ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 (*actualizată*)privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"(actualizată până la data de 4 aprilie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 aprilie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 187 din 14 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru susţinerea sectoarelor economice prioritare;- deblocarea procesului de creditare şi dinamizarea activităţii de construcţii cu efecte asupra creşterii economice şi asupra creării de noi locuri de muncă;- facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia de imobile pentru locuit în actualul context al crizei financiare şi economice,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă programul «Prima casă», denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia sau construirea unei locuinţe prin contractarea de credite garantate de stat. Locuinţele pot fi construite de beneficiarii care deţin în proprietate terenul pe care urmează să se construiască locuinţa sau prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 187 din 14 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010.(1^1) Prin locuinţă în sensul programului «Prima casă» se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.-----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009. (2) Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mý;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011. b) achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului; c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010. (3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010.(3^1) Finanţatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N, şi finanţator. Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. şi finanţatori**).-----------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(3^2) În limita plafonului alocat şi utilizat, finanţatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul să transfere portofoliul de credite acordate către alţi finanţatori eligibili din cadrul Programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare, cu condiţia notificării beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate rămân valabile fără îndeplinirea altor formalităţi. Condiţiile privind transferul, precum şi orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (3^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011. (4) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii acordă garanţiile prevăzute la alin. (3) constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009. (5) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale programului "Prima casă", precum şi regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea programului "Prima casă". (7) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.-----------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(7^1) În baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa în cadrul Programului, precum şi asupra locuinţei viitoare şi a celei construite de beneficiarul individual se instituie un drept de ipotecă legală de rangul I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.-----------Alin. (7^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(7^2) În baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţele în cadrul Programului, precum şi asupra locuinţelor viitoare şi a celor construite prin asociaţii fără personalitate juridică se instituie un drept de ipotecă legală de rangul I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului, cu excepţia înstrăinării cotei-părţi de teren aferente fiecărei locuinţe construite către oricare dintre membrii asociaţiei, pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a locuinţei şi a terenului cu orice alte sarcini.-----------Alin. (7^2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(7^3) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinţe în cadrul Programului. Ipoteca instituită în condiţiile alin. (7^1), respectiv alin. (7^2) asupra locuinţei, respectiv asupra locuinţelor viitoare se intabulează după ce în prealabil a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară.-----------Alin. (7^3) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(7^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), (7^1) şi (7^2), finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru preluarea finanţării garantate şi a locuinţei/locuinţei viitoare de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul Programului şi/sau alte persoane stabilite în normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (7^4) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(7^5) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), (7^1) şi (7^2), prevederile legislaţiei în domeniul gazelor naturale şi în domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi servitute, precum şi a oricăror alte servituţi de interes public, se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (7^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011. (8) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror recuperare prin executare silită se efectuează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător*).-----------Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010.(8^1) Dispoziţiile art. 154 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului*).-----------Alin. (8^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010. (9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (8), se efectuează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (10^2) şi (10^3) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3) şi (3^1).-----------Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(10^1) Prevederile alin. (8), (8^1) şi (9) se aplică şi în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^1), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului.-----------Alin. (10^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(10^2) Prin excepţie de la prevederile art. 171 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (10^1) se distribuie proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^1), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.-----------Alin. (10^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.(10^3) Dacă creanţa statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii preţului potrivit alin. (10^2), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanţei, organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală iau măsuri de executare silită exclusiv pentru creanţa bugetară în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (10^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011.-----------Alin. (11) al art. 1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010, prevederile art. 1 alin. (8) şi (8^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 se aplică şi executărilor silite aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.**) Art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011 prevăd următoarele:"Art. II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. este abilitat ca, la solicitarea finanţatorilor formulată în condiţiile art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor alin. (3) din prezentul articol, să încheie, în condiţiile legii, cu finanţatorii care optează pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului "Prima casă" un protocol prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile. (2) Finanţatorii îşi vor exprima opţiunea prevăzută la alin. (1), în scris, către Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Finanţatorii pot semna protocolul prevăzut la alin. (1) numai după utilizarea plafonului alocat în cadrul programului pentru anul 2011. (4) Finanţatorilor care nu optează în condiţiile alin. (1) şi (2) pentru reutilizarea unui plafon la nivelul de 50% din soldul total al garanţiilor li se aplică legislaţia în vigoare la data alocării plafonului aferent anului 2011. (5) În termen de 30 de zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data utilizării plafonului potrivit alin. (3), finanţatorii publică pe site şi în două cotidiene de circulaţie naţională data de la care s-a convenit împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., şi finanţator. (6) De la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (5), împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., şi finanţator îşi va produce efectele de drept faţă de beneficiarii garanţiilor fără nicio altă formalitate. (7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. şi finanţatori, fără a afecta celelalte drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor din contractele de garantare în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă care rămân valabile, fără îndeplinirea altor formalităţi. (8) Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile executărilor silite aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea continuând în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data la care au fost începute.Art. III (1) După semnarea protocolului prevăzut la art. II alin. (1), în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul special al creditorului procurator de fonduri, pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii proporţionale a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului, fără plata tarifelor de înscriere. Privilegiul înscris în favoarea finanţatorului se consideră de rang egal cu ipoteca legală instituită în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, inclusiv la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea garanţiilor. (2) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, referitoare la valorificarea bunului de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se aplică în mod corespunzător şi pentru valorificarea bunului grevat de privilegiul special prevăzut la alin. (1)."  +  Articolul 3 (1) Pentru susţinerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se suplimentează în anul 2010 cu suma totală de 223.000.000 lei, divizată în 4 tranşe trimestriale. (2) În cuprinsul Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea «Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie» se înlocuieşte cu sintagma «autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii».-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului deafaceri,Constantin NiţăBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 60.----