NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2011de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 2 mai 2011     +  Articolul 1 (1) Registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare registru, reprezintă: a) document oficial cu regim special de evidenţă a lucrătorilor zilieri; b) sursă de date pentru elaborarea pe plan naţional a politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi combaterii muncii fără forme legale, precum şi în domeniul fiscal; c) sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic cum ar fi: statistica curentă, urmărirea indicatorilor referitori la evoluţia gradului de ocupare şi al pieţei muncii, monitorizarea nivelului muncii fără forme legale, cu precădere în anumite domenii de activitate, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. (2) Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea unei evidenţe unitare referitoare la utilizarea forţei de muncă a lucrătorilor zilieri, beneficiarul de lucrări, definit conform Legii nr. 52/2011, organizează conducerea şi ţinerea la zi a registrului. (2) Înregistrarea în registru se face în ordine cronologică, pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă în baza legii, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011. (3) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2011, beneficiarul de lucrări transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă, certificată "conform cu originalul".  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa de a încheia raporturi juridice cu zilieri, pot delega acestora şi competenţa conducerii, completării şi transmiterii către inspectoratele teritoriale de muncă a copiei registrului conform art. 2 alin. (3). (2) Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei, punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică. (3) Registrul va fi numerotat, parafat şi legat. (4) Beneficiarul de lucrări răspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea, completarea şi păstrarea registrului, fiind responsabil de corectitudinea datelor înscrise în registru.  +  Articolul 4 (1) La fiecare înscriere a unui zilier în registru numele şi prenumele se înscriu cu literele mari de tipar, cu menţionarea şi a iniţialei tatălui. (2) Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt: a) S.C. - societate comercială; b) S.A. - societate pe acţiuni; c) S.R.L. - societate cu răspundere limitată; d) S.N.C. - societate în nume colectiv; e) S.C.S. - societate în comandită simplă; f) S.C.A. - societate în comandită pe acţiuni.  +  Articolul 5 (1) Inspectoratele teritoriale de muncă vor înainta semestrial Inspecţiei Muncii rapoarte privind evoluţia numărului de zilieri pe domenii de activitate, numărul de cazuri depistate fără forme legale, măsurile sancţionatoare dispuse în respectivele cazuri, precum şi alte informaţii solicitate de Inspecţia Muncii. (2) Inspecţia Muncii va centraliza, la nivel naţional, datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de muncă şi va comunică semestrial Ministerului Muncii, Familiei, şi Protecţiei Sociale un raport, pe suport hârtie şi în format electronic, privind evoluţia numărului de zilieri pe domenii de activitate, numărul de cazuri depistate fără forme legale, precum şi măsurile sancţionatoare dispuse în respectivele cazuri.  +  Articolul 6Registrul se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestuia se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.  +  Articolul 7 (1) Înscrierea datelor în registru se face numai cu cerneală sau pastă albastră. (2) Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări.  +  Articolul 8 (1) Înscrierea datelor se face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. (2) Nu se lasă pagini şi poziţii libere între paginile registrului. (3) Pe prima pagină a registrului se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări.  +  Articolul 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Zilierii datorează impozit pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. Impozitul se calculează de către fiecare din beneficiarii de lucrări prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneraţiei brute zilnice. (3) Calculul şi reţinerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrări se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.  +  Articolul 10Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------