HOTĂRÂRE nr. 414 din 20 aprilie 2011 (*actualizată*)privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012(actualizată până la data de 18 aprilie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d) şi art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2011-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul administraţieişi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 aprilie 2011.Nr. 414.  +  AnexăCifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar destat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământulpreuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precumşi numărul de locuri din instituţiile de învăţământsuperior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2011-2012────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Învăţământ preşcolar    Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe - total 665.000    II. Învăţământ primar    Numărul elevilor în clasele I-IV 850.000    III. Învăţământ secundar    1. Învăţământ gimnazial    Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, 900.000    din care:    a) învăţământ de zi 880.000    b) învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă 20.000    2. Învăţământ liceal    a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ de zi 235.000*1)    b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ seral şi/sau       cu frecvenţă redusă 20.000*2)    c) numărul elevilor în clasa a XI/a XII-a, învăţământ de zi       şi/sau seral 65.000*3)    d) numărul locurilor pentru stagii de practică 10.000    IV. Învăţământ profesional    a) numărul elevilor în anul de completare, învăţământ de zi       şi/sau seral 10.000    V. Învăţământ postliceal    Numărul elevilor în anul I - total 15.024    din care:    a) învăţământ special 150    b) învăţământ militar (Ministerul Administraţiei şi       Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi       Ministerul Justiţiei) 1.874    c) învăţământ de zi şi/sau seral 13.000--------Punctul V din anexă a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 294 din 11 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 18 aprilie 2012.    VI. Învăţământ de artă şi sportiv    1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program       de muzică, arte plastice şi coregrafie 21.500       (exclusiv învăţământul liceal)    2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv       (exclusiv învăţământul liceal) 17.000    3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie       sportivă şcolară 53.000    VII. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu         deficienţe şi boli cronice    1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii       cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice 2.600       din cadrul unităţilor sanitare    2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din       şcolile cu clasele I-VIII 20.000*4)    3. Numărul elevilor din învăţământul profesional pentru       deficienţi (an de completare) 1.200*4)    4. Numărul elevilor din licee speciale:    - clasa a IX-a 2.500*4)    - clasa a XI-a/a XII-a, învăţământ de zi şi/sau cu frecvenţă      redusă 250*3)    VIII. Învăţământ superior    Numărul locurilor pentru învăţământul superior:    1. studii universitare de licenţă (anul I) 62.850*5),*6)    2. studii universitare de master 35.600*5),*6)    3. studii universitare de doctorat 3.500*5),*6)    4. rezidenţiat 4.000    IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din        bugetul Ministerului Educaţiei,    Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de    origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi    diasporă    1. Învăţământ preuniversitar - număr total de locuri, 1.800    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.200    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 600--------Subpunctul 1 al punctului IX din anexă a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 863 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2011.    2. Învăţământ superior:    2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă    (anul I) - total, 3.570*6)    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.740    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 1.830    2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de    masterat - total, 860*6),*7)    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 480    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 380    2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de    doctorat - total, 120*6)    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 50    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 70-----------Subpunctul 2 al punctului IX din anexă a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 863 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2011.    3. Numărul total de luni-bursă - total, 500    din care:    a) stagii de specializare cadre didactice 300*8)    b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi 200*6)    X. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din    bugetul Ministerului Educaţiei,    Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru cetăţenii străini,    conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională    şi a unor oferte unilaterale ale statului român    1. Învăţământ preuniversitar    Numărul total de locuri, 125    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 5    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 120    2. Învăţământ superior    2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă    (anul I) - total, 264*6)    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 214    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 50    2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de     masterat - total, 98*6),*7)     din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 88    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 10    2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de    doctorat - total, 109*6)    din care:    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 89    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 20    3. Numărul total de luni-bursă - total, 1.700    din care:    a) stagii de specializare învăţământ superior 700*6)    b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar 1.000*8)-------------*1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).*2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv.*3) Clase de început organizate pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.*4) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei.*5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).*6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.*7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.*8) Inclusiv cursuri de vară.------