PROGRAMUL STRATEGIC din 16 ianuarie 2008 (*actualizat*)privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România(actualizat până la data de 14 martie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 martie 2008, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 55 din 16 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008.  +  Capitolul I Descrierea programului1. Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, denumit în continuare Program, se desfăşoară pe întregul teritoriu al României pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2008, şi se aplică la întregul efectiv de vulpi.2. Pentru anul 2008, implementarea Programului se face în 18 judeţe. Considerentul major de a începe vaccinarea în această parte a ţării este susţinut de Decizia Consiliului 89/455/CE, pe de o parte, şi de faptul că Ungaria a desfăşurat şi desfăşoară o amplă campanie de vaccinare încă din anul 1994, pe de altă parte.-----------Pct. 2 de la Cap. I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008.3. În funcţie de situaţia epidemiologică de la sfârşitul anului 2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va extinde aria de vaccinare spre est, acoperind treptat, până în anul 2017, întregul teritoriu al ţării.-----------Pct. 3 de la Cap. I a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 55 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "acoperind treptat, până în anul 2016, întregul teritoriu al ţării." su sintagma "acoperind treptat, până în anul 2017, întregul teritoriu al ţării."4. Toate acţiunile în relaţie cu supravegherea, controlul şi eradicarea turbării au la bază: a) legislaţia Uniunii Europene care reglementează controlul turbării, respectiv Decizia Consiliului 2000/258/CE şi Decizia Comisiei 94/275/CE; b) evoluţia turbării atât la populaţia de animale sălbatice, în special la vulpi, cât şi la populaţia de animale domestice; c) caracterul endemic al turbării la vulpi şi sporadic la celelalte animale.  +  Capitolul II Obiectivele Programului1. Obiectivele Programului sunt următoarele: a) implementarea politicii de combatere a turbării în România prin vaccinarea vulpilor; b) controlul turbării la populaţiile de vulpi; c) eradicarea turbării la vulpi în România.2. Acţiuni întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor: a) vaccinarea antirabică a populaţiei de vulpi cu momeli vaccinale; b) monitorizarea evoluţiei turbării în corelaţie cu programul de aplicare a momelilor vaccinale şi rezultatele obţinute; c) controlul aplicării programului de vaccinare şi evaluarea eficienţei acestuia; d) colectarea de date, înregistrarea datelor corespunzătoare, procesarea lor statistică şi informatică şi utilizarea lor pentru combaterea şi eradicarea turbării în România; e) efectuarea de regionalizări în funcţie de bariere naturale şi/sau artificiale; f) monitorizarea populaţiei de vulpi din România.3. Monitorizarea turbăriiMonitorizarea turbării la vulpi se realizează pe toată durata implementării Programului, înaintea, în timpul şi după administrarea momelilor vaccinale.4. Populaţia-ţintăPopulaţia-ţintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier naţional, din vegetaţia forestieră din afara acestuia, precum şi de pe celelalte categorii de terenuri, estimate la peste 50.000 de exemplare existente pe teritoriul României.5. Beneficiile ProgramuluiRealizarea eficientă a Programului va diminua şansele răspândirii turbării la populaţia de animale domestice şi sălbatice, eliminând riscul transmiterii turbării la om şi permiţând astfel ţării noastre să obţină statutul de ţară liberă de turbare.  +  Capitolul III Prevederi specifice ale Programului1. Durata măsurilor din Program este de 10 ani.Primul an de vaccinare este 2008.2. Desemnarea autorităţilor responsabile pentru implementarea Programului a) Autoritatea centrală responsabilă de elaborarea, monitorizarea şi controlul implementării Programului este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. b) Autorităţile responsabile pentru implementarea Programului sunt direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. c) Alte autorităţi implicate în implementarea Programului sunt:(i) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;(îi) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;(iii) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;(iv) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;(v) Ministerul Apărării;(vi) Ministerul Afacerilor Externe.3. Zona de vaccinare pentru anul 2008 va fi în partea de nord-vest a ţării, în 16 judeţe, pe o suprafaţă de peste 90.000 kmp, la graniţa cu Ucraina, Ungaria şi Serbia, având graniţă naturală cu lanţul munţilor Carpaţi, în partea de sud-est şi în două judeţe din partea de sud, în Dobrogea, inclusiv Delta Dunării, la graniţa cu Bulgaria, pe o suprafaţă de 11.000 kmp.Suprafaţa de vaccinare a vulpilor pentru anul 2008 va fi de peste 100.000 kmp.-----------Pct. 3 de la Cap. III a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008.4. Descrierea generală a costurilorFinanţarea Programului se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor privind: achiziţionarea de momeli vaccinale, depozitarea momelilor, distribuirea aeriană şi manuală a momelilor, achiziţionarea de reagenţi de diagnostic, materiale consumabile, cheltuieli de control şi transport, recompense, alte cheltuieli.5. Supravegherea turbăriiSupravegherea turbării se realizează în baza Programului, precum şi a acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. Supravegherea turbării prin examene de laborator se realizează conform manualului de diagnostic din Planul de contingenţă pentru turbare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.6. Estimarea populaţiei de vulpi care urmează să fie vaccinată se efectuează ţinându-se cont de numărul şi de suprafeţele fondurilor de vânătoare şi ale ariilor protejate, precum şi de numărul de vulpi existent în acestea. În funcţie de modificările epidemiologice, în anii următori, numărul momelilor vaccinale administrate/kmp se modifică în mod corespunzător.7. Monitorizarea campaniilor de vaccinare oralăPentru ca monitorizarea campaniilor de vaccinare orală să se desfăşoare în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, se urmăreşte: a) incidenţa turbării; conform recomandărilor Comisiei Europene se examinează 8 vulpi/100 kmp pentru prezenţa virusului turbării; pentru o estimare cât mai reală a incidenţei turbării în zonele vaccinate, vulpile găsite moarte, suspecte de boală sau accidentate sunt cele mai indicate pentru diagnosticul virusologic; b) înghiţirea momelilor şi seroconversia; c) vulpile împuşcate în timpul campaniilor de vânătoare organizate de gestionarii fondurilor de vânătoare vor fi examinate pentru prezenţa markerului tetraciclină din momelile vaccinale şi nivelul anticorpilor postvaccinali.------