HOTĂRÂRE nr. 488 din 6 septembrie 1997privind remunerarea colaboratorilor fără drept de autor din instituţiile de cultura şi arta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 10 septembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Instituţiile de cultura şi arta finanţate din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, pot utiliza colaboratori fără drept de autor pentru realizarea unor activităţi absolut necesare, altele decât cele care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Stabilirea activităţilor care intră în categoria colaborarilor fără drept de autor se face de către conducerile instituţiilor de cultura şi arta.  +  Articolul 2Angajarea colaboratorilor fără drept de autor se face prin încheierea unei convenţii civile de prestări servicii, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca.  +  Articolul 3Remuneraţiile colaboratorilor fără drept de autor se stabilesc prin negociere, avându-se în vedere specificul, gradul de dificultate şi complexitatea activităţii respective.  +  Articolul 4Negocierea remuneraţiilor în limitele prevederilor din bugetele de venituri şi cheltuieli se va face de către conducerile instituţiilor de cultura şi arta.  +  Articolul 5Conducerea instituţiei în care este încadrată persoana care desfăşoară activitate conform unei convenţii civile poate dispune suspendarea contractului individual de muncă în perioada convenţiei civile, dacă aceasta nu îşi îndeplineşte obligaţiile la locul de muncă unde are funcţia de baza.  +  Articolul 6În situaţia în care convenţia civilă se încheie pe o perioadă mai mare de o luna, remunerarea se va efectua lunar, în raport cu activitatea desfăşurată în luna respectiva.  +  Articolul 7Persoanele care desfăşoară activitate, pe baza unei convenţii civile, în alta localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare şi transport, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor bugetare.  +  Articolul 8Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în situaţia colaboratorilor fără drept de autor din cadrul cinematografiei, audiovizualului şi presei scrise.  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.De la aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 571/1995 privind stabilirea tarifelor pentru remunerarea colaboratorilor fără drept de autor, utilizate în unităţile bugetare din domeniul culturii şi artei, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------