LEGE nr. 490 din 10 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare(actualizată până la data de 29 decembrie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009. (2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României se înţelege personalul încadrat pe funcţii publice sau pe funcţii contractuale bugetare, altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar. (3) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.-------------Art. 1 [iniţial cu alin. (1) şi (2)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 2 (1) Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 75% în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.(1^1) Pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor cu până la 75% se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009, care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. (2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 3Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.  +  Articolul 4Personalul prevăzut la art. 1 poate beneficia şi de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin acordurile de finanţare.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 490.-----------