ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997(*actualizată*)privind privatizarea societatilor comerciale(actualizată până la data de 5 iulie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 1 februarie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 2 aprilie 1999; LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 24 iunie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 14 octombrie 1999; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 251 din 30 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000***); LEGE nr. 444 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002; ORDONANTA nr. 36 din 29 ianuarie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 185 din 15 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007; LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007; LEGEA nr. 129 din 30 iunie 2010.**) Conform art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998 la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica, în mod corespunzător, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.***) Conform art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 în tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 21 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma Fondul Proprietăţii de Stat se inlocuieste cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii: a) asigurarea transparenţei procesului de privatizare; b) formarea preţului de vânzare, în baza raportului dintre cerere şi oferta; c) asigurarea egalităţii de tratament între cumpărători; d) reconsiderarea datoriilor societăţilor comerciale, în vederea sporirii atractivităţii ofertei de privatizare.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică: a) vânzării de acţiuni la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de numărul acţiunilor pe care le deţine, inclusiv la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local; b) vânzării de active ale regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, inclusiv ale companiilor naţionale şi ale societăţilor naţionale ori ale celorlalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes naţional sau local.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:-----------Lit. a) a art. 3 a fost abrogată de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. b) societăţi comerciale de interes strategic înseamnă societăţile naţionale şi companiile naţionale; alte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului;-----------Lit. c) a art. 3 a fost abrogată de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, care pot fi separate şi organizate sa funcţioneze independent, distinct de restul activităţii societăţii sau regiei, cum ar fi unităţi şi subunitati de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul aferent acestora;----------Lit. d) a art. 3 a revenit la forma avuta anterior moficarii aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 deoarece aceasta ordonanţă a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007. e) cumpărător înseamnă orice persoană fizica sau juridică, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor;----------Lit. e) a art. 3 a revenit la forma avuta anterior moficarii aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 deoarece aceasta ordonanţă a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007. f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă; g) institutie publică implicata înseamnă Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administraţiei publice locale, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale;-----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. h) autoritatea de mediu competenţa este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau o agenţie locală de protecţie a mediului din subordinea acestui minister; i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date şi informaţii privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potenţialilor cumpărători de acţiuni sau de active; j) obligaţii de mediu reprezintă un set minim de obligaţii ce revin societăţilor comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vânzarea unui activ, din care rezultă obligaţia conformării cu legislaţia privind protecţia mediului şi care se includ de către instituţia publică implicata în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de oferta publică. Aceste obligaţii se stabilesc de către autoritatea de mediu competenţa, în baza bilanţului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vânzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilanţul va fi elaborat în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;----------Lit. k) a art. 3 a fost abrogată de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Lit. l) a art. 3 a fost abrogată de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere sau penalităţi aferente acestora şi dobânzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;------------Lit. m) a art. 3 a revenit la forma avuta anterior moficarii aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 deoarece aceasta ordonanţă a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007. n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligaţii bugetare.----------Lit. o) a art. 3 a fost eliminată deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.----------Lit. p) a art. 3 a fost eliminată deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.----------Lit. r) a art. 3 a fost eliminată deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.----------Lit. s) a art. 3 a fost eliminată deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul IICompetentele şi atribuţiile Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi ale instituţiilor publice implicate-----------Titlul cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 4Competentele şi atribuţiile în legătură cu procesul de privatizare aparţin Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi instituţiilor publice implicate.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 4^1 (1) Guvernul asigura înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi instituţiilor publice, care au competente şi atribuţii în realizarea privatizării, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare şi răspunde în faţa Parlamentului de îndeplinirea acestor obligaţii. (2) În acest scop Guvernul: a) aproba strategia naţionala de privatizare;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 4^1 a fost abrogată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004 care modifica art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002.-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 4^1 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005. d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 4^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 4^3 (1) Instituţia publică implicata realizează întregul proces de privatizare. (2) În acest scop instituţia publică implicata:A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, având capacitatea de a imputernici reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor sa acţioneze pentru: a) administrarea eficienta a societăţilor/companiilor naţionale şi a societăţilor comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivităţii, luând măsuri privind:- pregătirea şi realizarea unor operaţiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale şi financiare, destinate să asigure creşterea realizarilor tehnico-economice ale societăţii comerciale şi diminuarea obligaţiilor bugetare sau de alta natura;- restructurarea societăţilor comerciale prin fuziune, divizare, vânzare de active şi conversie în acţiuni a datoriilor faţă de creditorii comerciali, precum şi prin închidere operaţională, totală sau parţială;- solicitarea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobării potrivit legii; b) lichidarea societăţilor comerciale neprofitabile;B. ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale: a) stabileşte metoda adecvată de privatizare şi o schimba în măsura în care este necesar; b) publică în presa scrisă şi/sau în sistem electronic, pe plan local, naţional şi/sau internaţional, listele cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează; c) întocmeşte dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publică sau alte documente ce prezintă relevanta în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice emise în aplicarea acesteia; d) efectuează vânzarea, la preţul de piaţa, a acţiunilor emise de societăţile comerciale; e) iniţiază sau, după caz, aproba, în condiţiile legii, vânzarea la preţul de piaţa a activelor din patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome, cu excepţia celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vânzare, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Litigiile privind contractele, convenţiile, protocoalele şi orice alte acte ori înţelegeri, încheiate de către instituţiile publice implicate în scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societăţi comerciale sau grupuri de societăţi comerciale, sunt de competenţa secţiilor comerciale ale instanţelor judecătoreşti.-----------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care acţionează pentru diminuarea implicarii în economie a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, prin vanzarea acţiunilor acestora. Bugetul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende şi din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de către Guvern şi se gestioneaza în regim extrabugetar. (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului exercita atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societăţile comerciale, altele decat cele de interes strategic, în cazul cărora aceste atribuţii se exercită de către ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca şi în cazul unor asemenea societăţi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului sa exercite atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2). În cazul societatilor comerciale constituite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale.-----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.---------Art. 6 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 8----------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. (3) Activitatea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se desfăşoară pe principiul descentralizarii. În acest scop, societăţile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale şi al direcţiilor teritoriale judetene ale Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.------------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 9 (1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende se vărsa la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de către Guvern şi se administrează în regim extrabugetar.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 20 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 25 aprilie 2000.(4^1) Companiile sau societăţile naţionale beneficiare de împrumuturi externe de la organisme internaţionale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobânzilor şi a altor costuri în valută nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată conform acordurilor subsidiare de împrumut încheiate cu Ministerul Finanţelor, pot solicita, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, să fie suportate din fondurile realizate din privatizare.----------Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 14 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. (5) În cazul în care societăţile comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale se privatizează de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, veniturile încasate din vanzarea acţiunilor se varsă la bugetul local, după deducerea unei cote de 10%, care rămâne la dispoziţia Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare.-----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(5^1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, din vanzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale, se varsă la bugetul local după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3).-----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (6) Instituţiile publice implicate nu pot aloca fonduri şi nu pot acorda credite societăţilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpăra acţiuni emise de societăţi comerciale ori active, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(6^1) Instituţiile publice implicate au obligaţia sa deruleze fondurile rezultate din operaţiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului.---------Alin. (6^1) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(6^2) Sumele aflate în conturi curente şi în depozite bancare pe care Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit la bănci se vor transfera în contul acestuia, deschis la trezoreria statului. Se exceptează de la aceste prevederi depozitele constituite, în baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenti economici.----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(6^3) Operaţiunile de încasări şi plati sunt dispuse de către instituţiile prevăzute la alin. (6^1) pe răspunderea acestora.----------Alin. (6^3) al art. 9 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999.(6^4) Dobânda pe care o va plati trezoreria statului către Fondul Proprietăţii de Stat pentru sumele prevăzute la alin. (6^1) şi (6^2) se va stabili prin convenţie încheiată între părţi, în condiţiile legii.----------Alin. (6^4) al art. 9 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999. (7) Pe întreaga durata de funcţionare, Fondul Proprietăţii de Stat este scutit de plată impozitului pe profit.------------*) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998.  +  Articolul 10 (1) Controlul respectării de către instituţia publică implicata a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării, constatarea contravenţiilor şi stabilirea sancţiunilor se realizează de către Ministerul Finanţelor, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Determinarea metodei de privatizare şi alegerea agentului de privatizare şi/sau a cumparatorului, operaţiunile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum şi legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, incluzând, între altele, clauzele privitoare la preţul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai incasarea şi folosirea, potrivit destinatiilor prevăzute de lege, a veniturilor cuvenite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.-----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (3) Membrii Consiliului de administratie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru operaţiunile acestuia, în afară de cazul în care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.-----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte instituţii publice implicate.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 11 a fost abrogat de pct. 19 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 12Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se desfiinteaza în momentul în care Parlamentul constata, pe baza informaţiilor prezentate de Guvern, ca privatizarea este un proces incheiat.----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Capitolul III Vânzarea de acţiuni  +  Secţiunea I Achiziţii externe---------Titlul sect. I a cap. III a fost abrogată de pct. 20 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 13 (1) Instituţiile publice implicate vand acţiunile prin următoarele metode: a) oferta publică; b) metode de vânzare specifice pieţei de capital; c) negociere; d) licitaţie cu strigare sau în plic; e) certificate de depozit emise de bănci de investiţii pe piaţa de capital internaţionala; f) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-e). (2) În cazul în care instituţia publică implicata decide sa formuleze o ofertă de vânzare, preţul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominală a acţiunilor, cu precizarea ca vânzarea se face la preţul de piaţa rezultat din raportul dintre cerere şi oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fără a exista un preţ minim de vânzare. (3) În scopul determinării principalelor elemente ale vânzării de acţiuni, instituţia publică implicata va putea dispune întocmirea unui raport de evaluare.----------Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (5) Ministerul Finanţelor, în numele şi pe seama statului, poate stinge, cu acordul părţilor, obligaţiile asumate de acesta în temeiul împrumuturilor externe contractate, prin transmiterea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale către deţinătorii de obligaţiuni de stat. Modalităţile de efectuare a acestei operaţiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Instituţiile publice implicate pot primi, în schimbul acţiunilor emise de societăţile comerciale, obligaţiuni sau alte instrumente garantate de stat, în condiţiile stabilite de Guvern. (7) Instituţiile publice implicate în vânzarea acţiunilor sau societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot negocia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea unei opţiuni în contractele de vânzare-cumpărare a pachetelor majoritare de acţiuni.------------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007.-----------Alin. (7) al art. 13 a fost eliminat deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.----------Alin. (8) al art. 13 a fost eliminat deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.-----------Alin. (9) al art. 13 a fost eliminat deoarece ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 a fost respinsă de LEGEA nr. 305 din 13 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 14---------Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Instituţiile publice implicate asigura publicarea anunţurilor şi ofertelor de vânzare în presa locală, naţionala de larga răspândire şi/sau prin mijloace electronice şi, după caz, într-un jurnal internaţional, în condiţiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Alin. (5) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Alin. (6) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (7) Termenele şi etapele procedurii de Întocmire a raportului şi de emitere a certificatului de obligaţii bugetare vor face obiectul reglementării normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 251/2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.------------Alin. (8) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Alin. (9) al art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (10) Pe parcursul derulării procesului de privatizare administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi sa notifice imediat instituţiei publice implicate producerea oricărui act sau fapt de natura sa modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau sa angajeze răspunderea societăţii.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 22 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 15Instituţiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, servicii de asistenţa de specialitate în domeniul privatizării, restructurării şi lichidării. De asemenea, instituţiile publice implicate pot încheia contracte cu societăţi de valori mobiliare, pentru vânzarea acţiunilor la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale ori internaţionale, precum şi cu bănci de investiţii, pentru transferul şi vânzarea unui portofoliu de acţiuni pe piaţa de capital internaţionala, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piaţa.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 15^1 (1) În vederea maririi sanselor de privatizare a societăţilor comerciale, instituţiile publice implicate pot accepta plata în rate a preţului acţiunilor vândute, în condiţiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul vânzării cu plata în rate a preţului acţiunilor unei societăţi comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din preţul de vânzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioadă de maximum 3 ani. (3) Asupra acţiunilor vândute cu plata în rate se constituie un drept de gaj. (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta doua rate succesive, contractul poate fi rezolvat.---------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 24 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.----------Art. 15^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a II-a Achiziţii interne--------Titlul sect. a II-a a cap. III a fost abrogat de pct. 25 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 16 (1) Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra acţiunilor emise de o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, salariaţii, membrii consiliului de administraţie sau pensionării cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială pot constitui asociaţii potrivit prevederilor prezentei secţiuni. (2) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită din persoanele prevăzute la alineatul precedent, în scopul dobândirii de acţiuni emise de societăţile comerciale. (3) În cadrul unei societăţi comerciale se pot constitui una sau mai multe asociaţii, formate, după caz, din: a) salariaţi ai respectivei societăţi comerciale şi/sau pensionari cu ultimul loc de muncă la aceasta; b) membrii consiliului de administraţie şi salariaţi.  +  Articolul 17 (1) Pot face parte dintr-o asociaţie următoarele categorii de salariaţi, după caz: a) salariaţii societăţii comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durata nedeterminată; b) salariaţii societăţii comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durata determinata, cu program de lucru normal sau de cel puţin o jumătate de norma. (2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decât dintr-o singura asociaţie.  +  Articolul 18Procedura de constituire şi de lichidare a unei asociaţii, structura acesteia, drepturile şi obligaţiile membrilor săi sunt cele prevăzute în Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociaţie şi societatea comercială în cadrul căreia se înfiinţează aceasta se reglementează prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 19 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Art. 20 a fost abrogat de pct. 27 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 21 (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secţiuni se înscriu în registrul acţionarilor societăţii comerciale. Asociaţia va figura în registrul acţionarilor şi se va înscrie în Registrul comerţului la poziţia "Acţionari", până la plata integrală a preţului, având drept de vot în adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de natura acţiunilor achiziţionate: comune sau preferenţiale. (2) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secţiuni sunt transmise membrilor asociaţiei numai după plata integrală a preţului.---------Alin. (3) al art. 21 a fost abrogat de pct. 28 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 22 a fost abrogat de pct. 29 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 23Asociaţia se dizolva în următoarele cazuri: a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat, toate datoriile contractate au fost plătite, iar acţiunile au fost distribuite membrilor asociaţiei; b) când numărul membrilor săi scade sub 20. În acest caz, adunarea generală a asociaţiei va putea hotari dizolvarea asociaţiei numai după ce a stabilit, împreună cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere a datoriilor, după caz.----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Capitolul IVVânzarea activelor societăţilor comerciale şi ale regiilor autonome----------Titlul cap. 4 a fost modificat de pct. 30 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea I Vânzarea de active cu plata integrală----------Titlul sect. I a cap. IV a fost abrogat de pct. 31 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 24 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, după caz, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi regiilor autonome, cu aprobarea prealabilă a ministerului de resort sau, după caz, a autorităţii administraţiei publice locale. (3) Vânzarea activelor se face prin licitaţie deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut pe piaţa. (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale vânzătoare de active. (5) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, având ca obiect utilizarea activelor aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, dacă în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 25 a fost abrogat de pct. 33 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 26 (1) La cumpărarea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentanţii instituţiilor publice implicate în adunările generale ale acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi directorii executivi ai societăţilor comerciale sau ai regiilor autonome vânzătoare. (2) Sumele rezultate din vânzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în următoarea ordine, pentru: a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul garanţiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subimprumuturi; b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale; c) plata altor datorii; d) efectuarea de investiţii; e) finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate; f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligaţiilor legale de conformare la cerinţele de protecţie a mediului, după caz; g) alte destinaţii. (3) Vânzarea activelor şi utilizarea sumelor rezultate din aceasta vânzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a căror creanţa este garantată cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vânzării. (4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăţilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 27 (1) Societăţile comerciale şi regiile autonome, care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociaţii în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi. (2) Vânzarea se desfăşoară cu acordul instituţiei publice implicate.---------Art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea a II-a Vânzarea de active cu plata în rate---------Titlul sect. a II-a cap. IV a fost abrogat de pct. 36 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 28Regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, cu acordul instituţiei publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comercianţilor - persoane fizice, asociaţii familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, sau societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 37 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 29 a fost abrogat de pct. 38 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 30 a fost abrogat de pct. 39 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VObligaţii de mediu şi protecţia salariaţilor----------Titlul cap. V a fost modificat de pct. 40 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni, cumpărătorul ar dobândi controlul asupra societăţii comerciale, acea societate trebuie să întocmească, în conformitate cu dispoziţiile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, un bilanţ de mediu care este supus spre avizare autorităţii de mediu competente. Avizul va cuprinde obligaţiile de mediu ce revin societăţii comerciale.-----------Alin. (2) al art. 31 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Alin. (5) al art. 31 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (6) În toate cazurile societatea comercială este obligată sa îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia a unor obligaţii de conformare cu normele privind protecţia mediului care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare a activului.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 41 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32 (1) Salariaţii societăţilor comerciale ale căror acţiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 48/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1998.----------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.----------Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.----------Alin. (4) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.----------Alin. (5) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999. (6) Salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de măsurile prevăzute în programele de recalificare şi reintegrare profesională finanţate din fondul special constituit în acest scop la dispoziţia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4).---------Art. 32 a fost modificat de pct. 42 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul V^1Situaţia unor imobile deţinute de societăţile comerciale care fac obiectul privatizării------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^1 (1) Societăţile comerciale care deţin terenuri ce sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu obiectul lor de activitate şi al căror regim juridic urmează să fie clarificat vor continua sa folosească aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic. (2) Societăţile comerciale se privatizează fără a include în capitalul social valoarea terenului prevăzut la alin. (1). (3) După clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparţinând domeniului public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosinţa societăţilor comerciale privatizate sau care urmează a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competentă, pentru perioada maxima prevăzută de lege. Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 219/1998privind regimul concesiunilor, metoda, procedura şi documentaţia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Terenurile clasificate ca aparţinând domeniului privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în condiţiile prevăzute mai sus, închiriate sau oferite societăţii comerciale spre a fi cumpărate. (4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei şi a preţului de vânzare se determina prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.---------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^2 (1) Capitalul social al societăţilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor menţionate în certificat.----------Alin. (2) al art. 32^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.--------Alin. (3) al art. 32^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Alin. (4) al art. 32^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (5) Adunarea generală care decide emiterea acţiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotărască convertirea automată a acestora în acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirării termenului de exercitare a dreptului de opţiune ori, după caz, la data rezolutiunii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), societăţile comerciale privatizate sau succesorii în drepturi ale acestora, care deţin terenuri în cotă-parte indiviză pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate, nu au obligaţia majorării capitalului social cu valoarea terenurilor dacă optează pentru plata către instituţia publică implicată a unei despăgubiri egale cu valoarea cotei-părţi deţinute, stabilite prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat independent.---------Alin. (6) al art. 32^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 129 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. (7) Plata sumei stabilite conform raportului de evaluare, reprezentând despăgubiri către instituţia publică implicată, se poate realiza integral sau în rate, pe o perioadă de maximum 3 ani, în condiţiile acordului părţilor.---------Alin. (7) al art. 32^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 129 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. (8) Prevederile alin. (6) şi (7) se aplică şi societăţilor comerciale privatizate sau succesorilor în drepturi ale acestora, care deţin terenuri în cotă-parte indiviză pentru care urmează să se obţină certificatul de atestare a dreptului de proprietate, dacă îşi exercită dreptul de opţiune prevăzut la alin. (6) în termen de 3 luni de la data obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate.---------Alin. (8) al art. 32^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 129 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. (9) Cheltuielile legate de evaluarea terenurilor şi încheierea acordului privind plata despăgubirilor către instituţia publică implicată se suportă de către societăţile comerciale beneficiare.-----------Alin. (9) al art. 32^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 129 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.---------Art. 32^2 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.--------Art. 32^3 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Art. 32^4 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit alin. (3) al art. 30 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 prevederile art. 32^4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile numai pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul V^2Dispoziţii speciale privind închiderea operaţională şi vânzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării----------Cap. V^2 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea I Închiderea operaţională şi vânzarea activelor nerentabile  +  Articolul 32^5-Articolul 32^7Abrogate.------------Secţiunea I a cap. V^2 a fost abrogata de Secţiunea I a cap. V^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a II-a Dispoziţii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea----------Secţiunea a II-a cap. V^2 a fost introdusă de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^8În scopul accelerării procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin 50% +1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntara şi lichidarea sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.----------Art. 32^8 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^9-----------Alin. (1) al art. 32^9 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Alin. (2) al art. 32^9 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Alin. (3) al art. 32^9 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (4) În cazul în care pe ordinea de zi figurează dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale, consiliul de administraţie este obligat sa pregătească şi sa pună la dispoziţie acţionarilor, la sediul societăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii adunării generale, situaţia detaliată a tuturor debitelor societăţii, cu indicarea creditorilor şi a termenului la care creanţele acestora au devenit sau vor deveni scadente. (5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a voturilor. (6) În termen de doua zile de la data adoptării sale, hotărârea adunării generale a acţionarilor se depune la registrul comerţului şi se publică într-un cotidian naţional de larga difuzare şi, după caz, într-un cotidian internaţional, precum şi prin mijloace electronice.-----------Art. 32^9 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 32^10 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Art. 32^11 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Art. 32^12 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a III-a Lichidarea--------Secţiunea a III-a cap. V^2 a fost introdusă de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^13-------------Alin. (1) al art. 32^13 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Creditorii care depun declaraţii de creanţe alcătuiesc asociaţia creditorilor, în cadrul căreia hotărârile se adoptă cu majoritate absolută de voturi. Votul fiecărui creditor este proporţional cu ponderea creanţei sale în totalitatea creanţelor aparţinând creditorilor asociaţi. Asociaţia creditorilor nu constituie persoana juridică. Organizarea şi funcţionarea asociaţiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Alin. (3) al art. 32^13 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.------------Art. 32^13 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.-----------Art. 32^14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 32^15 (1) Nici o dobânda, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuiala similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului.---------Alin. (2) al art. 32^15 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Art. 32^15 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^16 (1) Lichidatorul se numeşte de către instituţia publică implicata, pe bază de licitaţie, în termen de 60 de zile de la data depunerii hotărârii de dizolvare la registrului comerţului. (2) Agentul de privatizare care exercită atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatea comercială supusă lichidării poate îndeplini funcţia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitări adresate instituţiei publice implicate, fără a mai fi necesară organizarea unei licitaţii. (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat şi va intră în vigoare în termen de doua zile de la adjudecarea licitaţiei, sub sancţiunea nulităţii. (4) Lichidatorul va intră în funcţie după depunerea semnăturii la registrul comerţului şi a specimenului de semnătura în banca, în ziua următoare semnării contractului sau de angajare. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în funcţie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului şi a documentelor societăţii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, care va fi certificată de către cenzori. La data îndeplinirii acestei formalităţi funcţia administratorilor încetează. (6) În cazul admiterii în principiu a cererii formulate de creditori în temeiul art. 32^14 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusă validării de către judecătorul-sindic.-----------Art. 32^16 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 32^17 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 32^18 (1) În cazul în care intervine o cauza de încetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, după caz, succesorul sau în drepturi este obligat sa notifice de îndată situaţia aparuta instituţiei publice implicate, cu excepţia cazului în care aceasta i-a notificat cauza de încetare a contractului.-----------Alin. (2) al art. 32^18 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (3) În situaţia încetării contractului de angajare a lichidatorului, instituţia publică implicata va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a urmatorului clasat în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societăţii până la numirea unui nou lichidator în conformitate cu dispoziţiile art. 32^16 , dar nu mai mult de 60 de zile de la data încetării funcţiei lichidatorului al cărui mandat a încetat. (4) Dispoziţiile art. 32^16 alin. (4), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător în situaţiile prevăzute la alin. (3). (5) Lichidatorul al cărui contract a încetat, până la predarea patrimoniului către mandatarul special sau către noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul îndeplinirii funcţiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare şi nici o operaţiune asupra patrimoniului societăţii, cu excepţia actelor de conservare şi administrare.--------Art. 32^18 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^19----------Alin. (1) al art. 32^19 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare preţ oferit.-----------Alin. (3) al art. 32^19 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (4) Contractul va putea prevedea plata preţului bunurilor în rate, cu condiţia ca plata ratelor să fie asigurată în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 32^19 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^20 (1) Creditorii, cu excepţia acţionarilor, îşi pot depune creanţa drept preţ, în condiţiile prevăzute de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Bunurile sau activele asupra cărora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai în contul creanţei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, în afară de cazul în care creditorul având rang util şi necontestat renunţa în scris la dreptul sau. (3) Prin adjudecarea bunurilor în contul creanţelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinţa prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Art. 32^20 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^21----------Alin. (1) al art. 32^21 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Creanţele rezultate din contractele de vânzare de bunuri ale societăţii cu plata în rate şi garanţiile ce le însoţesc se pot cesiona creditorilor în contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumpărătorului şi garantului preluarea contractului şi a garanţiei. (3) Repartizarea către creditorii prevăzuţi la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vânzare se efectuează la fiecare 3 luni, iar către creditorii menţionaţi la lit. h), numai după satisfacerea integrală a tuturor celorlalte creanţe.---------Alin. (4) al art. 32^21 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Art. 32^21 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^22Lichidatorul este împuternicit să efectueze cheltuieli şi sa disponibilizeze personal în limitele necesare pentru funcţionarea societăţii şi sa urmărească realizarea creanţelor acesteia faţă de terţi. Eventualele disponibilităţi existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezultă din vânzarea bunurilor la licitaţii, se împart în ordinea prevăzută pentru repartizarea sumelor rezultate din licitaţii.-----------Art. 32^22 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^23 (1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totală sau parţială a creanţelor din sumele repartizate în urma lichidării debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la închiderea lichidării, creditorilor neindestulati, care vor avea înscrisă diferenţa de creanţa rămasă neacoperita. (2) Creditorii ale căror creanţe au fost prezentate după expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de creanţe, dar nu mai târziu de închiderea lichidării, vor lua parte la distribuire în mod proporţional numai din sumele eventual rămase după plata creanţelor înregistrate în termen. În acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.----------Art. 32^23 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^24 (1) După distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societăţii, creditorii ale căror creanţe nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comerţ şi industrie teritorială pot sesiza tribunalul competent în vederea anulării unor acte juridice ale societăţii sau angajării răspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia. (2) Soluţionarea acestor acţiuni va profita creditorilor prevăzuţi la art. 32^23.----------Art. 32^24 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^25 (1) În termen de 20 de zile de la ultima licitaţie cenzorii întocmesc şi supun aprobării instituţiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operaţiunilor lichidării. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului. (2) După aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societăţii pentru informarea acţionarilor, iar după 15 zile de la depunere, înregistrarea acestuia la registrul comerţului, data la care societatea se radiază de drept fără nici o alta formalitate.----------Art. 32^25 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^26Actele, registrele şi ştampila societăţii se predau de lichidator instituţiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu şi în interes propriu, urmărirea creanţelor societăţii faţă de terţi, rămase neexecutate la data lichidării.----------Art. 32^26 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^27La data radierii societăţii din registrul comerţului încetează de drept orice acţiune îndreptată împotriva acesteia.----------Art. 32^27 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul V^3Soluţionarea litigiilor----------Cap. V^3 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.--------Art. 32^28 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 32^29Termenul de prescripţie pentru introducerea cererilor în anulare şi a opoziţiilor împotriva hotărârilor prevăzute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicării hotărârii consiliului de administraţie, adoptată în temeiul acestora. În cazul hotărârilor prevăzute la art. 32^10, termenul curge de la data publicării acestora în conformitate cu dispoziţiile art. 32^9 alin. (6).-----------Art. 32^29 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^30 (1) Cererea în anulare şi opoziţia nu suspenda executarea hotărârii atacate. La cerere, pentru motive întemeiate, instanţa poate decide suspendarea, dacă se depune o cauţiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societăţii comerciale supuse fuziunii, divizării sau lichidării ori, după caz, egala cu o pătrime din valoarea creanţei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cauţiunea se restituie numai în cazul admiterii acţiunii. Plafonul maxim al cauţiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotărâre a Guvernului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cererilor prevăzute la art. 32^13 alin. (3). În acest caz cauţiunea este de o pătrime din valoarea creanţei contestate, fără a depăşi plafonul maxim prevăzut la alin. (1).----------Art. 32^30 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.-----------Art. 32^31 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii la normele din prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni: a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vânzarea acţiunilor şi a activelor; b) neintocmirea bilanţului de mediu în termenul prevăzut de lege; c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenţa preţul de oferta; d) neînregistrarea majorării de capital în termenul prevăzut de lege; e) atribuirea unui pachet de acţiuni unei persoane în dăuna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare; f) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi cu privire la intenţia de vânzare a unui portofoliu de acţiuni, în scopul influentarii preţului de oferta sau pentru a favoriza un cumpărător potenţial în dăuna altor persoane; g) nerespectarea termenelor şi a procedurii de întocmire şi eliberare a certificatului de sarcini fiscale; h) neîndeplinirea obligaţiei de a notifica actele şi faptele prevăzute la art. 14 alin. (10); i) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anunţului de vânzare a activelor nerentabile; j) omisiunea de a convoca adunarea generală a acţionarilor în termenul prevăzut la art. 32^9 alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4); k) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevăzut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situaţiei privind debitele societăţii; l) nepublicarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor ori ale consiliului de administraţie potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12; m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizării sau dizolvării societăţii; n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului; o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor şi de publicare a anunţurilor în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1); p) nerespectarea de către lichidator sau, după caz, de către mandatarul special a termenelor prevăzute la art. 32^16 alin. (4) şi (5) şi la art. 32^17. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b)-f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) cele prevăzute la lit. g)-p), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sancţiunile se aplică individual personalului instituţiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autorităţii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finanţelor sau al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societăţilor comerciale. (4) În cazul societăţilor de brokeri şi al agenţilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi h)-p) se fac de către Ministerul Finanţelor împreună cu personalul autorităţii de mediu competente, dacă nu s-a întocmit un bilanţ de mediu, ori, după caz, de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. f), sau de către Departamentul de Control al Guvernului, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g). (6) Amenzile prevăzute la alin. (2) se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. (7) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 44 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VIIReguli speciale privind privatizarea anumitor societăţi comerciale----------Titlul cap. VII a fost modificat de pct. 45 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.-----------Art. 34 a fost abrogat de art. I din LEGEA nr. 185 din 15 iunie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 20 iunie 2005.  +  Articolul 34^1 (1) Privatizarea băncilor se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. Vânzarea acţiunilor emise de societăţile bancare la care statul este acţionar se va desfăşura conform oricărei metode prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Privatizarea societăţilor comerciale din turism se desfăşoară potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/1998privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.---------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 47 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VII^1Agenţii de privatizare  +  Articolul 34^2----------Alin. (1) al art. 34^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Alin. (2) al art. 34^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (3) Agenţii de privatizare se pot grupa în baza unui contract de asociere temporară pe obiect sau a unui contract de societate cu răspundere limitată ori pe acţiuni. În cazul asocierilor temporare pe obiect, asociaţii desemnează asociatul coordonator, împuternicit sa participe la procedura de selecţie în vederea acordării mandatului prevăzut în prezentul capitol.---------Art. 34^3 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 34^4---------Alin. (1) al art. 34^4 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.---------Alin. (2) al art. 34^4 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002.Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.----------Alin. (3) al art. 34^4 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (4) În cazul societăţilor comerciale de interes strategic, elementele esenţiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului. (5) Instituţia publică implicata încheie contractul de mandat în termen de 15 zile de la data hotărârii comisiei prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 34^5 (1) Onorariul agenţilor de privatizare include o componenta fixa şi componente variabile în funcţie de costurile efective şi de aducerea la îndeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Membrii asociaţi sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat.-----------Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 49 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 36 (1) Procedurile de privatizare aflate în curs de derulare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua cu recunoasterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate în curs de derulare: vanzarile de acţiuni, dacă au fost aprobate de Consiliul de administratie al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, şi vanzarile de active, în cazul în care s-au publicat anunturile de organizare a licitaţiilor. Ofertele ale caror termene au fost depăşite ca urmare a neconsumarii etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.------------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (2) Sistemul de facilităţi privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificările ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului şi la bugetele locale, potrivit ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997, se aplică numai pentru contractele care au fost încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul societăţilor comerciale privatizate prin negociere directa, fără caiet de sarcini, precum şi în cazul societăţilor comerciale privatizate către investitori străini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevăzut restituirea în valută a sumelor care se lasă cu titlu gratuit. (4) Pentru contractele în curs de negociere ori pentru situaţiile în care etapa selectiei achizitorului potenţial nu s-a consumat, în baza metodei de privatizare fixate initial, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate conveni cu achizitorul perfectarea contractelor fără a include sistemul de facilităţi privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziţia societatii comerciale privatizate. În acest caz, eventualele datorii înregistrate de societatea comerciala care se privatizează se deduc din preţul acţiunilor care se vand, fără a afecta valoarea investitiilor la care se obliga cumparatorul, iar eventualele diferente la datorii vor fi reesalonate cu acordul creditorilor.----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (5) Sumele aflate în conturi curente şi în depozite bancare, pe care Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv dobanzile încasate şi aferente acestor sume, urmeaza regimul juridic stabilit până la intrarea în vigoare a acestei ordonante de urgenta.----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 50 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 38 a fost abrogat de pct. 51 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 39 (1) Sumele rezultate din vanzarea cu plata în rate a acţiunilor emise de societăţile comerciale la care statul este acţionar, devenite scadente la data desfiintarii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, ratele aferente creditelor de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991şi Legii nr. 55/1995şi devenite exigibile după această dată, precum şi orice alte venituri financiare cuvenite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului revin statului şi se varsă la bugetul de stat. (2) Sumele rezultate din vanzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, initiate de către Agentia Naţionala pentru Privatizare, înainte de organizarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi a celor cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, revin statului, în proportie de 70%, după desfiintarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi, respectiv, a Fondurilor Proprietăţii Private, sau societatilor rezultate în urma transformarii acestora. (3) Urmarirea executarii contractelor de vanzare cu plata în rate, a creditelor de restructurare acordate şi devenite exigibile, precum şi a oricăror alte venituri financiare cuvenite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, după data desfiintarii acestuia, se realizează de către Ministerul Finanţelor prin organele financiare teritoriale.----------Sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.-----------Art. 40 a fost abrogat de pct. 52 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.-----------Art. 41 a fost abrogat de alin. (1) al art. 56 din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. Art. 56 al LEGII nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 42Instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar nu au dreptul sa participe la cumpărări de acţiuni sau active, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).  +  Articolul 43În termen de cel mult 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României va fi reglementată situaţia bunurilor cu destinaţie comercială care au intrat în patrimoniul statului prin legi şi prin alte acte normative de naţionalizare.  +  Articolul 44 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (8), precum şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, precum şi art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abroga. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.---------NOTA C.T.C.E.:Art. 2 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999 prevede:"ART. 21. Vanzarile de acţiuni şi vanzarile de active aflate în curs de desfăşurare la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate.2. Privatizarea societatilor comerciale de interes strategic, precum şi a societatilor comerciale înfiinţate conform Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, ale caror acţiuni sunt în portofoliul Fondului Proprietăţii de Stat la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se va efectua în continuare de către Fondul Proprietăţii de Stat, cu excepţia cazului în care Guvernul decide altfel.3. În cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se vor exercita de către institutia publică implicata în al carei portofoliu se afla actiunile emise de acestea.4. Administratorii societatii comerciale careia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligati sa inregistreze la registrul comerţului majorarea de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, societatea comerciala fiind scutita de plată taxelor şi a oricăror alte obligaţii legate de aceasta operaţiune.5. Toate societăţile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor întocmi şi vor inainta ministerelor de resort, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare în vederea eliberarii certificatului.6. Ministerele de resort vor elibera societatilor comerciale prevăzute la pct. 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi vor transmite Fondului Proprietăţii de Stat o copie de pe certificat în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia.7. Prevederile secţiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 se aplică şi societatilor la care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, este în curs procedura de lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990.8. Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni: a) neinregistrarea majorarii capitalului în termenul prevăzut la pct. 4; b) neremiterea documentatiei necesare pentru intocmirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 5; c) neintocmirea şi/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 6.Constatarea şi sanctionarea acestor contraventii se efectueaza potrivit art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.9. Dispozitiile prezentului titlu nu se aplică pentru terenurile care intra sub incidenţa art. 9, art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 şi art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de statMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul privatizării,Valentin M. IonescuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-----------