REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 24 octombrie 2010al Colegiului Medicilor Veterinari
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 1 martie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se fac în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Colegiul Medicilor Veterinari îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament. (3) Sediul Colegiului Medicilor Veterinari se stabileşte în Splaiul Independenţei nr. 105, sectorul 5, municipiul Bucureşti. (4) Sediile consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari vor fi stabilite de către acestea.  +  Articolul 2 (1) Colegiul Medicilor Veterinari este un organism autonom, neguvernamental, apolitic, nonprofit, cu patrimoniu propriu şi personalitate juridică, ce reprezintă interesele şi apără drepturile profesionale ale membrilor săi. (2) În activitatea sa, Colegiul Medicilor Veterinari respectă politica sanitar-veterinară a statului. (3) Colegiul Medicilor Veterinari poate înfiinţa societăţi comerciale, în calitate de asociat unic, care să îi aducă venituri legale. Dividendele nefolosite pot fi utilizate pentru realizarea scopului Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 3 (1) Colegiul Medicilor Veterinari cuprinde medicii veterinari cu cetăţenie română posesori ai diplomei de medic veterinar de pe teritoriul României, care exercită profesia de medic veterinar de liberă practică sau în funcţii publice în toate domeniile de activitate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe. (2) Toţi medicii veterinari care exercită profesia de medic veterinar pe teritoriul României trebuie să fie înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari, calitatea de membru fiind atestată prin cartea de identitate a medicului veterinar.  +  Articolul 4 (1) Colegiul Medicilor Veterinari urmăreşte în permanenţă aplicarea şi respectarea prevederilor Codului de deontologie medicală veterinară, pentru menţinerea prestigiului, onoarei şi demnităţii profesionale. (2) Scopul principal al Colegiului Medicilor Veterinari este asigurarea creşterii responsabilităţii şi autorităţii membrilor săi, în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, respectarea normelor legale în vigoare pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător şi păstrarea echilibrului ecologic. (3) Colegiul Medicilor Veterinari organizează cursuri de calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare în domeniul medicinii veterinare.  +  Articolul 5În exercitarea profesiei, medicul veterinar aplică, respectă şi este protejat de legile statului şi de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medicală veterinară, aprobate de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari.  +  Capitolul II Organizare, atribuţii şi competenţe  +  Articolul 6Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi al ierarhiei şi sunt conforme cu împărţirea administrativă a ţării.  +  Articolul 7Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt: a) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, denumit în continuare Congresul naţional; b) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari, denumit în continuare Consiliul naţional; c) consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8În cadrul Consiliului naţional se constituie şi funcţionează Comisia superioară de deontologie şi litigii, Comisia centrală de cenzori, Comisia legislativă, precum şi alte comisii pe domenii de activitate, iar în cadrul consiliilor judeţene, comisii de deontologie şi litigii şi comisii de cenzori.  +  Secţiunea 1 Colegiul Medicilor Veterinari la nivel naţionalA. Congresul Naţional al Medicilor Veterinari  +  Articolul 9 (1) Congresul naţional este format din delegaţii aleşi prin vot secret de adunările generale ale medicilor veterinari din judeţe şi municipiul Bucureşti, conform unei norme de reprezentare de un delegat la 30 de membri, şi, din oficiu, preşedinţii consiliilor judeţene nou-aleşi, toţi cu drept de vot. (2) La Congresul naţional participă şi membrii Biroului executiv în exerciţiu al Consiliului naţional, care vor avea drept de vot numai dacă au şi calitatea de delegat. (3) La Congresul naţional pot fi invitate oficialităţi, personalităţi ale profesiei, reprezentanţi ai diferitelor instituţii, organizaţii profesionale din ţară şi străinătate, societăţi şi firme de profil etc., fără drept de vot.  +  Articolul 10 (1) Congresul naţional se întruneşte o dată la 3 ani sau la cererea majorităţii simple a consiliilor judeţene. (2) Convocarea Congresului naţional extraordinar se face de către Consiliul naţional, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită în cadrul Biroului executiv al acestuia. (3) La Congresul naţional extraordinar pot participa, cu drept de vot, aceiaşi delegaţi care au participat la Congresul naţional, dacă perioada de timp dintre cele două congrese nu este mai mare de 60 de zile. (4) Congresul naţional este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor aleşi.  +  Articolul 11Convocarea Congresului naţional se face de către Consiliul naţional, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită. Biroul executiv stabileşte data şi ordinea de zi, iar Consiliul naţional le aprobă.  +  Articolul 12Congresul naţional are următoarele atribuţii: a) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari; b) adoptă Statutul medicului veterinar; c) adoptă propuneri de acte normative privind profesia de medic veterinar şi aprobă Codul de deontologie medicală veterinară; d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea şi perfecţionarea medicilor veterinari, precum şi criteriile pentru promovarea profesională; e) adoptă rezoluţii şi recomandări privind programul său ştiinţific; f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari şi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate; g) validează membrii consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor Veterinari; h) validează delegaţii la Congresul naţional, Consiliul naţional nou-constituit, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei legislative, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de liberă practică; i) alege:- preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari;- vicepreşedinţii Biroului executiv al Consiliului naţional;- preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei superioare de deontologie şi litigii;- Comisia centrală de cenzori;- membrii supleanţi ai acestora; j) poate acorda titlul de preşedinte de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari; k) recunoaşte din punct de vedere profesional diplomele, certificatele sau alte documente care atestă calitatea de medic veterinar; l) aprobă rapoartele de activitate ale Biroului executiv, ale Comisiei superioare de deontologie şi litigii şi ale Comisiei centrale de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Biroului executiv în exerciţiu; m) aprobă descărcarea de gestiune a Biroului executiv în exerciţiu, după caz; n) adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare în materia recunoaşterii calificărilor profesionale obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetăţenii statelor menţionate în Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Congresul naţional adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple. (2) Hotărârile Congresului naţional sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.B. Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari  +  Articolul 14Consiliul naţional este format din: a) Biroul executiv; b) preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti, aleşi prin vot secret de adunările generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale medicilor veterinari; c) preşedintele Comisiei superioare de deontologie şi litigii.  +  Articolul 15Consiliul naţional se constituie în cadrul Congresului naţional, pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 16 (1) Pot fi aleşi în Consiliul naţional medici veterinari cu o vechime în activitatea medicală veterinară de cel puţin 8 ani. (2) La încetarea mandatului, membrii Consiliului naţional pot fi realeşi.  +  Articolul 17Consiliul naţional are următoarele atribuţii: a) aprobă regulamentul de ordine interioară al Comisiei superioare de deontologie şi litigii, precum şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de deontologie şi litigii, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare; b) stabileşte criteriile privind acordarea, suspendarea sau retragerea atestatului de liberă practică; c) aprobă regulamentul de ordine interioară al comisiilor constituite la nivelul acestuia; d) validează membrii Comisiei legislative, ai Comisiei de liberă practică şi ai Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ, la propunerea Biroului executiv al acestuia; e) aprobă criteriile pentru obţinerea gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:- asistenţă medicală veterinară;- epidemiologie veterinară;- supraveghere şi diagnostic de laborator;- expertiză de laborator a produselor animaliere şi de origine animală;- sănătate publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală;- patologia reproducţiei;- consultanţă şi audit veterinar; f) stabileşte atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari cu drept de liberă practică pentru îndeplinirea unor îndatoriri publice; g) verifică şi aprobă activitatea Biroului executiv; h) stabileşte cuantumul taxei de înscriere, al cotizaţiei lunare şi alte taxe; i) aprobă tarifele de plată a acţiunilor sanitar-veterinare de interes public naţional, care vor fi negociate de comisia stabilită cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; j) stabileşte însemnele profesionale, modul lor de folosire, aspectul şi dimensiunile acestora; k) stabileşte modul de prezentare şi promovare a activităţilor medicale veterinare; l) aprobă acordarea de indemnizaţii, la propunerea Biroului executiv; m) acordă titlul de membru de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari; n) stabileşte criteriile pentru exercitarea profesiei, în condiţiile prevăzute la art. 22 şi art. 41 lit. d) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare; o) aprobă dotările minime ale unităţilor medicale veterinare, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, propuse de către Biroul executiv; p) adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare în materia recunoaşterii calificărilor profesionale obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetăţenii statelor menţionate în Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare; q) adoptă hotărâri cu efect juridic, conform legii; r) aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a Congresului naţional şi a adunărilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; s) la propunerea Biroului executiv, aprobă anual indemnizaţia lunară a preşedintelui Colegiului Medicilor Veterinari, a membrilor Biroului executiv, a preşedintelui Comisiei superioare de deontologie şi litigii şi indemnizaţiile de şedinţă ale membrilor acestor comisii; t) aprobă procedura de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire profesională continuă; u) aprobă participarea Colegiului Medicilor Veterinari, în calitate de asociat unic, la constituirea unei societăţi cu scop patrimonial; v) aprobă procedura privind organizarea cursurilor de calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare în domeniul medicinii veterinare.  +  Articolul 18Consiliul naţional avizează anual propunerea Biroului executiv, cifrele şi formele de şcolarizare veterinară.  +  Articolul 19Consiliul naţional se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea, precum şi conducerea lucrărilor Consiliului naţional se fac de către preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 20Hotărârile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 21Consiliul naţional este legal constituit în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritate simplă.C. Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari  +  Articolul 22 (1) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din:- preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari, ales prin votul direct şi secret al delegaţilor la Congresul naţional dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari care şi-au depus candidatura, cu minimum 60 de zile înainte de congres;- 3 vicepreşedinţi, aleşi prin votul direct şi secret al delegaţilor la Congresul naţional dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari propuşi în Congresul naţional, dintre care unul este prim-vicepreşedinte numit de către Biroul executiv al Consiliului naţional;- un secretar, propus de preşedinte şi validat de Congresul naţional, dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari;- preşedintele Comisiei legislative, care este propus de preşedinte şi validat de către Congresul naţional;- preşedintele Comisiei de liberă practică, propus de preşedinte şi validat de Congresul naţional;- un responsabil cu comunicarea. (2) Alegerea preşedintelui Colegiului Medicilor Veterinari se face cu votul majorităţii simple, iar alegerea vicepreşedinţilor se face cu votul majorităţii relative.  +  Articolul 23 (1) Biroul executiv al Consiliului naţional este constituit pentru o perioadă de 3 ani. (2) În Biroul executiv al Consiliului naţional pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani.  +  Articolul 24Biroul executiv poate aproba angajarea unor colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de posibilităţile de remunerare. Acesta decontează cheltuielile făcute pentru îndeplinirea unor activităţi.  +  Articolul 25 (1) Biroul executiv al Consiliului naţional emite decizii în aplicarea hotărârilor luate în cadrul Consiliului naţional. (2) Biroul executiv este legal constituit în prezenţa a cel puţin 6 membri şi aprobă deciziile cu votul pentru a cel puţin 5 membri. (3) Biroul executiv prezintă anual Consiliului naţional raportul de activitate şi programul în curs. (4) Toţi membrii Biroului executiv al Consiliului naţional au drept de vot, cu excepţia responsabilului cu comunicarea.  +  Articolul 26Biroul executiv are următoarele atribuţii şi competenţe: a) acordă avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările şi normele de exercitare a profesiei, în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, în baza propunerilor Comisiei legislative; b) propune Consiliului naţional membrii comisiilor constituite la nivelul Consiliului naţional; c) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţilor sanitar-veterinare; d) propune criteriile pentru acordarea, suspendarea şi retragerea atestatului de liberă practică; e) negociază, prin comisia stabilită, pentru următorul an fiscal, cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor tarifele de plată pentru efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică a acţiunilor sanitar-veterinare de interes naţional concesionate, prevăzute în programul strategic, precum şi a altor acţiuni sanitar-veterinare care concură la supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului în ceea ce priveşte sănătatea animalelor şi sănătatea publică; f) face propuneri privind criteriile de obţinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:- asistenţă medicală veterinară;- epidemiologie veterinară;- supraveghere şi diagnostic de laborator;- expertiză de laborator a produselor animaliere şi de origine animală;- sănătate publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală;- patologia reproducţiei;- consultanţă şi audit veterinar; g) ţine evidenţa membrilor Colegiului Medicilor Veterinari şi actualizează permanent tabloul general al membrilor acestuia, pe care îl publică anual în presa de specialitate; h) supraveghează respectarea Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, a prezentului regulament, a Codului de deontologie medicală veterinară şi a Statutului medicului veterinar; i) elaborează metode de perfecţionare profesională a medicilor veterinari de liberă practică şi stabileşte modalităţile de ierarhizare profesională; j) aplică şi, după caz, publică sancţiunile stabilite de Comisia superioară de deontologie şi litigii; k) propune cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare; l) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor, salariilor şi al altor cheltuieli; m) în colaborare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi instituţiile de învăţământ superior, organizează concursul şi eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar; n) colaborează cu instituţiile publice în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de perfecţionare a învăţământului medical veterinar universitar şi postuniversitar, în concordanţă cu cerinţele şi standardele internaţionale şi cu legislaţia României; o) gestionează patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Colegiului Medicilor Veterinari şi informează periodic Consiliul naţional asupra situaţiei financiare; p) stabileşte, în baza prevederilor Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, regulamentul privind atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari de liberă practică în îndeplinirea de către aceştia a unor îndatoriri publice; q) fundamentează şi propune Consiliului naţional cifrele şi formele de şcolarizare în sistemul veterinar şi transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cifrele aprobate; r) coordonează şi controlează activitatea consiliilor judeţene; s) elaborează regulamentul de organizare şi desfăşurare a lucrărilor Congresului naţional şi a adunărilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti; t) organizează desfăşurarea lucrărilor Congresului naţional, precum şi a altor manifestări profesionale; u) aprobă înfiinţarea cabinetelor medicale veterinare; v) ţine Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică; x) controlează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare, indiferent de forma de organizare, precum şi respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medicale veterinare.D. Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari  +  Articolul 27 (1) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este ales cu majoritate simplă, prin votul secret şi direct al delegaţilor la Congresul naţional, dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari care şi-au depus candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării Congresului naţional. (2) Pot candida la funcţia de preşedinte medicii veterinari primari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, care sunt membri cotizanţi ai Colegiului Medicilor Veterinari de cel puţin 2 ani consecutiv. (3) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este preşedintele Biroului executiv al Consiliului naţional.  +  Articolul 28Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari are următoarele atribuţii: a) reprezintă profesia în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice; b) conduce şedinţele Congresului naţional, ale Consiliului naţional şi ale Biroului executiv şi prezintă raportul de activitate al Colegiului Medicilor Veterinari; c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului naţional şi ale Biroului executiv.E. Comisia superioară de deontologie şi litigii  +  Articolul 29 (1) Comisia superioară de deontologie şi litigii este formată din 7 membri titulari (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 4 membri) şi 3 membri supleanţi. (2) Alegerea membrilor Comisiei superioare de deontologie şi litigii se face prin votul secret şi direct al delegaţilor la Congresul naţional, cu majoritate relativă, pentru o perioadă de 3 ani. (3) Preşedintele Comisiei superioare de deontologie şi litigii este ales prin vot secret şi direct, cu majoritate simplă, dacă şi-a depus candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării Congresului naţional.  +  Articolul 30În Comisia superioară de deontologie şi litigii pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie.  +  Articolul 31Comisia superioară de deontologie şi litigii trebuie asistată de un jurist.  +  Articolul 32Comisia superioară de deontologie şi litigii se organizează şi funcţionează conform regulamentului de ordine interioară aprobat de Consiliul naţional.  +  Articolul 33Convocarea Comisiei superioare de deontologie şi litigii se face de către preşedintele acesteia.  +  Articolul 34 (1) Comisia superioară de deontologie şi litigii îşi ţine şedinţele la sediu, în localitatea de domiciliu a preşedintelui sau în oricare alt loc stabilit, ori de câte ori este nevoie. (2) Şedinţele se ţin în ziua şi la ora fixate de preşedinte. Acestea nu sunt publice. (3) La şedinţele Comisiei superioare de deontologie şi litigii pot fi invitate să participe numai persoanele competente, stabilite de preşedinte.  +  Articolul 35Comisia superioară de deontologie şi litigii hotărăşte sancţiunile stabilite în lege şi le comunică Biroului executiv al Consiliului naţional.F. Comisia centrală de cenzori  +  Articolul 36 (1) Comisia centrală de cenzori este formată din 3 cenzori titulari şi 3 cenzori supleanţi, dintre care 2 cenzori titulari şi cenzorii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate relativă, în Congresul naţional, pentru o perioadă de 3 ani, iar un cenzor titular - contabil autorizat sau expert contabil - este ales de Biroul executiv, în condiţiile legii. (2) Membrii Comisiei centrale de cenzori trebuie să îndeplinească condiţiile legale pentru această funcţie.  +  Articolul 37În caz de deces, demisie sau indisponibilitate a unuia dintre cenzori, acesta va fi înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.  +  Articolul 38 (1) Cenzorii trebuie să supravegheze activitatea financiar-contabilă, să verifice bilanţul contabil, operaţiunile financiar-bancare şi contul Colegiului Medicilor Veterinari. (2) Comisia centrală de cenzori trebuie să prezinte Consiliului naţional raportul privind activitatea financiar-contabilă a Colegiului Medicilor Veterinari anual pentru anul scadent. (3) Comisia centrală de cenzori trebuie să întocmească şi să prezinte Congresului naţional raportul privind activitatea financiar-contabilă a Colegiului Medicilor Veterinari. (4) Congresul naţional aprobă raportul Comisiei centrale de cenzori, descărcând de gestiune Biroul executiv al Consiliului naţional care şi-a încheiat mandatul.G. Comisia legislativă  +  Articolul 39 (1) Comisia legislativă este formată din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri). (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Legislative sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional. (3) Membrii Comisiei legislative sunt validaţi de către Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv. (4) Activitatea Comisiei legislative este consiliată de juristul Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 40Comisia legislativă are următoarele atribuţii: a) elaborează actele normative necesare organizării şi funcţionării Colegiului Medicilor Veterinari; b) iniţiază şi elaborează actele normative privind exercitarea activităţii de liberă practică medicală veterinară; c) face propuneri privind adoptarea şi modificarea actelor normative din domeniul medical veterinar; d) analizează proiectele de acte normative, reglementări şi norme de exercitare a profesiei în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, şi face propuneri Biroului executiv în vederea emiterii avizului consultativ; e) elaborează regulamentul propriu de ordine interioară, care este aprobat de către Consiliul naţional.H. Comisia de liberă practică  +  Articolul 41 (1) Comisia de liberă practică este formată din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri). (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de liberă practică sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional. (3) Membrii Comisiei de liberă practică sunt validaţi de către Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.  +  Articolul 42Atribuţiile Comisiei de liberă practică sunt stabilite de către Biroul executiv şi aprobate în cadrul Consiliul naţional.I. Comisia pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ  +  Articolul 43 (1) Comisia pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ este formată din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri) şi constituită din: un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", reprezentanţi ai facultăţilor de medicină veterinară şi un reprezentant al Colegiului Medicilor Veterinari. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional. (3) Membrii Comisiei pentru cercetare, ştiinţă şi învăţământ sunt validaţi de Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.  +  Secţiunea a 2-a Colegiul Medicilor Veterinari la nivel judeţeanA. Adunarea generală a medicilor veterinari  +  Articolul 44Adunarea generală a medicilor veterinari din judeţe şi din municipiul Bucureşti, denumită în continuare adunarea generală, este formată din medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. Pot participa la adunarea generală numai medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari cu cotizaţia achitată la zi.  +  Articolul 45 (1) Adunarea generală se întruneşte anual în sesiune ordinară. (2) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din membri şi ia hotărâri cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (3) Convocarea adunării generale se face cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite, comunicându-se ordinea de zi. (4) Adunarea generală se poate întruni în sesiune extraordinară în următoarele situaţii: a) la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor; b) dacă la data convocării adunării generale ordinare nu s-a întrunit cvorumul de două treimi din numărul membrilor. (5) Convocarea adunării generale extraordinare în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) se face de către biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la un termen ce nu poate depăşi 10 zile de la prima convocare.Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu dintre membri, iar hotărârile se iau cu două treimi din numărul membrilor prezenţi.  +  Articolul 46Atribuţiile adunării generale sunt următoarele: a) alege consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, comisia de deontologie şi litigii şi comisia de cenzori ale acestuia; b) examinează şi face propuneri privind proiecte de acte normative referitoare la profesia de medic veterinar; c) analizează şi aprobă raportul de activitate al biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, raportul de activitate al comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii şi raportul comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a biroului executiv; d) aprobă descărcarea de gestiune a biroului executiv în exerciţiu, după caz; e) alege prin vot secret delegaţii la Congresul naţional.B. Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti  +  Articolul 47 (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este format din 7-15 membri titulari şi 3 membri supleanţi, în funcţie de numărul medicilor veterinari înscrişi în colegiu, şi include membrii biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este membru de drept al acestuia.  +  Articolul 48Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se aleg prin vot secret, pentru o perioadă de 3 ani, în cadrul adunării generale a medicilor veterinari, cu excepţia preşedintelui, care este ales dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul unde este înscris, dacă şi-a depus candidatura, în condiţiile stabilite de prezentul regulament.  +  Articolul 49 (1) În consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pot fi aleşi medici veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. Locurile din consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti care devin vacante prin demisie, deces sau din alte cauze se completează din cadrul membrilor supleanţi. La încetarea mandatului, membrii consiliilor judeţene şi ai Consiliului municipiului Bucureşti pot fi realeşi. (2) Membrii consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti care nu participă la acţiunile Colegiului Medicilor Veterinari, încalcă sau nu îşi îndeplinesc atribuţiile stabilite pot fi revocaţi la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului respectiv.  +  Articolul 50Consiliul judeţean şi Consiliul municipiului Bucureşti se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 51Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sunt legal constituite în prezenţa a două treimi din numărul de membri şi iau hotărâri cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.C. Biroul executiv al consiliului judeţean şi al Consiliului municipiului Bucureşti  +  Articolul 52 (1) Consiliul judeţean şi Consiliul municipiului Bucureşti sunt coordonate de un birou executiv, alcătuit din:- preşedinte, ales prin vot secret şi direct de adunarea generală;- 2 vicepreşedinţi, aleşi prin vot secret din cadrul consiliului judeţean, respectiv 3 vicepreşedinţi, aleşi prin vot secret din cadrul Consiliului municipiului Bucureşti;- un secretar, numit de preşedintele nou-ales din cadrul consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi validat de adunarea generală. (2) Preşedintele este ales cu votul majorităţii simple. (3) Vicepreşedinţii sunt aleşi cu votul majorităţii relative. (4) Biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este ales pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 53Biroul executiv propune consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti angajarea unor colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile de remunerare.  +  Articolul 54Biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi competenţe: a) analizează şi supune dezbaterii membrilor colegiului proiecte de acte normative care privesc profesia de medic veterinar; b) ţine evidenţa, eliberează certificatele de înregistrare a unităţilor medicale veterinare şi le vizează anual; c) primeşte cererile de înscriere de pe raza sa de activitate şi aprobă înscrierea medicilor veterinari în colegiu; d) ţine evidenţa membrilor colegiului de pe raza sa de activitate; e) ia măsuri şi controlează ducerea la îndeplinire a deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor transmise de Biroul executiv al Consiliului naţional; f) supraveghează respectarea Codului de deontologie medicală veterinară, a Statutului medicului veterinar şi a prezentului regulament; g) acordă dreptul de liberă practică, suspendă sau retrage, după caz, atestatele date, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari; h) întocmeşte informări şi rapoarte asupra activităţii membrilor, pe care le înaintează Biroului executiv al Consiliului naţional; i) gestionează patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Colegiului Medicilor Veterinari la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, încasează taxele de înscriere, cotizaţiile lunare şi altele; j) aplică sancţiunile hotărâte de comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare; k) suspendă calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiei de medic veterinar ca urmare:1. a interzicerii exercitării profesiei pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară rămasă definitivă;2. a neplăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor profesionale timp de 6 luni neîntrerupt de la scadenţa acestora; l) aplică sancţiunea de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari dacă:1. împotriva medicului veterinar s-a luat măsura ridicării dreptului de a profesa, ca sancţiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică atestată de Comisia medicală de expertiză;2. medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpă profesională prevăzută şi pedepsită de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercită profesia; m) propune consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti angajarea unor colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile financiare; n) decontează cheltuielile făcute pentru îndeplinirea unor îndatoriri din programul de activitate; o) propune acordarea de indemnizaţii; p) eliberează şi vizează semestrial cartea de identitate a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari; q) controlează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare, indiferent de forma de organizare, precum şi respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medicale veterinare.D. Preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti  +  Articolul 55 (1) Preşedintele biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este şi preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Pot candida la funcţia de preşedinte medicii veterinari care şi-au depus candidatura cu cel puţin 15 zile înainte de organizarea adunării generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au o vechime de 8 ani în profesie şi sunt membri cotizanţi în ultimii 2 ani consecutiv. (3) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti reprezintă profesia în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice. (4) Preşedintele conduce şedinţele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale biroului executiv şi prezintă raportul de activitate al biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. (5) Preşedintele duce la îndeplinire hotărârile Congresului naţional, ale Consiliului naţional şi ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.E. Comisia de deontologie şi litigii a consiliului judeţean şi a Consiliului municipiului Bucureşti  +  Articolul 56 (1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii sunt formate din 5 membri titulari (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 2 membri) şi 3 membri supleanţi. (2) Funcţiile în cadrul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii se stabilesc în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinut de către fiecare membru, cu excepţia secretarului, care este numit de către preşedintele comisiei.  +  Articolul 57Alegerea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii se face prin vot secret, cu majoritate relativă, în adunările generale judeţene ale medicilor veterinari, pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 58În comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani.  +  Articolul 59Activitatea comisiei de deontologie şi litigii poate fi asistată de un jurist.  +  Articolul 60Procedura de soluţionare a litigiilor, de cercetare a abaterilor de la Codul de deontologie medicală veterinară şi de stabilire a sancţiunilor este reglementată prin regulamentul de ordine interioară al Comisiei superioare de deontologie şi litigii, al comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.F. Comisia de cenzori a consiliului judeţean şi a Consiliului municipiului Bucureşti  +  Articolul 61 (1) Comisia de cenzori judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti este formată din 3 membri titulari şi 3 membri supleanţi, dintre care 2 membri titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate relativă, în adunările generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari, pentru o perioadă de 3 ani, iar un cenzor titular - contabil autorizat sau expert contabil - este ales de biroul executiv, în condiţiile legii. (2) Membrii comisiei de cenzori trebuie să îndeplinească condiţiile legale pentru această funcţie. (3) Atribuţiile şi competenţele comisiilor de cenzori judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt prevăzute în prezentul regulament.  +  Capitolul III Membrii Colegiului Medicilor Veterinari  +  Articolul 62Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândeşte de orice medic veterinar, cetăţean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţean elveţian ori cetăţean din state terţe, indiferent de convingerile politice, religioase şi culturale sau de originea etnică, care îndeplineşte următoarele condiţii: a) exercită legal profesia de medic veterinar în România, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare; b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislaţia în vigoare; c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic veterinar; d) a depus jurământul prevăzut în Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 63 (1) Prevederile art. 16 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, nu se aplică în cazul exercitării profesiei de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de către cetăţenii elveţieni sub formă de prestări de servicii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cetăţenii statelor menţionate se înregistrează în registrul ţinut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fără a dobândi calitatea de membru. (3) Pentru prestarea de servicii, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a face o declaraţie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în condiţiile legii. (4) În exercitarea profesiei în forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.  +  Articolul 64 (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar. (2) Cererea de înscriere în Colegiul Medicilor Veterinari se adresează preşedintelui biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti în raza în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau îşi stabileşte sediul profesional medicul veterinar respectiv. (3) În cazul în care medicul veterinar este înscris ca membru în cadrul unui consiliu judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi îşi schimbă locul de exercitare a profesiei şi/sau sediul profesional în cadrul altui judeţ, nu este obligatoriu să se transfere în judeţul sau municipiul Bucureşti unde îşi desfăşoară activitatea sau îşi are sediul profesional. (4) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestată prin cartea de identitate, eliberată de Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 65În cadrul Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri de onoare personalităţi de seamă ale profesiei din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 66 (1) În situaţiile transferărilor, membrii Colegiului Medicilor Veterinari primesc, pe lângă documentele de transfer, şi recomandarea biroului executiv al consiliului judeţean sau al Consiliului municipiului Bucureşti. (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari poate fi obţinută într-un singur judeţ sau în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 67 (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele drepturi: a) în exercitarea profesiei sunt ocrotiţi de lege; b) să îşi exercite profesia medicală veterinară, în condiţiile legii; c) să îşi desfăşoare activitatea nestingherit şi fără vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale; d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei; e) să asiste la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari; f) să aleagă şi să fie aleşi; g) să participe la formele de perfecţionare profesională continuă; h) să folosească însemnele şi titlurile profesionale sau academice. (2) Insulta, calomnia ori ameninţarea, săvârşită împotriva medicului veterinar în timpul exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta, se pedepseşte conform legii. (3) Lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva medicului veterinar, în condiţiile exercitării profesiei, se pedepsesc conform legii.  +  Articolul 68Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele obligaţii: a) să respecte legile şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar şi să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari; b) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de etică şi deontologie medicală veterinară; c) să promoveze întregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv; d) să protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului şi animalelor, să participe la protejarea mediului, în scopul menţinerii echilibrului ecologic; e) să urmărească şi să sprijine măsurile de protecţie a animalelor, în conformitate cu reglementările internaţionale; f) medicul veterinar care desfăşoară activitate medicală veterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.  +  Articolul 69Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiei de medic veterinar devin nedemne şi se suspendă pentru: a) desfăşurarea unor activităţi care contravin normelor Codului de etică şi deontologie medicală veterinară, constatate, sancţionate şi rămase definitive; b) interzicerea exercitării profesiei, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, rămasă definitivă; c) în caz de neplată a cotizaţiilor timp de 6 luni neîntrerupt de la scadenţa acestora.  +  Articolul 70 (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se suspendă, pentru motive neimputabile medicului veterinar, în următoarele situaţii: a) femeia medic veterinar se află în concediu prenatal/postnatal; b) medicul veterinar (femeie, bărbat) se află în concediu de îngrijire a copilului, pe perioada în care face dovada suspendării raportului de serviciu/muncă; c) medicul veterinar se află în afara graniţelor ţării şi face dovada că nu exercită profesia de medic veterinar; d) medicul veterinar îşi suspendă raportul de serviciu/raportul de muncă din motive personale, temeinic justificate; e) medicul veterinar beneficiază de şomaj. (2) Modalitatea de solicitare, analizare şi soluţionare a situaţiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Consiliului naţional.  +  Articolul 71Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari încetează: a) dacă împotriva medicului veterinar s-au luat măsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sancţiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică, atestată de Comisia medicală de expertiză; b) dacă medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpă profesională, prevăzută şi pedepsită de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercită profesia.  +  Articolul 72Exercitarea fără drept a oricărei activităţi specifice profesiei de medic veterinar constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii.  +  Capitolul IV Patrimoniu. Venituri şi cheltuieli  +  Articolul 73 (1) Colegiului Medicilor Veterinari are un patrimoniu propriu, care se compune din bunuri mobile şi imobile, inclusiv mijloace băneşti. (2) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie în principal din taxele de înscriere în colegiu, cotizaţiile lunare ale membrilor şi alte taxe. (3) Alte venituri se pot realiza din subvenţii, donaţii şi sponsorizări, din manifestări ştiinţifice şi culturale, drepturi de autor, chirii, dobânzi şi orice alte surse legale. (4) Consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti virează 50% din cotizaţiile încasate lunar Biroului executiv al Consiliului naţional. (5) Fondurile băneşti pot fi utilizate, cu aprobarea Consiliului naţional, şi pentru participarea ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale, al cărei profit va fi folosit exclusiv în scopul membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 74Consiliul naţional şi consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari au conturi în lei şi valută, însemne şi sigilii proprii.  +  Articolul 75Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse de studii, ajutoare sociale, crearea de instituţii cu scop ştiinţific în domeniul medical veterinar, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităţi ale Colegiului Medicilor Veterinari, cheltuieli administrative şi ca fond de salarii pentru personalul propriu.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 76Prezentul regulament trebuie respectat de toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.----