ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010  Având în vedere numărul mare de construcții finalizate sau în curs de execuție, din stațiunile turistice și din localitățile aflate pe litoralul Mării Negre, aflate pe terenuri proprietate publică sau privată, realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire,ținând cont de faptul că, anual, sezonul estival începe la data de 1 mai și că în acest scop trebuie asigurate condițiile optime pentru desfășurarea activităților de turism, precum și de asigurare a siguranței și sănătății turiștilor,luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ necesar stopării proliferării de construcții/lucrări de construcții realizate fără autorizație de construire, atât pe domeniul public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, cât și pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice, fapt ce afectează grav zonele construite protejate, zonele cu potențial turistic, stațiunile turistice, rezervațiile naturale și altele asemenea, mediul, siguranța și sănătatea populației în aceste zone,având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 și 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, toate construcțiile cu destinație turistică din zonele cu potențial turistic, stațiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecție a monumentelor istorice, rezervațiile naturale și alte asemenea, precum și construcțiile cu destinație turistică și construcțiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din stațiunile turistice și din localitățile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică ori privată, finalizate sau în curs de execuție, se desființează. (la 07-03-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 3 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011. )  +  Articolul 2(1) După constatarea faptului că respectivele construcții au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia de către reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, aceștia înștiințează Direcția generală lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, care somează proprietarii construcțiilor să le desființeze în termen de 48 de ore. (la 07-03-2011, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 3 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011. ) (2) Somația se înmânează proprietarului construcției sau se afișează la loc vizibil pe imobil.  +  Articolul 3În cazul în care proprietarul nu dă curs somației în termenul prevăzut la art. 2, desființarea se face în termen de 24 de ore, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Direcția generală lucrări publice, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operațiune de la proprietarul construcției, în condițiile legii.  +  Articolul 4Autoritățile de ordine publică, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, sprijină acțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 aprilie 2010.Nr. 41.----