ORDIN nr. 183 din 14 martie 2011privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2011



    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. Cs.A. 839 din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 48 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Sibiu, Târgu Mureş şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 14 martie 2011.Nr. 183.  +  Anexa METODOLOGIEde monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere  +  Articolul 1Definiţiile termenilor şi expresiilor din cuprinsul prezentei metodologii sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.  +  Articolul 2Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc anual, în colaborare cu administraţiile bazinale de apă, până la data de 15 mai, lista apelor de îmbăiere cuprinzând toate apele de suprafaţă din teritoriu utilizate pentru îmbăiere pentru care se preconizează un număr mare de utilizatori şi pentru care nu există o interdicţie sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii. La stabilirea listei apelor de îmbăiere se va ţine cont de: a) estimarea numărului de amatori de scăldat pe care direcţia de sănătate publică îl consideră ca fiind mare, în baza tendinţelor ultimilor ani, infrastructura şi serviciile asigurate sau alte măsuri luate pentru a încuraja scăldatul; b) informaţiile privind calitatea apelor de suprafaţă primite de la Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), prin direcţiile bazinale de apă; c) sugestii, observaţii sau reclamaţii formulate de publicul interesat consultat în acest sens, în conformitate cu art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2008.  +  Articolul 3 (1) Pentru fiecare apă de îmbăiere identificată şi cuprinsă în lista menţionată la art. 2, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc punctele de monitorizare şi determină coordonatele spaţiale ale acestora. (2) Punctul de monitorizare se stabileşte de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti acolo unde: a) se estimează cel mai mare număr de utilizatori; sau b) se prognozează cel mai mare risc de poluare, luând în considerare profilul apei de îmbăiere. (3) Zona de îmbăiere va avea un număr de puncte de prelevare a probelor de apă care să fie adecvat întinderii ţărmului şi numărului de utilizatori care se estimează pentru respectiva zonă de îmbăiere.  +  Articolul 4Lista apelor de îmbăiere identificate, conţinând şi punctele de monitorizare stabilite, precum şi coordonatele acestora se transmit către Institutul Naţional de Sănătate Publică până la data de 20 mai a fiecărui an. Totodată, se comunică Institutului Naţional de Sănătate Publică numărul de amatori de scăldat stabilit de către direcţia de sănătate publică ca fiind "mare" pentru zonele de îmbăiere din judeţul respectiv şi din municipiul Bucureşti.  +  Articolul 5Institutul Naţional de Sănătate Publică informează Ministerul Sănătăţii asupra listei apelor de îmbăiere, iar acesta o afişează pe pagina web, astfel încât să poată fi consultată de potenţialii utilizatori.  +  Articolul 6 (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc programul calendaristic de monitorizare pentru fiecare zonă de îmbăiere pe care îl transmit către Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti înainte de începerea sezonului de îmbăiere. (2) Prelevarea probelor de apă se face într-un termen de maximum 4 zile de la data specificată în programul calendaristic de monitorizare. (3) Primele probe de monitorizare se iau cu 5-15 zile înainte de începerea sezonului de îmbăiere. (4) În timpul sezonului de îmbăiere, probele de apă de îmbăiere se prelevează din fiecare punct de monitorizare la fiecare două săptămâni.  +  Articolul 7În condiţiile în care calitatea apei de îmbăiere a fost corespunzătoare timp de 2 ani consecutiv, probele se pot preleva cu o frecvenţă mai redusă, adică o dată pe lună, prelevându-se un număr total de minimum 4 probe/sezon de îmbăiere.  +  Articolul 8Numărul de probe pe durata unui sezon de îmbăiere poate fi de 3, cu intervalul dintre datele recoltării mai mic de o lună, numai în următoarele circumstanţe speciale: a) sezon de îmbăiere ce nu depăşeşte 8 săptămâni; b) zona de îmbăiere este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale.  +  Articolul 9 (1) Zona naturală amenajată pentru îmbăiere necesită autorizare sanitară conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. (2) Autorizarea sanitară, supravegherea, evaluarea şi inspecţia sanitară a zonei naturale amenajate şi utilizate în scop de îmbăiere se fac în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Monitorizarea calităţii apei de îmbăiere din zone naturale neamenajate, precum şi informarea publicului privind calitatea apei de îmbăiere din aceste zone se fac conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 88/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Până la finele sezonului de îmbăiere 2011, monitorizarea calităţii apei de îmbăiere se realizează pe baza parametrilor prevăzuţi în anexa nr. 1 la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Începând cu sezonul de îmbăiere 2012, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura monitorizarea parametrilor prevăzuţi în coloana A din anexa nr. 1 "Parametrii de calitate" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008, în vederea raportării, realizându-se următoarele echivalări: a) parametrul Enterococi intestinali monitorizat în conformitate cu anexa nr. 1 "Parametrii de calitate" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 se echivalează cu parametrul Streptococi fecali prevăzut la nr. crt. 3 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, cu modificările ulterioare; b) parametrul Escherichia coli monitorizat în conformitate cu anexa nr. 1 "Parametrii de calitate" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 se echivalează cu parametrul Coliformi fecali prevăzut la nr. crt. 2 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, cu modificările ulterioare. (2) Pentru analizarea parametrilor microbiologici din cadrul monitorizării se folosesc metodele de referinţă prevăzute în anexa nr. 1 "Parametrii de calitate" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008. (3) Regulile de prelevare a probelor pentru analizele microbiologice sunt cele prevăzute în anexa nr. 5 "Reguli de prelevare a probelor pentru analize microbiologice" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008.  +  Articolul 13 (1) Probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt pot să nu fie incluse în setul de date privind calitatea apei de îmbăiere. (2) În cazul unei poluări pe termen scurt, direcţiile de sănătate publică judeţene prelevează o probă suplimentară pentru a confirma sfârşitul incidentului; această probă nu trebuie să facă parte din setul de date privind calitatea apei de îmbăiere. (3) În cazul în care se dovedeşte necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare ca urmare a poluării pe termen scurt, se prelevează o (nouă) probă suplimentară după 7 zile de la terminarea poluării pe termen scurt.  +  Articolul 14 (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti adoptă în timp util măsuri de management adecvate atunci când, în urma monitorizării, se constată modificări ale calităţii apei de îmbăiere, atunci când iau cunoştinţă de situaţii de poluare de scurtă durată, în caz de proliferare a cianobacteriilor, a macroalgelor şi/sau a fitoplanctonului şi ori de câte ori este identificat un risc pentru sănătate sau se estimează că există riscul apariţiei unor consecinţe negative asupra sănătăţii utilizatorilor. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură informarea publicului care poate merge până la emiterea unei recomandări de restricţionare temporară a îmbăierii sau de interzicere a îmbăierii, după caz, în vederea prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care ANAR şi alte instituţii, conform competenţelor pe care le au, declară existenţa unei situaţii anormale, programul calendaristic de monitorizare derulat poate fi suspendat de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, fiind reluat de îndată ce acest lucru este posibil după încetarea situaţiei anormale. (2) Odată cu reluarea programului de monitorizare se vor preleva noi probe pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza situaţiei anormale. (3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunică suspendarea calendarului de monitorizare datorită unei situaţii anormale în raportarea anuală către Institutul Naţional de Sănătate Publică.  +  Articolul 16Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu administraţiile bazinale de apă, elaborează profilul apelor de îmbăiere pentru prima dată până cel târziu la data de 24 martie 2011, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 "Profilul apelor de îmbăiere" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008. În elaborarea profilului apelor de îmbăiere se utilizează datele de monitorizare şi evaluările făcute în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe baza metodologiei recomandate de Comisia Europeană.  +  Articolul 17 (1) Pe baza datelor de monitorizare raportate la sfârşitul sezonului de îmbăiere de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, în colaborare cu ANAR, efectuează: a) evaluarea anuală a calităţii fiecărei ape de îmbăiere; b) clasificarea apelor de îmbăiere, pe baza setului de date, în ape de calitate nesatisfăcătoare, satisfăcătoare, bune sau excelente. (2) Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi ANAR, decide dacă setul de date este format din datele privind calitatea apei de îmbăiere din sezonul curent şi 3 sezoane precedente (minimum 16 probe pentru un sezon mai mare de 8 săptămâni; minimum 12 probe pentru un sezon mai mic de 8 săptămâni) sau din datele privind calitatea apei de îmbăiere din ultimele 3 sezoane, fără a se lua în considerare rezultatele monitorizării din sezonul curent. (3) Clasificarea apelor de îmbăiere este făcută de Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru prima dată la sfârşitul sezonului 2015, în conformitate cu dispoziţiile din anexa nr. 2 "Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere" la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008.  +  Articolul 18Informaţiile privind calitatea apei de îmbăiere, rezultate din monitorizare, lista apelor de îmbăiere, precum şi alte informaţii disponibile privind clasificarea curentă a apei de îmbăiere, profilul acesteia, situaţii de poluare pe termen scurt, recomandările împotriva îmbăierii sau interdicţiile de îmbăiere temporare ori permanente, informaţii privind natura şi durata prognozată a situaţiilor anormale etc. sunt oferite publicului direct şi prin toate mijloacele de comunicare şi tehnologiile corespunzătoare, inclusiv paginile web ale instituţiilor implicate în implementarea prezentei metodologii.  +  Articolul 19Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează Institutului Naţional de Sănătate Publică, la sfârşitul fiecărui sezon de îmbăiere, până la data de 15 octombrie a anului în curs rezultatele monitorizării pentru fiecare apă de îmbăiere cuprinsă în lista apelor de îmbăiere.  +  Articolul 20Institutul Naţional de Sănătate Publică întocmeşte anual raportul naţional privind calitatea apei de îmbăiere, conţinând rezultatele monitorizării şi evaluării calităţii apei de îmbăiere, precum şi o descriere a principalelor măsuri de management adoptate, pe care îl transmite spre avizare Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 21Ministerul Sănătăţii comunică Ministerului Mediului şi Pădurilor raportul naţional privind calitatea apei de îmbăiere şi transmite raportul Comisiei Europene, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.----