ORDONANŢĂ nr. 22 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii(actualizată până la data de 4 februarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 288 din 15 mai 2002; LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi cauzelor în curs de judecată ori de executare silită.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Articolul 2Dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Articolul 3În cazul în care instituţiile publice nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată în termenul prevăzut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă şi/sau potrivit altor dispoziţii legale aplicabile în materie.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Articolul 4 (1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii. (2) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 49 din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Articolul 5Creditorul şi debitorul pot conveni asupra altui termen decât cel prevăzut la art. 2, precum şi asupra unor alte condiţii de îndeplinire a oricăror obligaţii stabilite prin titlul executoriu.-----------Art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Articolul 6 (1) În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, instituţia debitoare nu îşi poate îndeplini obligaţia de plată în condiţiile prevăzute la art. 1, 2 sau 4, aceasta va putea solicita instanţei judecătoreşti care soluţionează cauza acordarea, în condiţiile legii, a unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de plată eşalonată a obligaţiei respective. (2) În cazurile în care obligaţia de plată este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, instituţia debitoare poate solicita instanţei care a dat această hotărâre luarea măsurilor prevăzute la alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. (3) Dacă obligaţia de plată este stabilită printr-un titlu executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească, cererea formulată potrivit alin. (1) se soluţionează de către instanţa de executare competentă. (4) Instanţa sesizată potrivit alin. (1), (2) sau (3), la cererea instituţiei debitoare, prin încheiere executorie, când este cazul, va putea suspenda începerea ori continuarea executării silite până la soluţionarea prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a cererii privind acordarea termenului/termenelor de plată a sumei datorate. Suspendarea se dispune fără plata unei cauţiuni. Încheierea poate fi atacată cu recurs, în mod separat. (5) În cazuri urgente, instanţa prevăzută la alin. (4), la cererea instituţiei debitoare, poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare formulate potrivit alin. (4). Suspendarea se dispune fără plata unei cauţiuni. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. (6) Cererile introduse potrivit alin. (1)-(5) sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi se judecă cu precădere. Hotărârea dată în cauzele prevăzute la alin. (1)-(3) poate fi atacată numai cu recurs.-------------Art. 6 a fost introdus de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.  +  Articolul 7Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică în mod corespunzător şi executării obligaţiilor de plată stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autorităţilor administrative autonome.-------------Art. 7 a fost introdus de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu---------