LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 (*actualizată*)parteneriatului public-privat(actualizată până la data de 21 aprilie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 5 octombrie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 aprilie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.  +  Articolul 2Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private.  +  Articolul 3 (1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt: a) nediscriminarea - asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant; b) tratamentul egal - stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de atribuire şi de a deveni contractant; c) transparenţa - aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat; d) proporţionalitatea - asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale; e) eficienţa utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile; f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces. (2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele: a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat; b) modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat; c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat; d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi echitabil între partenerul public şi cel privat.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bun public - bunul care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sau un bun ce aparţine domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) lucrare publică - investiţia care se finanţează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public; c) serviciu public - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general sau local ale colectivităţilor; d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezultă un bun sau un serviciu public; e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de selecţie şi este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat;--------Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.e^1) partener privat - orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;--------Lit. e^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. f) companie de proiect - societate comercială, persoană juridică română, având ca acţionari partenerul public şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi proporţional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură;--------Lit. f) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată;--------Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. h) autoritate publică centrală - unul sau mai multe ministere, autorităţi ori instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;--------Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local; j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, aşa cum au fost definite în prezenta lege; k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat; l) anunţ de selecţie pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, de partenerul public, în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi;--------Lit. l) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. m) document ataşat anunţului de selecţie sau document ataşat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunică tuturor investitorilor privaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate, criteriile şi modalitatea de evaluare şi selecţie a investitorilor interesaţi;--------Lit. m) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. n) finanţatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziţia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat; o) nonactive - active înregistrate numai în evidenţa companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidenţiate în bilanţul contabil al acestuia; p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare şi parafare; q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării. r) procedură deschisă - procedura de selecţie a investitorului privat care se desfăşoară într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi în cadrul căreia orice investitor privat poate depune o ofertă;--------Lit. r) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. s) dialogul competitiv - procedura de selecţie a investitorului privat de către partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfăşoară în două etape, etapa de evaluare şi etapa de negociere, şi în cadrul căreia partenerul public conduce un dialog în conformitate cu prevederile prezentei legi--------Lit. s) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. ş) valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat - valoarea însumată dintre valoarea aportului partenerului public şi costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare.--------Lit. ş) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin următoarele tipuri de contracte: a) contracte de bunuri şi servicii; b) contracte de lucrări.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 5^1 (1) Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele: a) echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii; b) echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru lucrări. (2) Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu directivele europene aplicabile în materie.--------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 6 (1) Prin contractele de parteneriat public-privat, companiei de proiect îi sunt transferate obligaţii cum ar fi: a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic; b) construcţia; c) dezvoltarea; d) reabilitarea; e) operarea; f) întreţinerea; g) finanţarea.--------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. (2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).(2^1) În situaţia asocierii partenerilor publici potrivit dispoziţiilor art. 8 lit. e), la constituirea asocierii, având în vedere scopul şi obiectivele asocierii şi ale proiectului de parteneriat public-privat, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum şi orice alte condiţii privind regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.--------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.(2^2) În situaţia asocierii unei autorităţi publice centrale cu una sau mai multe autorităţi publice locale, conform art. 8 lit. e), în vederea derulării unui proiect de parteneriat public-privat de interes public naţional, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autorităţii publice centrale, în bună stare şi liber de orice sarcini sau obligaţii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).--------Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.(2^3) În situaţiile prevăzute la alin. (2^1) şi (2^2), anunţul de intenţie şi documentul ataşat vor cuprinde şi înţelegerea partenerilor publici asociaţi, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face şi cu aplicarea condiţiilor stabilite prin înţelegerea partenerilor publici asociaţi.--------Alin. (2^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. (3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat şi alte activităţi pe care să le desfăşoare compania de proiect, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 4-a Parteneri publici  +  Articolul 7În cadrul contractului de parteneriat public-privat, autorităţile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.  +  Articolul 8Este partener public, în sensul prezentei legi: a) oricare organism al statului, autoritate publică sau instituţie publică, care acţionează la nivel central, regional ori local; b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care este finanţat, în majoritate, de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de către un organism de drept public; c) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află în subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public; d) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care are în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia, numiţi de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; e) oricare asociere formată din unul sau mai mulţi parteneri publici dintre cei prevăzuţi la lit. a)-d).  +  Secţiunea a 5-a Domeniu de aplicare. Excepţii  +  Articolul 9Prezenta lege se aplică pentru: a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public şi un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege; b) încheierea acordului de proiect; c) înfiinţarea şi reglementarea funcţionării companiei de proiect.  +  Articolul 10Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) contractelor de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de legislaţia conexă; c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă şi securitate naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare; d) protecţia unor interese de stat impune acest lucru; e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi de legislaţia conexă; f) contractelor de asociere în participaţiune reglementate conform legii.  +  Articolul 11Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune; c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere; d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României; e) se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă; f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către partenerul public şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu.  +  Articolul 12 (1) Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a: a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale. (2) Nu pot participa la procedurile de selecţie prevăzute de prezenta lege următoarele categorii de persoane: a) persoanele juridice care au intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislaţia naţională a altor ţări; b) persoanele juridice care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; c) persoanele juridice condamnate în conformitate cu Codul penal în ultimii 5 ani; d) persoanele juridice care prezintă informaţii incorecte sau nu prezintă informaţiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. (3) Partenerul public nu ia în considerare ofertele sau scrisorile de intenţie depuse în cadrul procedurii de selecţie de către investitorii privaţi incluşi în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2).--------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Capitolul II Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 13 (1) La derularea procedurilor de selecţie, precum şi la încheierea contractului, partenerul public şi investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 3. (2) Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuţiilor sale din sectorul public încredinţat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, până la preluarea bunului conform art. 30. (3) Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania de proiect să încaseze plăţile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derulării contractului de parteneriat public-privat.--------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 14 (1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt: a) iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat de către partenerul public; b) selecţia investitorilor privaţi prin "procedura deschisă" sau prin "procedura de dialog competitiv"; c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, în cazul procedurii de dialog competitiv; d) negocierea cu investitorii privaţi selectaţi ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog competitiv. (2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislaţiei române, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială pe acţiuni având ca acţionari partenerul public şi partenerul privat, în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.--------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 15Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz: a) iniţierea; b) finanţarea; c) proiectarea; d) construirea/realizarea; e) reabilitarea/modernizarea; f) întreţinerea, managementul/operarea; g) derularea de operaţiuni comerciale; h) transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia.  +  Articolul 16Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de iniţiere, negociere şi finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt: a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale; b) diviziunea responsabilităţilor, a valorii de finanţare şi a riscurilor sunt convenite prin contract; c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat-public privat, drepturile şi obligaţiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate; d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naţionale şi europene în vigoare, în funcţie de modalitatea de repartiţie a riscurilor în cadrul proiectului; e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător şi fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat; f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive şi nu vor fi înregistrate în situaţia financiară trimestrială şi anuală a partenerului public implicat; g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunţate la lit. f) vor fi înregistrate în balanţa de verificare şi situaţia financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) şi art. 35.  +  Articolul 17Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat  +  Articolul 18 (1) Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv, conform condiţiilor definite în prezenta lege. (2) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura deschisă se derulează după cum urmează: a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat; b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public; c) elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat; d) constituirea comisiei de evaluare a ofertelor de către partenerul public şi numirea acesteia; e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare ţinându-se cont de prevederile alin. (13), a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a ofertelor întârziate sau primite nesigilate; f) publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat; g) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin ofertele elaborate de investitorii privaţi interesaţi; h) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând ofertele în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi; i) evaluarea ofertelor şi a documentelor anexate la acestea; j) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor, ierarhizarea investitorilor privaţi şi desemnarea ofertei câştigătoare de către comisia de evaluare; k) decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se comunică prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, mijloace electronice (e-mail); l) partenerul public are dreptul de a nu comunică anumite informaţii specificate la lit. k) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială; m) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător. (3) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile. (4) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. (5) În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic şi/sau financiar, când partenerul public nu este în măsură să definească, fără ajutor şi în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile sau să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv. (6) În cazul alegerii procedurii de dialog competitiv, partenerul public va întocmi şi o notă justificativă prin care va motiva alegerea acestei proceduri. Procedura selectată va fi indicată în anunţul de selecţie. (7) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se derulează după cum urmează: a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat; b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public; c) elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat; d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către partenerul public; e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate; f) elaborarea şi aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privaţi; g) publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat; h) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii privaţi interesaţi; i) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi; j) evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea; k) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare unde vor fi stabiliţi investitorii privaţi selectaţi ce vor fi invitaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect; l) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, pentru semnarea acordului de proiect; m) invitarea simultan şi în scris a investitorilor privaţi selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect; n) desfăşurarea negocierilor cu investitorii privaţi semnatari ai acordului de proiect, conform criteriilor stabilite de partenerul public în documentul ataşat, pentru selectarea investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat; o) prezentarea ofertei finale, după finalizarea negocierilor, în termenul stabilit de către partenerul public. Pentru contractele cu o valoare de până la sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toţi candidaţii, iar pentru contractele cu o valoare ce depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toţi candidaţii; p) partenerul public va publică în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale, în conformitate cu lit. o); q) întocmirea raportului de ierarhizare a investitorilor privaţi participanţi la procedură şi de desemnare a ofertei câştigătoare; r) decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se va comunică prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, mijloace electronice (e-mail); s) partenerul public are dreptul de a nu comunică anumite informaţii specificate la lit. r) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială; ş) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător. (8) În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (9) În cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie. (10) Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, după aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public, criterii precizate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat. (11) Criteriile de evaluare şi negociere sunt ponderate. (12) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate şi partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens. (13) Criteriile de evaluare şi negociere trebuie să includă cel puţin costul total al ofertei, obiectivele de performanţă definite conform scopului contractului, dezvoltarea durabilă şi cota-parte din contract pe care partenerul privat se angajează să o atribuie la rândul său întreprinderilor mici şi mijlocii. (14) Prin costul total al ofertei se înţelege suma costurilor generate de proiectarea, finanţarea, construcţia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, întreţinerea, mentenanţa, operarea, exploatarea sau managementul lucrărilor, echipamentelor şi valorilor imateriale/materiale şi de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului. (15) Alte criterii de evaluare şi negociere, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea şi natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrărilor, echipamentele sau valorile imateriale şi calităţile arhitecturale, estetice sau funcţionale ale acestora. (16) În cazul alegerii de către partenerul public a procedurii de dialog competitiv, criteriile de evaluare vor fi diferite de criteriile de negociere. (17) În cazul procedurii de dialog competitiv, când negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori privaţi selectaţi, în ordinea ierarhică a selecţiei, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (18) În cazul în care un ofertant depune o ofertă cu un preţ neobişnuit de scăzut, partenerul public are dreptul să o descalifice, dacă în urma analizei unor detalii solicitate în scris de la ofertant aceasta nu este susţinută din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de către partenerul public prin anunţul de selecţie şi/sau documentul ataşat. (19) Indiferent de procedura aplicată, în cazul nefinalizării unui contract de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privaţi care au depus oferte, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate şi/sau să schimbe unele date din documentul ataşat. (20) În procedura de dialog competitiv numărul minim de candidaţi invitaţi este de 3. Partenerul public poate limita numărul de investitori privaţi selectaţi pentru încheierea acordului de proiect, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de candidaţi pentru a asigura o concurenţă reală. În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim stabilit în anunţul de selecţie, partenerul public poate continua procedura, invitând investitorul privat sau investitorii privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie. (21) Procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv se poate finaliza chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiţia ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerinţele minime impuse de anunţul de selecţie şi documentul ataşat, elaborate de partenerul public. (22) Partenerul public are obligaţia de a solicita investitorilor privaţi constituirea garanţiei de participare în cuantum de 1%, fără TVA, din valoarea estimată a contractului. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, sau prin depunere la casieria partenerului public. (23) Partenerul public are obligaţia de a verifica constituirea garanţiei de participare, conform alin. (22), la data deschiderii ofertelor, respectiv la data deschiderii scrisorilor de intenţie.--------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 19Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligaţia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi, de asemenea, are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.--------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 20Partenerul public va elabora şi aproba normele proprii pentru înfiinţarea comisiilor, elaborarea criteriilor şi derularea etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi şi ale actelor normative în domeniu, elaborate de instituţiile competente.  +  Secţiunea a 3-a Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi  +  Articolul 21Anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie şi clarificările solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)-(5) se publică în SEAP.--------Art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 22 (1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de aşteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. (2) Contractele de parteneriat public-privat, încheiate înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt lovite de nulitate. (3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a depune, în termen de până la maximum 6 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenţie, solicitare de clarificări la anunţul de selecţie şi documentul ataşat anunţului de selecţie. (4) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificare depusă într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea investitorului privat. Totuşi, aceste solicitări nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esenţiali ai contractului, modificări care ar putea conduce la distorsionarea concurenţei sau care ar putea avea un efect discriminatoriu. (5) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la solicitările depuse conform alin. (3), cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii ofertelor sau, după caz, a scrisorilor de intenţie. (6) La solicitarea partenerului public, investitorilor privaţi li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor conţinute în aceasta.--------Art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Capitolul III Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat  +  Secţiunea 1 Condiţii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat  +  Articolul 23 (1) Iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat aparţine partenerului public. (2) Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat, iniţiatorul întocmeşte un studiu de fundamentare şi prefezabilitate. (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina iniţiatorului.  +  Articolul 24 (1) Anunţul de selecţie se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al pragurilor prevăzute la art. 5^1 alin. (1). (2) SEAP pune la dispoziţia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunţul de selecţie, documentul ataşat anunţului de selecţie, clarificări solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3), (4)-(5), termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) şi atribuirea contractului de parteneriat public-privat. (3) Informaţiile minime ce trebuie incluse în anunţul de selecţie pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.--------Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat  +  Articolul 25 (1) Parteneriatul public-privat încetează: a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public şi partenerul privat; b) în baza acordului dintre partenerul public şi partenerul privat; c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract. (2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligată să restituie partenerului public bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.--------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. (3) Compania de proiect are obligaţia să notifice cu cel puţin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intenţia de a preda bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligaţia de a prelua bunurile prevăzute la alin. (2) până la încetarea efectelor contractului.--------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011. (4) În cazul în care partenerul privat sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau a serviciului. (5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiţia consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect şi partenerul public neavând nicio obligaţie de returnare a valorii investiţiei respective către partenerul privat.  +  Articolul 26Până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, părţile contractului de parteneriat public-privat sunt ţinute de respectarea obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi/sau contractului.  +  Capitolul IV Contractul de parteneriat public-privat  +  Articolul 27Contractul de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public şi investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 18 şi având în vedere: a) tipul de activităţi convenite potrivit prevederilor art. 6; b) stabilirea concretă, în funcţie de tipul de activităţi, a obligaţiilor părţilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat; c) valoarea investiţiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat; d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi termenul de finalizare a acestuia; e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileşte termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuţie, derulare a finanţării, realizare a obiectivului public, întreţinere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public; f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporţiilor de participare la compania de proiect; g) criteriile de performanţă cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat; h) clauzele de retragere din proiect; i) penalităţile pentru situaţia când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract; j) condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect, care se includ în conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.--------Art. 27 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Secţiunea 1 Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat  +  Articolul 28 (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei legi. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care: a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de selecţie; b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al partenerului public, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de selecţie. (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu ori în cadrul procedurii de selecţie.--------Art. 28 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^1În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, persoana care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 28^3 alin. (1), art. 28^7 şi 28^8.--------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^2 (1) Înainte de a se adresa Consiliului, persoana vătămată notifică partenerul public cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat şi la intenţia de a sesiza Consiliul. Dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi art. 28^3 alin. (1) rămân aplicabile. (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selecţie. După primirea notificării, partenerul public poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de selecţie sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. (4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat partenerul public, cât şi celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie. (5) Persoana vătămată care a notificat partenerul public potrivit dispoziţiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3). (6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite partenerului public o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în faţa Consiliului sau, după caz, de renunţare la judecarea contestaţiei.--------Art. 28^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^3 (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal. (2) În cazul în care sesizarea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de selecţie publicate în SEAP în condiţiile prezentei legi, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei.--------Art. 28^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^4 (1) După primirea unei contestaţii, partenerul public are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. (2) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi partenerului public o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, partenerul public nu mai are obligaţia de a comunică punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 28^10 alin. (1). (3) În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), partenerul public are dreptul de a încheia contractul de parteneriat public-privat numai după comunicarea deciziei Consiliului în termenul prevăzut la art. 28^17 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 28^21 se aplică în mod corespunzător. (4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.--------Art. 28^4 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^5 (1) Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de selecţie, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit legii. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.--------Art. 28^5 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^6 (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet. (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept. (3) Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu. (4) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.--------Art. 28^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^7 (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate; b) denumirea şi sediul partenerului public; c) denumirea obiectului contractului de parteneriat public-privat şi procedura de selecţie aplicată; d) obiectul contestaţiei; e) motivarea în fapt şi în drept a cererii; f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil; g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. (2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.--------Art. 28^7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^8 (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi partenerului public, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 28^3 alin. (1). Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 28^7 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, partenerul public are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi investitori privaţi participanţi încă implicaţi în procedura de selecţie. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 18 alin. (2) lit. k) şi ale art. 18 alin. (7) lit. r) se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 28^12 şi ale art. 28^4 alin. (3) nu sunt aplicabile.--------Art. 28^8 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^9 (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se va păstra continuitatea completului de soluţionare. (2) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, investitorii privaţi participanţi în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 28^7 alin. (1).--------Art. 28^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^10 (1) În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, partenerul public are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea prevăzută la art. 28^12 alin. (3), o copie a dosarului procedurii de selecţie. Lipsa punctului de vedere al partenerului public nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora. (2) Partenerul public va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatarilor, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1). (3) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul procedurii de selecţie depuse de partenerul public la Consiliu, cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi investitori privaţi participanţi la procedura de selecţie, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privaţi, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.--------Art. 28^10 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^11Partenerul public are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi o copie a dosarului procedurii de selecţie, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1).--------Art. 28^11 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^12 (1) În vederea soluţionării contestaţiei, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzut la art. 28^14. (3) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului partenerului public. (4) Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). (5) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. (6) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. (7) Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. (8) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 28^14.--------Art. 28^12 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^13 (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de selecţie. (2) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.--------Art. 28^13 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^14 (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selecţie a investitorului privat de la partenerul public, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, conform art. 28^15 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile. (2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare potrivit legii.--------Art. 28^14 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^15 (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. (2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă partenerul public să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de selecţie. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul de selecţie, documentul ataşat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie, partenerul public are dreptul de a anula aplicarea procedurii de selecţie. (3) În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de selecţie, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei legi, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării. (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 28^19 alin. (1). (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond. (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de selecţie. (7) Consiliul poate lua act oricând în cursul soluţionării contestaţiei de renunţarea la aceasta de către contestator. (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei. (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit investitor privat.--------Art. 28^15 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^16 (1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, partenerul public va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume: a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei; c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei; e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei; f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei. (2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, partenerul public are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.--------Art. 28^16 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^17 (1) Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine. (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii acestuia şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu. (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înăuntrul aceluiaşi termen. (4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele personale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.--------Art. 28^17 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^18 (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat este obligatorie pentru partenerul public. (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 28^15 alin. (4) nu este respectat de partenerul public, se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părţii interesate. (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de parteneriat public-privat încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. (4) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.--------Art. 28^18 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^19 (1) Deciziile Consiliului cu privire la soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 28^20 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, pentru motive atât de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 28^7 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată. (4) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28^35.--------Art. 28^19 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^20 (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul partenerului public. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces. (2) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu privind procedurile de selecţie ce au ca scop încheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces. (3) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. (4) Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă. Prevederile art. 28^23 - art. 28^35 se aplică în mod corespunzător. (5) După soluţionarea plângerii de către instanţa prevăzută la alin. (1) sau (2), dosarul cauzei se restituie de către instanţă Consiliului.--------Art. 28^20 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^21 (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.--------Art. 28^21 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^22 (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: a) anularea în tot sau în parte a actului partenerului public; b) obligarea la emiterea actului de către partenerul public; c) îndeplinirea unei obligaţii de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de selecţie, documentul ataşat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie; d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. (2) Instanţa sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului prin care acesta a soluţionat contestaţia cu privire la excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul partenerului public a încălcat prevederile legislaţiei în materia parteneriatului public-privat, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 28^4 alin. (3), dispoziţiile art. 28^31 alin. (1) lit. b) alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 28^32 se aplică în mod corespunzător. (4) Instanţa poate respinge pe fond plângerea. (5) Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă.--------Art. 28^22 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^23 (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de selecţie, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de parteneriat public-privat se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul partenerului public. (2) În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de selecţie care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 720^2 - 720^7 şi 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.--------Art. 28^23 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^24 (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de selecţie se solicită în justiţie prin acţiune separată. (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al partenerului public sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de selecţie, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către partenerul public. (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de selecţie, persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a încheia contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.--------Art. 28^24 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^25 (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor către pârât. (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. (3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (4) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).--------Art. 28^25 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^26 (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare. (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.--------Art. 28^26 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^27 (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părţilor. (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.--------Art. 28^27 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^28 (1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel. (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.--------Art. 28^28 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^29Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei, numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.--------Art. 28^29 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^30 (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.--------Art. 28^30 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^31 (1) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: a) partenerul public a încheiat contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea anunţului de selecţie conform prevederilor prezentei legi; b) au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 28^4 alin. (3), dacă această încălcare a privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia parteneriatului public-privat, dacă aceasta din urmă încălcare a afectat şansele investitorului privat interesat de a obţine contractul. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune în schimb sancţiuni alternative, după cum urmează: a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie a acestuia; şi/sau b) aplicarea unei amenzi partenerului public, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a). (3) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionale şi descurajante. (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2). (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de selecţie, costurile generate de schimbarea investitorului privat care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general. (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).--------Art. 28^31 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^32În cazul unei încălcări a prevederilor art. 22 alin. (1) şi art. 28^4 alin. (3), care nu face obiectul art. 28^31 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative, precum cele prevăzute la art. 28^31 alin. (2).--------Art. 28^32 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^33 (1) Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 28^31 alin. (1), se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de: a) cel mult 30 de zile, începând cu ziua următoare informării de către partenerul public a investitorilor privaţi participanţi la procedura de selecţie cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie motivată, potrivit art. 18 alin. (2) lit. k) şi alin. (7) lit. r), sub rezerva dispoziţiilor art. 18 alin. (2) lit. l) şi alin. (7) lit. s); b) cel mult 6 luni, începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a). (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 28^32.--------Art. 28^33 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^34 (1) Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare. (2) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia comercială a curţii de apel. (3) Recursul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere. (4) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.--------Art. 28^34 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 28^35 (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei legi, la instanţele judecătoreşti având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum urmează: a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei; c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei; d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei; e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei; f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei; g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei. (2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei. (3) Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile."--------Art. 28^35 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat  +  Articolul 29Întreaga procedură privind încheierea contractului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română. Toate actele de administrare a proiectului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română.--------Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 30 (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil şi liber de orice sarcină sau obligaţie. Condiţiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancţiunea nulităţii absolute, se va face cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia. (2) Proprietăţile rezultate prin implementarea proiectului public-privat şi terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, şi care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate şi pot constitui garanţii pentru finanţatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.  +  Articolul 31Perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat se stabileşte în baza ofertei depuse de investitorul privat, care are în vedere o analiză economico-financiară reală şi riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.--------Art. 31 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Capitolul V Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect  +  Articolul 32Compania de proiect definită la art. 4 lit. f) se organizează şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare, ca o societate comercială al cărei capital social este deţinut de către partenerul public şi investitorul privat.  +  Articolul 33 (1) Compania de proiect funcţionează pe toată perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat şi se lichidează conform legii la data încheierii acestuia.--------Alin. (2) al art. 33 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 34Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea şi gestionarea, pe principii economice, conform legii şi statutului propriu de înfiinţare şi funcţionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligaţiilor de la părţile contractante, precum şi transferul în conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului şi serviciilor care fac obiectul acestuia, în beneficiul public, prin partenerul public.  +  Articolul 35Pe toată perioada de funcţionare a companiei de proiect, aceasta nu poate să îşi schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii.  +  Articolul 36Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administraţie, în care cei 2 parteneri vor fi reprezentaţi proporţional cu participarea prevăzută la art. 4 lit. f) şi art. 27 lit. f).--------Art. 36 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 37Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat, pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, şi nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.  +  Capitolul VI Organizarea activităţii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat  +  Articolul 38 (1) Coordonarea şi monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi reorganizată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizează prin hotărâre a Guvernului la nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi va avea rol de instituţie centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat şi are ca atribuţie principală îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o bază de date publică, integrată, unică şi actualizată, cuprinzând toate proiectele de parteneriat public-privat anunţate, precum şi arhiva proiectelor în desfăşurare şi/sau finalizate.  +  Articolul 39Prin decizii interne pot fi organizate şi puse în funcţiune, dacă se justifică, unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autorităţilor publice care derulează cel puţin două proiecte de parteneriat public-privat.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 40Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii absolute a contractelor de parteneriat public-privat încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 41Retragerea din contract înainte de termenul stabilit sau neîndeplinirea obligaţiilor contractuale se sancţionează cu plata unor penalităţi care vor fi specificate în mod expres în contractul încheiat între partenerul public şi cel privat.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile acesteia se completează cu dreptul comun.  +  Articolul 43Proprietatea intelectuală dobândită în procesul realizării parteneriatului public-privat aparţine partenerului privat, dacă contractul nu prevede altfel.  +  Articolul 44În cazul în care se îndeplinesc condiţiile unui proiect de parteneriat public-privat şi nu se încalcă interese de ordin public, dispoziţiile prezentei legi pot fi aplicate şi în cazul activităţilor relevante definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare - cap. VIII "Contracte sectoriale", secţiunea 1 "Activităţi relevante".  +  Articolul 45Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentaţiei cadastrale, de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice.  +  Articolul 45^1Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte: a) refuzul de a pune la dispoziţia Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de monitorizare şi supraveghere; b) netransmiterea informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat; c) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei legi, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă; d) orice altă încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 3, cu excepţia art. 3 alin. (1) lit. e).--------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 45^2 (1) Contravenţia prevăzută la art. 45^1 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 45^1 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei. (3) Contravenţia prevăzută la art. 45^1 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. (4) Contravenientul are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2).--------Art. 45^2 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 45^3 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat. (2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei. (3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. În vederea exercitării acestui drept, persoanele respective vor transmite Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia. (4) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va monitoriza şi supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia, putând lua orice măsuri pentru îndreptarea neconformităţilor constatate. (5) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecţie a partenerului privat, care intră sub incidenţa legislaţiei privind parteneriatul public-privat.--------Art. 45^3 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 45^4 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 45^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.--------Art. 45^4 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 46În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 47Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.  +  Anexa INFORMAŢII MINIMEcare trebuie incluse în anunţul deselecţie pentru contractele departeneriat public privat1. Denumirea, ţara, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale partenerului public2. Procedura aleasă de selecţie a partenerului privat3. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a bunurilor sau locul prestării serviciilor4. Pentru contractul de parteneriat public-privat, după caz:- natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării;- natura şi cantitatea bunurilor care urmează să fie realizate;- categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor care trebuie prestate.5. Informaţii privind obiectul contractului de parteneriat public-privat6. Valoarea totală estimată a contractului de parteneriat public-privat7. Termenul de finalizare sau durata contractului de parteneriat public-privat. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate bunurile sau, după caz, la care sunt prestate serviciile8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot solicita informaţii în legătură cu derularea procedurii de selecţie a partenerului privat, privind încheierea contractului de parteneriat public-privat9. Termenul de primire, adresa la care trebuie transmise şi limba în care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intenţie. Data până la care se pot solicita clarificări10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor/scrisorilor de intenţie şi persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor sau a scrisorilor de intenţie11. Garanţiile solicitate12. Modalităţi de finanţare şi/sau referiri la prevederile care le reglementează13. Forma juridică sub care trebuie să se prezinte un grup de investitori privaţi care participă la procedura de selecţie14. Criterii de selecţie privind situaţia personală a investitorilor privaţi care pot atrage excluderea acestora din urmă şi informaţii solicitate care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile care justifică excluderea15. Criterii de selecţie privind situaţia economică-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională a investitorilor privaţi; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte investitorul privat pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul specific minim al capacităţilor impuse16. Perioada în care ofertantul/investitorul privat trebuie să îşi menţină oferta valabilă17. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat18. Criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor sunt menţionate în cazul în care nu figurează în documentul ataşat anunţului de selecţie19. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor20. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii21. Data transmiterii spre publicare a anunţului de selecţie-----------Anexa a fost introdusă de pct. 25 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 octombrie 2010.Nr. 178.------------