HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 13 august 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare(actualizată până la data de 28 februarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 25 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 28 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 133 din 16 februarie 2011.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetaredezvoltare şi de stimulare a inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 26 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.265.  +  AnexăNORMA 13/08/2004