HOTĂRÂRE nr. 525 din 30 mai 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (1) şi al art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Sediul A.N.R.M.A.P. este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) În vederea realizării rolului său fundamental privind formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, precum şi pentru asigurarea unei bune funcţionări a instituţiei, A.N.R.M.A.P. îndeplineşte următoarele funcţii şi atribuţii principale: a) elaborează planurile de acţiune în scopul implementării strategiei şi politicilor de dezvoltare a sistemului achiziţiilor publice; b) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea în domeniul achiziţiilor publice, precum şi propune Guvernului modificarea actelor normative care pot aduce atingere compatibilităţii/conformităţii cu legislaţia comunitară în materie; c) evaluează necesităţile de perfecţionare a cadrului normativ în domeniu şi propune măsurile de remediere a deficienţelor constatate în aplicarea acestuia; d) avizează proiectele de acte normative din alte domenii, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice; e) dezvoltă mecanismele de monitorizare a sistemului de achiziţii publice şi monitorizează modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică; f) prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice; g) realizează analize, studii şi evaluări privind sistemul de achiziţii publice, propunând soluţii practice pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia; h) supraveghează modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dispunând, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul achiziţiilor publice; i) menţine legătura operaţională cu serviciile tehnice specializate în domeniul achiziţiilor publice ale Comisiei Europene şi ale celorlalte instituţii europene, precum şi cu instituţiile corespondente din statele membre, asigurând participarea la întrunirile periodice, în cadrul comitetelor consultative, a grupurilor de lucru în domeniul achiziţiilor publice organizate la nivelul acestora; j) menţine legătura comunicaţională şi operaţională cu structurile specializate care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, consultându-se şi cooperând cu acestea, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice, precum şi cu societatea civilă; k) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autorităţile contractante/potenţialii ofertanţi le transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; l) acordă consiliere metodologică autorităţilor contractante privind bunele practici în aplicarea procedurilor de achiziţie publică; m) elaborează şi publică documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi suporturi de curs şi alte materiale informative în domeniul achiziţiilor publice; n) avizează programa de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul achiziţiilor publice; o) avizează persoane fizice şi/sau juridice care desfăşoară activităţi de perfecţionare şi pregătire profesională în domeniul achiziţiilor publice; p) atestă/certifică formatorii şi participanţii la cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul achiziţiilor publice; q) organizează întâlniri periodice cu participanţii din sistem şi cu alte organisme interesate pentru identificarea soluţiilor optime de perfecţionare a sistemului achiziţiilor publice; r) elaborează şi difuzează comunicate, informaţii de interes public privind activitatea instituţiei şi funcţionarea sistemului de achiziţii publice; s) întocmeşte rapoarte periodice de activitate; t) întocmeşte situaţiile financiare proprii, potrivit legii; u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte. (2) Proiectele de acte normative, care pot avea impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice, se supun spre adoptare Guvernului numai după obţinerea avizului din partea A.N.R.M.A.P.  +  Articolul 3 (1) Asigurarea unui cadru legal coerent şi armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice, precum şi modificarea, completarea şi urmărirea modului de punere în aplicare a acestuia sunt încredinţate A.N.R.M.A.P., care este învestită să adopte măsuri, în condiţiile legii, pentru a preveni, a stopa sau a remedia efectele produse de încălcarea prevederilor legale în domeniu. (2) Sancţiunile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice se aplică de persoane din cadrul A.N.R.M.A.P., împuternicite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M.A.P. (3) În vederea aplicării dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), metodologia de supraveghere de către A.N.R.M.A.P. a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.R.M.A.P. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele A.N.R.M.A.P., denumit în continuare preşedinte, conduce întreaga activitate a instituţiei, îndeplinind următoarele atribuţii principale: a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii în domeniul achiziţiilor publice, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a operatorilor economici; b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern; c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a A.N.R.M.A.P., integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului; d) emite ordine şi instrucţiuni, potrivit art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006; e) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului; f) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din cadrul A.N.R.M.A.P., în limita bugetului aprobat; g) reprezintă interesele instituţiei şi ale statului în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop; h) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente; i) contribuie la urmărirea şi controlul aplicării convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale; j) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniul achiziţiilor publice; k) avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale şi cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create; l) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice; m) aprobă editarea publicaţiilor de specialitate de informare; n) participă la şedinţele Guvernului României, în calitate de invitat; o) alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative sau din împuternicirea Guvernului. (2) Preşedintele are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Preşedintele emite ordine de încadrare şi, după caz, de numire, de modificare, de suspendare şi de încetare a raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor de serviciu, aprobă transferul şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul A.N.R.M.A.P. (4) Preşedintele are dreptul de a delega competenţe vicepreşedintelui, secretarului general şi direcţiilor din subordine.  +  Articolul 5 (1) Vicepreşedintele coordonează activitatea de supraveghere şi monitorizare şi îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de către preşedinte. (2) În absenţa preşedintelui, vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al acestuia.  +  Articolul 6 (1) Secretarul general coordonează activitatea administrativă, financiar-contabilă şi resurse umane.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 7 decembrie 2009. (2) Secretarul general poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.R.M.A.P. ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 7 (1) În cadrul A.N.R.M.A.P., în subordinea preşedintelui funcţionează următoarele structuri organizatorice: a) Direcţia generală politici, reglementare şi analiză; b) Direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare; c) Cabinetul preşedintelui; d) Departamentul de comunicare şi relaţii publice; e) Serviciul juridic şi resurse umane; f) Compartimentul audit intern; g) Serviciul financiar-contabilitate; h) Serviciul administrativ. (2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. b) se află în directa coordonare a vicepreşedintelui. (3) Structurile organizatorice prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h) se află în directa coordonare a secretarului general.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 7 decembrie 2009.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. este de 96, din care un post de consilier de afaceri europene. (2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu include postul de preşedinte şi vicepreşedinte, şi nici posturile aferente Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  +  Articolul 9 (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza direcţii, servicii, birouri sau alte compartimente. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura personalului şi numărul salariaţilor pentru fiecare direcţie, compartiment sau departament, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc, potrivit legii, prin ordin al preşedintelui, în limita numărului de posturi aprobate. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul A.N.R.M.A.P. se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. (4) În cadrul cabinetului preşedintelui se încadrează, prin ordin al preşedintelui, personalul prevăzut de legislaţia în vigoare. (5) Departamentul de comunicare şi relaţii publice funcţionează ca direcţie şi se încadrează cu personal contractual conform legislaţiei în vigoare.-------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 7 decembrie 2009.  +  Articolul 11 (1) În vederea îndeplinirii funcţiei de reprezentare pe lângă instituţiile europene în ceea ce priveşte domeniul achiziţiilor publice, preşedintele poate desemna, prin ordin, specialişti ai instituţiei care se detaşează pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Sumele aferente necesare acoperirii cheltuielilor activităţii personalului detaşat din cadrul A.N.R.M.A.P. se asigură din bugetul A.N.R.M.A.P., în condiţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare. (3) A.N.R.M.A.P. beneficiază, prin redistribuire de la Cancelaria Primului-Ministru, de un post diplomatic în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.  +  Articolul 12 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) sume reprezentând contravaloarea atestatelor, certificatelor, avizelor emise de A.N.R.M.A.P. în legătură cu derularea de către instituţiile de formare profesională publice şi/sau private a unor proiecte ori acţiuni de instruire şi/sau de perfecţionare profesională a personalului implicat în activităţi specifice domeniului achiziţiilor publice; b) sume provenite din publicarea de broşuri, cataloage şi alte materiale informative în domeniul achiziţiilor publice; c) sume obţinute ca urmare a dezvoltării unor soluţii şi instrumente specifice care pot fi utilizate de către autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire, în condiţiile prevăzute de lege; d) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de către instituţiile financiare naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege; e) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 13A.N.R.M.A.P. utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 8 autoturisme. Consumul lunar normat de carburanţi se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, punctul 11 al literei B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Autoritatea Naţională pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Corneliu BuradaSecretarul General al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 525.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziţiilorPublice şi personalul aferent acesteia*Font9*                              ┌────────────┐        ┌─────────────────────┤ ├────────────┐        │ │ PREŞEDINŢE*│ ┌─────┴─────────┐        │ ┌────┤ │ │Compartimentul │┌───────┴─────────┐ │ └┬─────┬─┬─┬─┘ │ audit intern ││Departamentul de │ │ │ │ │ │ │ 1E ││ comunicare şi │ │ │ │ │ └──────┐ └───────────────┘│relaţii publice │ │ │ │ └───────┐└────────────────────────┐│ 1D+2E*** │ │ │ │┌────────┴────────┐ ┌───────┴──────────┐└─────────────────┘ │ │ ││Serviciul juridic│ _ _│Secretar General***│┌──────────────────┐ │ │ ││şi resurse umane │_ _ | └───────┬──────────┘│Cabinet Preşedinte├─────┘ │ ││ 7E │ ││ 1D+3E │ │ │└─────────────────┘ │└──────────────────┘ │ │ ┌────────┴──────┐                  ┌────────────┴───┐ │ │ │        ┌─────────┤VICEPREŞEDINTE**│ │ │ │        │ └────────────────┘ │ ┌───────┴─────┐ ┌───┴─────┐        │ ┌────────────────────────┤ │ Serviciul │ │Serviciul│        │ │ │ │ financiar- │ │adminis- │┌───────┴───┴──────────┐ ┌────────┴─────────────┐ │contabilitate│ │trativ ││ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ 1SS+7E │ │ 1SS+7E ││ supraveghere, │ │politici, reglementare│ └─────────────┘ └───┬─────┘│monitoriz şi evaluare │ │ şi analiză │ ││ 1DG+2D+33E │ │ 1DG+1DGA+1D+25E │ ┌────────┴────────┐└───────────┬──────────┘ └──────────────┬───────┘ │ Compartimentul │            │ │ │achiziţii publice│     ┌──────┴────────┐ ┌────────┴──────────┐ └─────────────────┘     │ │ │ │┌────┴───────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───┴────────────┐┌─────┴────────┐│Direcţia de │ │Direcţia de │ │Direcţia analiză││Compartimentul││supraveghere│ │monitorizare│ │ instruire şi ││ politici şi ││ şi control │ │ şi evaluare│ │ consultanţă ││ reglementare ││ 1D+16E │ │ 1D+17E │ │ tehnică ││ 10E │└────────────┘ └────────────┘ │ 1D+15E ││ │                              └────────────────┘└──────────────┘    Legendă:       *) Secretar de stat─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────      **)│Subsecretar de stat─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────     ***)│Înalt funcţionar public─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────    ****)│Post obţinut prin redistribuire de la Cancelaria Primului-Ministru─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────       DG│Director general─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────      DGA│Director general adjunct─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────        D│Director─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────       SS│Şef serviciu─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────       SB│Şef birou─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────        E Funcţie de execuţie-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 7 decembrie 2009, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.-------------Anexa 2 a fost abrogată de litera q) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010._________