ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind valorificarea unor active ale statului****)(actualizată până la data de 4 februarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120 din 27 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001, aprobata prin Legea nr. 69/2002, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998 şi a fost aprobata şi modificata prin Legea nr. 409 din 17 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, respinsa prin Legea nr. 481/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, respinsa prin Legea nr. 480/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 10 decembrie 1999, respinsa prin Legea nr. 479/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobata prin Legea nr. 315/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 21 iunie 2001;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata şi modificata prin Legea nr. 255/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001, aprobata prin Legea nr. 69/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 25 ianuarie 2002.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) valorificarea creanţelor neperformante preluate de la bănci, persoane juridice române, cu capital parţial de stat, în scopul pregătirii pentru privatizare şi creşterii gradului de solvabilitate a acestora; b) valorificarea unor creanţe fiscale preluate în temeiul unor acte normative; c) valorificarea unor creanţe comerciale preluate în temeiul unor acte normative; d) administrarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de stat, în calitate de acţionar sau asociat; e) valorificarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de stat, în calitate de acţionar/asociat sau creditor; f) valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar. g) valorificarea unor creanţe proprii rezultate din activitatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S.------------Litera g) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Articolul 2 (1) Activele statului supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind: a) creanţe neperformante preluate de la băncile cu capital parţial de stat; b) bunurile mobile şi imobile dobândite de bănci în procedura executării silite ori prin realizarea garanţiilor, precum şi bunuri declarate urmăribile, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; c) creanţe comerciale asociate creanţelor neperformante preluate; d) creanţe fiscale preluate în temeiul unor acte normative; e) creanţe comerciale preluate în temeiul unor acte normative; f) acţiuni sau părţi sociale deţinute de stat; g) active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar; h) creanţe proprii rezultate din activitatea A.V.A.S.------------Litera h) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. (2) Creanţele neperformante prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi identificate şi selectate de băncile cu capital parţial de stat, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bancă - persoana juridică autorizată să desfăşoare cu titlu profesional, în principal, activităţi de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; b) creanţe neperformante - credite sau plasamente, reprezentând principal şi dobânzi, acordate sau efectuate de bănci, clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere», după caz, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României în domeniul clasificării creditelor şi plasamentelor, constituirii, regularizării şi utilizării provizioanelor specifice de risc de credit; c) valoare nominală - valoarea activelor statului preluate şi supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel cum este înregistrată în evidenţele contabile ale băncii sau ale altei entităţi cedente; d) valoare netă - valoarea nominală a activelor statului supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor constituite potrivit legii; e) valoare realizabilă - valoarea estimată a activelor statului supuse valorificării, ţinându-se seama de valoarea de piaţă a acestora şi de cheltuielile de administrare efectuate până la data înstrăinării acestora; f) valoare tranzacţionată - valoarea realizată ca urmare a valorificării activelor statului preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; g) creanţe comerciale asociate creanţelor preluate creanţe comerciale aparţinând unor debitori cedaţi asupra altor debitori cedaţi, preluaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care asigură activelor statului un grad sporit de recuperare; h) creanţe fiscale - drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal, preluate în temeiul unor acte normative. i) creanţe proprii rezultate din activitatea A.V.A.S. - creanţele definite la art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, precum şi creanţele provenite din executarea contractelor de vânzare cumpărare de acţiuni.------------Litera i) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Capitolul IIAutoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Articolul 9------------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de litera a) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (2) Pentru desfăşurarea activităţii proprii, A.V.A.S. poate folosi bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, sub formă de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Articolul 12 (1) În vederea îndeplinirii rolului său, A.V.A.S. are următoarele atribuţii principale: a) preluarea cu plată a creanţelor neperformante şi a creanţelor comerciale asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condiţiile art. 17; b) preluarea fără plată a unor creanţe fiscale, conform legii; c) preluarea cu/fără plată a unor creanţe comerciale, conform legii; d) preluarea fără plată a unor acţiuni/părţi sociale deţinute de stat; e) exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar/asociat a statului; f) valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin:- plata eşalonată, efectuată de debitor după încheierea unei convenţii de eşalonare cu A.V.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garanţii;- cesiunea creanţelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de cumpărare;- subrogaţia în drepturile de creanţă ale A.V.A.S., prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un terţ;- stingerea creanţelor ca efect al dării în plată;- conversia creanţelor în acţiuni*); g) valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor fiscale preluate, la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- cesiunea creanţelor prin licitaţie publică;- executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile potrivit legii;- executarea silită a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitorului sau garanţilor, declarate urmăribile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea valorificării prin licitaţie publică;- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creanţelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanţe comerciale preluate de către A.V.A.S.*); h) valorificarea acţiunilor deţinute de stat şi administrate de A.V.A.S., la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- operaţiuni specifice pieţelor reglementate, interne sau internaţionale, pentru societăţile deţinute public;- cesiunea acţiunilor prin licitaţie publică, internă sau internaţională, pentru societăţile de tip închis; i) valorificarea părţilor sociale deţinute de stat şi administrate de A.V.A.S., la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- cesiunea părţilor sociale prin negociere directă, în cazul în care există şi alţi asociaţi în societatea comercială;- cesiunea părţilor sociale prin licitaţie publică; j) valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, prin licitaţie publică.(1^1) Prevederile alin. (1) lit. f) şi g) se aplică şi creanţelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., aşa cum au fost definite la art. 3 lit. i).------------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. (2) A.V.A.S. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Articolul 13 (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi urmatoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanta, şi are ca efect principal subrogarea A.V.A.S. în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor cedenti. (2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătorești sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silita, A.V.A.S. se subroga în toate drepturile şi oblibaţiile procesuale ale cedentului şi dobandeste calitatea procesuala pe care acesta o avea în momentul preluării. (3) Notificarea debitorilor cedati se efectueaza de A.V.A.S., în forma scrisa, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. (4) Pe data preluării de către A.V.A.S. a activelor statului contractele de credit ajunse la scadenta, incheiate între bănci şi persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară investirea cu formula executorie. Contractele de cesiune de creanta incheiate între A.V.A.S. şi creditorii cedenti pentru preluarea creanţelor nu sunt supuse publicităţii prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi au prioritate din momentul notificarii prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanta reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil. (5) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creanţelor preluate de A.V.A.S., constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanţelor pentru care dreptul de a cere executarea silita a fost prescris.-------------Art. 13 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 14 (1) În vederea eficientizarii activităţii desfăşurate A.V.A.S. poate incheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori straine, specializate, având ca obiect urmatoarele activităţi: a) prestarea de servicii financiare de tip factoring; b) darea în administrare a bunurilor imobile şi/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora; c) asistenţa şi/sau reprezentarea juridica, în vederea indeplinirii atribuţiilor ce îi revin; d) servicii de consultanţă de specialitate; e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al A.V.A.S.. (2) Periodic A.V.A.S. va realiza auditul operaţiunilor şi pozitiei financiare, precum şi estimarea independenta a valorii nete şi a valorii realizabile a fiecarui activ aflat în portofoliul sau. (3) În vederea indeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2) A.V.A.S. va incheia, în condiţiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute international.-------------Art. 14 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 15În exercitarea atribuţiilor sale A.V.A.S. colaboreaza cu ministerele, cu Banca Naţionala a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile administraţiei publice locale.-------------Art. 15 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Capitolul IIIPreluarea, administrarea şi valorificarea activelor statului-------------Titlul Cap. III a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 16 (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi preluarea activelor supuse valorificarii conform art. 11 se face pe baza programului de restructurare întocmit de banca, avizat de Comitetul de coordonare a restructurarii şi aprobat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului". (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestuia tuturor instituţiilor abilitate potrivit alin. (1). (3) Băncile supuse prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor suporta costurile restructurarii conform programului de restructurare.  +  Articolul 17 (1) Plata activelor statului supuse valorificarii se va face la valoarea neta. Fac excepţie activele evidentiate în conturile din bilant, a caror valoare neta este zero, precum şi activele statului evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a caror valoare neta este egala cu valoarea nominala, pentru care plata se face la o valoare reprezentand 0,01% din valoarea nominala a acestora. (2) Activele statului supuse valorificarii, preluate de A.V.A.S., se înregistrează în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominala. (3) Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face la data preluării efective a activelor statului. (4) Plata creanţelor comerciale preluate de A.V.A.S. se va face la valoarea negociata între cedent şi cesionar. La aceeasi valoare se va face şi inregistrarea în evidentele contabile ale A.V.A.S..-------------Art. 17 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 18 (1) Pentru valorificarea activelor statului peste nivelul estimat în raportul de evaluare a portofoliului A.V.A.S.Consiliul de supraveghere şi indrumare poate aproba constituirea unui fond special de stimulente de până la 1% din valoarea recuperata ce depăşeşte valoarea astfel estimată. Raportul de evaluare a portofoliului A.V.A.S. se întocmeşte de o firma specializata recunoscută international şi selectata prin licitaţie publică. (2) Normele metodologice privind utilizarea şi repartizarea fondului constituit pentru stimularea personalului de specialitate al A.V.A.S. se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 18 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 19 (1) Administrarea şi valorificarea activelor statului se efectueaza de către A.V.A.S. în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din tara ori din strainatate, pe baza unui contract de mandat. Mandatul încredinţat poate fi cu sau fără reprezentare şi va prevedea expres obligaţia de raportare a modului de executare către A.V.A.S.. A.V.A.S. nu poate să deţină calitatea de asociat sau de acţionar al mandatarului. (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de A.V.A.S., reglementate prin regulamente proprii. Criteriile privind selectarea activelor statului şi a creanţelor asociate care vor fi încredinţate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate sunt aprobate de Consiliul de supraveghere şi indrumare. (3) Prin firme de specialitate care pot prelua active ale statului se înţelege: bănci, organisme financiare, fonduri legal constituite, organizate ca persoane juridice şi care au ca obiect de activitate operaţiuni specifice de valorificare a creanţelor. Interdicţiile prevăzute pentru A.V.A.S. la înstrăinarea activelor statului sunt aplicabile şi în cazul acordarii mandatului firmelor de specialitate, precum şi acestor firme, în procesul de valorificare a activelor statului preluate. (4) Alegerea metodei de valorificare a activelor statului, selectarea activelor statului care se valorifica sub valoarea neta, precum şi a firmelor de specialitate prevăzute la alin. (2) sau a oricărui alt cumparator al unei/unor creante neperformante, precum şi clauzele prevăzute în actele juridice incheiate de A.V.A.S. pentru valorificarea activelor statului, incluzând între altele clauzele privind sumele şi termenele la care se valorifica activele statului, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai incasarea şi folosirea, potrivit destinatiilor prevăzute de lege, a veniturilor realizate de A.V.A.S..-------------Art. 19 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 20 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a A.V.A.S., toate informaţiile pe care le deţin şi care faciliteaza recuperarea activelor statului neperformante de la debitorii cedati acesteia. (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a A.V.A.S., toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum şi al oricăror active deţinute la aceste bănci de debitorii cedati A.V.A.S.. (3) Informaţiile obtinute în temeiul alin. (1) şi (2) constituie secret profesional pentru salariaţii A.V.A.S.. (4) Informaţiile solicitate de A.V.A.S. se pun la dispoziţie acesteia cu promptitudine şi în mod gratuit de către instituţiile abilitate.-------------Art. 20 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Capitolul IV Evidente speciale, contabile, conturi bancareEvidente speciale, contabile, conturi bancare  +  Articolul 21 (1) Inregistrarea în contabilitate a valorii nominale a activelor statului preluate de la bănci se face şi în structura monetara existenta în titlurile de creanta deţinute de banca pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedenta o dată cu semnarea contractului de cesiune. (2) În vederea valorificarii creanţelor preluate de A.V.A.S., la valori cat mai apropiate de valoarea nominala, actualizata la zi, debitele în lei şi în alte valute decat USD, la data preluării, se consolideaza în USD, în baza raportului leu/USD la acea data.-------------Art. 21 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 22 (1) Creantele preluate la datoria publică interna consolidate vor fi valorificate astfel încât nivelul de acoperire a datoriei publice rezultate din aceste operaţiuni să fie cat mai apropiat de cel real. (2) Regularizarea diferentelor valorice care apar în procesul de valorificare, între valoarea înregistrată şi valoarea tranzactionata, se va efectua în momentul în care pentru recuperarea creantei respective nu mai exista nici o posibilitate de valorificare prin metodele legal aprobate. (3) Constatarea unei astfel de situaţii şi corectarea valorii nominale a creantei din evidentele contabile se supun spre aprobare Consiliului de supraveghere şi indrumare. (4) Valoarea tranzactionata are în vedere valoarea de piaţa pentru fiecare componenta a creantei preluate.  +  Articolul 23Creantele comerciale preluate se vor inregistra în contabilitatea A.V.A.S. la valoarea negociata înscrisă în contractul de cesiune de creanta incheiat între creditorul cedent şi A.V.A.S..-------------Art. 23 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 24Sumele încasate din valorificarea activelor statului sau a creanţelor comerciale valorificate asociat, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S., aprobat potrivit legii, se virează la trezoreria statului.-------------Art. 24 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 25 (1) Pentru incasarea sumelor în lei şi în valută, rezultate din recuperarea creanţelor înregistrate în evidentele sale, A.V.A.S. are dreptul sa utilizeze şi conturi curente deschise la Banca Comerciala Română - S.A. atâta timp cat statul este acţionar majoritar la aceasta banca. Plăţile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului. (2) A.V.A.S. nu poate schimba banca la care are deschise aceste conturi decat prin hotărâre a Guvernului, pe baza confirmarii de către Banca Naţionala a României a justificarii acestei operaţiuni. (3) Conturile bancare ale A.V.A.S. sunt supuse prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002.-------------Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 septembrie 2004.-------------Art. 25 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Capitolul V Comitetul de coordonare a restructurariiComitetul de coordonare a restructurarii  +  Articolul 26 (1) În vederea restructurarii băncilor definite la art. 3 lit. a) şi a pregatirii acestora pentru privatizare se constituie un comitet de coordonare a restructurarii, alcătuit din 3 persoane desemnate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi Băncii Naţionale a României.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului". (2) Comitetul de coordonare a restructurarii are urmatoarele atribuţii principale: a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 16 alin. (1); b) avizeaza selectarea şi preluarea activelor statului supuse valorificarii, din punct de vedere al încadrării în programul de restructurare a băncilor;-------------Lit. b) a alin. (2) al art. 26 a fost modificată de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului". c) colaboreaza cu experti independenti şi cu societăţi de consultanţă specializate.  +  Capitolul VICondiţii speciale pentru angajarea şi salarizarea personalului A.V.A.S., incompatibilităţi, conflicte de interese şi secret profesional-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 27 (1) În compartimentele din activitatea de baza a A.V.A.S. functiile de specialitate vor fi ocupate numai de persoane care au absolvit învăţământul superior economic, juridic sau tehnic, care au experienta profesionala de cel puţin 2 ani în activităţi din domeniul financiar, bancar sau comercial sau care au absolvit, cu certificat de atestare, o formă de pregatire postuniversitara de specialitate de cel puţin un an. (2) În activităţile auxiliare pot fi utilizate şi alte functii de execuţie comune pe economie, apreciate ca necesare, pentru care condiţiile de ocupare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.V.A.S.. (3) Angajatii A.V.A.S. vor avea în mod obligatoriu şi cunoştinţe de operare pe calculator, cel puţin de nivel mediu.-------------Art. 27 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 33Membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare primesc o indemnizatie lunara în cuantum de 20% din salariul presedintelui A.V.A.S..-------------Art. 33 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 34------------Alin. (1) al art. 34 a fost abrogat de pct. 9 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004. (2) Salariatilor A.V.A.S. li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu oblibaţiile şi indatoririle lor faţă de A.V.A.S..-------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului". (3) Salariaţii A.V.A.S., membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligaţia de a pastra secretul profesional, fiindu-le interzisa folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii în cadrul A.V.A.S. şi apoi o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor A.V.A.S. sau ale băncilor cărora li se aplică dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.-------------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 35 (1) A.V.A nu poate incheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14 şi nu poate instraina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificarii, prin contracte cu: a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora; b) fostii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către banca a unor proceduri de executare silita sau de realizare a garantiilor reale; c) sotul/sotia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) sau, după caz, actionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b); d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b); e) membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurarii şi salariaţii A.V.A.S.. (2) Contractele incheiate cu incalcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.-------------Art. 35 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 36Persoanele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al A.V.A.S..-------------Art. 36 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 37Persoanele angajate în cadrul A.V.A.S., numite temporar intr-o functie de conducere, în cazul în care titularul lipseste din A.V.A.S. o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al functiei, indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau.-------------Art. 37 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Capitolul VII Debitori. Titluri executoriiDebitori. Titluri executorii  +  Articolul 38Stingerea prin plata a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceasta datorie a activelor statului cesionate la A.V.A.S. constituie o obligaţie ce revine urmatoarelor categorii de debitori: a) persoanele fizice sau juridice care au contractat creditul, constituind debitori cedati în temeiul contractelor de cesiune; b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacă divizarea s-a facut în frauda creditorului; aceste persoane raspund în temeiul art. 998 din Codul civil; c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garantii pentru restituirea creditului; d) persoanele care începând cu data contractarii creditului au indeplinit functia de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acţionar/asociat la societatea comerciala debitoare şi din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbarii destinatiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane raspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadenta, în perioada în care au avut calitatea sau au indeplinit functia mentionata; e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevăzute la lit. a), b) şi d), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dauna obligaţiei de restituire a creditului.-------------Art. 38 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 39 (1) Constituie titlu executoriu contractele sau conventiile de credit dintre banca şi debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creanţelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii, A.V.A.S., precum şi orice alte acte sau înţelegeri incheiate de aceasta pentru valorificarea creanţelor preluate. (2) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 38 lit. b), d) şi e) A.V.A.S., în măsura în care constata existenta unor acte sau fapte care atrag raspunderea acestora, se va adresa instanţei competente în vederea stabilirii raspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotărârea prin care instanţa a stabilit raspunderea, iar executarea silita va putea începe după ramanerea definitivă a hotărârii. La cererea A.V.A.S. instanţa va putea incuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonanţa preşedinţială chiar inaintea pronuntarii hotărârii. (3) Orice act unilateral emis de debitor şi acceptat de AVAB, în care debitorul recunoaste expres datoria şi se angajează sa o achite în termenul şi în condiţiile stabilite de A.V.A.S., constituie titlu executoriu şi poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Conventiile de esalonare la plata a creanţelor vor avea în vedere actualizarea valorii nominale şi, după caz, a garantiilor şi au putere de titlu executoriu.-------------Art. 39 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 40Titlurile executorii emise de A.V.A.S. conform legii vor avea un obiect bine determinat şi vor tine seama de faptul ca valorificarea activelor statului trebuie actualizata la zi pentru a se evita deteriorarea drepturilor creditorului şi pentru a se asigura recuperarea reala a efortului financiar de emitere a titlurilor de stat.-------------Art. 40 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 41 (1) Titlul executoriu se comunică debitorului şi se pune în executare fără nici o formalitate. (2) Titlurile executorii emise în condiţiile prezentului capitol se executa potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Capitolul VIII Blocarea conturilor, sechestrarea acţiunilor şi instituirea administrarii specialeBlocarea conturilor, sechestrarea acţiunilor şi instituirea administrarii speciale  +  Articolul 42 (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu, A.V.A.S. poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură pe care debitorul le deţine în orice bancă sau organizaţie cooperatistă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. (2) Poprirea nu este supusă validării. (3) Poprirea înfiinţată anterior ca măsură asiguratorie devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. (4) Terţul poprit este obligat ca, în termen de două zile de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) şi (3), să confirme în scris blocarea conturilor. (5) Poprirea se consideră înfiinţată la data la care terţul poprit, prin înştiinţarea transmisă A.V.A.S., confirmă că datorează sume de bani debitorului, iar în lipsă, la data expirării termenului prevăzut la alin. (4). (6) După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să facă de îndată reţinerile prevăzute de lege şi să vireze sumele reţinute în contul indicat de A.V.A.S., comunicând totodată în scris despre existenţa altor creditori. (7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor. (8) Încălcarea prevederilor alin. (6) şi (7) atrage nulitatea oricărei plăţi şi răspunderea solidară a băncii şi debitorului, în limita sumelor sustrase blocării.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 10 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Articolul 42^1În cazul în care popririle înfiinţate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru executare silită prin poprirea conturilor bancare sau prin poprirea terţilor, generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, creditorul poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea temporară, totală sau parţială a executării silite prin poprirea conturilor bancare sau a terţilor.------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 43 (1) La cererea A.V.A.S. instanţa poate incuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 şi 908 din Codul comercial, în condiţiile prevăzute la cap. IX, sechestrul asupra acţiunilor şi părţilor sociale şi instituirea administrarii speciale la societatea comerciala care constituie debitorul cedat, la societatea comerciala care este debitoare potrivit art. 38 lit. b), precum şi la societatea comerciala la care debitorii prevăzuţi la art. 38 deţin, separat sau împreună, cel puţin 50% plus o actiune din capitalul social sau, după caz, majoritatea părţilor sociale. (2) Sechestrul şi măsura administrarii speciale se aplică de la data înregistrării hotărârii definitive a instanţei la registrul comerţului. (3) Pe perioada sechestrului prevăzut la alin. (1) drepturile faţă de societatea comerciala, conferite de actiunile sau părţile sociale sechestrate, se exercită de către A.V.A.S.. Pe timpul administrarii speciale administrarea societatii comerciale se asigura de o persoană desemnata prin hotărâre a instanţei prevăzute la alin. (1), la propunerea A.V.A.S.. Persoana propusa trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă 5 ani de activitate practica economica sau juridica. Administratorul va primi o indemnizatie bruta lunara, suportata de societatea comerciala. Pe data numirii administratorului special se suspenda de drept mandatul administratorilor în exercitiu. (4) Societatea comerciala supusă administrarii speciale nu va repartiza din profitul obţinut sume pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite acţionarilor sau asociatilor, care sunt debitori ai creanţelor bancare neperformante cesionate A.V.A.S., se varsă în contul datoriei debitorului cedat. (5) Asumarea de către societatea comerciala supusă administrarii speciale de noi obligaţii care ar influenţa negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabila a A.V.A.S.. Actul incheiat cu incalcarea acestei obligaţii este nul de drept. (6) Raspunderea administratorului desemnat, atât faţă de actionari sau asociaţi, după caz, cat şi faţă de A.V.A.S. se stabileste potrivit regulilor mandatului comercial. (7) Prevederile prezentului articol se aplică şi societatilor comerciale la care actionari sau asociaţi sunt societăţi comerciale ce deţin majoritatile prevăzute la alin. (1) şi care sunt controlate de debitorii prevăzuţi la art. 38.-------------Art. 43 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Capitolul IX Reguli speciale privind solutionarea litigiilorReguli speciale privind solutionarea litigiilor  +  Articolul 44Litigiile în legătură cu creantele neperformante preluate la datoria publică, în care A.V.A.S. este parte, se solutioneaza cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispozitiile Codului de procedura civila.-------------Art. 44 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 45Cererile de orice natura privind drepturile şi oblibaţiile în legătură cu activele statului preluate de A.V.A.S., inclusiv cele formulate pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor fizice şi juridice, altele decat debitorii definiti la art. 38, sunt de competenţa Curtii de apel în a carei raza teritoriala se afla sediul sau, după caz, domiciliul paratului şi se judeca de urgenta şi cu precadere.-------------Art. 45 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 46 (1) Reclamantul este obligat sa comunice cererea, actele pe care se intemeiaza şi, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instanţa. Judecatorul nu va primi cererea fără dovada privind indeplinirea obligaţiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricarei cereri, indiferent de natura ei, cu excepţia cererilor formulate în timpul judecatii sau a celor prin care se exercită o cale de atac. (2) Primul termen de judecată se stabileste la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecata. (3) Intampinarea este obligatorie şi se depune cel tarziu până la primul termen de judecată. Intampinarea, actele pe care se intemeiaza şi, după caz, interogatoriul scris se comunică de către parte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, înainte de termenul prevăzut la alin. (2). Nerespectarea obligaţiei de comunicare prezuma renuntarea de către parte la apararile ce puteau fi formulate prin intampinare şi la probele în susţinerea acestor aparari.  +  Articolul 47 (1) Orice cerere se judeca la primul termen, în afara cazului în care instanţa dispune administrarea de probe noi. Dacă din motive intemeiate părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apararile în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, sa acorde un termen în cunoştinţa de cel mult 7 zile. (2) Acelasi termen de 7 zile se acordă o singură dată şi pentru administrarea de probe noi, dispuse de instanţa, la primul termen.  +  Articolul 48 (1) Instanţa este obligata sa pronunte hotărârea în termen de 5 zile de la incheierea dezbaterilor şi sa comunice părţilor hotărârea motivata în cel mult 10 zile de la pronuntare. (2) Hotărârea instanţei poate fi atacata cu recurs. (3) În recurs nu se pot invoca aparari ce nu au fost formulate în faţa instanţei a carei hotărâre este recurata, cu excepţia celor de ordine publică. (4) Dacă admite recursul, prin aceeasi hotărâre instanţa este obligata sa solutioneze şi fondul cauzei sau, dacă se impune administrarea de probe noi, sa stabileasca termenul de judecată. (5) Termenele prevăzute la art. 46 alin. (2), la art. 47 alin. (1) şi (2) şi la alin. (1) al prezentului articol se aplică şi în situaţia judecarii recursului. (6) Caile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.  +  Articolul 49 (1) Termenul de prescriptie a acţiunilor indreptate împotriva A.V.A.S. este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoasca faptul sau actul pe care se intemeiaza actiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau incheierii actului, dacă legea nu prevede un termen mai scurt. (2) Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, curge de la data intrarii în vigoare a acesteia.-------------Art. 49 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Capitolul X Reguli speciale privind executarea silitaReguli speciale privind executarea silita  +  Articolul 50 (1) Pentru executarea silita a titlurilor executorii, A.V.A.S. îşi poate organiza corpul de executori proprii sau poate folosi executori judecătorești. (2) Procedurile de executare silita pentru valorificarea activelor statului de către A.V.A.S. sunt puse în aplicare de către corpul de executori proprii sau de către executori judecătorești.-------------Art. 50 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 51Corpul de executori proprii se numeste prin ordin al presedintelui A.V.A.S. şi are competenţa deplina pe intregul teritoriu al tarii.-------------Art. 51 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 52 (1) Corpul de executori ai A.V.A.S. are obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum şi a bunurilor şi veniturilor lui urmaribile. (2) Dacă debitorul nu este gasit la domiciliu sau la sediul cunoscut, corpul de executori ai A.V.A.S. este obligat să solicite organelor de politie sa faca cercetari, precum şi sa ceara relatii de la oficiul registrului comerţului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, de la Garda Financiară sau de la orice altă persoană fizica sau juridica ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului în care se afla debitorul şi al obtinerii oricăror date deţinute în legătură cu acesta sau cu bunurile sale.-------------Art. 52 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 53Organele de politie, persoanele fizice şi juridice, precum şi celelalte organe competente prevăzute la art. 52 alin. (2) sunt obligate sa dea de îndată relatiile solicitate de corpul de executori, fără perceperea vreunei taxe ori a vreunui tarif.  +  Articolul 54Ori de cate ori este necesar politia are obligaţia sa dea concursul executorilor A.V.A.S., la cererea acestora, în indeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silita.-------------Art. 54 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 55 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin executorii A.V.A.S. pot: a) să între în orice incinta de afaceri a debitorului persoana juridica sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit; b) să între în toate incaperile în care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului persoana fizica, precum şi sa cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; c) să solicite şi sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. (2) Executorii pot intră în incaperile ce reprezinta domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instanţei judecătorești competente, aplicandu-se dispozitiile Codului de procedura civila, privind ordonanţa preşedinţială.-------------Art. 55 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 56Accesul executorului în locuinta, în incinta de afaceri sau în orice alta incapere a debitorului persoana fizica sau juridica se poate efectua între orele 8,00-18,00 în orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua în aceeasi zi sau în zilele urmatoare. În cazuri temeinic justificate, când exista pericolul instrainarii unor bunuri, accesul în incaperile debitorului va avea loc şi la alte ore decat cele menţionate, precum şi în zilele nelucratoare, cu autorizarea instanţei.  +  Articolul 57În absenta debitorului sau dacă acesta refuza accesul în oricare dintre incaperile prevăzute la art. 55, executorul nu poate să patrunda în acestea decat în prezenta unui reprezentant al politiei şi a 2 martori. Dispozitiile art. 55 alin. (2) sunt aplicabile, după caz.  +  Articolul 58Executorul va începe executarea după comunicarea titlului executoriu prevăzut la art. 39 alin. (1), cu menţiunea ca neachitarea de bunavoie a creantei în termen de 5 zile lucratoare de la primire da dreptul creditorului sa procedeze la executarea silita fără nici o alta somatie.  +  Articolul 59După expirarea termenului prevăzut la art. 58 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile aparţinând debitorului şi garantilor, urmand să fie valorificate.  +  Articolul 60Executarea silita asupra tuturor bunurilor urmaribile aparţinând debitorilor şi garantilor se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 58, fără incuviintarea instanţei.  +  Articolul 61Dreptul corespunzător creantei preluate la datoria publică se executa inaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepţia salariilor şi a altor privilegii legale.  +  Articolul 62Aplicarea sechestrului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 43, se face de executorii A.V.A.S. sau de executorii judecătorești, care incheie un proces-verbal de sechestru.-------------Art. 62 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 63 (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) numele şi prenumele celui care aplica sechestrul şi numărul legitimatiei de executor; b) numele şi prenumele debitorului (sau ale garantului, dacă se sechestreaza bunurile acestuia) şi ale altor persoane care sunt de faţa (martori); c) menţionarea titlului executoriu, suma datorata şi natura datoriei; d) enumerarea bunurilor urmaribile sechestrate (natura, gradul de uzura, dimensiunea etc.); e) eventualele obiectii facute de debitor; f) indicarea orei, zilei şi locului sechestrului; g) natura sechestrului, dacă este un sechestru cu ridicare, dacă se numeste un custode sau dacă se aplică sigilii; h) semnaturile părţilor: executor, debitor sau, în lipsa lui, ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum şi, atunci când este cazul, semnatura custodelui. (2) Dacă debitorul refuza să semneze, se va menţiona aceasta în procesul-verbal. (3) Procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va preda debitorului, un exemplar se depune la dosarul de executare silita şi alt exemplar se preda A.V.A.S..-------------Art. 63 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 64Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 63 bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cat dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu acordul A.V.A.S.. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.-------------Art. 64 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 65 (1) Dacă bunurile sechestrate nu sunt ridicate şi depozitate de executor, ele vor putea fi lasate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de A.V.A.S.. (2) Cel care primeste bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.-------------Art. 65 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 66 (1) În cazul în care nu au fost luate masurile asiguratorii pentru realizarea integrală a creantei şi dacă la începerea executarii silite se constată că exista pericol de instrainare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicata o dată cu comunicarea titlului executoriu. (2) Sechestrul prevăzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizarii date de instanţa judecătorească competenţa. Dispozitiile referitoare la ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civila sunt aplicabile.  +  Articolul 67În vederea valorificarii executorul poate să verifice dacă bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru şi dacă acestea nu au fost substituite sau degradate.  +  Articolul 68Bunurile rămân sub sechestru până la valorificarea lor sau până când A.V.A.S. ori, după caz, instanţa competenţa dispune ridicarea sechestrului.-------------Art. 68 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 69Vanzarea silita a bunurilor urmarite se face după implinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără incuviintarea instanţei şi fără efectuarea altei formalitati.  +  Articolul 70Vanzarea bunurilor urmarite silit se face prin licitaţie publică organizata de o comisie din cadrul A.V.A.S., numita prin ordin al presedintelui.-------------Art. 70 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 71 (1) Preţul de pornire a licitaţiei se stabileste prin expertiza. Expertul se desemneaza de A.V.A.S. pe bază de contract. (2) După stabilirea pretului de pornire licitatorul va publică cu cel puţin 10 zile înainte de data licitaţiei un anunt de vanzare într-un cotidian naţional de larga circulatie şi/sau într-un cotidian local. Anunţul va cuprinde sintetic bunurile ce urmeaza să fie licitate, ziua, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire şi valoarea garantiei de participare stabilita de A.V.A.S., domiciliul sau sediul debitorului, precum şi menţiunea ca toţi cei care poseda un drept real asupra bunurilor scoase la vanzare au obligaţia, sub sancţiunea decaderii, sa faca licitatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. Anunţul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacă acesta nu este gasit, procedura se considera indeplinita prin afisare la locul licitaţiei şi la sediul primariei locale în care se afla bunul. (3) Licitaţia poate avea loc numai după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (2) şi se va desfăşura la locul stabilit de A.V.A.S.. Debitorul este obligat să permită tinerea licitaţiei în spatiile pe care le detine, dacă sunt adecvate acestui scop.-------------Art. 71 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 72Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la licitator, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, urmatoarele documente: a) dovada privind depunerea garantiei de participare; b) imputernicirea persoanei care îl reprezinta pe ofertant; c) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului; d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus în limba română; e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; f) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.  +  Articolul 73 (1) Comisia de licitaţie verifica şi analizeaza documentele de participare prevăzute la art. 72 şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o ora inaintea începerii acesteia, lista cuprinzand ofertanţii care au depus documentaţia completa de participare. (2) Ofertanţii se identifica după numărul de ordine de pe lista de participare, după care licitatorul anunta obiectul licitaţiei, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din preţul de pornire, precum şi modul de desfăşurare a licitaţiei; pasul de licitare se stabileste de comisia de licitaţie. (3) Dacă se prezinta un singur ofertant care ofera preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. (4) În cazul în care la prima licitaţie nu se ofera preţul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publică un nou anunt, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea tinerii unei noi licitatii. Preţul de pornire în acest caz este de 75% din preţul de pornire a licitaţiei anterioare. (5) Dacă la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 75% din preţul de pornire a primei licitatii sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitaţie, la care preţul de pornire este de 50% din preţul de pornire a primei licitatii. (6) Când în cadrul unei şedinţe nu au putut fi licitate toate bunurile, licitaţia va continua în ziua lucratoare urmatoare, la ora anunţată de licitator înainte de închiderea sedintei.  +  Articolul 74 (1) Licitaţia se adjudeca la preţul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisa numai dacă cumparatorul prezinta una dintre urmatoarele garantii: scrisoare de garantie emisa de o banca română sau de o banca străină la care o banca română este corespondenta; bilet la ordin avalizat de o banca agreata de A.V.A.S.; garantia personala a unui fidejusor, în condiţiile Codului comercial, constand intr-o obligaţie unilaterala şi neconditionata de plată a ratei neachitate la termen, parţial sau integral, de către debitor. Garantia nu poate fi decat pentru plata integrală a ratelor şi trebuie să fie indestulatoare. (2) Plata în rate este permisa numai dacă adjudecatarul achita un avans de minimum 30% din preţul de adjudecare. Garantia de participare poate fi considerata ca plata parţială a avansului. (3) După licitarea fiecarui bun licitatorul întocmeşte, în 3 exemplare originale, procesul-verbal de licitaţie, care se semneaza de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de proprietarul bunului, dacă acesta participa la executare, şi care va cuprinde în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăşurat licitaţia, rezultatul acesteia, numele şi prenumele sau denumirea proprietarului bunului şi ale adjudecatarului cumparator, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumparat, preţul, taxa pe valoarea adăugată după caz, termenul şi modalitatea de plată a pretului şi data vanzarii. Orice refuz de a semna se consemneaza în procesul-verbal de licitaţie. În termen de doua zile lucratoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie licitatorul va incheia şi va elibera fiecarui cumparator, precum şi debitorului un document care va cuprinde toate elementele menţionate mai sus şi care indeplineste condiţiile unui document specific, legal aprobat, conform legislaţiei financiar-contabile. În acelasi termen licitatorul va dispune în scris restituirea garantiei, cu excepţia garantiei adjudecatarului, care se retine în contul pretului sau în contul A.V.A.S., dacă adjudecatarul refuza plata pretului la termenul şi în modalitatea stabilite în procesul-verbal de licitaţie. (4) În termen de două zile lucrătoare de la data plăţii preţului integral sau, în cazul vânzării cu plata în rate, a plăţii avansului şi a prezentării garanţiilor stabilite în procesul-verbal de licitaţie, licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător şi proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces-verbal.-------------Alin. (4) al art. 74 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 292 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2006. (5) Pentru bunurile transmise prin vânzare silită, procesul-verbal de licitaţie constituie titlu de proprietate, în baza căruia adjudecatarul este îndreptăţit să procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în evidenţa contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport, înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicităţii imobiliare, precum şi orice alte operaţiuni admise de lege pentru titularul dreptului de proprietate.-------------Alin. (5) al art. 74 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 292 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2006. (6) Pentru adjudecatarul bunului imobil, procesul-verbal de licitaţie constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau oricărei alte persoane care are în posesie ori deţine în fapt, fără niciun titlu, imobilul adjudecat. Dispoziţiile art. 516-523 din Codul de procedură civilă referitoare la actul de adjudecare, efectele adjudecării şi cererea de evicţiune sunt aplicabile în mod corespunzător.-------------Alin. (6) al art. 74 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 292 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2006. (7) Procesul-verbal de vânzare la licitaţie a bunurilor cu plata preţului în rate, potrivit alin. (1) şi (2), constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului pentru diferenţa de preţ neachitată în termen.-------------Alin. (7) al art. 74 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 292 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2006.-------------Art. 74 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".--------------  +  Articolul 75 (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, A.V.A.S. va putea fie să adjudece bunul în contul creanţei, caz în care se va proceda la o diminuare a creanţei cu 50% din preţul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piaţă stabilite anterior. În acest caz A.V.A.S. va relua procedura de vânzare prin licitaţie pornind de la noul preţ de referinţă, până la vânzarea bunului sau schimbarea metodei de valorificare. (2) A.V.A.S. este autorizată să identifice posibilităţi de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1). (3) În situaţia în care s-a procedat la adjudecarea de către A.V.A.S. a bunurilor supuse executării silite, acestea vor trece în proprietatea privată a statului şi în administrarea A.V.A.S., pe baza procesului-verbal de adjudecare în contul creanţei, care constituie titlu de proprietate. (4) Acelaşi regim îl vor avea şi bunurile acceptate de A.V.A.S. ca dare în plată pentru stingerea obligaţiei de plată a debitorului cedat. Convenţia de dare în plată constituie titlu de proprietate. (5) Bunurile adjudecate de A.V.A.S., precum şi cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligaţiei de plată a debitorului, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în domeniul public al statului, în condiţiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri şi cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S., în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidenţa contabilă.------------Art. 75 a fost modificat de pct. 11 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.  +  Capitolul XI SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 76 (1) Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante de urgenta, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, urmatoarele fapte: a) atribuirea unui activ al statului sau a unui pachet de active ale statului unei persoane, cunoscand ca aceasta face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 35 alin. (1); b) atribuirea unui activ al statului sau a unui pachet de active ale statului unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vanzare; c) nerespectarea termenelor stabilite de A.V.A.S., în cererile adresate în scris persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), pentru obtinerea de informaţii. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele se actualizeaza periodic în functie de rata inflatiei.-------------Art. 76 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 77Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 76 şi aplicarea sanctiunilor se fac de către Corpul de control al primului-ministru.  +  Articolul 78Contraventiilor prevăzute la art. 76 li se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata şi modificata prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.În art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că, ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.  +  Capitolul XII Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 79Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi în cazul creanţelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni sau în părţi sociale la societăţile comerciale debitoare şi nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost inca initiata.  +  Articolul 80Valoarea activelor statului preluate în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 17 alin. (1) face obiectul regularizarii între A.V.A.S. şi banca cedenta, astfel încât operaţiunea să se incadreze în prevederile art. 17 alin. (1).-------------Art. 80 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 81În cazul debitorilor societăţi comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt actionari, care au evidentiate în conturile din bilant creante neperformante şi creante bugetare restante, se pot aplica şi metodele de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.*)  +  Articolul 82 (1) Litigiile în curs în legătură cu creantele bancare cedate A.V.A.S., indiferent de faza în care se afla, vor continua şi se vor solutiona cu aplicarea procedurii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Actele procedurale incheiate rămân valabile. La cererea A.V.A.S. aceasta procedura poate fi aplicata şi executarilor silite incepute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare incheiate îşi mentin valabilitatea. (2) Executarea silita inceputa de A.V.A.S. prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecătorești continua şi pe parcursul solutionarii contestatiilor formulate de debitori, acestia având dreptul intoarcerii executarii numai în baza unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile.-------------Art. 82 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 83 (1) Debitorii pot contesta în justiţie masurile dispuse de A.V.A.S. potrivit prezentei ordonante de urgenta şi pot face contestaţie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului statului supus valorificarii.*)-------------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului". (2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoţi în mod obligatoriu contestaţia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată. (3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecatorul de serviciu la data înregistrării cererii.  +  Articolul 84 (1) A.V.A.S. poate accepta darea în plata a unui bun în vederea stingerii obligaţiilor de plată. (2) Actul incheiat de A.V.A.S. pentru constatarea stingerii obligaţiei de plată a debitorului, total sau parţial, constituie titlu de proprietate, iar operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al darii în plata, este scutita de taxa pe valoarea adăugată.*)-------------*) Potrivit art. 40 lit. l) din Legea nr. 345/2002privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată se abroga.-------------Art. 84 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 85 (1) Băncile cedente ale creanţelor neperformante preluate la datoria publică raspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informaţiilor către A.V.A.S., dacă datorita acestui fapt nu s-a putut valorifica respectiva creanta. (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor şi datelor necesare pentru executarea creanţelor cedate A.V.A.S. raspund civil, contraventional sau penal, după caz, în condiţiile legii.-------------Art. 85 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 85^1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 300 şi ale art. 720^8 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul şi recursul suspendă de drept executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în litigiile îndreptate împotriva A.V.A.S.*) (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 365 alin. 3 şi ale art. 367 din Codul de procedură civilă, formularea acţiunii în anulare împotriva hotărârii arbitrale în litigiile prevăzute la alin. (1) suspendă de drept executarea sentinţei arbitrale până la data soluţionării irevocabile a acţiunii în anulare. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 30 iunie 2006 inclusiv.-------------Alin. (3) al art. 85^1 a revenit la forma avută anterior ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 66 din 13 septembrie 2006, prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 29 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.-------------Art. 85^1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 2 iunie 2005.-------------  +  Articolul 86Cererile formulate de A.V.A.S. şi orice alte acte procedurale efectuate de şi pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi orice alte taxe.-------------Art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 2 iunie 2005.  +  Articolul 87A.V.A.S. este autorizata ca ori de cate ori în procesul de valorificare a activelor statului este necesară aplicarea altor metode prevăzute de lege la acea data, care creeaza posibilitati mai rapide şi mai eficiente de valorificare, sa utilizeze acele metode separat sau împreună cu metodele proprii.-------------Art. 87 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 88Asigurarea serviciilor necesare în vederea indeplinirii atribuţiilor specifice se realizează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere şi indrumare.  +  Articolul 91Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S., aprobat potrivit legii, se modifica în mod corespunzător, ţinând seama de prevederile prezentei ordonante de urgenta.-------------Art. 91 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 92Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB se aplică tranzitoriu până la data înregistrării, conform legii, a contractului colectiv de muncă. La aceeasi data Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se abroga.  +  Articolul 93La data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta urmatoarele acte normative se abroga:- Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 94În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea A.V.A.S., va aproba modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999privind organizarea şi functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare*).-----------------*) Hotărârea Guvernului nr. 387/1999a fost abrogata de Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 27 noiembrie 2001.-------------Art. 94 a fost modificat de art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".  +  Articolul 95Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.---------