ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA(actualizată până la data de 2 martie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 30 noiembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 martie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009; LEGEA nr. 342 din 11 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011.Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate în cadrul Programului ex-ISPA finanţat din asistenţa financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestuia, precum şi în vederea diminuării aplicării de corecţii financiare de către Comisia Europeană,având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăşesc finanţarea gratuită a CEE vor fi suportate de beneficiar, precum şi ale memorandumurilor de finanţare privind aprobarea proiectelor ex-ISPA,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1*) (1) Din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», şi bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - titlul VII «Alte transferuri», poziţia «Cheltuieli neeligibile ISPA», pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de transporturi, se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor de finanţare, pentru: a) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; b) articole de cheltuieli, altele decât cele de la lit. d), care au fost incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA în baza prezumţiei de eligibilitate şi care au fost declarate ulterior ca neeligibile pentru rambursare prin prisma naturii cheltuielii respective; c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanţa de arbitraj ori instanţa de judecată; d) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată; e) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare sau contracte noi necesare finalizării măsurilor ex-ISPA; f) întârzieri justificate la plata facturilor; g) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA; h) sume pentru acoperirea plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă ai cărei beneficiari sunt operatorii de apă-canal; i) sume angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA, dar care nu au fost efectiv plătite în perioada de eligibilitate a memorandumurilor de finanţare aferente, în cazul proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi; j) sume necesare pentru prefinanţarea proiectelor ex-ISPA transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul programelor operaţionale sectoriale, până la momentul aprobării aplicaţiei de către autorităţile române sau Comisia Europeană, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. (2) Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ca, pe baza justificărilor autorităţilor contractante din sectorul de mediu, să efectueze plăţi din poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare» către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în volumul şi în structura bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a bugetului Ministerului Finanţelor Publice Acţiuni generale, în situaţia în care sumele prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - poziţia «Cheltuieli neeligibile ISPA» nu acoperă sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, prin suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», în limita sumei de 1.076.127 mii lei aprobată în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia «Fondul Naţional de Preaderare», sumă ce include şi suplimentările efectuate în anul 2011 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Prevederile alin. (3) se aplică până la data intrării în vigoare a primei rectificări bugetare pe anul 2011, ulterior acestei date, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», sumele cu destinaţiile prevăzute la alin. (1) se vor asigura numai pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de mediu.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011 prevede:"Art. IINorme tranzitorii (1) Până la elaborarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, potrivit prevederilor art. III, execuţia bugetară a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu modificările ulterioare. (2) Până la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, solicitările de finanţare depuse în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, se soluţionează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile cererilor de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care urmează a fi soluţionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare. (4) Cererile de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent dacă acestea au fost depuse pentru prima oară sau redepuse ca urmare a unor solicitări de modificare sau completare, vor fi soluţionate în continuare de Ministerul Finanţelor Publice până la finalizarea lor."  +  Articolul 1^1Operatorii economici din sectorul de mediu care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor ex-ISPA au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile şi la termenele stabilite prin norme.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009.  +  Articolul 1^2Se aprobă Lista proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi pentru care se asigură finanţarea potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.  +  Articolul 2În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează norme de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 135.  +  AnexăLISTAproiectelor ex-ISPA (Fondul de coeziune) în sectorul transporturi ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Proiecte ISPA (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2005/RO/16/P/PA/002 "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de │ │navigaţie pe Dunăre, sectorul româno-bulgar şi studiile adiacente" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2005/RO/16/P/PT/002 "Reconstrucţia infrastructurii feroviare şi rutiere │ │afectate de inundaţiile din luna iulie 2005 din judeţele Vrancea, Giurgiu şi│ │Bacău" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2002/RO/16/P/PA/011 "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de │ │navigaţie pe Dunăre" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2004/RO/16/P/PT/009 "Execuţia infrastructurii rutiere şi feroviare pentru │ │infrastructura de acces la podul peste Dunăre de la Calafat-Vidin" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2005/RO/16/P/PT/003 "Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între │ │Călăraşi şi Brăila" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Proiecte ISPA (Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2000/RO/16/P/PT/001 "Reabilitarea secţiunii Băneasa-Feteşti de pe linia de │ │cale ferată Bucureşti-Constanţa" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2003/RO/16/P/PT/007 "Reabilitarea secţiunii de cale ferată Câmpina-Predeal │ │de pe linia de cale ferată Bucureşti-Braşov" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2004/RO/16/P/PA/003 "Asistenţă tehnică privind elaborarea portofoliului de │ │proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul feroviar în România" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Proiecte ISPA (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din │ │România - S.A.) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2000/RO/16/P/PT/002 "Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DN 5, Bucureşti- │ │Giurgiu, km 23+200-km 59+100" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2000/RO/16/P/PT/003 "Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5, │ │Bucureşti-Cernavodă, km 97+300-km 151+480" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2000/RO/16/P/PT/004 "Reabilitarea DN 6, secţiunea Craiova-Drobeta-Turnu │ │Severin, km 233+200-km 332+150" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2001/RO/16/P/PT/005 "Construcţia variantei de ocolire a oraşului Sibiu" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2001/RO/16/P/PT/006 "Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, │ │km 332+150-km 495+800" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2004/RO/16/P/PT/008 "Construcţia variantei de ocolire a oraşelor Deva- │ │Orăştie la standard de autostradă" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2005/RO/16/P/PT/001 "Construcţia variantei de ocolire Lugoj" │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2005/RO/16/P/PA/003 "Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte pe │ │reţeaua TEN-T" │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa a fost introdusă conform pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011, având conţinutul anexei din acest act normativ._____________