HOTĂRÂRE nr. 340 din 30 martie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman în domeniul public al comunei Nanov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 9 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman în domeniul public al comunei Nanov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Comunei Nanov are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, respectiv desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Nanov în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Nanov va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a acestora. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transmiterii, potrivit prezentei hotărâri. (4) Consiliul Local al Comunei Nanov are obligaţia de a întreţine şi de a moderniza imobilele preluate şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice. (5) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Nanov şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Comunei Nanov.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 340.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi TineretTeleorman în domeniul public al comunei Nanov şi în administrareaConsiliului Local al Comunei NanovCentrul de agrement "Nanov"
  *Font 9*
   
  Nr. M.F. Codul de clasifi- care Locul unde este situat imobilul Valoa- rea de inven- tar (lei) Denu- mirea imo- bilu- lui Persoana juridică de la care se trans- mite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracte- risticile tehnice ale imobilu- lui Anul do- bân- di- rii Baza legală
  39.113 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 5 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Cabană lemn - 10 buc. 1979 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.114 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 10 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Cabană lemn - 10 buc. 1971 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.115 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 1,4 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Clădire adminis- trativă - cărămidă + plăci azboci- ment 1979 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.116 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 4,97 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Clădire bloc ali- mentar - cărămidă + plăci azboci- ment 1971 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.117 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 87,29 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Clădire fântână - cărămidă + plăci azboci- ment 1992 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.118 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 1,4 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Clădire grup electro- gen - cărămidă + plăci azboci- ment 1988 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.119 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 0 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Clădire WC - cărămidă + plăci azboci- ment 1971 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.120 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 0,5 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Garaj tablă 1987 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  39.121 8.29.06 Judeţul Teleorman, comuna Nanov 20 Tabă- ra Nanov Domeniul public al statului şi din administra- rea Mini- sterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman Domeniul public al comunei Nanov şi în admi- nistrarea Consiliu- lui Local al Comunei Nanov Vilă aparta- ment - cărămidă + ţiglă 1981 Protocol nr. 163 din 3.08.1999
  ------------