ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare(actualizat până la data de 3 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR




  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 20 aprilie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 3 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006; ORDINUL nr. 93 din 30 martie 2007; ORDINUL nr. 174 din 24 septembrie 2007; ORDINUL nr. 84 din 3 octombrie 2008; ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010.În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secţiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 este acţiune sanitară veterinară publică de interes naţional, care se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia naţională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naţionale de referinţă, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, în circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în circumscripţiile veterinare de asistenţă concesionată, în spaţiile special amenajate şi dotate pentru decelarea trichinei, din unităţile de tăiere a porcinelor şi/sau a cabalinelor ori din unităţile de depozitare şi prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea trichinei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 262, 263 şi 264 şi în anexa nr. 2 pct. 157, 158 şi 158 bis la prezentul ordin.  +  Articolul 6Contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei, efectuat în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.---------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.---------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.  +  Articolul 8^1 (1) Verificarea capacităţii de diagnostic se efectuează gratuit pentru profilele: morfopatologie, serologie, bacteorologie, virusologie prin IFD, IFI, TICE, IFA, ELISA şi ID, parazitologie, toxicologie, micologie, boli de nutriţie şi biologie moleculară, leucemii şi imunodeficienţe pentru leucoza enzootică bovină şi anemia infecţioasă ecvină, patologie rumegătoare, patologie aviară, patologie animale acvatice şi patologie albine, igienă animală şi protecţia mediului. (2) Consultanţa, instruirile periodice şi verificarea capacităţii analitice de laborator privind expertiza alimentelor şi furajelor se efectuează gratuit.---------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa 1A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelorde laborator în domeniul sănătăţii animalelor┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAŢIUNII │ TARIF ││crt.│ │(lei/analiza││ │ │ /examen/ ││ │ │ operaţiune)│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1.│Examen anatomopatologic la: - animale mici, peşti │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2.│ - animale mijlocii │ 36,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3.│ - animle mari │ 45,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4.│ - set de organe - animale mijlocii │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5.│ - set de organe - animale mari │ 34,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6.│Biopsie │ 52,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7.│Examen clinic şi anatomopatologic pt. albine şi viermi │ ││ │de mătase │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8.│Examen bacterioscopic │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 9.│Examen bacterioscopic special │ 32,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 10.│Examen bacteriologic pe cadavru │ 88,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 11.│ - examen patogenitate culturi microbiene │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 12.│ - antibiograma │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 13.│ - examen biochimic culturi microbiene │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 14.│ Examen bacteriologic pe proba unică │ 41,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 15.│ - examen patogenitate culturi microbiene │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 16.│ - antibiograma │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 17.│ - examen biochimic culturi microbiene │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 18.│ Examen bacteriologic albine şi viermi de mătase │ 48,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 19.│ - examen biochimic culturi microbiene │ 28,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 20.│ - antibiograma │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 21.│ Examen bacteriologic peşte │ 53,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 22.│ - examen biochimic culturi microbiene │ 28,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 23.│ - antibiograma │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 24.│Identificare: - Yersinia ruckeri prin latex aglutinare │ 21,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 25.│ - Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 26.│ - Vibrio salmonicida prin latex aglutinare │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 27.│ - E.coli/100 g moluşte bivalve │ 103,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 28.│ - şi caracterizare Salmonella/25 g │ ││ │ moluşte bivalve │ 181,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 29.│ - Salmonella prin testul latex aglutinare │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 30.│ - Samonella prin Api 20E │ 21,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 31.│ - agenţi patogeni moluşte bivalve │ 90,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 32.│Examen toxicologic al culturilor microbiene │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 33.│Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfecţioase │ 42,00││ │a tulpinilor bacteriene │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 34.│Examen citopatologic: - metoda Sellers │ 35,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 35.│ - metoda Armstrong │ 27,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 36.│ - metoda Pappenheim │ 45,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 37.│ - metoda - Ziehl-Nielsen modificată │ 47,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 38.│ - metoda Papanicolau │ 48,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 39.│ - metoda hematoxilina-eozina (H - E) │ 42,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 40.│ - metoda albastru - toluidina │ 43,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 41.│ - metoda negru Sudan B │ 45,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 42.│ - metoda violet de genţiana │ 37,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 43.│Examen histopatologic prin: - metoda H - E │ 40,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 44.│ - metoda Masson modificată │ 51,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 45.│ - metoda Ziehl-Nielsen modificată│ 66,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 46.│ - metoda Mann │ 63,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 47.│ - metoda Lentz │ 60,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 48.│ - metoda Levaditti │ 80,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 49.│ - metoda Pappenhein │ 56,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 50.│ - metoda Romanowsky - Giemsa │ ││ │ modificată │ 53,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 51.│ - metoda Gomori │ 67,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 52.│ - metoda Van Gieson │ 68,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 53.│ - metoda Brachet │ 65,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 54.│ - metoda Albastru Alcian │ 44,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 55.│ - metoda Albastru Alcian - PAS │ 86,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 56.│ - metoda Perls │ 61,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 57.│ - metoda negru de Sudan B │ 77,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 58.│ - metoda Okamoto │ 61,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 59.│ - metoda Von Kossa │ 82,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 60.│ - metoda Pasini │ 54,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 61.│ - metoda Bensley │ 57,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 62.│ - metoda Cowdry │ 62,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 63.│ - metoda De Robert - Hausser │ 46,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 64.│ - metoda Langhans │ 52,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 65.│ - metoda Lillie-Pasternack │ 51,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 66.│ - metoda Paschinger │ 57,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 67.│ - metoda Roşu de Congo │ 55,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 68.│ - metoda Schmorl │ 54,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 69.│ - metoda Schultze - Schmidt │ 51,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 70.│ - metoda Gramm - Weigert │ 57,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 71.│ - metoda Nicolau-Kopciowska │ 52,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 72.│ - metoda Tanzer │ 51,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 73.│ - metoda Twort-Ollett │ 46,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 74.│ - metoda violet de genţiana │ 50,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 75.│ - metoda Ziehler │ 52,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 76.│ - metoda albastru de toluidina │ 181,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 77.│ - metoda prin IF │ 65,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 78.│Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST │ 219,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 79.│Test rapid Western blot pentru diagnosticul EST │ 219,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 80.│Test rapid prin chemiluminiscenta pentru diagnosticul EST │ 212,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 81.│Metoda imunohistochimică pentru diagnosticul de │ ││ │confirmare a EST │ 212,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 82.│Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare EST │ 222,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 83.│Examen histopatologic la albine şi viermi de mătase │ 49,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 84.│Determinarea numărului de: - eritrocite (metoda clasică) │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 85.│ - leucocite (metoda clasică) │ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 86.│ - trombocite (metoda clasică) │ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 87.│ Determinarea: - hemoglobinei (metoda colorimetrică) │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 88.│ - hematocritului (microhematocritul) │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 89.│Calculi indici eritrocitari derivaţi (VEM, HEM, CHEM) │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 90.│Hemoleucograma - Coulter-Counter AcT5Diff CP │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 91.│Formula leucocitară │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 92.│Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 93.│Colorare frotiu - metoda panoptica May Grunwald-Giemsa │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 94.│Medulograma, adenograma │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 95.│Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH │ ││ │(metoda Westergreen) │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 96.│Leucocitoconcentratul │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 97.│Determinarea timpului de coagulare - timp de sângerare │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 98.│Determinarea timpului de:-tromboplastina tisulară-timp Quick│ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 99.│ - recalcificare - timp Howell │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│100.│Determinarea: - retracţiei cheagului │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│101.│ - fibrinogenului prin coagulare cu trombina │ ││ │ (metoda cantitativă) │ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│102.│ - numărului de reticulocite │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│103.│ - sideroblastilor şi siderocitelor │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│104.│Evidentierea corpusculilor Heinz │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│105.│Determinarea rezistenţei globulare │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│106.│Fosfataza alcalina leucocitară - FAL │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│107.│Glicogenul leucocitar │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│108.│Reacţia peroxidazelor │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│109.│Proteina C reactiva - PCR │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│110.│Dozarea: - proteinei serice │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│111.│ - albuminei serice │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│112.│ - glicemiei serice │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│113.│ - colesterolului seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│114.│ - beta - carotenului seric │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│115.│ - ureei serice │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│116.│ - GOT seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│117.│ - GPT seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│118.│ - vitaminei E │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│119.│ - vitaminei C │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│120.│ - acidului lactic │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│121.│ - acidului piruvic │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│122.│ - GGT │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│123.│ - colinesterazei │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│124.│ - CPK │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│125.│ - amilazei serice │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│126.│ - lipidelor serice │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│127.│ - Se seric │ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│128.│Sumar urină │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│129.│Identificare corpi cetonici │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│130.│Dozarea: - corpilor cetonici │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│131.│ - fosfatazei alcaline │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│132.│ - bilirubinei totale │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│133.│ - sodiului şi potasiului │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│134.│ - microelementelor serice │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│135.│ - calciului seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│136.│ - fosforului seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│137.│ - creatininei serice │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│138.│ - acidului uric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│139.│ - magneziului seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│140.│ - clorului seric │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│141.│ - vitaminei A │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│142.│ - fibrinogenului │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│143.│ - rezervei alcaline │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│144.│ - trigliceridelor serice │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│145.│Electroforeza proteinelor │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│146.│ELISA - determinarea cantitativă a estradioului │ 38,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│147.│Examenul mobilităţii spermatozoizilor │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│148.│Determinarea concentraţiei spermatozoizilor │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│149.│Examenul morfologic al spermatozoizilor │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│150.│ELISA - determinarea cantitativă a progesteronului │ 38,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│151.│Determinarea infecţiei tuberculoase şi paratuberculoase prin│ ││ │ - teste de tuberculinare │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│152.│ - teste de imunostimulare limfocitara (TISL) │ 33,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│153.│Depistarea infectiei tuberculoase prin test El As - glFN │ 74,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│154.│Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru: - paratuberculoză│ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│155.│ - Maedi - Visna - CAE │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│156.│Test ELISA indirect pentru detectia de anticorpi serici │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│157.│Test ELISA bloking pentru detectie de anticorpi serici │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│158.│Testul de inhibarea hemaglutinarii pentru detecţia │ ││ │anticorpilor │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│159.│Testul de imunoflorescenţă indirectă (IF) cu antigen IgG de:│ ││ │bou, cal, oaie, capră │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│160.│Test de imunofluorescenţă directă pentru detecţia de antigen│ ││ │viral pe frotiuri din secreţii, etc. │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│161.│Testul de seroneutralizare pe culturi celulare │ 66,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│162.│Testul IHA pentru detecţia anticorpilor în influenţa ecvina │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│163.│Microtestul IHA pentru: - boala de Newcastle │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│164.│ - sindromul căderii ouatului │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│165.│Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│166.│Imunodifuzia în gel de agar pentru influenţa aviară - │ ││ │(cu reagenţi din import) │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│167.│ Indexul patogenităţii: - intracerebrale (IPIC) │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│168.│ - intravenoase (IPIV) │ 35,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│169.│Examinarea: - limfocitelor (prin separare) │ 66,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│170.│ - monocitelor (prin separare) │ 66,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│171.│Testul de rozetare │ 66,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│172.│Identificarea: - limfocitelor B │ 100,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│173.│ - limfocitelor T │ 82,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│174.│Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru: - PPC │ 203,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│175.│ - PRRS │ 203,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│176.│ - Aujeszky │ 203,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│177.│Test PCR (clasic) pentru: - PPC │ 162,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│178.│ - Bluetongue │ 162,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│179.│ - Maedi Visna, CAEV │ 162,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│180.│ - Avian Mycoplasmas │ 144,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│181.│ - Actinobacillus pleuropneumoniae │ 144,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│182.│ - Mycobacterium paratuberculosis │ 144,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│183.│ - BVD │ 162,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│184.│Imunoflorescenţă: - directă (pe frotiuri directe) │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│185.│ - indirectă (pe frotiuri directe) │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│186.│ - indirectă cu semnal amplificat │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│187.│Serologie virală prin imunoflorescenţă indirectă: │ ││ │ - pe suport Ag IDSA │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│188.│ - pe suport Ag import │ 21,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│189.│Serologie virală prin imunoflorescenţă indirectă cu │ ││ │semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│190.│ - pe suport Ag import │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│191.│Serologie virală prin test imunocitoenzimatic: │ ││ │ - pe suport Ag IDSA │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│192.│ - pe suport Ag import │ 21,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│193.│Serologie virală prin test imunocitoenzimatic cu semnal │ ││ │amplificat: - pe suport Ag IDSA │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│194.│ - pe suport Ag import │ 26,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│195.│Serologie virală prin test imunocitoenzimatic - ELISA │ ││ │indirect cu: │ ││ │ - reagenţi parţial preparaţi de IDSA │ 19,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│196.│ - reagenţi indigeni sau de import │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│197.│Test imunocromatografic pentru trichineloză │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│198.│Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│199.│Test de imunoperoxidaza pentru identificarea antigenului │ 17,00││ │sau izolatelor de pestivirusuri │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│200.│Imunodiagnostic prin: - ELISA │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│201.│ - blocking ELISA │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│202.│ - blocking ELISA cu semnal amplificat │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│203.│ - ELISA în faza lichidă │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│204.│Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 32,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│205.│Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│206.│Izolare de virus pe culturi celulare │ 50,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│207.│Izolare de virus pe oua embrionate │ 60,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│208.│Diagnostic virusologie pentru rabie │ 74,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│209.│Izolare de virus pe culturi celulare la peşti │ 66,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│210.│Elisa din omogenat de organe pentru: - SHV │ 76,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│211.│ - NPI │ 76,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│212.│ - VPC │ 76,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│213.│Identificare virusuri de la peşti prin imunoflorescenţă │ 128,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│214.│RSAR pentru: - tifopuluroza │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│215.│ - micoplasmoza │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│216.│ - bruceloza (Roz Bengal) │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│217.│ - B melitensis │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│218.│ - F tularensis │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│219.│ - bruceloza canina (Brucerocan) │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│220.│Examen prin RMA în leptospiroza │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│221.│Idem - seroaglutinare - lenta (RSAL) │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│222.│RSAL pentru: - tifopuluroza │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│223.│ - în micoplasmoza │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│224.│ - în bruceloza │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│225.│Testul de contraimunoelectroforeză │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│226.│Testul inelar pentru lapte (TIL) │ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│227.│Reacţia de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC) │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│228.│RFC pentru: - febra Q │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│229.│ - chlamidioza │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│230.│ - bruceloza │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│231.│ - paratuberculoza │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│232.│ - morva │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│233.│ - durina │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│234.│Reacţia de fixare a complementului (microtehnica) pentru │ ││ │Pleuropneumonia contagioasă bovină │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│235.│Reactia de fixare a complementului (microtehnica) pentru: │ ││ │ - morva │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│236.│ - durina │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│237.│ - bruceloza - aglutinare în tub (SAT)│ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│238.│Test imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A. │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│239.│ELISA pentru: - trichineloza │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│240.│ - toxoplasmoza │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│241.│ - paratuberculoza │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│242.│Diagnostic poliedrie la viermi de matase prin metoda:- Pohil│ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│243.│ - Svetov│ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│244.│Examen parazitologic: │ ││ │- Sânge prin metoda: -picături strivite între lamă şi lamelă│ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│245.│ - metoda M.G.G. │ 21,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│246.│- Materii fecale prin metoda: - preparatului cu soluţie │ ││ │ de Lugol │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│247.│ - metoda Ziehl Nielsen │ ││ │ modificată │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│248.│- Ficat prin metoda -preparatului direct între lama şi lamelă 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│249.│- Pulmon, secreţii nazale prin metoda: - May Grumwald Giemsa│ 21,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│250.│ - Toluidina blau │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│251.│- Sol - metoda prin centrifugare │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│252.│Examen parazitologic al: - bilei │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│253.│ - urinei │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│254.│ - pielii şi fanerelor │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│255.│ - apei │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│256.│ - furajelor sau asternutului │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│257.│Examen parazitologic: - pe amprenta de organ ţesut │ ││ │ (frotiu) MGG │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│258.│ - din matrix organe │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│259.│ - pentru trichomonoza bovină: - direct│ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│260.│ - cultural│ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│261.│ - coproparazitologic (ovoscopic │ ││ │ şi larvoscopic) │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│262.│Examen trichineloscopic direct │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│263.│Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe │ ││ │probă unica │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│264.│Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe │ ││ │colective │ 48,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│265.│Identificarea genului şi speciei paraziţilor │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│266.│Determinarea încărcăturii parazitare pe gram de proba │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│267.│Cultivare larve │ 43,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│268.│Examen parazitologic complex, la peşte │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│269.│Examen parazitologic pentru: - Acarapis woody │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│270.│ - Nosema spp │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│271.│ - Varroa J sau Braula C │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│272.│Examen serologic pentru LEB (screening) │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│273.│Examen pe faguri cu puiet de albine │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│274.│Determinarea pH-ului: - cu hârtie indicatoare │ 3,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│275.│ - prin metoda potenţiometrică │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│276.│Determinarea clorurii de sodiu │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│277.│Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│278.│Determinarea metalelor grele: - prin spectrofotometrie de │ 56,00││ │ absorbţie atomică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│279.│ - prin metoda colorimetrică │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│280.│Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbţie │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│281.│Determinarea azotaţilor sau a azotiţilor │ 22,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│282.│Dozarea azotaţilor prin metoda: - cu coloana de cadmiu │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│283.│ - amoniacului │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│284.│Identificarea coccidiostaticelor │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│285.│Dozarea: - monenzinului │ 41,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│286.│ - salinomicinului │ 45,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│287.│ - furazolidonei │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│288.│ - amprolului │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│289.│Identificarea: - fosfurilor metalice │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│290.│ - acid cianhidric │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│291.│ - cianurilor din apa │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│292.│ - ANTU (alfa-naftiltioureei) │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│293.│Dozarea fosfaţilor │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│294.│Identificarea: -fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu│ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│295.│ - alcoolului etilic │ 6,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│296.│ - alcaloizilor │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│297.│Determinarea: - arsenului │ 61,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│298.│ - ureei │ 27,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│299.│Reacţia Kreiss │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│300.│Dozarea: - alcoolului metilic │ 35,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│301.│ - methemoglobinei │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│302.│ - hidrogenului sulfurat │ 20,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│303.│ - substanţelor oxidabile │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│304.│ - fluorului │ 38,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│305.│ - oxigenului dizolvat │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│306.│ - fenolilor │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│307.│Dozarea: - sodiului şi potasiului din alte probe │ ││ │ (decăt sange) │ 23,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│308.│ - indicelui ureazic │ 32,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│309.│ - radioactivităţii │ 40,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│310.│Identificarea: - pesticidelor organoclorurate prin CSS │ 49,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│311.│ - pesticidelor organofosforice prin CSS │ 50,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│312.│ - erbicide triazine prin CSS │ 37,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│313.│ - erbicide de tip 2,4 D prin CSS │ 36,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│314.│ - pesticidelor organomercurice prin CSS │ 36,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│315.│ - furadanului prin CSS │ 35,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│316.│ - warfarinei prin CSS │ 36,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│317.│Determinarea fenolilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 19,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│318.│Determinarea detergenţilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│319.│Determinarea cianurilor din apă cu ajutorul kit-ului │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│320.│Determinarea hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apă │ 9,00││ │cu ajutorul kit-ului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│321.│Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice │ ││ │rapide/parametru │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│322.│Determinarea cantitativă a microorganismelor din aer │ ││ │(metoda Koch) │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│323.│Testul de sanitaţie: - bacililor coliformi modificat │ ││ │ (TBCM)/obiectiv │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│324.│ - stafilococic (TS) /analiza │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│325.│ - TAAR/obiectiv │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│326.│ - TSBC/ ferma │ 1249,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│327.│Determinarea substanţelor în suspensie din apă │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│328.│Recoltarea şi prelucrarea probelor de sol pentru executarea │ 20,00││ │examenelor bacteriologice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│329.│Examenul bacteriologic calitativ al solului │ 183,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│330.│Determinarea: - oxigenului dizolvat în apă │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│331.│ - cantitativă a streptococilor termotoleranţi din apă │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│332.│ - turbidităţii apei │ 16,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│333.│ - poluanţilor organici din apa reziduală prin proba │ ││ │ de putrefacţie │ 59,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│334.│ - carbonului organic din sol │ 52,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│335.│ - pH-ului solului │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│336.│ - mărimii granulelor din sol │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│337.│ - permeabilităţii solului │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│338.│ - capilarităţii solului │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│339.│ - umidităţii solului │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│340.│ - pulberilor din aerul atmosferic │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│341.│ - dioxidului de carbon din aerul adăposturilor │ 15,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│342.│ - dioxidului de carbon din aerul atmosferic │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│343.│ - cantităţi de hidrogen sulfurat din aer │ 9,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│344.│ - conidiospersogramei │ 8,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│345.│ - cantitativă a pulberilor din aerul adăposturilor │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│346.│ - cantitativă a pulberilor sedimentabile din aer │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│347.│ - turbidităţii apei potabile (metoda cu etalon │ ││ │ suspensie de fomazina) │ 54,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│348.│ - culorii apei prin compararea cu o scară colorimetrică│ ││ │ etalon convenţională │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│349.│ - numărului de fungi din aer │ 74,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│350.│Recoltarea probelor din apă │ 28,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│351.│Determinarea: - ureei din apa reziduală │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│352.│ - clorurilor din sol │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│353.│ - florei din sol │ 112,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│354.│ - amoniacului din sol │ 27,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│355.│ - potenţialului redox al solului │ 17,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│356.│Determinarea: - calciului din sol │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│357.│ - turbidităţii apei potabile │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│358.│ - bacteriilor din genul Salmonella din apă │ 55,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│359.│Analiza biologică a apei potabile │ 37,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│360.│Determinarea agenţilor de suprafaţa anionici din apă prin │ 6,00││ │metoda spectrometrică cu albastru de metilen │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│361.│Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi din apă │ 29,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│362.│Determinarea conţinutului de dioxid de carbon liber din │ ││ │apă potabilă │ 56,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│363.│Determinarea dioxidului de carbon total din apă potabilă │ 57,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│364.│Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apă potabilă │ 98,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│365.│Determinarea: - acidităţii apei potabile │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│366.│ - alcalinităţii apei potabile │ 14,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│367.│Examen bacteriologic cantitativ al solului │ 18,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│368.│Determinarea: - numărului total de bacterii din apă potabilă│ 30,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│369.│ - numărului de streptococi din apă │ 27,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│370.│ - nr. de bacterii coliforme termotolerante │ ││ │ din apă │ 27,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│371.│ - nr. de bacterii coliforme din apă prin │ ││ │ metoda tuburilor multiple │ 27,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│372.│Test de sanitaţie prin evidenţierea ATP-ului/obiectiv │ 109,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│373.│Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de │ 53,00││ │evidenţiere a germenilor aerobi mezofili din adăposturile de│ ││ │animale/obiectiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│374.│Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de │ 68,00││ │evidenţiere a fungilor din adăposturile de animale/obiectiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│375.│Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de │ 86,00││ │evidenţiere a bacililor coliformi din adăposturile de │ ││ │animale/obiectiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│376.│Evidenţierea prezenţei enterobacteriaceelor prin testul │ 45,00││ │microbiologic de teren (TMT) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│377.│Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de │ 145,00││ │suprafaţă şi ape uzate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│378.│Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării │ 75,00││ │analizelor de laborator │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│379.│Determinarea conţinutului de materii în suspensie plutitoare│ ││ │din apele de suprafaţă şi din apele uzate: │ ││ │ - metoda volumetrică │ 25,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│380.│ - metoda gravimetrică │ 26,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│381.│Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie │ ││ │din apele de suprafaţă şi din apele uzate: │ ││ │ - metoda prin filtrare │ 22,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│382.│Determinarea conţinutului de materii în suspensie, │ ││ │sedimentabile din apele de suprafaţă şi din apele uzate: │ ││ │ - metoda volumetrică │ 26,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│383.│ - metoda gravimetrică │ 26,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│384.│Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în │ ││ │suspensie din apele de suprafaţă şi din apele uzate: │ ││ │ - conţinut în materii minerale │ 33,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│385.│ - conţinut în materii organice │ 36,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│386.│Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii │ 1896,00││ │succesive (PMS)/ferma │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│387.│Analiza botanică │ 19,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│388.│Examen micologic: - sumar │ 19,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│389.│ - calitativ │ 41,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│390.│ - complex │ 69,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│391.│ - organe, cadavre, produse patologice etc. │ 32,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│392.│ - micotoxicologic sumar │ 32,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│393.│ - determinarea micotoxinelor din furaje prin CSS │ 62,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│394.│ - complex │ 231,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│395.│Examen micologic - test biologic │ 169,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│396.│Examen micologic complex la albine şi viermi de mătase │ 26,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│397.│Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică -│ 218,00││ │coloraţie negativă cu uranil - acetat 2 % │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│398.│Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie│ 345,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│399.│Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon │ 490,00││ │- metoda clasică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│400.│Bioproba pe: - animale de laborator, insecte │ 28,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│401.│ - animale mijlocii │ 533,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│402.│ - animale mari │ 1324,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│403.│Bioproba pe păsări: - tinere │ 24,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│404.│ - adulte │ 40,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│405.│Expertiza medico-legală veterinară/zi │ 516,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│406.│Contraexpertiza de diagnostic medicală veterinară/zi │ 494,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│407.│Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene │ ││ │şi analize: │ ││ │ - hematologice │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│408.│ - serologice │ 4,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│409.│ - bacteriologice - micologice │ 2,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│410.│ - parazitologice │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│411.│ - coproparazitologice │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│412.│Dezinfecţia mijloacelor de transport: - autoturisme │ 7,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│413.│ - autotrenuri │ 12,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│414.│ - microbuze │ 10,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│415.│ - autobuze │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│416.│ - autocare │ 11,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│417.│ - vagoane │ 1,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│418.│Dezinfecţia suprafeţelor/mý │ 1,00│└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘---------*) Tariful nu include T.V.A.B. TARIFEpentru consultanţă, instruiri practice şiverificarea capacităţii de diagnostic de laborator privindsănătatea animalelor, protecţia animalelor şi protecţia mediului*Font 9*┌───┬──────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ INSTRUIRI cu durata de 3 zile ││ │ │ ├───────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ │ │ │ La sediul IDSA │ În teren ││ │ │ ├───────┬───────┬───────┼───────┬────────┬───────┬─────────┤│Nr.│ │ │Salarii│Cheltu-│ │Salarii│ Trans- │Materi-│ ││crt│ │ │perso- │ieli │ │perso- │ port, │ale do-│ ││ │ PROFILUL │U.M.│ nal │materi-│ TOTAL │ nal │ cazare,│cumen- │ ││ │ │ │ │ale, │ │ │ diurna │tare, │ TOTAL ││ │ │ │ │reac- │ │ │ │reac- │ ││ │ │ │ │tivi, │ │ │ │tivi, │ ││ │ │ │ │ etc. │ │ │ │ etc. │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 1 │Consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertiză de │lei │ - │ - │ 367│ - │ - │ - │ 367││ │diagnostic: │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialist/zi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 2 │Morfopatologie, │lei │ 210│ 291│ 475│ 210│ 445│ 500│ 1097 │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 3 │Serologie, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Bacteriologie, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Micologie, │lei │ 210│ 14│ 213│ 210│ 445│ 58│ 622││ │Parazitologie, LEB, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Patologie aviară, │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 4 │Virusologie │lei │ 210│ 0│ 199│ 210│ 445│ │ 622│├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 5 │Boli de nutriţie, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Biologie moleculară, │lei │ 210│ 58│ 254│ 210│ 445│ │ 600││ │Toxicologie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 6 │Patologie taurine şi │lei │ 418│ 29│ 424│ 322│ 1334│ 29│ 1600││ │ecvine │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 7 │Patologie animale │lei │ 418│ 29│ 424│ 322│ 1334│ 29│ 1600││ │acvatice, albine şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │viermi de mătase │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 8 │Igienă animală şi │lei │ 418│ 29│ 424│ 322│ 1334│ 29│ 1600││ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤│ 9 │Epidemiologie │lei │ 210│ 14│ 213│ 210│ 445│ 14│ 635│└───┴──────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴─────────┘Restul cheltuielilor de cazare, diurnă şi transport vor fi suportate direct de beneficiar sau prin decontare la IDSA.În costuri nu s-a inclus T.V.A.Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau ale celorlalte instituite centrale din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.----------Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011, potrivit art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 2TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator privindexpertiza sanitar-veterinară a produselor de origine animală şi a furajelor┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Tarif ││crt.│ Denumirea analizei/examenului/operaţiunii │ (lei/analiză/ ││ │ │ examen/ ││ │ │ operaţiune) │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Pesticide organoclorurate - GLC │ 129│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Pesticide organofosforice - GLC │ 147│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Pesticide carbamice - GLC │ 137│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4 │Cloramfenicol - GLC │ 46│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 5 │Cloramfenicol ELISA │ 110│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 6 │Cloramfenicol CHARM - miere │ 130│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 7 │Sulfamida - CSS │ 44│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 8 │Sulfamida HPLC - miere │ 76│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 9 │Sulfamida CHARM - miere │ 130│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 10 │Dimetridazol - spectrometrie UV │ 41│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 11 │Coccidiostatice - Sp.UV │ 39│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 12 │Nitrofurani - spectrometrie UV │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 13 │Nitrofurani - ELISA │ 129│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 14 │Ivermectin - GLC │ 42│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 15 │Tireostatice - gravimetric │ 6│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 16 │Tireostatice - CSS │ 29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 17 │Tranchilizante şi beta blocante CSS │ 46│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 18 │Hormoni - GLC │ 67│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 19 │Hormoni - ELISA - sânge │ 95│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 20 │Hormoni - ELISA - urina, bila │ 115│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 21 │Bifenilipoliclorurati GLC │ 117│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 22 │Dioxina GC-MS │ 165│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 23 │Beta agoniste - ELISA │ 110│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 24 │Streptomicina - ELISA │ 116│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 25 │Streptomicina - HPLC - miere │ 127│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 26 │Streptomicina CHARM - miere │ 92│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 27 │Tetracicline CHARM - miere │ 89│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 28 │Fenol HPLC - miere │ 33│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 29 │Determinarea acidităţii │ 17│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 30 │Determinarea azotitilor (metoda Griess) │ 13│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 31 │Determinarea fosfatilor (metoda Chi-Mo-ci-Ac) │ 33│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 32 │Determinarea pH-ului (potentiometric şi conductivităţii│ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 33 │Determinarea conţinutului de amidon │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 34 │Determinarea conţinutului de apa │ 11│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 35 │Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl │ 22│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 36 │Determinarea cenuşii │ 8│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 37 │Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr) │ 12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 38 │Determinarea proteinei de soia │ 396│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 39 │Determinarea hidroxiprolinei din carne şi preparate din│ ││ │carne │ 67│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 40 │Determinarea amoniacului din apa │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 41 │Determinarea substanţelor organice oxidabile din apa │ 13│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 42 │Luarea şi pregătirea probelor pentru examen │ ││ │fizico-chimic │ 2│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 43 │Determinarea azotului uşor hidrolizabil │ 9│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 44 │Determinarea clorului rezidual liber din apa │ 8│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 45 │Determinarea amoniacului- reacţia Nessler │ 7│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 46 │Reacţia pentru hidrogen sulfurat │ 5│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 47 │Reactia Kreiss │ 20│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 48 │Determinarea zahărului invertit din miere │ 18│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 49 │Determinarea indicelui diastazic din miere │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 50 │Determinarea HMF din miere │ 19│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 51 │Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL şi POLENSKE │ 43│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 52 │Determinarea grăsimii din îngheţata prin metoda │ ││ │etero-clorhidrica │ 31│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 53 │Determinarea lactozei din lapte │ 29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 54 │Determinarea grăsimii din maioneza, brânza, unt, lapte,│ ││ │ margarina (butirometric) │ 17│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 55 │Determinarea punctului de topire la ceara │ 16│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 56 │Determinarea acidităţii la maioneza │ 12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 57 │Determinarea grăsimii din lăptişor de matca │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 58 │Determinarea indicelui de saponificare la ceara │ 16│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 59 │Determinarea indicelui de aciditate la ceara │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 60 │Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi şi │ ││ │produse alimentare │ 25│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 61 │Determinarea indicelui de aciditate │ 21│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 62 │Determinarea glucozei şi fructozei din miere │ 30│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 63 │Determinarea acizilor graşi liberi la praf de ou │ 17│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 64 │Determinarea grăsimii din praf de ou │ 34│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 65 │Determinarea indicelui de peroxid │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 66 │Determinarea substanţei uscate negrase din unt │ 22│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 67 │Deproteinizare │ 21│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 68 │Determinarea Na,Ca,K prin metoda flamfotometrica │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 69 │Determinarea carbonatilor/bicarbonatilor din lapte │ 13│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 70 │Determinarea titrului proteic │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 71 │Determinarea procentului de polen din miere │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 72 │Determinarea extractului alcoolic uscat şi conţinutul │ ││ │de ceara din propolis │ 21│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 73 │Determinarea indicelui de iod │ 25│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 74 │Determinarea puterii de coagulare │ 9│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 75 │Determinarea zaharozei din miere │ 19│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 76 │Determinarea histaminei prin HPLC │ 80│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 77 │Determinarea punctului crioscopic pentru lapte folosind│ ││ │aparatul Cryo Star │ 7│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 78 │Determinarea spectrofotometrica a histaminei din peste │ ││ │şi produse din peste │ 94│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 79 │Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 10 %│ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 80 │Determinarea azotaţilor [NO(3)] prin metoda APHA │ 20│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 81 │Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid │ ││ │pentru lapte Milkoscan │ 14│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 82 │Determinarea conţinutului de grăsime din lapte, produse│ 66││ │lactate acide şi subproduse - metoda etero-amoniacala │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 83 │Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet │ 36│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 84 │Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid Food│ 8││ │Scan │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 85 │Identificarea amidonului (reacţia de culoare cu iodul) │ 29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 86 │Determinări ponderale la conserve │ 9│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 87 │Determinarea indicelui de refracţie la grăsimi │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 88 │Determinarea densităţii la lapte prin metoda │ ││ │areometrica │ 12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 89 │Determinarea solubilitatii produselor sub forma de praf│ 12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 90 │Determinarea umidităţii prin metoda refractometrica │ 6│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 91 │Determinarea gradului de impurificare la lapte │ 8│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 92 │Reacţia Fehling (identificare glucide) │ 23│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 93 │Identificarea azotaţilor - metoda cu difenilamina │ 19│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 94 │Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe │ 7│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 95 │Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri│ 113│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 96 │Determinarea metalelor grele (Pb,Cu,Cd,Zn,Fe,Ltc.) şi │ 61││ │arsen prin SAA cu cuptor de grafit - 1 element │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 97 │Determinarea Hg şi As prin SAA cu generator de hidruri,│ ││ │după digestie cu microunde │ 95│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 98 │Determinarea metalelor grele (Pb,Cu,Cd,Zn,Fe,etc.) prin│ ││ │SAA cu flacăra, după calcinare │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- 1 element │ 56││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │- metoda colorimetrica │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 99 │Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatogra- │ ││ │fie în strat subţire │ 62│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│100 │Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare │ 64││ │prin cromatografie în strat subţire │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│101 │Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul │ 373││ │imunoenzimatic Elisa cu purificare pe coloana de │ ││ │imunoafinitate │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│102 │Determinarea gradului de contaminare radioactiva │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│103 │Examen organoleptic │ 6│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│104 │Examen bacterioscopic │ 16│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│105 │Examen sterilitate/prospeţime │ 32│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│106 │Număr total de germeni / spori aerobi │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│107 │Număr total de levuri şi mucegaiuri │ 51│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│108 │Număr total de bacterii coliforme │ 49│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│109 │Număr E.coli │ 52│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│110 │Determinare bacterii anaerobe gazogene │ 29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│111 │Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacteri│ 33││ │anaerobe │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│112 │Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene │ 29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│113 │Determinare bacterii lipolitice │ 63│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│114 │Determinare bacterii proteolitice │ 78│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│115 │Determinare bacterii acetice │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│116 │Număr total bacterii butirice │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│117 │Determinare lactobacili │ 49│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│118 │Determinarea ermeticitatii- conserve │ 22│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│119 │Examen microbiologic complet al unei probe (stanţe) │ 61││ │conserve │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│120 │Examen parazitologic peste │ 18│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│121 │Identificare Listeria monocytogenes │ 55│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│122 │Confirmare Listeria monocytogenes │ 49│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│123 │Identificare Enterobacteriaceae │ 34│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│124 │Confirmare Enterobacteriaceae │ 35│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│125 │Identificare Salmonella │ 51│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│126 │Confirmare Salmonella │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│127 │Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv │ 36│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│128 │Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv │ 25│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│129 │Identificare Yersinia enterocolitica │ 91│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│130 │Confirmare Yersinia enterocolitica │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│131 │Determinare Campylobacter - identificare │ 90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│132 │Determinare Campylobacter - confirmare │ 47│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│133 │Determinare Pseudomonas - identificare │ 22│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│134 │Determinare Pseudomonas - confirmare │ 34│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│135 │Determinare E.coli O157:H7 - identificare │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│136 │Determinare E.coli O157:H7 - confirmare │ 53│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│137 │Determinare Vibrio parahemolyticus - identificare │ 39│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│138 │Determinare Vibrio parahemolyticus - confirmare │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│139 │Determinare Proteus - identificare │ 21│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│140 │Determinare Proteus - confirmare │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│141 │Determinare Bacillus cereus - identificare │ 28│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│142 │Determinare Bacillus cereus - confirmare │ 30│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│143 │Determinare Clostridium perfringens- identificare │ 29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│144 │Determinare Clostridium perfringens- confirmare │ 23│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│145 │Determinare Enterococcus - identificare │ 33│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│146 │Determinare Enterococcus - confirmare │ 34│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│147 │Determinare clostridii sulfito-reducatoare │ 42│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│148 │Determinare specie ELISA │ 295│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│149 │Determinare specie carne cruda │ 49│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│150 │Determinare reziduuri de antibiotice Microtest │ ││ │screening │ 30│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│151 │Determinare reziduuri de antibiotice Microtest │ 40││ │confirmare │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│152 │Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin │ ││ │Blue Yellow Test - screening │ 60│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│153 │Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin │ ││ │Blue Yellow Test - confirmare │ 147│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│154 │Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm │ 48││ │B.stearothemophilus(BSDA) screening │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│155 │Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm │ 87││ │B.stearothemophilus (BSDA) confirmare │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│156 │Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere │ ││ │prin ELISA Ridascreen │ 175│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│157 │Examen trichineloscopic direct │ 7│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│158 │Examen trichineloscopic prin digestie artificiala pe │ ││ │probe colective │ 48│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│158 │Examen trichineloscopic prin digestie artificiala pe │ 14││bis │proba unica │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│159 │Identificare E.coli O157:H7 cu ajutorul kitului │ ││ │VIDASE.co/; O157:H7 │ 138│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│160 │Identificare Lfeter/a monocytogenes cu ajutorul kituri-│ 184││ │lor VIDAS LISTERIA(LIS) şi VIDAS Listeria monocytogenes│ ││ │(LMO) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│161 │Identificare Salmonella spp cu ajutorul kitului VIDAS │ ││ │Salmonella (SLM) │ 132│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│162 │Identificare Campylobacter spp cu ajutorul kitului │ ││ │VIDAS Campylobacter │ 127│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│163 │Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul │ 138││ │kitului VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN (SET 2) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│164 │Identificarea Listeria spp şi a Listeria monocytogenes │ 112││ │cu ajutorul galeriilor API Listeria │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│165 │Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul │ ││ │galeriilor API rapid ID 32 STREP │ 87│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│166 │Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul │ ││ │galeriilor API rapid ID 32E │ 84│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│167 │Identificarea Campylobacter spp cu ajutorul galeriilor │ 107││ │API Campy │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│168 │Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu aju- │ ││ │torul galeriilor API ID32 STAPH │ 98│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│169 │Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul │ 87││ │galeriilor API 20A │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│170 │Determinarea numărului de celule somatice prin metoda │ 22││ │fluoro electronică cu ajutorul somascope │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│171 │Identificarea laptelui mastitic prin CMT │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│172 │Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfecţio-│ ││ │ase a tulpinilor bacteriene │ 42│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│173 │Examen organoleptic şi botanic din furaje │ 19│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│174 │Determinarea corpurilor străine din amestecurile │ 19││ │furajere │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│175 │Determinarea conţinutului de apa din furaje │ 11│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│176 │Determinarea substanţelor proteice din furaje prin │ 22││ │metoda Kjeldahi │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│177 │Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet │ 36│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│178 │Determinarea cenuşii brute din furaje │ 8│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│179 │Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│180 │Determinarea celulozei brute din furaje │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│181 │Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - K Urscher │ 22│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│182 │Determinarea conţinutului de calciu din furaje │ ││ │titrimetric │ 14│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│183 │Determinarea conţinutului de fosfor din furaje - │ 15││ │colorimetric │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│184 │Determinarea conţinutului de mangan din furaje - │ 14││ │colorimetric │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│185 │Determinarea conţinutului de magneziu din furaje │ ││ │titrimetric │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│186 │Determinarea conţinutului de fier din furaje - │ ││ │colorimetric │ 16│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│187 │Determinarea conţinutului de sodiu din furaje - │ ││ │flamfotometric │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│188 │Determinarea conţinutului de potasiu din furaje - │ ││ │flamfotometric │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│189 │Determinarea conţinutului de cupru din furaje - │ ││ │colorimetric │ 18│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│190 │Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din │ ││ │furaje │ 12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│191 │Determinarea acizilor de fermentaţie din nutreturi │ ││ │insilozate │ 28│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│192 │Determinarea indicelui de peroxid din furaje │ 14│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│193 │Determinarea activităţii ureazica a strotului de soia │ 22│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│194 │Determinarea azotaţilor prin reducere pe coloana de │ ││ │cadmiu │ 42│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│195 │Determinarea metioninei │ 12│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│196 │Determinarea lizinei │ 35│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│197 │Determinarea vitaminei A din furaje prin │ ││ │spectrofotometrie UV │ 49│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│198 │Determinarea vitaminei E din furaje prin │ ││ │spectrofotometrie UV │ 49│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│199 │Determinarea vitaminei B2 din furaje │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│200 │Determinarea vitaminei B4 din furaje │ 15│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│201 │Determinarea vitaminei B6 din furaje │ 90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│202 │Identificarea antioxidantilor din furaje │ 23│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│203 │Identificarea microscopica │ 73│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│204 │Determinarea amprolium │ 51│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│205 │Determinarea nicarbazin │ 64│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│206 │Determinarea avatec │ 48│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│207 │Determinarea tylan │ 61│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│208 │Determinarea: │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │monensin │ 41││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │salinomicin │ 45││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │narazin │ 45│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│209 │Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din │ ││ │furaje │ 21│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│210 │Reacţia Kreiss la furaje │ 20│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│211 │Determinarea azotului uşor hidrolizabil (amoniac) la │ ││ │furaje │ 9│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│212 │Determinarea energiei brute prin calcul teoretic │ 14│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│213 │Dozare retinol prin HPLC │ 121│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│214 │Dozare tocoferol prin HPLC │ 121│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│215 │Dozare vitamina B1 │ 61│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│216 │Dozare acid ascorbic │ 18│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│217 │Dozare uree │ 27│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│218 │Determinarea micotoxinelor prin test ELISA fără purifi-│ 247││ │care pe coloana de imunoafinitate │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│219 │Determinarea micotoxinelor prin test ELISA - │ ││ │identificare rapida │ 73│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│220 │Determinarea clorurii de sodiu din furaje ISO 6495 │ 30│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│221 │Determinarea substanţelor insolubile în apa din miere │ 46│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│222 │Eficienta pasteurizarii laptelui: │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │testul peroxidazei - metoda cu benzidina │ 24│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │testul peroxidazei - metoda rapida │ 13│└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘--------*) Tariful nu include T.V.A.----------Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011, potrivit art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 3TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şia autorizării pentru comercializarea produselormedicinale şi a altor produse de uz veterinar, practicate de InstitutulVeterinar pentru Controlul ProduselorBiologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr.│ │ Tarif ││crt│ Denumire analiză/examen operaţiune/produs │ Lei │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1│Solubilitate │ 182,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2│Controlul organoleptic │ 47,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3│Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 82,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4│Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 938,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5│Identificare prin reacţii chimice │ 283,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6│Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 739,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7│Identificarea şi puritatea prin cromatografie în │ ││ │ strat subţire │ 455,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8│Identificare spectrofotometrică în IR │ 504,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - │ ││ │ în soluţie alcoolică │ 445,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 10│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - │ ││ │în soluţie apoasă │ 341,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 11│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - │ ││ │în solvenţi organici │ 638,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 12│Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică │ 201,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 13│Dozare gravimetrică │ 317,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 14│Dozare volumetrică │ 226,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 15│Determinarea densităţii cu picnometru │ 155,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 16│Determinarea densităţii cu densimetru electronic │ 108,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 17│Determinarea punctului de topire │ 197,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 18│Determinarea punctului de picurare, punctului de │ ││ │solidificare , gelificare şi a punctului │ ││ │de fierbere │ 192,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 19│Determinarea vâscozităţii cu viscozimetrul cu capilar │ 211,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 20│Determinarea vâscozităţii cu viscozimetrul rotaţional │ 219,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 21│Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi │ 56,00││ │comprimatelor │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 22│Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, │ ││ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 96,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 23│Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor │ 141,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 24│Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 150,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 25│Determinarea greutăţii medii şi individuale a │ ││ │comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, │ ││ │pilulelor, capsulelor │ 139,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 26│Determinarea variaţiei în greutate sau volum pe ambalaj │ 194,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 27│Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 162,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 28│Determinarea indicelui de acetil │ 322,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 29│Determinarea indicelui de hidroxil │ 483,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 30│Determinarea indicelui de aciditate │ 210,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 31│Determinarea indicelui de peroxid │ 217,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 32│Determinarea indicelui de saponificare │ 222,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 33│Determinarea indicelui de ester │ 244,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 34│Determinarea indicelui de iod │ 197,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 35│Determinarea substanţei nesaponificabile │ 338,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 36│Determinarea azotului din combinaţiile organice │ 265,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 37│Determinarea tensiunii specifice │ 230,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 38│Determinarea factorului de îmbibare al produselor │ 180,00││ │vegetale │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 39│Determinarea puterii rotatorii specifice │ 225,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 40│Determinarea indicelui de refracţie │ 178,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 41│Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi │ 197,00││ │corpuri străine în produse vegetale, metale grele, │ ││ │amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, │ ││ │fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 42│Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 397,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 43│Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 190,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 44│Determinare polarografică │ 384,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 45│Separări cromatografice pe coloana │ 585,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 46│Determinare cromatografică pe strat subţire │ 506,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 47│Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor │ ││ │farmaceutice │ 196,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 48│Determinarea taninurilor din produse vegetale şi │ ││ │preparate farmaceutice │ 306,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 49│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale │ 204,00││ │şi preparate farmaceutice │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 50│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor │ ││ │de metale │ 234,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 51│Proba de sedimentare │ 135,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 52│Determinarea indicelui de amăreala │ 187,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 53│Controlul microchimic al produselor vegetale │ 185,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 54│Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea │ ││ │dozării │ 28,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 55│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 36,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 56│Extragerea principiilor active din produse vegetale │ 323,00││ │şi preparate farmaceutice în vederea identificării │ ││ │sau dozării │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 57│Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării │ 259,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 58│Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică │ 190,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 59│Determinarea umidităţii prin uscare │ 157,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 60│Controlul mărimii particulelor │ 168,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 61│Determinarea intervalului de distilare │ 253,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 62│Determinarea gradului de fineţe al pulberilor │ 156,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 63│Determinarea stabilităţii suspensiilor │ 151,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 64│Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei │ 160,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 65│Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor │ 73,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 66│Determinarea timpului de cădere a spumei │ 43,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 67│Determinarea puterii de spumare │ 291,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 68│Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 167,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 69│Determinarea masei moleculare medii a dextranului │ ││ │ pulbere │ 237,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 70│Determinarea substanţelor grase totale │ 94,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 71│Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale │ 80,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 72│Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 63,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 73│Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor │ 56,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 74│Capacitatea de întindere la unguente │ 54,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 75│Dezagregarea produselor efervescente │ 129,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 76│Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici │ ││ │prin distilare la rotavapor │ 84,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 77│Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare│ ││ │la rotavapor │ 80,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 78│Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 æm│ ││ │pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă │ 48,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 79│Determinare spectrofotometrică în IR │ 516,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 80│Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică │ 831,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 81│Determinare flamfotometrică │ 828,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 82│Analiza HPLC │ 955,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 83│Analiza GC │ 741,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 84│Analiza GC cuplată cu HEAD - SPEACE │ 832,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 85│Determinarea umidităţii reziduale prin metoda │ ││ │Karl Fischer │ 162,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 86│Dozarea azotului proteic din produse biologice prin │ ││ │ metoda Kjedahl │ 353,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 87│Determinarea tipului de emulsie │ 54,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 88│Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 303,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 89│Determinarea conţinutului în clorură de sodiu │ 144,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 90│Determinarea formaldehidei din produse biologice │ ││ │prin metoda iodimetrică │ 297,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 91│Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu │ 142,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 92│Determinarea vâscozităţii emulsiei │ 15,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 93│Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) │ 21,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 94│Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin │ ││ │tehnica ELISA/placă │ 327,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 95│Control de laborator prin test imunocromatografic │ 123,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 96│Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA │ 275,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 97│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe │ ││ │6 cobai │ 1936,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 98│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe │ ││ │3 cobai │ 1105,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 99│Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai │ 2003,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│100│Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai │ 4628,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│101│Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare │ 441,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│102│Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 129,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│103│Reacţia de hemaglutinare (HA) │ 97,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│104│Reacţia de fixare complement RFC Wasserman │ 277,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│105│Reacţia de imunodifuzie în gel de agar │ 143,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│106│Stabilire titru hemolitic ser antioaie │ 173,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│107│Stabilire titru complement alexină │ 196,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│108│Control puritate prin examen bacterioscopic │ 108,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│109│Control macroscopic - produse biologice │ 31,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│110│Control sterilitate bacteriană şi fungică/ flacon │ 40,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│111│Control puritate bacteriană -tehnica izolării de colonii│ 101,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│112│Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci │ 213,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│113│Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii │ ││ │hidrocarbonate/mediu │ 70,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│114│Control inactivare pe medii de cultură specifice │ 84,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│115│Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare │ 584,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│116│Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - │ ││ │absenţa hemadsorbţiei │ 586,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│117│Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin │ ││ │antirabic inactivat │ 392,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│118│Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate │ 148,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│119│Control inactivare toxină tetanică │ 407,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│120│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie │ ││ │GRAM │ 28,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│121│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie │ ││ │GIEMSA │ 28,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│122│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie │ ││ │cu albastru de metilen │ 28,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│123│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie │ ││ │Casares Gill │ 42,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│124│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie │ ││ │cu verde de malachit │ 26,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│125│Control puritate virusologică/pui │ 1251,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│126│Control puritate virusologică/ouă embrionate │ 987,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│127│Control puritate virusologică culturi celulare │ 644,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│128│IPIC tulpină - pseudopesta aviară │ 766,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│129│Control concentraţie în germeni - vaccinuri │ ││ │bacteriene vii │ 484,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│130│Control concentraţie în spori - vaccin anticărbunos │ 560,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│131│Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice │ 471,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│132│Control concentraţie în virus pe linii celulare │ 559,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│133│Control concentraţie în virus pe culturi celulare │ ││ │şi IF (directa) │ 911,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│134│Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri │ ││ │antirabice vii │ 733,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│135│Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek │ 592,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│136│Controlul concentraţiei de virus DIE 50/embrioni SPF │ 600,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│137│Control concentraţie virus DIE 50 / embrioni │ ││ │convenţionali │ 199,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│138│Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare │ ││ │DICP 50 │ 491,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│139│Determinare DL 50/pui │ 663,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│140│Determinare DL 50/ouă embrionate │ 294,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│141│Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci │ 928,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│142│Determinare DLM/ cobai │ 2084,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│143│Control viremie /pui - boala Marek │ 1228,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│144│Determinare LT/10/şoareci - toxine clostridiene │ 673,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│145│Determinare DP 50/ şoareci │ 1535,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│146│Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - │ ││ │antitoxina tetanică │ 591,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│147│Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis │ 1058,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│148│Control specificitate - Salmonella │ 61,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│149│Control specificitate - Leptospira spp │ 220,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│150│Control specificate Dl 50/pui - vaccin difterovariola │ ││ │aviară │ 566,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│151│Control specificitate antigenică pe culturi celulare │ 654,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│152│Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi │ ││ │hemadsorbţie │ 881,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│153│Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă │ ││ │directă amprentă frotiu │ 432,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│154│Control specificitate antigenică - seroneutralizare │ ││ │pe culturi celulare │ 3403,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│155│Control specificitate antigenică - seroneutralizare │ ││ │culturi celulare - FAVN │ 3471,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│156│Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis │ 2424,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│157│Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. │ ││ │rhusiopathiae │ 357,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│158│Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. │ ││ │rhusiopathiae │ 1115,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│159│Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. │ ││ │rhusiopathiae │ 1233,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│160│Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, │ ││ │cabaline, suine │ 299,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│161│Control inocuitate specifică/ boboc raţă/ boboc găscă │ 65,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│162│Control inocuitate specifică/ tineret aviar │ 92,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│163│Control inocuitate pe pui SPF (1 - 30 zile) │ 1432,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│164│Control inocuitate specifică/ pui (1-30 zile) │ 74,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│165│Control inocuitate specifică/ câine │ 152,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│166│Control inocuitate specifică/căine - rabie │ 237,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│167│Control inocuitate specifică/ pisică │ 130,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│168│Control inocuitate nespecifică pe un iepure │ 292,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│169│Control inocuitate nespecifică pe un cobai │ 279,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│170│Control inocuitate nespecifică pe un şoarece │ 71,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│171│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de │ ││ │control/iepuri │ 5674,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│172│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de │ ││ │control/cobai │ 4815,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│173│Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin │ ││ │anticărbunos │ 644,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│174│Control valoare imunizantă / iepuri (IHA) vaccin contra │ 1530,00││ │bolii hemoragice a iepurelui │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│175│Control valoare imunizantă/ câini (IHA)- vaccin │ ││ │parvoviroză canină │ 930,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│176│Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt │ 1095,00││ │antiviral şi antipasteurelic bovin │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│177│Valoare imunizantă - infecţie de control/porci - │ ││ │vaccinuri antibacteriene │ 842,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│178│Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede │ ││ │vaccinuri antibacteriene │ 626,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│179│Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee │ ││ │vaccinuri antibacteriene │ 2352,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│180│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate │ 3349,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│181│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare │ ││ │(FEG) │ 1919,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│182│Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai vaccinuri│ ││ │antibacteriene │ 5550,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│183│Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci │ ││ │vaccinuri antibacteriene │ 1277,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│184│Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri │ ││ │vaccinuri antibacteriene │ 684,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│185│Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără │ ││ │efectiv animale) │ 256,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│186│Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) │ 466,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│187│Control concentraţie virus DIE50/ml fără embrioni │ 197,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│188│Controlul valorii imunizante - IHA/pui │ 1788,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│189│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control │ ││ │şi IHA/pui │ 1735,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│190│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control │ ││ │pentru difterovariola aviară │ 1631,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│191│Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin │ 2369,00││ │seroneutralizare/şoareci │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│192│Control seroneutralizare/şoareci │ 863,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│193│Determinare titru antitoxine clostridiene/tip │ 2701,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│194│Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric │ 2123,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│195│Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL │ 209,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│196│Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR │ 27,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│197│Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice │ 414,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│198│Control specificitate fungică pentru vaccinuri │ ││ │antimicotice │ 471,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│199│Control valoare protectoare prin infecţie de control │ ││ │pt. vaccinuri antifungice │ 240,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│200│Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic │ ││ │sub forma de momeală │ 772,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│201│Controlul valoare imunizantă pe cobai-vaccinuri │ 2524,00││ │antivirale (vaccinare, recoltare sânge) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│202│Controlul valoare biologica pe şoarece a vaccinurilor │ ││ │antirabice inactivate │ 6833,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│203│Controlul concentr în virus a vaccinurilor/suspens. │ 998,00││ │virale pe cult celulare prin testul de imunofluores │ ││ │indirecta │ ││204│Reacţia de inhibare a hemaglutinării pentru determinare │ 1044,00││ │valoare imunizantă vaccinuri antivirale │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│205│Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare│ 1445,00││ │imunizantă vaccinuri virale) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│206│Controlul concentraţie în virus a vaccinurilor/ │ 938,00││ │suspensiilor virale pe culturi celulare prin reacţia de │ ││ │hemadsorbţie │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│207│Controlul impurităţii pirogene │ 638,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│208│Controlul impurităţilor toxice pe şoareci │ 205,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│209│Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, │ ││ │chinolone, vitamine │ 474,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│210│Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor │ 797,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│211│Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor │ 578,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│212│Extragerea principiilor active din produse farmaceutice,│ 474,00││ │forme liposolubile pentru dozare │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│213│Determinări microbiologice cantitative tulpini │ ││ │bacteriene, fungice din probiotice │ 460,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│214│Determinări microbiologice calitative tulpini │ ││ │bacteriene, fungice din probiotice │ 590,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│215│Controlul eficacităţii conservantilor antimicrobieni │ 1699,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│216│Controlul conţinutului în endotoxine (test L.A.L.) │ 1521,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│217│Controlul purităţii microbiene a formelor farmaceutice │ 803,00││ │cu administrare per os şi topice │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│218│Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu │ 482,00││ │au substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă │ ││ │chirurgicală │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│219│Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, │ ││ │antimicotice │ 829,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│220│Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, │ 189,00││ │folosite la controlul sterilităţii produselor │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│221│Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care │ 18258,00││ │conţin substanţă activă nouă, propuse prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată │ ││ │cu România stat de referinţă, la care se adăugă, după │ ││ │caz; │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ 848,00││ │cazul speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ 628,00││ │cazul animalelor de companie │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│222│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei│ 16898,00││ │asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze │ ││ │fixe) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau│ ││ │prin procedura descentralizată cu România stat membru de│ ││ │referinţă, la care se adăugă, după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ 848,00││ │cazul speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ 586,00││ │cazul animalelor de companie │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│223│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală │ 15433,00││ │bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau procedura descentralizată cu România stat │ ││ │membru de referinţă │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│224│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin │ 13550,00││ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat membru de referinţă │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│225│Autorizarea produselor medicinale care conţin substanţă │ 17840,00││ │activă nouă, propuse prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau prin procedura descentralizată cu România │ ││ │stat membru interesat în primul val │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│226│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei│ 17526,00││ │asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze │ ││ │fixe), propuse prin procedura de recunoaştere mutuală │ ││ │sau prin procedura descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat în primul val │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│227│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală │ 15642,00││ │bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau prin procedura descentralizată cu România │ ││ │stat membru interesat în primul val │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│228│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin │ 14962,00││ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat membru interesat în │ ││ │primul val │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│229│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin│ 10411,00││ │substanţă activă nouă, autorizate în Uniunea Europeană │ ││ │prin procedura de recunoaştere mutuala şi propuse prin │ ││ │procedura "repeat use" cu România stat membru │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│230│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate │ 9522,00││ │în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute │ ││ │(combinaţie în doze fixe), autorizate în Uniunea │ ││ │Europeană prin procedura de recunoaştere mutuala şi │ ││ │propuse prin procedura "repeat use" cu România stat │ ││ │membru interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│231│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu │ 9469,00││ │utilizare medicală bine stabilită, autorizate în Uniunea│ ││ │Europeană prin procedura de recunoaştere mutuala şi │ ││ │propuse prin procedura repeat use cu România stat membru│ ││ │interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│232│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice │ 8737,00││ │autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura "repeat │ ││ │use" cu România stat membru interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│233│Reinnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ 6383,00││ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau procedura descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│234│Reinnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ 7167,00││ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau procedura descentralizată cu ROMÂNIA stat │ ││ │membru de referinţă │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│235│Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP │ 659,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│236│Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP │ 1020,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│237│Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP │ 2433,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│238│Eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru import │ ││ │paralel │ 1831,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│239│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin│ 6278,00││ │o substanţă activă nouă, prin procedura naţională, la │ ││ │care se adăugă, după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ 523,00││ │cazul speciilor de interes economic │ 366,00││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ ││ │cazul animalelor de companie │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│240│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate │ 6121,00││ │în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute │ ││ │(combinaţie în doze fixe), prin procedura naţională, la │ ││ │care se adaugă, după caz: │ 523,00││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ ││ │cazul speciilor de interes economic │ 366,00││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ ││ │cazul animalelor de companie │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│241│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu │ 5336,00││ │utilizare medicală bine stabilită prin procedura │ ││ │naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│242│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice, │ 5336,00││ │prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│243│Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii │ 3505,00││ │terapeutice, prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│244│Notificarea produselor medicinale de uz veterinar fără │ 785,00││ │indicaţii terapeutice, prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│245│Evaluarea variaţiei de tip IA, prin procedura naţională │ 523,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│246│Evaluarea variaţiei de tip IB, prin procedura naţională │ 732,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│247│Evaluarea variaţiei de tip II, prin procedura naţională │ 1726,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│248│Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi │ 732,00││ │inscripţionării ambalajului primar şi secundar al │ ││ │produsului medicinal de uz veterinar, a prospectului şi │ ││ │RCP-ului, altele decât cele datorate unor variaţii de │ ││ │tip IA, IB şi II, prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│249│Reinnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ 3714,00││ │medicinale veterinare, prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│250│Avizare material publicitar pentru prod. Biologice/ │ 759,00││ │medicamente/aditivi furajeri/alte produse pe fiecare │ ││ │domeniu media │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│251│Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare, │ ││ │prin procedura naţionala │ 126,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│252│Consultanţă de specialitate în domeniul produselor │ 52,00││ │medicinale şi al altor produse de uz veterinar/oră │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│253│Notificare referitoare la produse care nu necesită │ ││ │autorizare/produs │ 523,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│254│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin│ 14073,00││ │o subst. activă cunoscută, autorizată prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat│ ││ │membru interesat în primul val │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│255│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin│ 7851,00││ │o subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura repeat │ ││ │use alizată cu România stat membru interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│256│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin│ 17787,00││ │o subst activă cunoscută autorizată prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat│ ││ │membru de referinţă la care se adaugă, după caz: │ ││ │a)pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ 848,00││ │cazul speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ ││ │cazul animalelor de companie │ 628,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│257│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin│ 5153,00││ │o subst activă cunoscută autorizată prin procedura │ ││ │naţională, la care se adaugă după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ ││ │cazul speciilor de interes economic │ 523,00││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în │ ││ │cazul animalelor de companie │ 366,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│258│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare│ ││ │prin "consimţământ informat" │ 4238,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│259│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor │ ││ │medicinale veterinare prin procedura naţională │ 5964,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│260│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor │ 16689,00││ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau procedura descentralizată cu România stat de│ ││ │referinţă │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│261│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor │ 15172,00││ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau procedura descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│262│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride │ 16166,00││ │prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat membru de referinţă │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│263│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride │ 14335,00││ │prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat interesat în primul val │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│264│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride │ 10254,00││ │prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin │ ││ │procedura repeat use cu România stat interesat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│265│Reinnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ 1203,00││ │medicinale veterinare homeopate cu indicaţie terapeutică│ ││ │prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│266│Autorizarea de comercializare limitata a produselor │ ││ │medicinale veterinare │ 2354,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│267│Aviz de comercializare produse medicinale veterinare │ 1203,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│268│Evaluare documentaţie tehnica pentru suplimente │ 471,00││ │nutritive, cosmetice şi alte produse de uz veterinar în │ ││ │vederea notificării │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│269│Notificarea consolidată*) în vederea completării │ 523,00││ │documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în │ ││ │procedura de autorizare sau de reautorizare prin │ ││ │procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│270│Evaluare documentaţie tehnică produse biocide în scopul │ 732,00││ │obţinerii Autorizaţiei pentru experiment sau test │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│271│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid │ 732,00││ │pentru utilizarea temporară a produsului biocid pentru │ ││ │fiecare funcţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de │ ││ │urgenţă (120 zile) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│272│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de │ 889,00││ │bază a produselor biocide în vederea plasării lor pe │ ││ │piaţă prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│273│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid │ 732,00││ │pentru produse biocide în vederea revizuirii sau │ ││ │modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe │ ││ │piaţă/comercializare │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│274│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid │ 262,00││ │pentru fiecare funcţie a produselor biocide în vederea │ ││ │plasării pe piaţă prin procedura de recunoaştere mutuală│ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│275│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune │ 889,00││ │pentru utilizarea temporară a produsului biocid în │ ││ │vederea eliberării Autorizaţiei de urgentă (120 zile) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│276│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de │ 680,00││ │bază a produselor biocide în vederea plasării pe piaţă │ ││ │prin p. r. mutuală │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│277│Notificare* în vederea completării documentaţiei tehnice│ ││ │a produsului biocid │ 366,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│278│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid │ 732,00││ │pentru fiecare funcţie a produselor biocide, în vederea │ ││ │plasării pe piaţă prin procedura naţională │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│279│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune │ 680,00││ │pentru produse biocide în vederea revizuirii sau │ ││ │modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe │ ││ │piaţă/comercializare │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│280│Evaluare efect biocid pentru dezinfectante pe test │ ││ │obiecte (faza II, etapa 2) │ 910,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│281│Cotizaţie anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei │ ││ │de comercializare │ 732,00│├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│282│Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru │ 889,00││ │produse medicinale veterinare imunologice în vederea │ ││ │eliberării oficiale a seriei │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│283│Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import │ ││ │paralel │ 523,00│└───┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘--------*) Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale.În cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup, aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia care defineşte grupul.NOTĂ a) Tarifele din prezentul nu cuprind TVA. b) Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.-------------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011, potrivit art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 4A. TARIFEpentru controalele veterinare executate asupraoperaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat,asupra mărfurilor supuse controlului veterinar┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Tarif/mijloc ││crt.│ Acţiunea efectuată │ de transport ││ │ │ - lei - │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1.│Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare │ ││ │şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de │ ││ │export a mărfurilor supuse controalelor sanitare │ ││ │veterinare de frontieră │ 37,00│└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘B. TARIFEpentru asistenţa sanitară veterinarăacordată în posturile de trecere a frontierei┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Tarif/ ││crt.│ Acţiunea efectuată │ acţiune ││ │ │ - lei - │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1.│Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, │ ││ │în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului │ 58,00│└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘-------Anexa nr. 4 a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011, potrivit art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 5TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelorde laborator a produselor de origine nonanimală┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ TARIF ││crt.│ Denumirea analizei, examenului, operaţiunii*) │ (lei/ ││ │ │ determinare) │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1.│Determinare Nitraţilor prin IEC (cromatografie de schimb │ ││ │ionic) din produse de origine nonanimală │ 425 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2.│Determinarea coloranţilor insolubili în apă din produse │ ││ │de origine nonanimală prin metoda UPLC │ 421 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3.│Determinarea coloranţilor solubili în apă din produse de │ ││ │origine nonanimală prin metoda UPLC │ 450 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4.│Determinarea îndulcitorilor din produse de origine │ ││ │nonanimală prin metoda UPLC │ 448 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5.│Determinarea reziduurilor de alergeni - alune/arahide │ ││ │prin testul imunoenzimatic ELISA │ 324 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6.│Determinarea azotaţilor (NO(3)) din legume şi fructe │ ││ │prin metoda APHA │ 26 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7.│Determinare azotiţilor din legume şi fructe prin │ ││ │metoda Gress │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8.│Determinarea Aflatoxinei Totale (B1+B2+G1+G2) prin metoda │ ││ │HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9.│Determinarea Aflatoxinei Totale (B1+B2+G1+G2) prin testul │ ││ │imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloană de │ ││ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 10.│Determinarea Aflatoxinei Totale (B1+B2+G1+G2) prin testul │ ││ │imunoenzimatic ELISA fără purificare pe coloană de │ ││ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 11.│Determinarea Aflatoxinei B1 prin metoda HPLC din produse │ ││ │de origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 12.│Determinarea Aflatoxinei B1 prin testul imunoenzimatic │ ││ │ELISA cu purificare pe coloană de imunoafinitate din │ ││ │produse de origine nonanimală │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 13.│Determinarea Aflatoxinei B1 prin testul imunoenzimatic │ ││ │ELISA fară purificare pe coloană de imunoafinitate din │ ││ │produse de origine nonanimală │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 14.│Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat │ ││ │subţire din produse de origine nonanimală │ 96 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 15.│Determinarea Ochratoxinei A prin metoda HPLC din produse │ ││ │de origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 16.│Determinarea Ochratoxinei A prin testul imunoenzimatic │ ││ │ELISA cu purificare pe coloană de imunoafinitate din │ ││ │produse de origine nonanimală │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 17.│Determinarea Ochratoxinei A prin testul imunoenzimatic │ ││ │ELISA fară purificare pe coloană de imunoafinitate din │ ││ │produse de origine nonanimală │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 18.│Determinarea patulinei prin metoda HPLC din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 19.│Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin metoda HPLC │ ││ │din produse de origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 20.│Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin testul │ ││ │imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloană de │ ││ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 21.│Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin testul │ ││ │imunoenzimatic ELISA fără purificare pe coloană de │ ││ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 22.│Determinarea 3-MCPD prin metoda HPLC din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 23.│Determinarea 3-MCPD prin gaz cromatografie din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 291 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 24.│Determinarea zearalenonei prin metoda HPLC din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 25.│Determinarea zearalenonei prin testul imunoenzimatic ELISA│ ││ │cu purificare pe coloana de imunoafinitate │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 26.│Determinarea zearalenonei prin testul imunoenzimatic ELISA│ ││ │fără purificare pe coloană de imunoafinitate din produse │ ││ │de origine nonanimală │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 27.│Determinarea de fumonisină (sumă de B1 şi B2) prin metoda │ ││ │HPLC din produse de origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 28.│Determinarea de fumonisină (sumă de B1 şi B2) prin testul │ ││ │imunoenzimatic ELISA fără purificare pe coloana de │ ││ │imunoafinitate │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 29.│Determinarea de fumonisină (sumă de B1 şi B2) prin testul │ ││ │imunoenzimatic ELISA cu purificare pe coloana de │ ││ │imunoafinitate din produse de origine nonanimală │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 30.│Determinarea de precursori de dioxina şi PCB-uri similare │ ││ │dioxinei - din produse de origine nonanimală │ 425 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 31.│Determinarea de hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) │ ││ │din uleiuri prin metoda HPLC │ 425 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 32.│Determinarea furanului prin metoda HPLC din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 425 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 33.│Determinarea de acrilamida prin metoda HPLC │ 425 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 34.│Determinarea conţinutului de acrilamida din produsele │ ││ │procesate termic │ 139 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 35.│Determinarea toxinei T-2 prin testul imunoenzimatic ELISA │ ││ │fără purificare pe coloana de imunoafinitate │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 36.│Determinarea toxinei T-2 prin testul imunoenzimatic ELISA │ ││ │cu purificare pe coloana de imunoafinitate │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 37.│Determinarea toxinei T-2 prin metoda HPLC din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 38.│Determinarea toxinei HT-2 prin testul imunoenzimatic ELISA│ ││ │fără purificare pe coloana de imunoafinitate din produse │ ││ │de origine nonanimală │ 259 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 39.│Determinarea toxinei HT-2 prin testul imunoenzimatic ELISA│ ││ │cu purificare pe coloana de imunoafinitate din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 389 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 40.│Determinarea toxinei HT-2 prin metoda HPLC din produse de │ ││ │origine nonanimală │ 359 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 41.│Determinare de metale grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe şi altele)│ ││ │prin SAA cu cuptor de grafit - un element - │ 74 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 42.│Determinare de metale grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe şi altele)│ ││ │prin SAA cu flacără, - un element - │ 68 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 43.│Determinarea de staniu prin SAA cu flacăra din produse │ ││ │alimentare conservate │ 69 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 44.│Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri │ ││ │din produse alimentare │ 199 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 45.│Determinarea de Sudan I, II, III, IV, Para Red (CI 12070) │ ││ │prin metoda HPLC din: condimente │ 82 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 46.│Determinare Para Red din produse de origine nonanimală - │ ││ │metoda LC-MS │ 114 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 47.│Determinare a Sudan I, II, III, IV din produse de origine │ ││ │nonanimală - metoda LC-MS │ 114 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 48.│Determinarea sorbaţior din băuturi nealcoolice - metoda │ ││ │HPLC-DAD │ 157 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 49.│Determinarea tartrazinei şi sunset yellow din băuturi │ ││ │nealcoolice - metoda HPLC-DAD │ 124 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 50.│Determinarea reziduurilor de pesticide din prod. de │ ││ │origine vegetala prin metoda LC/MS/MS │ 344 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 51.│Determinarea reziduurilor de pesticide din prod de origine│ ││ │vegetală prin gaz cromatografie │ 333 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 52.│Determinare de melamină prin metoda LC/MS/MS │ 305 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 53.│Determinare de melamină prin gaz cromatografie │ 291 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 54.│Determinarea gradului de contaminare radioactivă Cs^134 + │ ││ │Cs^137 prin gama spectrometrie din produse de origine │ ││ │nonanimală │ 111 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 55.│Determinarea clorură de sodiu din sucuri de legume prin │ ││ │metoda standardizată │ 34 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 56.│Determinare de substanţa uscată din sucuri de legume, │ ││ │bulion şi pastă de tomate, prin metoda standardizată │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 57.│Determinarea acidităţii totale din bulion şi pastă de │ ││ │tomate prin metoda standardizată │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 58.│Determinarea acidităţii volatile din bulion şi pastă de │ ││ │tomate prin metoda standardizată │ 24 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 59.│Determinarea impurităţilor minerale insolubile raportate │ ││ │la substanţa uscată din bulion şi pastă de tomate prin │ ││ │metoda standardizată. │ 62 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 60.│Determinarea conţinutului în substanţă uscată din: gemuri,│ ││ │fructe, jeleuri, marmelade, piure de castane îndulcit, │ ││ │zahăr, cacao şi cacao degresată, prin metoda standardizată│ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 61.│Determinarea indicelui de refracţie la 40°C din uleiuri │ ││ │vegetale prin metoda standardizată │ 18 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 62.│Determinarea indicelui de saponificare din uleiuri vegetale, ││ │grăsimi şi produse alimentare prin metoda standardizată │ 54 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 63.│Determinarea indicelui de iod din uleiuri vegetale prin │ ││ │metoda standardizată │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 64.│Determinarea acidităţii - exprimată în acid acetic - din │ ││ │uleiuri vegetale, margarine, maioneze şi sosuri de maioneză 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 65.│Determinare PH-ului pentru margarine, maioneze şi sosuri │ ││ │de maioneză prin metoda potenţiometrică şi conductivităţii│ 18 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 66.│Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr din │ ││ │margarine, maioneze şi sosuri de maioneză. │ 34 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 67.│Determinarea grăsimii din maioneză şi margarină │ 38 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 68.│Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili │ ││ │din produse alimentare │ 61 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 69.│Determinare bacterii coliforme din produse alimentare │ 59 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 70.│Identificarea Salmonellei conform metodei standardizate │ ││ │din produse alimentare │ 86 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 71.│Confirmarea Salmonellei conform metodei standardizate din │ ││ │produse alimentare │ 69 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 72.│Determinare numărului total de Escherichiei Coli conform │ ││ │metodei standardizate din produse alimentare │ 48 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 73.│Determinarea de Enterococi (streptococi fecali) conform │ ││ │metodei standardizate /100 ml din apa potabilă │ 61 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 74.│Identificare de Listeria monocytogenes conform metodei │ ││ │standardizate din produse alimentare │ 54 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 75.│Confirmare de Listeria monocytogenes conform metodei │ ││ │standardizate din produse alimentare │ 75 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 76.│Numărare de Listeria monocytogenes conform metodei │ 64 ││ │standardizate din produse alimentare │ 71 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 77.│Determinarea numărului total de Enterobacteriacea conform │ ││ │metodei standardizate din produse alimentare │ 57 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 78.│Identificare (detecţie) de Campylobacter conform metodei │ ││ │standardizate din produse alimentare │ 136 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 79.│Numărare de Campylobacter conform metodei standardizate │ ││ │din produse alimentare │ 182 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 80.│Confirmare de Campylobacter conform metodei standardizate │ ││ │din produse alimentare │ 229 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 81.│Determinarea numărului total de Bacillus cereus conform │ ││ │metodei standardizate din produse alimentare │ 52 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 82.│Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili │ ││ │la 22°C/ml din apa potabilă │ 34 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 83.│Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili │ ││ │la 37°C/ml din apa potabilă │ 34 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 84.│Determinarea numărului total de bacterii coliforme sau/şi │ ││ │Escherichia Coli din apa potabilă │ 61 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 85.│Identificare şi numărare de Pseudomonas aeruginosa/250 ml │ ││ │din apa îmbuteliată în sticlă sau alte recipiente │ 85 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 86.│Determinarea numărului total de Stafilococi coagulazo- │ ││ │pozitivi din produse alimentare │ 87 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 87.│Determinarea numărului total de drojdii şi mucegaiuri din │ ││ │produse alimentare │ 67 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 88.│Determinarea substanţei uscate din zahăr │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 89.│Determinarea zaharurilor reducătoare exprimate ca zaharuri│ ││ │invertite din zahărul │ 21 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 90.│Determinare de substanţa uscată din cacao │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 91.│Determinare de substanţă uscată din cacao degresată. │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 92.│Determinarea substanţei uscate totale din unt de cacao. │ 25 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 93.│Determinarea conţinutului de grăsime / grăsime totală din │ ││ │unt de cacao. │ 74 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 94.│Determinarea grăsimii din cacao pudră │ 74 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 95.│Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 10%. │ 55 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 96.│Determinarea conţinutului de apă din boabe de cacao, │ ││ │cafea verde boabe │ 14 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 97.│Determinarea conţinutului de umiditate din cafea prăjită │ ││ │măcinată metoda prin pierdere de masă la 103°C │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 98.│Determinarea pierderii de masă la 105°C din cafea verde │ ││ │prin metoda standardizată │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 99.│Determinarea umidităţii din lapte, cazeină, cazeinaţi. │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│100.│Determinarea umidităţii din făina de grâu prin metoda │ ││ │standardizată. │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│101.│Determinarea cenuşii din făina de grău prin metoda │ ││ │standardizată. │ 23 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│102.│Determinarea acidităţii din făina de grâu prin metoda │ ││ │standardizată. │ 19 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│103.│Determinarea conţinutului în proteine din făina de grâu │ ││ │prin metoda standardizată │ 25 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│104.│Determinarea conţinutului de cenuşă insolubilă în acid │ ││ │clorhidric 10% din: făina de grâu prin metoda standardizată 51 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│105.│Determinarea conţinutului de proteină brută din produse │ ││ │cerealiere, de morărit, de panificaţie, biscuiţi şi │ ││ │paste făinoase. │ 26 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│106.│Determinarea umidităţii prin metoda de referinţă din │ ││ │cereale şi produse cerealiere │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│107.│Determinarea umidităţii din porumb (boabe măcinate şi │ ││ │boabe întregi) prin metoda standardizată │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│108.│Determinarea conţinutului de proteină brută din cereale - │ 26 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│109.│Teste de sanitaţie - Număr Total de Germeni/tampon │ 34 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│110.│Teste de sanitaţie - Enterobacteriaceae/tampon │ 38 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│111.│Teste de sanitaţie - bacterii coliforme /tampon │ 59 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│112.│Teste de sanitaţie mâini - Stafilococi coagulazo- │ ││ │pozitivi/tampon │ 92 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│113.│Teste de sanitaţie mâini - Salmonela /tampon │ 91 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│114.│Examen organoleptic │ 19 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│115.│Metoda de identificare şi cuantificare prin teste PCR a │ ││ │OMG din alimente şi furaje care conţin soia │ 716 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│116.│Metoda screening prin PCR clasic a OMG din alimente şi │ ││ │furaje care conţin porumb │ 336 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│117.│Metoda de identificare şi cuantificare prin PCR a unei │ ││ │varietăţi de porumb modificat genetic din alimente şi │ 1087 ││ │furaje │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│118.│Determinarea conţinutului în gluten umed din faină de grâu│ ││ │prin metoda standardizată │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│119.│Determinarea conţinutului în gluten din faina de grâu prin│ ││ │metoda rapidă │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│120.│Determinarea indicelui de deformare a glutenului din făina│ ││ │de grâu prin metoda clasică standardizată │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│121.│Determinarea conţinutului de proteină din cereale prin │ ││ │metoda Kjeldahl- │ 27 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│122.│Determinarea elasticităţii miezului de pâine │ 12 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│123.│Determinarea porozităţii din pâine │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│124.│Determinarea volumului - pâine │ 12 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│125.│Determinarea corpurilor străine - pâine │ 22 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│126.│Determinarea gradului de contaminare cu B.subtilis - pâine│ 12 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│127.│Determinarea greutăţii hectolitrice din grâu prin metoda │ ││ │standardizată │ 12 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│128.│Determinarea glutenului umed din grâu prin metoda │ ││ │standardizată │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│129.│Determinarea indicelui de deformare al glutenului din grâu│ ││ │prin metoda standardizată │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│130.│Determinarea corpurilor străine din grâu prin metoda │ ││ │standardizată │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│131.│Determinarea densităţii relative din ape minerale, băuturi│ ││ │răcoritoare carbogazoase, suc fructe şi legume prin metoda│ ││ │clasică standardizată │ 6 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│132.│Determinarea concentraţiei alcoolice din băuturi alcoolice│ ││ │prin metoda clasică standardizată │ 11 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│133.│Determinarea extractului sec din băuturi alcoolice prin │ ││ │metoda clasică standardizată │ 16 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│134.│Determinarea zahărului reducător din vin prin metoda │ ││ │standardizată. │ 34 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│135.│Determinarea conţinutului în zaharuri din vin prin metoda │ ││ │standardizată │ 16 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│136.│Determinarea concentraţiei alcoolice din vin prin metoda │ ││ │clasica standardizată │ 11 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│137.│Determinarea densităţii vinului prin metoda standardizată │ 6 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│138.│Determinarea extractului sec total din vin prin metoda │ ││ │standardizată │ 11 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│139.│Determinarea cenuşii din vin prin metoda standardizată. │ 16 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│140.│Determinarea alcalinităţii cenuşii din vin prin metoda │ ││ │standardizată. │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│141.│Determinarea acidităţii totale din vin prin metoda │ ││ │standardizată │ 11 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│142.│Determinarea acidităţii volatile din vin prin metoda │ ││ │standardizată │ 16 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│143.│Determinarea raportului Glucoza - Fructoza din vin prin │ ││ │metoda enzimatică │ 32 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│144.│Determinare valorii pH din vin prin metoda clasică prin │ ││ │metoda standardizată │ 7 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│145.│Determinarea alcoolului metilic din vin prin metoda GC │ ││ │prin metoda standardizată │ 55 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│146.│Determinarea acizilor organici (tartaric, malic, citric, │ ││ │oxalic) din vin prin cromatografie pe coloana prin metoda │ ││ │standardizată │ 158 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│147.│Determinarea cationilor (sodiu, amoniu, potasiu, magneziu,│ ││ │calciu) din vin prin cromatografie pe coloană prin │ ││ │metoda standardizată │ 158 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│148.│Determinarea anionilor (fluoruri, cloruri, nitraţi, │ ││ │nitriţi, bromuri, fosfaţi, sulfaţi) din vin prin │ ││ │cromatografie pe coloană prin metoda standardizată │ 158 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│149.│Testul de stabilitate fizico-chimică la aer pentru vin │ ││ │prin metoda clasică standardizată │ 32 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│150.│Testul de stabilitate fizico-chimică la temperaturi │ ││ │scăzute pentru vin prin metoda standardizată │ 32 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│151.│Testul de stabilitate fizico-chimică la temperaturi │ ││ │ridicate pentru vin prin metoda standardizată │ 32 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│152.│Apreciere organoleptică la vinuri prin metoda clasică │ ││ │standardizată │ 7 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│153.│Determinarea dioxid de sulf total din vin prin metoda │ ││ │standardizată │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│154.│Determinarea concentraţiei alcoolice din băuturi spirtoase│ ││ │prin metoda clasică standardizată │ 11 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│155.│Determinarea acidităţii totale din băuturi spirtoase prin │ ││ │metoda clasică standardizată │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│156.│Determinarea dioxidului de sulf din băuturi spirtoase prin│ ││ │metoda clasică standardizată. │ 9 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│157.│Determinarea alcoolului metilic din băuturi spirtoase prin│ ││ │metoda GC - prin metoda standardizată │ 55 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│158.│Determinarea esterilor din băuturi spirtoase prin metoda │ ││ │clasică standardizată │ 26 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│159.│Determinarea conţinutului de zaharoză din băuturi │ ││ │spirtoase prin metoda clasică standardizată. │ 14 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│160.│Determinarea extractului uscat din băuturi spirtoase prin │ ││ │metoda clasică standardizată │ 16 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│161.│Determinarea alcoolilor superiori din băuturi spirtoase │ ││ │prin metoda - GC standardizată │ 116 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│162.│Apreciere organoleptică la distilate prin metoda clasică │ ││ │standardizată │ 8 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘---------*) Se va folosi cea mai recentă ediţie a standardului.---------Anexa nr. 5 a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011, potrivit art. I din actul mai sus menţionat._____________