animalelor.142. Clădirile şi spaţiul de vizitare în care publicul are acces sunt menţinute în condiţii sigure.143. Publicului vizitator îi este permis accesul doar în spaţiul de vizitare.144. Spaţiul de vizitare nu trebuie să prezinte suprafeţe alunecoase.145. Acolo unde sunt construite trepte, acestea sunt însoţite de "mână curentă"/ balustrade şi rampe special amenajate pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor.146. Orice trecere suspendată peste amplasamentul unui animal este astfel proiectată încât să fie asigurată siguranţa publicului şi animalelor în egală măsură.147. Accesurile în clădire sunt adecvat localizate şi vizibil inscripţionate, acestea putând fi închise în mod sigur pentru evitarea evadării animalelor.148. Este obligatorie expunerea, la vedere, de plăcuţe indicatoare cu simboluri şi/sau text, pentru furnizarea informaţiilor corespunzătoare (descrierea speciei dintr-un amplasament, pericolul de electrocutare, traseul de vizitare, grupuri sanitare, loc de odihnă, loc de joacă pentru copii, parcare auto etc).149. Punctele de prim-ajutor sunt adecvat indicate, plasate în locuri uşor accesibile şi deţin cel puţin dotările minime necesare acordării primului ajutor de către personalul instruit corespunzător în acest scop.150. Sunt puse la dispoziţia publicului grupuri sanitare, adecvat indicate, corespunzător echipate şi menţinute, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi/handicap.151. Fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens.152. Vizitatorii consumă alimente doar în locurile special amenajate.153. Se amenajează spaţii pentru odihnă şi joacă pentru copii, după caz.VIII. Obligaţii în cazul închiderii unităţilor permanente154. Se păstrează un număr suficient de angajaţi până la redistribuirea animalelor din colecţie către alte unităţi permanente dotate corespunzător.155. Se asigură condiţiile privind bunăstarea animalelor.156. Se interzice orice activitate de reproducere a speciilor din colecţie.157. Este interzis accesul publicului.158. Se inscripţionează Amplasament neautorizat în curs de desfiinţare în dreptul amplasamentelor necorespunzătoare.IX. Comitetul de etică159. Conducerea unităţii permanente trebuie să aplice măsuri de analiză etică a acţiunilor şi activităţilor proprii pentru toate situaţiile în care condiţiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate.160. Unităţile permanente trebuie să respecte un cod etic, revizuit anual, care cuprinde în principal: a) circumstanţele eutanasierii; b) oportunitatea intervenţiilor chirurgicale veterinare; c) aplicarea celor mai bune practici veterinare; d) politica privind transferul de animale; e) eligibilitatea etică a proiectelor de cercetare; f) conformarea în privinţa politicilor de conservare şi de educaţie.161. Conducerea unităţii permanente ia în considerare constituirea propriului comitet de etică, cu următoarele atribuţii: a) este independent şi are caracter consultativ; b) poate avea în componenţă şi persoane din afara unităţii permanente cu activităţi relevante în aspectele etice (profesori, avocaţi, psihologi etc.)Tabelul nr. 4 - Spaţiul minim necesar pentru unele specii de mamifere menţinute în captivitate*Font 8*─────────────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────────────                                 │Nr. │Supra- │Supra- │Supra- │ Suprafaţa adaugată │         Denumirea comună │exp.│ faţa │faţa │faţa │ pentru fiecare │          şi ştiinţifică │ptr.│exteri-│adău- │interi-│ exemplar în plus │ Organizarea                                 │su- │oară │gată │oară, │ în interior/ │ socială                                 │pra-│minimă │ptr. │indivi-│ vizuina │                                 │faţa│ (mp) │fiecare│duală │ (mp) │                                 │indi│ │exem- │minimă/│ │                                 │cată│ │plar │vizuină│ │                                 │ │ │în plus│ (mp) │ │                                 │ │ │în exte│ │ │                                 │ │ │rior │ │ │                                 │ │ │ (mp) │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────                                 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Hiene (Hyaenidae) │2-5 │ 200 mp│ 10 mp│ 6 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Grup                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Dingo (Canis familiaris dingo) │2-4 │ 200 mp│ 10 mp│ 4 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche/grup                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lup (Canis lupus) │ 3 │ 500 mp│ 10 mp│ 10 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche/haită                                 │ │ bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Şacal auriu (Canis aureus) │2-3 │ 100 mp│ 10 mp│ 8 mp│ 1 mp Vizuini/boxe │Pereche/familie                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Câine sălbatic din Noua Guinee │2-4 │ 100 mp│ 20 mp│ 2 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche/grup(Canis familiaris hallstromi) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vulpe roşie (Vulpes vulpes) │1-2 │ 60 mp│ 10 mp│ 2 mp│ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vulpe polară (Alopex lagopus) │1-2 │ 60 mp│ 10 mp│ 2 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Fenec (Vulpes zedra) │1-2 │ 100 mp│ 5 mp│ 10 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Raton (Procyon lotor) │1-2 │ 60 mp│ 3 mp│ - │ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/grup                                 │ │bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Enot (Nyctereutes procynoides) │1-2 │ 50 mp│ 2 mp│ - │ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ghepard (Acinonyx jubatus) │1-2 │ 400 mp│ 50 mp│ 20 mp │ 6 mp Vizuini/boxe │Solitar/grup                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Caracal (Felis caracal) │1-2 │ 100 mp│ 20 mp│ 20 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pisică de junglă (Felis chaus) │1-2 │ 100 mp│ 10 mp│ 10 mp │ 3 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pisică sălbatică (Felis │1-2 │ 85 mp│ 10 mp│ - │1,5 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche silvestris) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ocelot (Felis pardalis) │1-2 │ 60 mp│ 20 mp│ 20 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Serval (Felis serval) │1-2 │ 60 mp│ 20 mp│ 20 mp │ 5 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Râs (Felis lynx), Bobcat │1-2 │ 80 mp│ 20 mp│ - │ 2 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche   (Felis rufus) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pumă (Felis concolor) │1-2 │ 200 mp│ 40 mp│ 20 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leopardul norilor │1-2 │ 200 mp│ 40 mp│ 20 mp │ 6 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche (Neofelis nebulosa) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Tigru (Panthera tigris) │1-2 │ 500 mp│ 30 mp│ 30 mp │10 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche/grup                                 │ │ bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leu (Panthera leo) │2-4 │ 500 mp│ 50 mp│ 40 mp │10 mp Vizuini/boxe │Pereche/grup                                 │ │ bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Jaguar (Panthera onca) │1-2 │ 400 mp│ 50 mp│ 20 mp │ 8 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leopard (Panthera pardus) │1-2 │ 200 mp│ 50 mp│ 30 mp │ 8 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leopardul zăpezilor (Panthera │1-2 │ 200 mp│ 50 mp│ 30 mp │ Vizuini/boxe │Solitar/pereche  unicia) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mangustă (Mungos mungo) │2-6 │ 50 mp│ 5 mp│ 10 mp │ 1 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Suricata (Suricata suricatta) │2-6 │ 75 mp│ 5 mp│ 10 mp │ 1 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vidră (Lutra lutra) │1-2 │ 50 mp │ 8 mp│ - │ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ din │ │ │ individuale │                                 │ │ care │ │ │ │                                 │ │ 1/2 │ │ │ │                                 │ │bazin │ │ │ │                                 │ │cu adân│ │ │ │                                 │ │ cime │ │ │ │                                 │ │0,5- │ │ │ │                                 │ │1,5 cm │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vidră de mare (Enhydra lutris) │1-2 │ 50 mp │ 10 mp│ 20 mp │ 1 mp │Solitar/pereche                                 │ │ din │ │ din │ Boxe individuale │                                 │ │ care │ │ care │ │                                 │ │ 1/2 │ │ 1/2 │ │                                 │ │bazin │ │ bazin │ │                                 │ │cu adân│ │cu adân│ │                                 │ │ cime │ │ cime │ │                                 │ │50-150 │ │50-150 │ │                                 │ │ cm │ │ cm │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bursuc (Meles meles) │1-2 │ 40 mp│ 15 mp│ - │ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche + pui                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Jderi (Martes spp) │1-2 │ 20 mp│ 2 mp│ - │ 0,5 mp │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │Boxe/individuale │Dihori(Mustela sp) │1-2 │ 20 mp│ 2 mp│ - │ 0,5 mp │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │Boxe/individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Foci (Phocidae) şi (Otariidae) │2-4 │800 mp │ 20 mp│ 10 mp │ 10mp │Grup                                 │ │ din │ din │podea/ │ │                                 │ │ care │ care │individ│ │                                 │ │600 mp │ 15 mp │bazin │ │                                 │ │bazin │ bazin │pt. se-│ │                                 │ │cu adân│ │parare │ │                                 │ │ cimi │ │25 mp │ │                                 │ │varia- │ │cu adăn│ │                                 │ │bile, │ │cime │ │                                 │ │până la│ │max de │ │                                 │ │5m 20% │ │ 3 m │ │                                 │ │3,5m │ │ │ │                                 │ │ 80% │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Delfini (Fam. Delphinidae; │2-6 │800 mp │ 50 mp│Bazin │ - │Grup        Phocoenidae) │ │ │ │100 mp,│ │                                 │ │bazin │ │adân- │ │                                 │ │cu adân│ │cime │ │                                 │ │ cimi │ │ 3 mp │ │                                 │ │varia- │ │ │ │                                 │ │bile, │ │ │ │                                 │ │5m 20% │ │ │ │                                 │ │şi 3,5m│ │ │ │                                 │ │ 80% │ │ │ │                                 │ │adân- │ │ │ │                                 │ │cime; │ │ │ │                                 │ │bazin │ │ │ │                                 │ │pt. se-│ │ │ │                                 │ │parare │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Coati (Nasua spp.) │2-5 │100 mp │ 5 mp │ 10 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │                                 │ │ │ │ │ individuale │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Panda roşu (Ailurus/fulgens) │1-2 │100 mp │ 30 mp │ 20 mp │ 5 mp Vizuini/boxe │                                 │ │ │ │ │ individuale │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs malaiezian (Helarctos │1-2 │200 mp │ 50 mp │ 10 mp │ 5mp Vizuini/boxe │  malayanus) │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ursul leneş (Melursus ursinus) │1-2 │250 mp │ 50 mp │ 10 mp │ 5mp Vizuini/boxe │                                 │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs negru american (Ursus │1-2 │300 mp │ 60 mp │ 12 mp │ 6 mp Vizuini/boxe │ americanus) │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs brun (Ursus arctos) │1-2 │500 mp │ 40 │ 12 mp │ 8 mp Vizuini/boxe │                                 │ │bazin │ 80 mp │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs polar (Ursus maritimus) │1-2 │500 mp │100 mp │ 50 mp │10 mp Vizuini/boxe │                                 │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche                                 │ │min. │ │ │ │                                 │ │30% din│ │ │ │                                 │ │supra- │ │ │ │                                 │ │faţa │ │ │ │                                 │ │totală │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs negru asiatic (Selenarctos │1-2 │300 mp │ 50 mp │ 10 mp │ 5 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche   thibetanus) │ │bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Arici european (Erinaceus │1-2 │ 10mp │ 1 mp │ - │0,5 Vizuini/boxe │ europaeus) │ │ │ │ │ individuale │Solitar/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Tenrec (Tenrec ecaudatas) │1-4 │ 10 mp │ 1 mp │ 6 mp │0,5 mp │Solitar/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lemur cu coadă vărgată (Lemur │2-3 │100 mp │ 15 mp │ 20 mp │3 mp │Pereche, unităţicatta) │ │ │ │ │ │familiale înrudite─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lemur cu guler(Varecia variegata)│2-3 │ 30 mp │ 15 mp │ 20 mp │3 mp │Grupuri de 5-30 ex.,                                 │ │ │ │ │ │masculii se mişcă                                 │ │ │ │ │ │între grupuri,                                 │ │ │ │ │ │femelele dominante─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lorisul lent (Nycticebus coucang)│2-3 │ 30 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 1 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Marmosete şi tamarini (Callithrix│ 2 │ 30 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 1 mp │Pereche monogamă  spp.) │ │ │ │ │ │dominantă + puii,                                 │ │ │ │ │ │până la 15 membrii,                                 │ │ │ │ │ │inclusive adulţii                                 │ │ │ │ │ │care rămân să ajute                                 │ │ │ │ │ │la creşterea puilor─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Maimuţa păianjen (Ateles │ 2 │ 40 mp│ 10 mp │ 20 mp │ 2 mp │Grupuri poligame,geoffroyi) │ │ │ │ │ │5-30 ex.Cu subgrupuri                                 │ │ │ │ │ │variabile─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Maimuţe capuchin (Cebus spp.) │ 2 │ 100 mp│ 10 mp │ 20 mp │ 2 mp │Grupuri tip harem cu                                 │ │ │ │ │ │1-3 femele sau                                 │ │ │ │ │ │grupuri mai mari cu                                 │ │ │ │ │ │până la 30 ex.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cercopiteci (Cercopithecus spp.) │ 3 │ 40 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 3 mp │Grupuri familiale─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Macaci (Macaca spp) │2-4 │100 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 3 mp │M. mulata - 8-180 ex.                                 │ │bazin │ │ │ │din ambele sexe cu                                 │ │ │ │ │ │2-4 ori mai multe                                 │ │ │ │ │ │femele decât masculi,                                 │ │ │ │ │ │dar şi masculi                                 │ │ │ │ │ │solitari sau în mici                                 │ │ │ │ │ │grupuri. M.                                 │ │ │ │ │ │nemestrina - 3-15 ex.                                 │ │ │ │ │ │Până la 30-45 ex. M.                                 │ │ │ │ │ │fascicularis - 6-100                                 │ │ │ │ │ │ex., de 2-3 ori mai                                 │ │ │ │ │ │multe femele decât                                 │ │ │ │ │ │masculi, grupul                                 │ │ │ │ │ │central cu conducător                                 │ │ │ │ │ │mascul, femele şi                                 │ │ │ │ │ │pui, grupul periferic                                 │ │ │ │ │ │cu masculi tineri. M.                                 │ │ │ │ │ │arctoides 20-100 ex.,                                 │ │ │ │ │ │de obicei conduse de                                 │ │ │ │ │ │un mascul adult. M.                                 │ │ │ │ │ │radiata - 7-80 ex. Cu                                 │ │ │ │ │ │mai mulţi masculi                                 │ │ │ │ │ │adulţi ca femele.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Babuini/Pavieni (Papio spp.) │2-4 │ 80 mp │ 20 mp │ 30 mp │4 mp │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ │complexe, grupuri                                 │ │ │ │ │ │mai mari de până la                                 │ │ │ │ │ │70 ex. Se pot                                 │ │ │ │ │ │fragmenta în grupuri                                 │ │ │ │ │ │mai mici, conduse de                                 │ │ │ │ │ │un mascul cu mai                                 │ │ │ │ │ │multe femele/harem.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mandril (Mandrillus sphinx) │ 2 │100 mp │ 30 mp │ 30 mp │5 mp │De la grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ │complexe şi stabile                                 │ │ │ │ │ │mulţi-masculi                                 │ │ │ │ │ │multe-femele, grupuri                                 │ │ │ │ │ │poligame, masculi cu                                 │ │ │ │ │ │ierarhie dominantă                                 │ │ │ │ │ │schimbătoare;masculii                                 │ │ │ │ │ │în exces solitari─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Languri (Semnopithecus spp.) │ 2 │ 50 mp │ 15 mp │ 20 mp │3 mp │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ │stabile, 10-30 ex.,                                 │ │ │ │ │ │număr variabil de                                 │ │ │ │ │ │masculi, în funcţie                                 │ │ │ │ │ │de mediu, sau grupuri                                 │ │ │ │ │ │numai din masculi─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Giboni (Hilobates spp.) │ 2 │ 80 mp │ 20 mp │ 30 mp │3 mp │Perechi monogame cu                                 │ │ │ │ │ │pui, sau animale                                 │ │ │ │ │ │solitare─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gorila (Gorilla gorilla) │ 4 │ 500 │200 mp │400 mp │7 mp boxe │Grup format din                                 │ │ │ │ │ individuale │mascul matur adult cu                                 │ │ │ │ │ │masculii subordonaţi,                                 │ │ │ │ │ │femele şi pui                                 │ │ │ │ │ │imaturi, femelele                                 │ │ │ │ │ │părăsesc grupul la                                 │ │ │ │ │ │maturitate.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bonobo (Pan paniscus) │ 4 │ 500 │ 50 mp │100 mp │5 mp boxe │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ individuale │complexe cu până la                                 │ │ │ │ │ │30 ex. Cu ierarhii                                 │ │ │ │ │ │dominante ale                                 │ │ │ │ │ │masculilor─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cimpanzeu (Pan froglodytes) │ 4 │ 200 │ 20 mp │ 50 mp │6 mp boxe │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ individuale │complexe de 30-80ex.,                                 │ │ │ │ │ │cu ierarhii dominante                                 │ │ │ │ │ │ale masculilor.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urangutan (Pongo pygmaeus) │1-2 │ 200 │ 50 mp │ 70 mp │6 mp boxe │Solitari, femelă cu                                 │ │ │ │ │ individuale │pui dependent,                                 │ │ │ │ │ │teritoriile femelelor                                 │ │ │ │ │ │se intersectează,                                 │ │ │ │ │ │masculii antagonişti                                 │ │ │ │ │ │unii decât alţii,                                 │ │ │ │ │ │grupuri mici,                                 │ │ │ │ │ │necoezive.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Elefant Asiatic (Elephas maximus)│2-3 │1000 mp│300 mp │100 mp │30 mp boxe │Grup familialElefant african (Loxodonta │ │bazin │ │ │ individuale │africana) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Rinoceri (Rhinocerotidae spp.) │1-2 │ 500 mp│150 mp │150 mp │20 mp boxe │                                 │ │ │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Măgarul African (Equus africanus)│1-5 │ 100 mp│ 50 mp │ 15 mp │Boxe individuale │GrupZebre (Equus spp.) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Măgarul asiatic (Equus/hemionus) │3-5 │ 100 mp│ 50 mp │ 15 mp │Boxe individuale │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Tapir malaiezian(Tapirus indicus)│1-2 │ 100 mp│ 50 mp │ 8 mp │Boxe individuale │Solitar/perecheTapir brazilian │ │bazin │ │ │ │ (Tapirus terrestris) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Babirusa (Babyrousa babyrussa) │2-4 │300 mp │ 60 mp │ 10 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Facocer (Phacochoerus africanus) │2-4 │300 mp │ 60 mp │ 10 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mistreţ (Sus scrofa) │2-4 │200 mp │ 50 mp │ 10 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pecari (Tayassu spp.) │2-4 │200 mp │ 50 mp │ 8 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Hipopotamp (Hippopotamus │1-2 │400 mp │ 50 mp │ 30 mp │Boxe individuale │Grup  amphibius) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cămile (Camelidae) │2-5 │500 mp │ 50 mp │ 30 mp │Boxe │Grup                                 │ │ │ │ │individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lama (Lama glama), Guanaco │2-10│400 mp │ 50 mp │ - │ - │Grup(Lama guanicoe) Vicuna (Vicugna │ │ │ │ │ │ vicugna) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Girafa (Giraffa camelopardalis) │2-6 │1200 mp│ 250 mp│ 20 mp │Boxe │Grup                                 │ │ │ │ 6 mp │individuale │                                 │ │ │ │ înăl- │ │                                 │ │ │ │ ţime │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Okapi (Okapia johnstoni) │ 2 │ 200 mp│ 50 mp │ 10 mp │ 5 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cerbul comun (Cervus elaphus) │2-5 │ 200 mp│ 100 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Sika/căprioara japoneză (Cervus │2-5 │ 200 mp│ 60 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup nippon) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cerb lopătar (Dama dama) │2-5 │ 300 mp│ 60 mp│ 6 mp │ 3 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Căprioara lui Pere David │2-5 │ 200 mp│ 60 mp│ 6 mp │ 3 mp │Grup(Elaphurus davidiensis) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Căprior european (Capreolus │2-5 │ 250 mp│ 60 mp│ 5 mp │ 2 mp │Grup capreolus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Muntiac (Mantiacus spp.) │2-5 │ 100 mp│ 30 mp│ 5 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Elan (Alces alces) │2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pudu (Pudu puda) │2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ren (Rangifer tarandus) │2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Impaia (Aepyceros melampus) │2-8 │ 400 mp│ 50 mp│ 8 mp │ 3 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gnu (Connochaetes spp.) │2-5 │ 800 mp│ 50 mp│ 12 mp │ 6 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gazela lui Thomson (Gazella │2-8 │ 400 mp│ 50 mp│ 8 mp │ 4 mp │Grup thomsoni) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bizoni/zimbrii (Bison spp.) │2-6 │ 500 mp│ 100 mp│ 15 mp │ 7 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Yac (Bos grunniens) │2-6 │ 400 mp│ 50 mp│ 12 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gaur (Bos gaurus) │2-6 │ 500 mp│ 80 mp│ 15 mp │ 6 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Nilgai (Boselaphus tragocamelus) │2-6 │ 500 mp│ 100 mp│ 12 mp │ 6 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bivoli sălbatici (Bubalus spp.) │2-6 │ 500 mp│ 50 mp│ 15 mp │ 7 mp │Grup                                 │ │ bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Anoa de câmpie (Bubalus │2-3 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup depressicomis) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Antilopa eland (Taurotragus oryx)│2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Nyala (Tragelaphus angasi), │2-5 │ 500 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │GrupSitatunga (Tragelaphus spekii) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bongo (Tragelaphus euryceros) │2-5 │ 500 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Oaia berberă (Ammotragus lervia) │2-5 │ 200 mp│ 20 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ibex (Capra ibex) │2-5 │ 400 mp│ 20 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Capra de munte americană │2-5 │ 200 mp│ 20 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup (Oreamnos americanus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bou moscat (Ovibos moschatus) │2-5 │ 200 mp│ 50 mp│ 12 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Oi şi rude ale lor (Ovis spp.) │2-5 │ 200 mp│ 50 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Câini de preerie (Cynomys spp.) │2-10│ 100 mp│ 5 mp │ 3 mp │ 0,5 mp │Colonie mare─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Marmote (Marmota spp.) │2-10│ 40 mp│ 5 mp │ 2 mp │ 0,5 mp │Grup/colonie mare─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Veveriţa roşie (Sciurus vulgaris)│1-2 │ 50 mp│ 2 mp │ - │ │Solitare/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Castori (Castor spp.) │ 2 │ 60 mp│ 20 mp │ - │ - │Pereche+pui                                 │ │ din │ │ │ │                                 │ │ care │ │ │ │                                 │ │ bazin │ │ │ │                                 │ │ de 50-│ │ │ │                                 │ │200 cm │ │ │ │                                 │ │ adân- │ │ │ │                                 │ │ cime │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Şobolanul moscat (Ondatra │1-2 │ - │ - │ 6 mp │ 1 mp │Solitar/pereche  zibethicus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Hamster auriu (Mesocricetus │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche  auratus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Şobolani giganţi cu pungă │1-2 │ - │ - │ 2 mp │ 0,5 mp │Solitar/pereche  (Cricetomys sp.) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gerbilul mongolian (Meriones │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche  unguiculatus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Şoarece spinos (Acomys spp.) │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Şoarecele de pădure (Apodemus │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche  sylvaticus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Şobolani (Rattus spp.) │1-2 │ - │ - │ 2 mp │ 0,5 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Porc spinos cu coada pensulă │1-2 │ 20 mp│ 2 mp │ 8 mp │ 1 mp │Solitar/pereche  (Atherurus africanus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Porci spinoşi (Hystrix spp.) │1-2 │ 50 mp│ 6 mp │ 10 mp │ 2 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Chinchilla (Fam. Chinchillidae) │1-2 │ - │ - │ 2 mp │ 1 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mara (Dolichotis petagonum) │2-4 │ 50 mp│ 5 mp │ 20 mp │ 0,5 mp │Familie/grup până la                                 │ │ │ │ │ │20 exem─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Capybara (Hydrochoerus │2-3 │ 60 mp│ 7 mp │ 10 mp │ 2 mp │grup  hydrochaeris) │ │ bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Agouti (Fam. Dasyproctidae) │1-2 │ 10 mp│ 1 mp │ 2 mp │ 1 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Degu (Octodon degu) │2-6 │ 3 mp │ 1 mp │ 2 mp │ 0,5 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Nutria (Myocastor coypus) │2-3 │ 20 mp │ 2 mp │ 1 mp │ Vizuină/boxă │                                 │ │ din │ │ │ individuală │grup                                 │ │ care │ │ │ │                                 │ │ 80% │ │ │ │                                 │ │ bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Iepurele European (Lepus │1-2 │ 20 mp│ 2 mp │ 1 mp │ 1 mp │Solitar/pereche europaeus) │ │ │ │ │ │ cu pui─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Iepurele de vizuină │2-10│ 20 mp│ 2 mp │ 1 mp │ 1 mp │Grup(Oryctolagus cuniculus) │ │ │ │sistem │ │                                 │ │ │ │ de │ │                                 │ │ │ │cuşti │ │                                 │ │ │ │adap- │ │                                 │ │ │ │tate │ │                                 │ │ │ │mărimii│ │                                 │ │ │ │grupu- │ │                                 │ │ │ │ lui │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lilieci mici (Microchiroptera) │2-10│ 30 mp│ 1 mp │ 15 mp/│ 0,2 mp │Grup până la 40 ex.                                 │ │ /3m │ │ 3m │ │                                 │ │ înăl- │ │ înăl- │ │                                 │ │ ţime │ │ ţime │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lilieci mari (Macrochiroptera) │2-10│ 70 mp│ 2 mp │ 40 mp/│ 0,5 mp │Grup până la 30 ex.                                 │ │ /3m │ │ 3m │ │                                 │ │ înăl- │ │ înăl- │ │                                 │ │ ţime │ │ ţime │ │─────────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────────────Tabelul nr. 5 - Spaţiul minim pentru unele specii de păsări menţinute în captivitate*Font 8*───────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────┬───────────┐                                                       │ │ Dimensiunile minime pentru │Suprafaţa │                                                       │ │numărul de animale indicate │suplimentară                                                       │ ├───────────┬──────────────────┤pe exemplar│                                                       │ Nr. │Amplasament│ Amplasament │suplimentar│                                                       │minim│ exterior │ interior │ (mp) │                  Denumirea │indi-├─────┬─────┼────────────┬─────┼─────┬─────┤                                                       │ cat │Supra│Înal-│ Suprafaţa │Înal-│La │ La │                                                       │ │faţa │ţimea│ │ţimea│exte-│inte-│                                                       │ │(mp) │ (m) │ (mp) │ (m) │rior │rior │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤                                                       │ │ │ │ │ │ │ │Struţ african (Struthio camelus) │ 3 │ 300 │ 4 │ 6/exemplar │ 4 │ 30 │ 6 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Nandu (Rhea americana), (Rhea darwinii │ 3 │ 200 │ 3 │ 6/exemplar │ 3 │ 20 │ 6 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Casuar (Casuarius spp.) │ 1 │ 70 │ 2,5 │ 6/exemplar │ 2,5 │ │ 4 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Emu (Dromiceius novaehollandiae) │ 2 │ 150 │ 3 │ 4/exemplar │ 3 │ 20 │ 4 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Kiwi (Apterix spp.) │ 1 │ 10 │ 2 │ 1/exemplar │ 2 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinuşe de pampas talie mare (Tinamidae) │ 1-3 │ 10 │ 2 │ 1/exemplar │ 2 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinuşe de pampas talie mică (Tinamidae) │ 1-3 │ 10 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pinguin imperial (Aptenodytes forsteri), pinguin regal │ 6 │ 75 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 5 │ 2 │(A.patagonicus pinguin Adelie (Pygoscelis adeliae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pinguini mici (Spheniscidae), restul pinguinilor, │ │ │ │ │ │ │ │ Alcidae │ 10 │ 50 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 5 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pelicani (Pelecanus spp.) │ 10 │ 50 │ 3 │ 2/exemplar │ 3 │ 5 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cormorani (Phalacrocoracidae şi păsări gât de şarpe │ │ │ │ │ │ │ │(Anhingidae) │ 2-6 │ 30 │ 3 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Corbi de mare (Sulide) │ 2-6 │ 30 │ 2,5 │ - │ - │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Jabiru ex. (Jabiru mycteria), tantali exemplu: │ 2 │ 60 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 5 │ 2 │(Mycteria americana, M. ibis, lbis │ │ │ │ │ │ │ │leucocephalus) şi berzele mari (Ciconiidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Berze de talie mijlocie (Ciconiidae) │ 2 │ 20 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Marabu ex. (Leptoptilus crumeniferus, L.javanicus) │ 2 │ 50 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ 2 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Berze mici (Ciconiidae) │ 2 │ 20 │ 3 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Stârci mari ex. (Ardea cinerea) │ 1-6 │ 20 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ibişi şi stârci lopătari (Plataleidae), stârci de │ 1-6 │ 20 │ 3 │1,5/exemplar│ 3 │ 1 │ 1 │talie mică (Ardeola spp., Ixobrychu spp., │ │ │ │ │ │ │ │Nycticorax spp., Botaurus spp., etc) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Flamingo (Phoenicopteridae) │ 6-10│ 50 │ 3 │3/exemplar │ 2,5 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Lebede (Cygnus spp.) │ 2 │ 30 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Gâşte (Anser spp., Branta spp., etc) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Călifari (Tadorna spp, Cassarca spp.) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Raţe mari de suprafaţă (ex Anas platyrhynchos, A. │ 2-4 │ 50 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │acuta, A. srepera, A. clypeata) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Raţe mici de suprafaţă (ex Anas Penelope, A. Formosa, │ │ │ │ │ │ │ │A.crecca, A querquedula, Aix │ 2-4 │ 10 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │galericulata, Marmaronetta angustirostris) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Raţe scufundă-toare, eideri, ferestraşi şi raţe │ 2-4 │ 10 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2 │ 1 │ 1 │catifelate (ex Bucephala clangula, B. islandica, │ │ │ │ │ │ │ │Aythya nyroca, A. morila, A. fuligula, A. ferina, │ │ │ │ │ │ │ │Netta ruffian, Clangula hiemalis, Histrionicus │ │ │ │ │ │ │ │histrionicus, Melanitta fusca, M.nigra, Somateria │ │ │ │ │ │ │ │mollissima, S.spectabilis, Polysticta stelleri, │ │ │ │ │ │ │ │Mergus serrator, M.merganser, M. albellus, etc) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pasărea secretar (Sagittarius serpentarius) │ 2 │ 20 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Vulturi şi acvile de talie mare (ex. Vultur gryphus, │ 2 │ 70 │ 5-6 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │Gyps fulvus, Aegipius monachus, │ │ │ │ │ │ │ │Aquila chrisaetos, A. clangula, etc) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Vulturi şi acvile de talie mică (ex.Neophron │ │ │ │ │ │ │ │percnopterus, Hieraaetus pennatus) │ 2 │ 40 │ 5 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Caracara (Polyborus cheriway), şoimi (Falco spp.), │ 2 │ 20 │ 5 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │vânturei (Falco tinnunculus, F. naumanni, etc), găi │ │ │ │ │ │ │ │(Milvus milvus, M. migrans, etc), viespari (Pernis │ │ │ │ │ │ │ │apivorus), găi mici (Elanus caeruleus), şorecari │ │ │ │ │ │ │ │(Buteo spp.), hereţi(Circus spp.), ulii (Accipiter spp.│ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Şoimi (Falco spp.) de talie mică │ 2 │ 8 │ 4 │ 2/exemplar │ 3 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Răpitoare de noapte de talie mare - gen buha │ │ │ │ │ │ │ │(Bubo bubo) │ 2 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Răpitoare de noapte de talie mijlocie - gen strigă │ │ │ │ │ │ │ │(Tyto alba) │ 2 │ 20 │ 4 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Răpitoare de noapte de talie mică - gen ciuvică, │ 2 │ 6 │ 3 │ - │ - │ - │ - │cucuvea (Glaucidium passerinum │ │ │ │ │ │ │ │  Athene noctua) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinile de gunoi (Megapodidaep │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păuni (Pavo crisatalus), fazan Argus Argusianus argus) │ 2 │ 20 │ 3 │ 2/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păun Congolez (Afropavo congenis) │ 2 │ 20 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tragopani- cocoşii satir (Tragopan satyra şi speciile │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │asemănătoare) şi fazani │ │ │ │ │ │ │ │ (Lophophorus spp., Crossoptilon spp.) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cocoşi Hoco (Familia Cracidae) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Curcani (Meleagris spp.) │ 2-3 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tetraonide mari ex. cocoşi de munte (Tetrao urogallus) │ 2-3 │ 15 │ 2,5 │ - │ - │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Bibilici (Numida meleagris şi speciile similare) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Fazani, ortalide (ex. Ortalis vetula) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tetraonide mici ex. cocoşi de mesteacăn, (Lyrurus │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2 │ 1 │ - │ tetrix) potârnichi, (Perdix spp. alte specii) │ │ │ │ │ │ │ │francolini (Francolinus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Prepeliţe (Coturnix sp., alte specii similare, │ 2-5 │ 6 │ 2 │ 1/exemplar │ 2 │ 1 │ - │prepeliţe ex prepeliţa de California │ │ │ │ │ │ │ │(Lophortyx californica) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Prepeliţe ex. prepeliţe chinezeşti (Coturnix chinensis)│ 2 │ 3 │ 1,5 │0,5/exemplar│1,5-2│ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cocori (Gruidae) │ 2 │ 50 │ 4 │ 4/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cocor mic (Antropoides virgo) │ 2 │ 40 │ 4 │ 4/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Dropii de talie mare (ex. Otis spp., Choriotis spp.) │ 2 │ 40 │ 3,5 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Dropii mici (ex. Tetrax tetrax) │ 2 │ 30 │ 3 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinuşa de baltă din Tasmania (Gallinula mortierii) │ 2 │ 15 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Familia Rallidae: cârstei mari (ex. găinuşa de baltă │ │ │ │ │ │ │ │  purpurie) │ 2 │ 8 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Familia Rallidae: crâstei, găinuşe de apă, lişiţe mici │ │ │ │ │ │ │ │(gen cârstel de baltă) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2 │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Limicole (ex. nagâţ, ciocântors, pasărea ogorului, │ │ │ │ │ │ │ │culic, sitar) │ 2-8 │ 8 │ 3 │ 1/exemplar │ 2 │ 1,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Laridae mari (ex. pescăruş negricios), Procellaridae │ │ │ │ │ │ │ │(ex. furtunar), Stercorariidae (ex. lup de mare) │ 2-8 │ 20 │ 4 │ - │ - │ 1 │ - │                                                       │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pescăruşi mici (Familia Laridae ex. pescăruş râzător) │ 2-8 │ 10 │ 4 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Chire şi chirighiţe, pescăriţe (Familia Sternidae) │2-10 │ 15 │ 4,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pteroclidiformes (găinuşe de pustiu) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Porumbei cu coroană (Goura sp.) şi porumbei de │ │ │ │ │ │ │ │ talie mare │ 2 │ 8 │ - │ 1/exemplar │ 4 │ - │ 0,2 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Porumbei de talie mijlocie ex. porumbel gulerat │ │ │ │ │ │ │ │ (Columba palumbus) │ 2-4 │ 8 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Porumbei de talie mică ex.. Turturică diamant │ │ │ │ │ │ │ │(Geopelia cuneata) │ 2-4 │ 8 │ 2,5 │0,4/exemplar│ 2 │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Papagali Ara, speciile mari, (ex. Ara macao, │ 2 │ 6 │ 3 │ 2/exemplar │ - │ 0,5 │ - │A.ararauna) cacadu, speciile mari, (ex. Probisciger │ │ │ │ │ │ │ │atterinus, Cacatua moluccensis) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ara, specii mici, papagali Amazon(Amazona spp.), │ │ │ │ │ │ │ │Papagali de Senegal (Piocephalus │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │ spp, Jacko (Psittacus ssp., papagali gen Pionus │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Papagali Aratinga sp., Eclectus sp., Perusi de │ │ │ │ │ │ │ │ Patagonia │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Papagali loris (Trichoglossus sp.) Coriphilus sp.; │ │ │ │ │ │ │ │Lorius spp. etc) │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Peruşi de talie mijlocie ex. Rosella (Platycercus │ │ │ │ │ │ │ │eximius, Playcercus spp.) │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Agapornis, peruşi ondulaţi, nimfe, papagali Coryllis │ 2-6 │ 2 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Turaco (Musophagidae) │ 2 │ 4 │ 3 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 0,1 │ - │şi cucii de talie mare(Cenropus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cucii de talie mica ex. (Guira guia) │ 2 │ 4 │ 3 │ 1/exemplar │ 2 │ 0,1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Caprimulgii (Caprimulgidae) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Colibri (Trochiilidae) │ 1 │ │ │ 2 │ 2 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsări rinocer terestre ex. pasărea rinocer │ │ │ │ │ │ │ │unicorn (Bucorvus abyssinicus) │ 2 │ 30 │ 3 │ - │ - │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsări rinocer de talie mare ex. pasărea rinocer │ │ │ │ │ │ │ │bicorn (Buceros bicornis) │ 2 │ 15 │ 3 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsări rinocer de talie mică ex. pasărea rinocer │ │ │ │ │ │ │ │took (Tockus nasutus) │ 2 │ 8 │ 3 │ 1/exemplar │ 3 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pescăruşii verzi de talie mare ex. kuka-bura │ │ │ │ │ │ │ │(Dacelo gigas) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pescăruşii verzi de talie mică ex. pescăruşul cu cap │ 2-6 │ - │ - │ 4/grup │ 3 │ - │ 0,5 │cenuşiu (Halcyon leucocephala) şi cei de talie mai mică│ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Dumbrăvenci ex. Coracias garrulus) │ 2 │ - │ - │ 2/exemplar │ 2,5 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Prigorii ex. (Merops apiaster) │ 2-6 │ - │ - │ 1/exemplar │ 2,5 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pupeze ex. (Upupa epops) │ 2 │ 9 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pupeze gen Phoenicullus sp. │ 2-5 │ 9 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările cu barbă (Capitonidae) │ 2 │ - │ - │ 1/exemplare│ 2 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tucani de talie mare ex toco (Ramphastos toco) │ 2 │ 9 │ 2,5 │ 1/exemplare│ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tucani de talie mică (Pamp/7as/cfae spp.) │ 2 │ 9 │ 2,5 │ 1/exemplare│ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ciocănitori de talie mare ex. ciocănitoare │ │ │ │ │ │ │ │neagră (Dryocopus martius) │ 2 │ 9 │ 3 │ 1/exemplare│ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ciocănitori de talie mică ex. ciocănitoare de │ │ │ │ │ │ │ │stejar (Dendrocopus medius) │ 2 │ - │ - │ 1/exemplar │ 2,5 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările paradisului (Paradisidae) │ 2-6 │ - │ - │ 20/grup │ 3,5 │ - │ 2 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Corvidele de talie mare ex. corb (Corvus corax) │ 2 │ 25 │ 5 │ - │ 3,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Corvidele de talie mică ex. stăncuţă, gaiţe, │ │ │ │ │ │ │ │coţofene, coţofene verzi sfrânciogi │ 2-4 │ 10 │ 3 │ - │ 3 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ciorile chele (Picathartidae) │ 2 │ - │ - │ 6/pereche │ 3 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Grauri (Sturnus spp.), sturzi (Turdus spp.), granguri │ 2 │ │ │ 6/pereche │ 25 │ - │ 1 │(Oriolus sp.), păsările cardinal (ex. Cardinalul verde │ │ │ │ │ │ │ │(Paroaia coronata), cardinalul roşu (Cardinalis │ │ │ │ │ │ │ │cardinalis), mierle mandarin (Gracula religiosa şi │ │ │ │ │ │ │ │Gracula sp.), ciocârlii (Alaudidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Florinţi (Carduelis choris), păsări ţesători │ │ │ │ │ │ │ │(Genurile Euplectes,Pitetariu │ 2-6 │ - │ - │ 3,5-4/grup │ 2 │ - │ 0,5 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ploceus, Bubalornisetc), silvii (Sylviidae), vrăbii │ │ │ │ │ │ │ │(Passeridae), piţigoi (Paridae) păsările │ │ │ │ │ │ │ │consumatoare de miere │ │ │ │ │ │ │ │  (Meliphagidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările sugătoare de nectar, (Nectariniidae) │ 2 │ - │ - │ 2,5/pereche│ 2 │ - │ 0,35│───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cinteze (Fringiilidae) şi presuri (Emberizidae) │ 2-6 │ 3 │ 2 │ - │ - │0,35 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările cu ochelari (Zosteropidae), cinteze cu cioc │ │ │ │ │ │ │ │de ceară (Estrildida), scatii (ex. │ 2-6 │ - │ - │ 3/grup │1,5-2│ - │ 0,30│Carduelis spinus), piţigoi codaţi (Aegithalidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴─────┴─────┴─────┘Tabelul nr. 6 - Norme minime pentru bazine*Font 9*─────────────────────────────────┬───────┬───────────────┬─────────┬───────────────────────┐                                 │ │ BAZIN │ │ │                                 │Numărul│Dimensiunile │Supra- │ │                                 │ de │minime pentru │faţa │ │                                 │exem- │numărul de │suplimen-│ │                                 │plare │animale indicat│ tară │ Cerinţe │        Denumirea │indicat├───────┬───────┤pe animal│ particulare │                                 │ │Supra- │Adân- │supli- │ │                                 │ │faţa*) │cine**)│mentar │ │                                 │ │ mp │ m │ mp │ │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pinguin imperial, pinguin regal, │ │ │ │ │ │pinguin Adelie │ 6 │ 25 │ 1,8 │ 1,5 │Temperatura apei maxim │                                 │ │ │ │ │15°C. Temperatura │                                 │ │ │ │ │aerului maxim 15°C │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pinguini mici şi Alcide │ 6 │ 12 │ 1-1,5 │ 1,2 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pelicani │ 4 │ 130 │ 1 │ 12 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Cormorani şi păsări gât de şarpe │ 2-6 │ 50 │ 1 │ 1,8 │Beţe de stat deasupra │                                 │ │ │ │ │apei │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Corbi de mare │ 2-6 │ 15 │ 1 │ 0,7 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Flamingo │ 6-10 │ 20 │ 0,4 │ 1,2 │Bazin şi în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Lebede │ 2 │ 80 │ │ 30 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Păsările cu ţepi │ 2 │ 10 │ │ 4 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Gâşte │ 2 │ 14 │ │ 5 │Nu este necesar bazin │                                 │ │ │ │ │pentru gâştele Ne-ne │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Raţe fălfâitoare │ 2 │ 20 │ │ 10 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Călifari │ 2 │ 20 │ │ 5 │Nu e necesar bazin │                                 │ │ │ │ │pentru speciile │                                 │ │ │ │ │Cereopsis sp. Pentru │                                 │ │ │ │ │celelalte specii bazin │                                 │ │ │ │ │şi în amplasamentul │                                 │ │ │ │ │interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Raţe mari de suprafaţă │ 2-4 │ 12 │ │ 2 │Bazin şi în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Raţe mici de suprafaţă │ 2-4 │ 7 │ │ 1,5 │Bazin şi în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Raţe scufundătoare, eideri, │ │ │ │ │ │ferestraşi şi raţe catifelate │ 2-4 │ 10 │ 1 │ 2 │Bazin şi în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Limicole │ 2-8 │ │ 0,15 │ - │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pescăruşi (Lariidae), furtunari │ │ │ │ │ │(Procellariidae), lupi │ 2-8 │ 10 │ 0,15 │ - │ - │de mare (Sterocorariidae) │ │ │ │ │ │toate speciile │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Chire (Familia Sternidae) │ │ │ │ │ │toate speciile │ 2-10 │ 10 │ 0,7 │ - │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pescăruşi verizi mari │ 2 │ 1,5 │ 0,7 │ - │Nu este obligatoriu │                                 │ │ │ │ │bazin pentru │                                 │ │ │ │ │Kooka-bura │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pescăruşi verzi mici │ 2-6 │ 1,5 │ 0,5 │ - │ - │─────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────────────────────┘---------*) Suprafaţa indicată este cuprinsă în suprafaţa totală a amplasamentului din tabelul nr. 1.**) Adâncimea indicată trebuie să fie prezentată pe mai puţin de 50% din suprafaţa bazinului.Tabelul nr. 7 - Spaţiile minime pentru specii de macropode menţinute în captivitate(Pentru fiecare mascul adult suplimentar se adaugă 50% din spaţiul minim, iar pentru fiecare femelă adultă suplimentară, 25% din spaţiul minim).───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐             Specia │Suprafaţa minimă│ Suprafaţa minimă │                                           │ exterioară │ interioară │                                           │(mp/pereche) │ pe pereche │                                           │ │ (% din cea │                                           │ │ exterioară) │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurii-şobolani, Bettongii şi Potoroo │ 20 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-iepuri │ 20 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby de stâncă │ 40-80 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Pademeloni │ 40 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurii şi wallaby tipici │ │ │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby parma Macropus parma │ 40 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby tammar Macropus eugenii │ 40 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul cu spate negru Macropus dorsalis│ 60 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul cu gât roşu Macropus rufogriseus│ 60 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul agil Macropus agilis │ 80 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul estic gri Macropus giganteus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul vestic gri Macropus fuliginousus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul comun Macropus robustus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul negru Macropus bernardus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul roşu Macropus rufus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul de mlaştină Wallabia bicolor │ 60 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurii de copac │ 60-80 │ 20% │───────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘  +  Secţiunea a 2-a Condiţii specifice autorizării centrelor de reabilitare şi sau îngrijire162. Speciile de animale din fauna sălbatică interzise a fi deţinute de persoane fizice sunt după cum urmează: a) speciile de animale care necesită protecţie strictă, înscrise în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; b) toate speciile de primate; c) toate speciile de feline sălbatice; d) toate speciile de păsări de pradă; e) toate speciile de reptile veninoase.163. Principiile generale care stau la baza funcţionării centrelor: a) exemplarele de faună sălbatică confiscate nu constituie surse de beneficii directe sau indirecte; b) asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare a animalelor confiscate constituie o obligaţie; c) reproducerea animalelor confiscate este interzisă, cu excepţia speciilor enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/1997 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora.164. Obiectivele care stau la baza funcţionării centrului sunt următoarele: a) asigurarea unor condiţii de viată şi de bunăstare cât mai apropiate de cele oferite de mediul natural; b) reabilitarea exemplarelor cu dizabilităţi fizice; c) reintroducerea acestora în mediul lor natural, în măsura în care acest lucru este posibil; d) reintegrarea socială a exemplarelor speciilor de faună sălbatică; e) asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare pentru exemplarele confiscate în baza Regulamentului (CE) nr. 338/1997 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora.165. Spaţiul aferent animalelor aflate în îngrijire este dimensionat corespunzător recomandărilor Comitetului de etică al centrului.166. Centrele sunt clasificate după cum urmează: a) unităţi specializate în care sunt adăpostite şi/sau îngrijite pentru o perioadă scurtă de timp animale sălbatice rănite, bolnave, confiscate sau abandonate; b) unităţi specializate în care sunt adăpostite şi îngrijite pentru o perioadă lungă de timp animale sălbatice în scopul recuperării şi, atunci când este posibil, reintegrării în mediul natural; c) unităţi specializate în care sunt adăpostite şi îngrijite pentru o perioadă nedeterminată de timp animale sălbatice după ce acestea au fost salvate, reabilitate sau sunt în curs de reabilitare.167. Centrele prevăzute la pct. 166 adăpostesc exemplare de faună sălbatică, după cum urmează: a) exemplare provenite din grădinile zoologice/acvariile publice, care pierd autorizaţia sau au în excedent aceste animale; b) exemplare deţinute ilegal de persoane fizice/juridice; c) exemplare abandonate sau pierdute; d) exemplare care necesită măsuri speciale de conservare şi protecţie.168. Speciile de faună sălbatică adăpostite în cadrul centrului pot avea diferite niveluri de integritate fizică şi sănătate, ele putând fi: a) sănătoase; b) bolnave; c) rănite.169. La nivelul centrelor sunt interzise următoarele activităţi: a) accesul persoanelor străine fără acordul administratorului; b) comerţul cu animale sălbatice, vii ori moarte, sau cu oricare parte componentă a acestora; c) dresarea animalelor; d) folosirea animalelor în publicitatea comercială, spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestări similare; e) reproducerea în captivitate, în absenţa unui plan al colecţiei de animale aprobat de Comitetul de etică.170. Pentru o perioadă de un an după ce exemplarele de faună sălbatică au fost plasate în afara centrului, administratorul acestuia are obligaţia să monitorizeze condiţiile de trai şi starea de sănătate a exemplarelor, evoluţia lor, dacă acest lucru este posibil, şi să informeze autoritatea competentă.171. Orice eveniment care are drept efect modificarea reversibilă sau ireversibilă a stării de sănătate a exemplarelor provenite din centre, precum şi orice moarte care nu are cauze naturale trebuie raportate şi luate în considerare la viitoarele plasamente.--------