STATUTUL din 30 martie 2011antrenorului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 2 mai 2011    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 2 mai 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Pregătirea sportivă în forme organizate se asigură de către persoane atestate în domeniu prin diplomă de licență, diplomă de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condițiile legii.  +  Articolul 2Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licență, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condițiile legii.  +  Articolul 3Antrenorul constituie categoria atestată de cadre tehnice de specialitate care își asumă responsabilitatea profesională asupra activității desfășurate în structuri sportive în care realizează selecția, inițierea, pregătirea sau perfecționarea măiestriei sportive în diferite ramuri de sport.  +  Capitolul II Formarea antrenorului  +  Articolul 4Formarea antrenorului se realizează în cadrul:a) instituțiilor de învățământ superior, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condiții legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și federațiile sportive naționale;b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior, acreditate sau autorizate în condițiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și federațiile sportive naționale;c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, prin Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, denumit în continuare C.N.F.P.A., în colaborare cu federațiile sportive naționale;d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de școli postliceale de antrenori sau de alte instituții de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și federațiile sportive naționale.  +  Capitolul III Clasificarea ocupației de antrenor - promovarea antrenorului  +  Articolul 5Clasificarea antrenorilor se face pe baza "Revizuirii structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea și recunoașterea calificărilor de antrenor", în conformitate cu reglementările Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al Rețelei Europene pentru Știința Sportului, Educație și Forța de Muncă.  +  Articolul 6Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:1. Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de către Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin C.N.F.P.A., în colaborare cu federațiile sportive naționale;b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licență în domeniul educației fizice și sportului;c) absolventului de învățământ superior cu licență în domeniul educației fizice și sportului, fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport, după un an de specializare într-o ramură de sport efectuată în cadrul C.N.F.P.A.;d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizate de către alte instituții de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii.2. Nivelul de antrenor se poate acorda:a) antrenorului asistent, care după minimum un an de activitate desfășurată în acest nivel a fost declarat reușit la examenul de promovare prin evaluarea competențelor aferente acestui nivel;b) absolventului studiilor de învățământ superior, licențiat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii;c) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o altă ramură de sport decât cea obținută în timpul studiilor universitare, organizate de instituțiile de învățământ superior din domeniul educației fizice și sportului.3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda:a) antrenorului care după minimum 4 ani de activitate desfășurată în acest nivel a fost declarat reușit la examenul de promovare prin evaluarea competențelor aferente acestui nivel;b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare în aceeași ramură de sport în care s-a specializat în timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfășurată la nivelul de antrenor în această ramură de sport și a fost declarat reușit la examenul de promovare prin evaluarea competențelor aferente acestui nivel.4. Nivelul de antrenor maestru se acordă antrenorului senior care după minimum 5 ani de activitate desfășurată în acest nivel a fost declarat reușit la examenul de promovare prin evaluarea competențelor aferente acestui nivel.  +  Articolul 7(1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată Federației Sportive Naționale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, organizează examenele de promovare în niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu federațiile sportive naționale.(2) Pentru promovarea într-un nivel de clasificare superioară, examenele de atestare a competențelor constau în verificarea cunoștințelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.F.P.A. în colaborare cu federațiile sportive naționale și aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(3) Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a antrenorilor într-un nivel superior sunt stabilite de C.N.F.P.A., în colaborare cu federațiile sportive naționale și aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.  +  Articolul 8Antrenorul din nivelele de antrenor și antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel internațional în activitatea sportivă poate beneficia o singură dată, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel puțin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - și cel puțin un an o echipă - pentru jocurile sportive de echipă - care au obținut următoarele performanțe sportive:a) locurile I-VIII la jocurile olimpice;b) locurile I-VI la campionatele mondiale și campionatele europene de seniori;c) locurile I-III la campionatele mondiale și campionatele europene de cadeți, juniori, tineret;d) locurile I-III la cupe mondiale și cupe europene de seniori, cadeți, juniori, tineret.  +  Articolul 9Se consideră vechime în ocupația de antrenor perioada de activitate în specialitate efectuată în:a) structurile sportive recunoscute în condițiile legii;b) alte organizații sportive naționale și internaționale.  +  Articolul 10Pentru rezultate de excepție în activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federației sportive naționale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit", în baza criteriilor elaborate și aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, în condițiile legii.  +  Capitolul IV Eliberarea și obținerea carnetului de antrenor  +  Articolul 11Ocupația de antrenor se atestă cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificată prin viza federațiilor sportive naționale.  +  Articolul 12Carnetul de antrenor se eliberează la cerere, conform prevederilor legale în vigoare, și poate fi obținut de către:a) absolvenții cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de către Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, prin C.N.F.P.A. în colaborare cu federațiile sportive naționale;b) absolvenții instituțiilor de învățământ superior cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condițiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și federațiile sportive naționale;c) absolvenții studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și federațiile sportive naționale;d) absolvenții altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de către alte instituții de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și federațiile sportive naționale;e) absolvenții unor cursuri de formare a antrenorilor, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Drepturile și obligațiile antrenorului  +  Articolul 13Pentru activitatea depusă antrenorul beneficiază de drepturi salariale și alte drepturi, stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Antrenorul are următoarele drepturi:a) să fie promovat la niveluri superioare de clasificare în raport cu pregătirea profesională, cu rezultatele obținute sau cerințele structurii sportive, în condițiile legii;b) să beneficieze de condiții corespunzătoare de muncă și protecție socială, în condițiile legii;c) să fie nominalizat de către federațiile sportive naționale în propriile colective tehnice, potrivit competenței profesionale;d) să facă parte din organisme interne și internaționale de specialitate, să participe la consfătuiri, cursuri și conferințe naționale și internaționale de specialitate;e) să fie membru în asociații profesionale sau organizații, în scopul reprezentării intereselor proprii, perfecționării pregătirii profesionale și protejării statutului antrenorului;f) să primească premii, prime, titluri și distincții, în condițiile legii;g) alte drepturi, în condițiile legii.  +  Articolul 15Antrenorul are următoarele obligații:a) să fie loial și devotat profesiei alese;b) să își îndeplinească cu profesionalism obiectivele de performanță stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;c) să respecte drepturile, demnitatea și valoarea fiecărui participant la sport și să trateze pe toată lumea egal, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială;d) să respecte statutul și regulamentele federației sportive naționale în care își desfășoară activitatea;e) să realizeze selecția, inițierea, pregătirea și perfecționarea tinerelor talente pentru sportul de performanță;f) să aplice în procesul de antrenament linia metodică și cerințele stabilite de federația sportivă națională în care își desfășoară activitatea;g) să promoveze spiritul de fair-play, să combată fenomenul de dopaj și acțiunile de violență în ramura de sport în care își desfășoară activitatea;h) să cunoască și să respecte normele de securitate, de protecție și de igienă a muncii;i) să participe periodic la una dintre formele de perfecționare organizate, pentru a fi la curent cu cerințele și dezvoltarea ramurii sportive;j) alte obligații prevăzute în contractul individual de muncă.  +  Capitolul VI Evaluarea și aprecierea activității antrenorului. Recompense și sancțiuni  +  Articolul 16Evaluarea și aprecierea activității antrenorului se fac de către structura sportivă în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu reglementările interne și legislația în vigoare.  +  Articolul 17(1) Antrenorul cu rezultate deosebite în activitatea sportivă poate primi de la structurile sportive în care își desfășoară activitatea premii și alte recompense materiale, în conformitate cu reglementările interne și legislația în vigoare.(2) Structurile sportive în care își desfășoară activitatea antrenorii pot stabili și alte forme de recompense pentru merite deosebite în activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 18Încălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federațiilor sportive naționale, a regulamentelor structurilor sportive în care își desfășoară activitatea, a obligațiilor contractuale și altor reglementări se sancționează în condițiile legii.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 19Prevederile prezentului statut se aplică tuturor antrenorilor în activitate, indiferent de ramura de sport, de nivelul de clasificare și structura sportivă unde își desfășoară activitatea, atât antrenorilor români, cât și celor străini care își desfășoară activitatea în România.  +  Articolul 20Recunoașterea calificării de antrenor obținute în străinătate se face prin echivalarea și recunoașterea competențelor aferente ocupației de antrenor, în conformitate cu legislația în vigoare.-------